eeuwóe 3£erkbocle (§enade en vrede Uit de Gemeenten r MIS ONZE SYNODE ÓföiUële fotiMen rv 22e JAARGANG No. 3 20 JULI 1967. ,.Ik worstel en ontkom" OFFICIEEL ORGAAN TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERK IN ZEELAND. Hoofd-Redacteur Dr. A. DONDORP, Gapinge, Telefoon (0 1189) 4 70. Redactie en medewerkers Ds. B. Wentsel, Brouwershaven J. A. v. Bennekom, Middelburg Dr. A. J. Boom, Vlissingen; Ds. J. Bosman, Vrouwenpolder Ds. M. V. J. de Craene, St. Laurens Ds. H. Eikelboom, Heinkenszand Drs. A. Elshout, Koudekerke Ds. W. H. Gispen, Terneuzen Ds. W. Kats, Apeldoorn Ds. A. G. Kornet, Vlissingen Dr. P. C. Kraan, Vlissingen Ds. G. S. Oegema, Arnemuiden Drs. J. Vlaardingerbroek, Ermelo. Dr. J. H. Becker, Nieuwerkerk. Adres voor opgave advertenties en predikbeurten Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg. Abonnementsprijs 4,per halfjaar bij vooruitbetaling. Advertenties 15 cent per mm. Bij abonnement lager. Losse nummers 15 cent. Drukkers-Uitgevers Littooij Olthoff Spanjaardstraat 47 Middelburg, tel. 24 38 Giro no. 4 22 80 genade en vrede worde U vermenigvuldigd 1 Petr. 1 2. Het adres van een brief in de oudheid zag er heel anders uit dan bij ons nu. Men begon met de naam van de afzender. Dan werden de geadresseerden genoemd. Tenslotte kwam een groet of goede wens. Daarna begon de eigen lijke brief. Petrus is zeer breed in het benoemen van de geadresseerden en betrekkelijk kort in zijn groet. Hij schrijftGenade en vrede worde U vermenigvuldigd" Deze woorden kent U uit de ambtelijke zegen, die nog steeds iedere zondag wordt uitgesproken over de gemeente. We kennen deze woorden misschien al te goedWant velen horen ze niet meer in hun eigenwaardige betekenis. Ieder volk wordt gekenmerkt door zijn manier van groeten. De Grieken waren oudtijds gewoon, als ze elkaar tegenkwamen ,,Chaire" te roepen. Dat betekent„veel genoegen"Joden groeten U kunt dat vandaag nog horen met het woord Schaloomd.w.z. vrede. Dat woord van de Griekse groet hangt samen met het grondwoord voor genade, gratie. En zoals in het woord gratie duidelijk de klank is te horen, niet alleen van vergeving, maar ook van sierlijkheid, zo zit er in dat Griekse woord voor genade een sterk element van vreugde. Wat doet nu Petrus Hij combineert in het adres de Griekse en de Joodse groet en schrijft„Ge nade en vrede zij U". Ook Petrus weet dus de Grieken een Griek en de Joden een Jood te wezen en breidt in zijn gedachten zegenende handen uit over hei denen en joden. Waar de gelovigen in Klein-Azië hoe langer hoe minder vrede hadden en bij de mensen hoe langer hoe minder genade vonden want de christenen waren èn bij Joden èn bij heidenen uit de gratie, daar verzekert Petrus hun met apostolische autoriteit„Genade en vrede worde U vermenigvuldigd Dit is geen wens, maar een proclamatie, net zo min als het een wens was, toen de engelen zongen „Ere zij God". De ambtelijke zegen der kerk is een rechtstreeks spreken namens Jezus Christus, die ons zijn vrede geeft. Die vreemdelingen daar in Pontas, Galatië enz., werden niet maar door Petrus gegroet, maar door niemand minder dan door de Koning der Kerk zelf. Petrus was maar tussenpersoon. Zo is het nog iedere zondag. De zegen aan het eind van de dienst is geen plechtige volzin om aan het geheel iets meer cachet te geven, maar die zegen komt regelrecht van God uit de hemel. Al zou je daar alleen voor naar de kerk gaan, dan was je kerkgang niet on gezegend. Je hebt misschien niet zoveel aan de preek, dan is dat nog iets machtigs, dat je je hart mag opheffen om metterdaad door God gezegend te worden. Vermenigvuldigd De Here is nooit zuinig, maar geeft mild en overvloedig. De ene zegen haalt de andere uit, want het hangt allemaal samen. Het i s wat, om bij God in de gratie te staan En iedere zondag weer die zegen te ontvangen. Zo worden de genade en de vrede in ons leven vermenigvuldigd. A. D. EENS KOMT DE ZOMER Eens komt de grote zomer, waarin zich 't hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur God zal zich openbaren in heel zijn creatuur. Geen woord kan het bereiken, het is aan niets gelijk, met niets te vergelijken dat schone koninkrijk. Als God Zich openbaren zal op de jongste dag, dan zullen wij ervaren wat Hij met ons vermag. Dan zien wij met verblijden Hem, die ons hart beleed de Heer, die door Zijn lijden de hemel open deed, en alle patriarchen met de profeten saam, apost'len, martelaren, verlosten in Zijn naam. Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon, dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan Lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, de Geest om al Zijn werken zij lof van nu voortaan. WSchulte-Nordholt Voor de gevangenen is de vakantietijd extra zwaar. Terwijl ontelbaren juist dan met volle teugen genieten van de vrijheid, overal heen uit te kunnen vlie gen blijft de vrijheid der gevangenen beperkt tot het gebouw, waarin zij zich bevinden. Vragen wij om de genade dit, en heel het gevangenisleven op de juiste wijze te kunnen verwerken. Vragen wij om Gods zegen over het werk der gevan genispredikanten. In de Kerkbode van 6 juli (22: 1) schreef ik iets over de Kirchentag in Hannover, waar zoveel stemmen ge hoord werden, die ons hoop gaven op een „ander" Duitsland. Wat mij het meest opgevallen was, waren de spandoeken, die vroegen om erkenning van Oost-Duitsland als buur staat. Want de meeste Westduitsers dromen nog van hereniging, d.w.z. her overing Helaas ging er iets mis op de zetterij. In plaats van spandoeken kwamen er Spanjaarden. Maar de pientere lezers zullen dit wel begrepen hebben. A. D. Nieuwerkerk. 1. De kerkeraad vergaderde 6 juli 1.1. Br. Joh. Rotte, zondag 2 juli 1.1. bevestigd, en voor het eerst op de vergadering aan wezig^ werd een hartelijk welkom toege roepen. Hij ondertekent het formulier voor ambtsdragers. Hem wordt, met de andere brs., in rijke mate Gods genade en Geest toegewenst. Een hartelijk woord van dank geldt br. J. M. den Haan, na zijn 4-jarige periode, voor al het werk, tot heil der ge meente verricht. Op beide gezinnen dezer broeders moge een rijke zegen terugkeren. De verkiezing van een scriba, in plaats van br. Den Haan, wordt nog even 'op geschoven. In de komende diensten van 16 en 23 juli is wel 's middags voorziening 's mor gens zal er mogelijk wel preeklczen zijn, 30 juli zal de eigen predikant voorgaan. Nog enkele huisbezoeken zijn gebracht. Voorlezing wordt gedaan van het schrij ven, dat de kerkeraad zond aan de Gene rale Synode (over het Rapport-Assen) waarin onder meer wordt gesteld, dat we niet een negatieve uitspraak moeten heb ben over een incidenteel punt, maar dit het gehele Schrift-vraagstuk worde onder zocht, maar dat dan in een positief spreken voorop worde gesteld, dat de Bijbel het Woord van God is, en als zodanig vol strekt gezag heeft. Ook dit nog ,,er worde op aangedron gen zich te onthouden (van welke zijde „ook) van boude beweringen, of onrust- verwekkende uitingen". Ziehier een greep uit het verhandelde op de kerkeraad Br. S. Overbeeke ging voor in dankgebed. 2. H. Doop 2 juli werd deze bediend aan Johannes Cornelis Folmer, zoon van Cees Folmer en Hilly Schiperoord. Het vas een blijde dienst voor de gemeente. Behalve dat de gekozen ouderling werd bevestigd was deze doopsbediening de eerste van dit jaarMaar 't was ook een blijde dienst voor de families wederzijds Want van de dopeling waren o.m. aan wezig de vier grootouders en negen (jon ge) ooms en tantes, terwijl de overgroot moeder de dienst op de band-recorder nog kon beluisteren Alles -een rijke zegen. Maar bovenal die belofte van de Here Ik ben uw God en de God van uw kind. Jonge oudershartelijk, ook van deze plaats, gefeliciteerd. De Here geve bij den voortduur genade Wat een voorrecht als in de geslachten de Here wordt gevreesd. Dan komt mij altijd in de gedachten het woord van Paulus aan Timotheüs „dan „komt mij voor de geest uw ongeveinsde „geloof, zoals het eerst gewoond heeft in „uw grootmoeder Loïs, en uw moeder „Eunice, en ook daarvan ben ik over tuigd woont in u" (2 Tim. 1:5). 3. Bruinissealhier mochten we in be zoekjes even o.m. kennismaken met br. en zr. Van Hoogstraten, Bergstraat 7 (onze br. is kerkganger bij ons in Bru). Jakob v. d. Spek mocht weer thuiskomen en aan het werk gaan. Zr. Jonker moest naar het ziekenhuis om vandaag (10 juli) te worden geopereerd. We baden om Gods zegen voor haar en met haar. Ook had ik de begeerte om zr. De WaalPoldermans eens op te zoeken, die maanden in het ziekenhuis te Vlissingen gelegen had. We mochten het bij haar ondervinden, hoe de Here bijzonder kan bemoedigen, ook wan neer noden en ongemak blijven. Onze an dere br. v. d. Spekde Waal moge ook van de Here bemoediging ontvangen in menigvuldige zwakheid. Ik verwacht de Here, zegt de dichter van Ps. 130. Dat was bemoedigend Nieuwerkerk J. H. Becker. Nieuwdorp. Adres: Ds. K. Kramer, Dorpsplein 17, Nieuwdorp. (2) De interkerkelijke vredesweek. Van 9 tot en met 15 oktober a.s. zal in ons land een interkerkelijke vredes week worden gehouden, waarbij de ker ken haar leden opwekken zich bijzonder in te spannen voor het behoud en het herstel van de vrede. Bijna algemeen was de mening der synode, dat de Ge reformeerde Kerken zich niet onttrek ken mochten aan deze algemene opzet. Wegens vacantie van het personeel zal het nummer van donderdag 3 aug. niet verschijnen. In het nummer van donderdag 27 juli worden derhalve ook de predikbeur ten van zondag 6 aug. gepubliceerd. De Uitgevers. Wel was er enige onzekerheid over de inhoud van de kanselboodschap en an dere publicaties. Daarom werd besloten dat de synode in haar eerste zittings- week in Lunteren deze stukken ter be oordeling zou ontvangen. Dan zou zij in haar geheel de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Mocht dit niet moge lijk zijn, dan moeten deputaten hande len in overleg en met toestemming van het moderamen. Het nieuwe psalmboek. In heel veel kerken werd de proeve reeds beproefd. Met veel blijdschap zongen we uit het groene boekje, met een plaatje van David op de kaft (of van een aap, zoals de kinderen zeiden). Deze proeve is aan de hand van de uitgebrachte critiek verbeterd en nu door de synode vrijgegeven voor ker kelijk gebruik. En nu maar drukken en verkopen Ik vermoed, dat deze verandering even geruisloos in zijn werk zal gaan, als een aantal jaren geleden de invoering van de nieuwe bijbelvertaling. Op twee dingen moet daarbij goed worden gelet 1. De verkoop komt natuurlijk in de handel. Daar zit een behoorlijk stuk winst in. Want de psalmboekjes zullen, net als het „groene boekje" bij duizen den verkocht worden. Zullen de kerken van die verkoop finantiëel profiteren Of alleen maar een paar handige zakenjongens Ik dacht, dat de uitgevers aan de goodwill van het christelijk publiek zo langzamer hand wel genoeg verdiend hadden 2. Ik hoop dat de druk van ons a.s. psalmboek een beetje meer rekening houdt met minder scherpzienden, dan de druk van de proeve. De letters moe ten niet zo zeer groter, dan wel duide lijker, donkerder zijn. Dat was bij het groene boekje vaak een handicap. En nu maar naar hartelust zingen en blij musiceren A. D. KORTE NOTULEN van de Classisver- gadering, gehouden te Goes op 6 juli 1967 in lokaal bij de Westerkerk. Avondvergadering. Namens de roepende kerk van Driewe gen opent Ds. Van der Veen. Laat zingen Ps. 36 vs. 3. Leest Joh. 8 vs. 1220 en gaat voor in gebed. Hij heet allen welkom, inzonderheid de afgevaardigden van de Particuliere Synode Ds. Wentsel en Ds. (vervolg op pag. 2) Op regelmatige tijden worden de volgende rubrieken opgenomen in ons blad Meditatie Kroniek algemeen kerkelijk actueel) Samenspraak (gesprekken met de lezers) In en om de wandelgangen van het parlement Interviews met bekende en onbekende mensen Onderwerpen van sociale aard Jeugd (over en voor de Jeugd) Kerkmuziek en zang T.V.- rubriek Uit de Pers Zeeuwse Historische figuren Wat gebeurt er in de R.K.-, Ned. Herv.- en andere Kerken Kerkelijke Nieuwsdienst Feuilleton -- Officiële kerkelijke berichten Boeken-recensies Berichten van het Zendingsfront ar

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1967 | | pagina 1