eeuwóe 3£erkbocle v Asser ieeruitspraak niet meer bindend in Geref. Kerken r Een droom werd alledaagse werkelijkheid 22e JAARGANG No. 12 28 SEPTEMBER 1967 ,.Ik worstel en ontkom" OFFICIEEL ORGAAN TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERK IN ZEELAND. Hoofd-Redacteur Dr. A. DONDORP, Gapinge, Telefoon (0 1189) 4 70. Redactie en medewerkers Ds. B. Wentsel, Brouwershaven J. A. v. Bennekom, Middelburg Dr. A. J. Boom, Vlissingen; Ds. J. Bosman, Vrouwenpolder Ds. M. V. J. de Craene, St. Laurens Ds. H. Eikelboom, Heinkenszand Drs. A. Elshout, Koudekerke Ds. W. H. Gispen, TerneuzefLDs. W. Kats, Apeldoorn Ds. A. G. Kornet, Vlissingen Dr. P. C. Kraan, Vlissingen Ds. G. S. Oegema, Arnemuiden Drs. J. Vlaardingerbroek, Ermelo. Dr. J. H. Becker, Nieuwerkerk. Adres voor opgave advertenties en predikbeurten Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg. Abonnementsprijs 4,per halfjaar bij vooruitbetaling. Advertenties 15 cent per mm. Bij abonnement lager. Losse nummers 15 cent. Drukkers-Uitgevers Littooij Olthoff Spanjaardstraat 47 Middelburg, tel. 24 38 Giro no. 4 22 80 V Ik ben het licht der wereld. Joh. 8 12. De Hete Jezus noemde zichzelf het brood des levens" en het levende water". Hij noemde zichzelf ook „het licht der wereld". Het licht der wereld is natuurlijk de zon. En de zelfbenoeming van de Here Jezus sprak in de tijd, dat er nog geen kunstlicht bestond, nog veel duidelijker dan vandaag, nu de mens met zijn schijnwerpers de duisternis verdrijven kan. Maar ook deze zelfbenoeming sprak Jezus uit ter gelegenheid van het loof huttenfeest. Hij verwees er mee naar de rook-en-vuurkolom van weleer. Gedurende dit loofhuttenfeest werden in Jeruzalem op de muren van de stad teertonnen gezet en 's avonds aangestoken. Grote flambouwen wierpen hun vlammend licht tegen de nachtelijke hemel. Een prachtig gezicht moet dat geweest zijn, die antieke illuminatie. Bij die gelegenheid zei de Here Jezus „Ik ben veel meer dan die vuurkolom in de woestijn. Ik ben de zon, het licht der wereld. Wie mij volgt, wandelt permanent in het licht. Hij ziet de dingen en vindt zijn weg. Hij hoeft niet bang te zijn voor verdwalen in het donker. Ik ben het schijnende licht, dat God ontstoken heeft voor de hele wereld". Simeon had er al van gezongen, toen hij het kindje Jezus in de armen had „Een licht, zo groot, zo schoonA. D. Ds. W. J. Musch te Breskens (Z. VI.) een man van singuliere gaven. De weg van Art. 6 (vroeger Art. 8) is bij lange na geen eenvoudige weg. Het is niet de weg van de minste weer stand. Integendeel. Het is een kwestie van zoals de singuliere Kuyper zou zeggen 99 transpiratie en 1 inspiratie. Je moet heel wat studeren eer je kunt aantonen, dat je ook buiten zo'n studie om singuliere gaven bezit. Drie zware exa mens zijn even zoveel mogelijke hinder palen op die weg. Een weg, waaraan terecht hoge eisen wórden gesteld. Dat alles heeft Ds. W. J. Musch van dichtbij ondervonden. Allang had hij de wens om predikant te worden. En nu het zover is, moet hij het zich telkens weer realiseren ,,Het gaat door. Het REKEN EROP. Reken erop dat we zullen verwaaien als stof op de wind wanneer dat verwerpelijk is ingaat in deze schepping. Reken erop dat de Geest waait waarheen Hij wil en herscheppend waakt aan de rand van het geschapene dat overal wedergeboorte wordt teweeggebracht achter vernietigd leven en een egale dood. Lees ieder kwartaal Ezechiël, weet wat er gezien werd in een vreemd visioen een onmetelijk graf waarin verbleekte beenderen massaal herinnerden aan het geweld van Babel en dat er een vraag is waaraan Jahwe beginnen kan mensenkind deze beenderen kunnen zij levend worden Slagveld en massagraf werden verleden tijd wij worden gesplitst tot op het naamloze minder dan stof en as we zullen verstrooid liggen tussen zand en water maar de Geest verzamelt ons en maakt levend we staan op en gaan lopen zonder angst in een nieuwe stad wij komen elkaar tegen lachend omdat wij gaan in het wit van Zijn antwoord. Uit Tijd en Teken van G. Boogaard. Laten wij bidden voor allen die be trokken zijn bij de opvoeding van de jonge generatie. Denken wij in de eerste plaats aan de ouders. In hoeveel gezin nen staan zij dikwijls voor haast onop losbare problemen. Vergeten wij vooral niet te bidden voor de jongeren zelf het ligt vaak niet alleen aan hen Vra gen wij om bewogenheid, geduld en wijsheid voor velen, die ook met opvoe dingsmoeilijkheden te maken krijgen maatschappelijke werker (sters), psy chiaters en anderen. De generale synode van de gereformeerde kerken heeft besloten, dat de Ieer uitspraak van de synode van Assen-1926 niet langer zal gelden als een bindende Ieer uitspraak. De synode van Assen stelde destijds vast dat de boom des levens, de boom der kennis van goed en van kwaad en de sprekende slang uit het Schrift-verhaal van Genesis 2 en 3 als zintuiglijk waarneembare werkelijkheden moesten worden be schouwd. Tengevolge van deze uitspraak verlieten in 1926 duizenden mensen de gereformeerde kerken. Zij stichtten een nieuwe kerkgemeenschap, de „gereformeerde kerken in hersteld verband", die zich na de oorlog verenigde met de hervormde kerk. De grotere vrijheid in de uitleg yan Genesis 2 en 3, die thans in de gereformeerde kerken mogelijk is, werd inmiddels door de synode nadrukkelijk begrensd. Hoe men het bijbelverhaal ook wil uitleggen men moet blijven binnen de perken van de belijdenis der kerk. Het volledige besluit van de synode luidt als volgt „De synode, spreekt uit 1. dat zij ten volle de zorg van de synode van Assen 1926 deelt, dat het gezag van de Heilige Schrift door de kerk dient te worden geëerbiedigd 2. dat zij zich niet bevoegd acht over de specifieke aard van het Schriftverhaal in Genesis 2 en 3 zich een dusdanig gefundeerd oordcel te vormen, dat zij de exclu sieve wijze, waarop door de synode van Assen 1926 uitspraken zijn gedaan over de klaarblijkelijke betekenis van bepaalde bijzonderheden van dit verhaal, kan blijven volgen 3. dat intussen hetgeen in de belijdenis der kerk (Zondag 3 en 4 Heidelberger 'Catechismus art. 14 en 15 Ned. Geloofsbelijdenis) over de oorsprong der zonde en de gevolgen van de zondeval onder woorden is gebracht de fundamentele betekenis, die de Schrift in het Oude- en Nieuwe Testament (o.m. in Romeinen 5) aan deze geschiedenis toekent, duidelijk tot uitdrukking brengt en daarom ook als van wezenlijk belang voor de verkondiging van het evangelie door de kerk als gezaghebbend dient te worden gehandhaafd besluit dat de uitspraak van de buitengewone generale synode gehouden te Assen van 26 januari tot 17 maart 1926: a. dat de boom der kennis des goeds en des kwaads, -de slang en haar spreken, en de boom des levens naar de klaarblijkelijke bedoeling van Genesis 2 en 3 in eigen lijken of letterlijken zin zijn op te vatten, en dus zintuigelijk waarneembare wer kelijkheden waren en b. dat derhalve de mening van dr Geelkerken, als zou men disputabel kunnen stellen, of deze zaken en feiten zintuigelijk waarneembare werkelijkheden waren, zonder met het in art. 4 en 5 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis beleden gezag der Heilige Schrift in strijd te komen, moet worden afgewezen" (zie acta synode Assen, 1926, art. 149, onder „spreekt uit" B, 2e en onder „besluit" A, le) niet langer als Ieeruitspraak in de kerken zal gelden. Een speciale commissie werd benoemd om aan de synode voorstellen te doen over de vraag wat thans moet gebeuren ten opzicht van hen, die destijds door de uitspraak van de Asser synode buiten de gereformeerde kerken kwamen te staan. Hierover zal in het begin van de synodezittingen in januari 1968 verder gesproken worden. Bekende figuren onder hen, die getroffen werden door de besluiten van Assen zijn de her vormde predikant dr J. J. Buskes en de hoogleraar dr E. L. Smelik. Twee volle dagen is in Lunteren gediscussieerd over de intrekking van de uit spraken van Assen. Vrijwel unaniem was men het er over eens, dat ze niet langer konden worden gehandhaafd. Trouwens vier jaar geleden stelde de synode van Groningen reeds vast, dat de uitspraken niet meer ten volle functioneerden. Het besluit om deze in te trekken werd dan ook genomen met 64 tegen 2 stemmen (en 1 blanco). De moeilijkheid bij de besluitvorming was, dat men enerzijds ervan overtuigd was, dat het onjuist is een bepaalde uitleg als de enig toelaatbare te beschouwen, maar dat men anderzijds een te groote leervrijheid op dit punt vreesde. Vandaar, dat in de uitspraak een 'gedetailleerde clausule over de blijvende gebondenheid aan de belijdenis werd opgenomen. Daarmee wilde de synode misverstanden en onrust weg nemen bij hen, die vrezen, dat thans iedere uitleg geoorloofd zou zijn. Tegen de intrekking van de Asser uitspraken verzette zich in de .synode dr J. Schelhaas, emeritus predikant van Amsterdam-Nieuwendam. In het deputaatschap, dat de behandeling van deze zaak voorbereidde, nam hij als enige dit standpunt in. Voor de eindstemming verklaarde hij, dat hij van oordeel bleef, dat het synodebesluit het gezag van de Heilige Schrift aantasten dat hij er daarom geen verantwoordelijk heid voor kon dragen. Ook de prae-adviserende hoogleraar, dr. J. v. d. Berg uit Amsterdam legde een verklaring af. Hij had zich bij verschillende onderdelen van stemming onthouden, o.a. bij de uitspraak, dat de synode de zorg voor eerbiediging van het gezag van de bijbel deelde met de synode van Assen 1926. Prof. van den Berg was van oordeel, dat ook de destijds veroordeelde dr Geelkerken dit gezag wilde eerbiedigen, hetgeen z.i. ook metterdaad deed. Het commissierapport, dat de basis vormde voor de synodale besprekingen zal, zo is verder besloten, in z'n geheel worden gepubliceerd. De rapporteur hiervan was ter synode, dr A. Kruyswijk uit Enschede, de jongste predikant onder de synode leden hij verwierf met zijn verdediging bijzonder veel waardering. De praeses, dr P. G. Kunst, richtte na afloop een bijzonder woord van dank tot hem. Nu de dis cussie over de uitspraak van Assen, die zoveel jaren de aandacht van de gerefor meerde synode vroeg, tot een eind is gekomen, sprak dr Kunst de hoop en de ver wachting uit, dat de gereformeerde kerken thans samen in eendracht verder kunnen gaan. gaat nu echt beginnen. Het werk, waar naar ik verlangde"'. Dominé op singu liere gaven. Is Ds. Musch dan zo'n bij zonder man Och, dat kan hij zelf moeilijk zeggen. Maar wie hem door de jaren heen wat beter leerde ken nen, zou het eens kunnen zijn met het oordeel van de Heer Trom (de vader van Dik): ,,'t Is een bijzonder jong, en dat is-ie". Ds. Musch is 55 jaar oud. Hij heeft al een lange staat van dienst achter de rug in allerlei kerkelijk en maatschap pelijk werk. Het eerst leerde ik hem kennen in 1949 toen hij belast was met de leiding van een vakantie- en rekreatie-centrum: „De Wiekelaar" in Loenen. Na die Loenense periode werd hij bevestigd als lerend ouderling in Hoenderlo, waar hij Hoofdambtenaar werd van een rijks opvoedingsinternaat. Van Hoenderlo verhuisde hij naar Amsterdam-N. als maatschappelijk werker in dienst van de D.M.V.J., waar hij ook belast werd met de geestelijke verzorging van de gevan genen. Na Amsterdam kwam de periode in Hoorn, waar Ds. Musch als lerend ouderling-evangelist werkzaam was. Daar in N. Holland lag heel wat werk voor hem. Hij gaf zich daaraan met veel enthousiasme en toewijding. Na de pe riode in Hoorn werd Ds. Musch in ja nuari 1966 verbonden aan de kerk van Breskens (Z. VI.) tevens met een evan gelisatieopdracht in onze classis. En in die korte periode -tot nu toe heb ben we hem leren kennen als een des kundig en begaafd man. Deskundig op het gebied van de relatie Kerk en we reld. Deskundig ook op het terrein van het rekreatie-werk. Hij werkt in Breskens met plezier. En plezier is een evangelisch woord. Zeker bij hem. Ds. Musch is niet denkbaar zonder de humor. En die humor is een speels, maar ook niet te onderschatten wapen in de strijd. Hij kan gemakkelijk met mensen om gaan. En hij kijkt ver buiten de grenzen van zijn eigen kerk. De jeugd heeft de liefde van zijn hart. En in Zeeuws- Vlaanderen hebben deze dominé en de jeugd elkaar wederzijds gevonden. En dat geldt voor de jeugd buiten en bin nen de Kerk. Goed, Ds. Musch wordt 't nu. En dat betekent veel voor hem. Heel veel. Een droom, die in vervulling gaat. Hij mag nu jonge mensen, die hij opleidde voor hun belijdenis, zelf de doop bedie nen. Hij mag met zijn gemeente het avondmaal vieren. Hij mag een huwelijk bevestigen, zijn ambtsdragers bevesti gen. Het wordt een verrijking en ver dieping van zijn werk ,een verbreding en vergroting van zijn mogelijkheden. Het zij hem gegund. En wel van harte. Het was een lange weg, die van Art. 6. De weg naar een ambt, die iedereen hem van harte gunt. Wij wensen hem toe, dat hij nog lange jaren als predikant zijn bijzondere ga ven ten dienste mag stellen van het Koninkrijk zonder grenzen. En het. zou mij niet verbazen, als daar in Breskens op de avond van 29 sep tember, een loflied zou kwinkeleren. Van harte gezongen en van harte gemeend „Looft Hem, Die u vergunt uw ziels verlangen Terneu'zen W. H. GISPEN. GENERALE SYNODE VERKLARING OVER OORLOG IN VIETMAN. De synode heeft met belangstelling ken nis genomen van de bij haar ingekomen stukken inzake de oorlog in Vietman. Zij deelt in hoge mate de verontrusting, het meegevoel, en ook de afschuw, die in de kerken leeft ten aanzien van hetgeen zich in Vietman afspeelt. Zij wekt voor haar deel gaarne de kerken op te volharden in het gebed voor de vrede en draagt haar eigen diakonale organen op de mogelijk heden te zoeken tot leniging van de nood van het Vietnamese volk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1967 | | pagina 1