eeuwóe 3£erkbocle ooi werkaló Niet goed, geld terug V ar Lijden aan de Kerk de gemeenite I 22e JAARGANG No. 6 17 AUGUSTUS 1967 ,.Ik worstel en ontkom" OFFICIEEL ORGAAN TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERK IN ZEELAND. Hoofd-Redacteur Dr. A. DONDORP, Gapinge, Telefoon (0 1189) 4 70. Redactie en medewerkers Ds. B. Wentsel, Brouwershaven J. A. v. Bennekom, Middelburg Dr. A. J. Boom, Vlissingen; Ds. J. Bosman, Vrouwenpolder Ds. M. V. J. de Craene, St. Laurens Ds. H.. Eikelboom, Heinkenszand Drs. A. Elshout, Koudekerke Ds. W. H. Gispen, Terneuzen Ds. W. Kats, Apeldoorn'; Ds. A. G. Kornet, Vlissingen Dr. P. C. Kraan, Vlissingen Ds. G. S. Oegema, Arnemuiden Drs. J. Vlaardingerbroek, Ermelo. Dr. J. H. Becker, Nieuwerkerk. Adres voor opgave advertenties en predikbeurten Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg. r Abonnementsprijs 4,per halfjaar bij vooruitbetaling. Advertenties 15 cent per mm. Bij abonnement lager. Losse nummers 15 cent. Drukkers-Uitgevers Littooij Olthoff Spanjaardstraat 47 Middelburg, tel. 24 38 Giro no. 4 22 80 vj Zij waken over uw zielen. Hebreeën 13 17. Dit woord uit de brief aan de Hebreeën moogt U heus ook wel eens heel letterlijk nemen. In het Grieks staat een woord voor waken, dat „slapeloos zijn van zorg" betekent. Wanneer een dominee of ouderling van huisbezoek terug komt en ze hebben moeten vermanen of ze hebben iets gezien van de strijd of de smart in een mensenleven, dan zijn ze daar nog niet van afMaar dan is hun gebed er vol van en dan is het geen zeldzaamheid, wanneer de slaap maar niet komen wil, omdat de geest zo helder blijft, steeds nog bezig met het gebrachte bezoek. „Ik had het zó moeten zeggen. Want dat zat er eigenlijk achter. Ik had beter hier op moeten wijzen of daarop." Ook als er geen gehoor gegeven 'wordtzelfs als er geen waardering is voor het werk van ambtsdragers, zullen zij hun werk toch wel doen, want niet door mensen, maar door de Here worden ze gestuurd. Maar hoe prachtig is hun werk en wat een vreugde is het het te mogen doen, als hun ambt wordt erkend En wat nuttig is dat voor de gemeente, als ze hun werk niet al zuchtende hoeven te doen, maar in opgewektheid. Het werkt zo verlammend, de onuitgesproken critiek te voelen. Calvijn tekent bij deze tekst de niet malse woorden aan „Weinige leraars houden de mond open, als de oren der hoorders verstopt zijn. Daarom moeten wij het als een straf voor onze weerspannigheid aanmerken, als de ambtsijver van onze herders verkoelt". A. D. KAPERNAÜM Hier is hij van wal gestoken, hier heeft hij zijn brood gestrooid op het water om het te vinden na vele dagen, na de storm op het pinksterfeest. Het water heeft zijn voetstap uitgewist, zijn handschrift staat niet meer geschreven in het zand en ook de vreemde vloedlijn is verdwenen, de schare die niemand tellen kon. Wij staan er nu, vogels van vreemde pluimage, luistervinken die niet deugen, en nemen het brood ter hand. Neem en eet zegt hij over een zee van jaren, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken is. Jaap Zijlstra. Eind augustus beginnen de zittingen van onze Generale Synode. Belangrijke stukken liggen ter tafel Assen, We reldraad etc. Vragen wij om een duide lijk inzicht in de mening van de Heilige Geest en om overgave aan Zijn leiding. Mogen onze kerken door de synode beslissingen geregeerd worden. (vervolg en slot) Op 1 juli bent U rijker geworden. U kreeg geld terug. De eerste tranche van de belasting verlaging ging in. De partijen hebben er eindeloos voor U over gedacht en gepraat. Tenslotte is duidelijk geworden, dat U er recht op had. De nacht van Schmelzer werd een letterlijk goede vrijdag voor alle belastingverlagers. Een heerlijk gevoel dat geld terug te krijgen. Dat gebeurt bijna nooit. In de kerk zeker niet. Nog nooit heeft een dominee van de kansel afgelezen ,,Er is de vorige week te veel gegeven. Na afloop van de dienst kunt U Uw geld terug halen in de consistoriekamer". Maar deze maand is het geschied. Dit wonder boven alle wonderen. De belastingen werden verlaagd. Neder land wordt rijker. Wanhopig boog Wit- teveen zich over zijn schatkist. Er zat te veel in. Het deksel kon niet meer dicht. Om hem heen stonden de onderne mers en werknemers, de dominees en de pastoors begerig te lonken. Is het al goud, dat er klinkt Intussen is er wel iets vreemds over deze belastingverlaging. Met heel veel moeite schudt Roolvink 100 miljoen uit zijn rechtermouw ter bestrijding van de werkeloosheid. Hij glimlacht er goed Calvinistisch tegelijk zegevierend en dankbaar bij. Het snelverkeer gaat in Nederland over lijken bij gebrek aan betere wegen. Op de voorpagina's van de kranten wed ijveren de temperaturen en de doden cijfers met elkaar. Ze stijgen beide om het hardst. De lange hete zomer van 1967 is een bloeddorstig diér, dat zich schuil houdt in slecht gemaaide bermen langs smalle wegen. De woningnood is alleen in het veelbelovend proza van onze programma's opgelost. 1970 wordt een magisch jaartal. Je moet wel een eschatologie van de oude stempel heb ben om er in te geloven. Maar vooral in het jaar 1967, toen miljoenen Nederlanders met vacantie gingen naar Zeeland of naar Italië toen de plaatselijke V.V.V.'s klaagden over de dalende inkomsten in het toe- ristenbedrijf, toen de prijzen van de vacantiehuisjes stegen door de zon aan de hemel, toen het Roergebied Neder land uitkoos als het laatste goedkoopte- eiland, toen de fabrikanten van fris dranken ondanks Mommersteeg de vraag naar hun producten niet meer aankonden, omdat de nationale dorst recht evenredig steeg met de tempera tuur, toen de bouwvakkers voor het eerst sinds jaren weer geluimd huis waarts keerden in een karavaan van zelf opgeknapte auto's en toen miljoe nen Nederlanders haastig en na veel moeite hun tientje onder de grijpende handen van de fiscus weggrabbelden in dat veelbewogen en veelbelovend jaar 1967 zeg ik crepeerden in India kinderen van de honger onder dezelfde zon, gaven wij nog steeds minder dan 1 van ons nationaal inkomen voor de ontwikkelingslanden, stond er een mijnheer bij het ministerie van finan ciën met een bord ,,Voor de ontwikke lingslanden geen man en geen cent", collecteerden de kerken vlijtig voor al gemeen christelijke doeleinden, mopper den de commissies van beheer over de verhoogde bijdragen voor het Faka, werden prachtige nieuwe zonnige ker ken met mahoniehouten banken en mo zaïeken vloeren in gebruik genomen en begonnen de magen van de onderont wikkelde gebieden te rommelen als de ingewanden der aarde. Maar in dat jaar startten ook 200 Nederlanders bij het Vredespaleis in Den Haag met hun actie „Niet goed, geld terug". Ze begaven zich over het broeiende asfalt van wat zich nog steeds trots de residentie blijft noemen, op weg naar het Ministerie van Financiën, mee- warrig nagekeken door tal van Hage naars, op zonnige terrassen hun vingers aflikkend aan de restanten van over vloedige, heerlijke koele sorbets, eerlijk gekregen van onze Witteveen. De eer ste koele vrucht van wat straks wel weer zal doorgaan voor christelijk so ciale politiek, Sjaloom met een rietje. Andere Nederlanders repten zich naar hun postkantoor. Ze boden de plaatselijke kantoorhouder voor het eerst van hun leven een postwissel van 10 gulden aan voor de Minister van Financiën himself. Een voorschot op wat ze terug zouden krijgen aan het einde van de maand. O, onverdiende zaligheid, onmiddellijk om te rekenen en om te zetten in ijsjes, pilsjes en stich telijke werken. Op het departement zat de heer Grapperhaus wat zuur te wachten op de komst van de demonstranten. Hij vond het niet goed, wat ze deden. Mag dat eigenlijk wel Geld teruggeven aan de belasting, een aanslag weigeren. Hij zou er de belastingwetgeving straks eens op na kijken. Zat hier niet een verborgen lacune in het Nederlandse recht Duizenden Nederlanders haalden hun brede pas gebruinde schouders op. De kerken zwegen. Het diakonaat was met vakantie. „Niet goed, geld terug." Goede bij belse woorden. Woorden uit het Schep pingsverhaal „En God zeide Zie Ik geef U al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn en het zal U tot spijze zijn. En God zag alles, wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. En alles waardoor het gewas niet aan de hele aarde tot spijze wordt ge geven is niet goed. Daarom geld terug. Voor dit Schep pingsverhaal moet betaald worden. Het komt ons duur te staan. In 1967 is ook de prijs van de goede schepping weer gestegen. En terecht. Gaf God er niet zijn eigen Zoon voor als een losprijs voor velen En wie durft tegen Hem te zeggen „Niet goed, geld terug" De nieuwe aarde is geen spotkoopje, dat wij tegen de opruimingsprijzen van een belastingverlaging kunnen beko men. Overal waar de prijzen van de Sjaloom gaan dalen, dienen wij te roe pen „Niet goed, geld terug". Zo al leen blijft het Scheppingsverhaal reso neren van goed tot zeer goed, net zo lang tot iedereen zal kunnen komen en kopen zonder geld. De kruidenier keek mij aandachtig aan. Een dominee is tenslotte een con sument, die vrij laag wordt aangeslagen door de plaatselijke middenstand. Van zijn koopkracht verwacht niemand won deren. Gelukkig dat hij nog wel mag doen aan de huisgenoten van het geloof. Ik dachtMisschien moet dit juist in de kerk worden gezegd. „Niet goed, geld terug." Misschien laten wij op weg naar het nieuwe Jeruzalem het Vredespaleis te veel links liggen. En het Mi nisterie van Financiën. Misschien zijn wij daar te fatsoenlijk voor, te demo cratisch, te bang voor het tegelijk wel willende en boze oog van de heer Grap perhaus. Misschien zouden de diakenen inder daad elke zondag bij de uitgang van de kerk moeten staan met in de ene hand een bord „Niet goed, geld terug" en in de andere een postwissel voor de Mi nister van Financiën „Terugbetaling belastingverlaging". Want zo gaat het niet goed. Zo stu ren wij misschien het geld dat God zelf Op regelmatige tijden worden de volgende rubrieken opgenomen in ons blad Meditatie Kroniek algemeen kerkelijk actueel) Samenspraak (gesprekken met de lezers) In en om de wandelgangen van het parlement Interviews met bekende en onbekende mensen Onderwerpen van sociale aard Jeugd (over en voor de Jeugd) Kerkmuziek en zang T.V.- rubriek Uit de Pers - Zeeuwse Historische figuren Wat gebeurt er in de R.K.~, Ned. Herv.- en andere Kerken Kerkelijke Nieuwsdienst Feuilleton Officiële kerkelijke berichten Boeken-recensies Berichten van het Zendingsfront voor zijn aarde heeft uitgetrokken op de dag, dat Hij Zijn Zoon zond, weer terug. Misschien is dit een oplossing voor het moderne diakonaat. En misschien komen wij na dit ene offer weer in de buurt van het Ene Offer. li weet wel, welk offer ik bedoel. De kerk heeft er nooit een geheim van ge maakt. Ik bedoel het enige offer, dat ooit echt gebracht is Jezus. Heinkenszand H. EIKELBOOM. UIT DE PERS II. Prof. Thielicke. Zoals uit de titel al blijkt is in het boek van professor Thielicke geen buitenstaan der aan het woord, die in gramstorigheid kogels door ce kerk schiet, omdat hij geen liefde voor haar kent maar juist een chris ten die lijdt aan wat hij noemtde misère der prediking. En uit zijn analyse waarom zoveel pre ken het vandaag niet meer „doen" leg ik u drie thesen voor die de moeite van het overwegen waard zijn a. onze ongeloofwaardigheid. Door de voortdurende beïnvloeding van een uitgekookte reclame is de mens van onze generatie wantrouwig geworden. Vraagt hij naar echtheid. Wat daar zo met vuur en verve aangeprezen wordt leeft de spreker daar zelf in Of doet hij dit omdat zijn beroep hem deze propaganda nu eenmaal oplegt Het gaat er dus om of de prediker zelf in het gebouw van zijn leer en verkondi ging wóónt Maar waarom is hij dan vaak op de kansel zo anders dan in de dagelijkse om gang Waarom is het laatste een en al vlotheid en bij het eerste een en al plech tigheid Waarom in het gewone leven echt méns en in de verkondiging niet met de beide benen op de grond, zwevend, vréémd Dat de voorganger met ernst de bijbel bestudeert en theologische problemen door denkt 't is allemaal prachtig maar dit kan zuiver professioneel, beroepsmatig ge beuren de vraag is of hij met de bijbel zijn eigen dorst lestof hij persoonlijk daarin voor eigen hart en leven zoekt en vindt wat hij anderen aanprijstof de spijze die hij anderen voorschotelt echt zijn eigen dagelijks brood is zonder hetwelk hij niet kan En natuurlijk om geloofwaardig te blij ven zal hij zelf een conflict in zijn huwe lijk, een vertrouwenscrisis bij zijn kinderen en de problematische verhouding met een collega in het reine moeten brengen. Terwijl die geloofwaardigheid hem ook weerhouden moet tevéél te zeggen. Duidelijk hij heeft het evangelie te ver kondigen. En dit Woord is de Waarheid. Maar daarin kunnen stukken voorkomen waar hij persoonlijk nog niet aan toe is. Zou het dan niet juist zijn zoiets te laten merken Opdat het getuigen van de waar heid waar mag zijn Denkt u maar aan de eeuwige verdoe menis die van tijd tot tijd „aan de orde

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1967 | | pagina 1