eeuu?4e 3£erkbocle De reis van de Paus naar Fatima en de Oecumene czAarclóe dingen rNy JV Ar De Gereformeerde Zending in 1966 Jeugd helpt Diakonaat in vakantieweek 21e JAARGANG No. 45 1 JUNI 1967 ,.Ik worstel en ontkom" OFFICIEEL ORGAAN TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERK IN ZEELAND. Hoofd-Redacteur Dr. A. DONDORP, Gapinge, Telefoon (0 1189)4 70. Redactie en medewerkers Ds. B. Wentsel, Brouwershaven J. A. v. Bennekom, Middelburg Dr. A. J. Boom, Vlissingen; Ds. J. Bosman, Vrouwenpolder Ds. M. V. J. de Cracne, St. Laurens Ds. H. Eikelboom, Heinkenszand Drs. A. Elshout, Koudekerke Ds. W. H. Gispen, Terneuzen Ds. W. Kats, Apeldoorn Ds. A. G. Kornet, Vlissingen Dr. P. C. Kraan, Vlissingen Ds. G. S. Oegema, Arnemuiden Drs. J. Vlaardingerbroek, Ermelo. Adres voor opgave advertenties en predikbeurten Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg. -\ Abonnementsprijs 4,per halfjaar bij vooruitbetaling. Advertenties 15 cent per mm. Bij abonnement lager. Losse nummers 15 cent. Drukkers-Uitgevers Littooij Olthoff Spanjaardstraat 47 Middelburg, tel. 24 38 Giro no. 4 22 80 VJ Bedenktniet de dingen, die op de aarde zijn. Col. 3 :2. Hebben die oude kluizenaars dan toch gelijk gehad Moeten we uitsluitend de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is en ons van de dingen hier op aarde zo min mogelijk aantrekken Hebben al die zorgen voor kleding en voedsel eigenlijk geen zin en zijn onze bekommeringen over de gang van zaken in de maatschappij en in de staatja ook in de kerk hier beneden, tenslotte toch maar werelds En is volgens de apostel de eigenlijke vroomheid niet anders dan het gaan zitten denken aan de Here Jezus en aan de hemel Geen sprake van Wie dat zou willen lezen uit de tekst, die hier boven staat, zou onmiddellijk de apostel tegen zich krijgen. En wat meer is, de Here Jezus heeft ons heel anders geleerd. Hij leerde ons bidden ,,Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aard e" Trouwens de aarde is door God geschapen. En het is Zijn alomtegenwoor dige kracht, waardoor Hij in Zijn voorzienigheid de aarde onderhoudt en ook in deze wereld de dingen nog schoon maakt op hun tijd. Alle kluizenarij is aan de bijbel geheel en al vreemd. Wie aan de Here Jezus denkt en aan de dingen, die boven zijn, die vraagt naar de geboden, die Hij voor de aarde ons heeft gegeven. Want wie Christus' geboden bewaart, is Zijn vriend. In Col. 3 maakt Paulus geen tegenstelling tussen de hemel en de aarde. De dingen hier beneden zijn net zo goed van God en moeten net zo goed Hem loven als de dingen die boven zijn. Tenslotte wachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De dingen, die boven zijn en die van beneden, zullen worden verenigd te saam ze zullen onder één Hoofd gebracht worden, name lijk Christus. Onder de dingen van beneden bedoelt Paulus niet het gewone leven in beroep en gezin, niet ons ijveren voor een rechtvaardiger samenleving of voor een zuivere ontplooiing van de cultuur of de ontwikkeling der wetenschap. Dat behoort in Col. 3 allemaal bij de Hingen, die boven z ij n, die we zoeken moeten. Want we zoeken daarin de eer van God en het rijk van Jezus Christus. De dingen, die beneden zijn, heeft de apostel uitvoerig beschreven in het vorige hoofdstuk. Daar vinden we dat hij er onder verstaatde joodse en heidense, of de gemengde joods-heidense weg der zaligheid door middel van allerlei riten, mysterieën, geboden, onthoudingen en dergelijke. Elders noemt hij dat de lichamelijke oefening" In Col. 2 20 geeft hij er de eigenaardige naam aan van „de wereldgeesten" Wie in Christus gelooft, die zoekt daarin zijn leven, die zoekt daarin „het Leven" niet meer. Daaraan is hij afgestorven. Zijn leven is Christus en de dienst van Christus in de vrijheid van de Heilige Geest, die de geboden Gods in onze harten schrijft en ons vrij maakt van de menselijke inzettingen van beneden. Daar zit toch immers niets in. Zoekt die dingen dan niet. In Christus hebben we alles en van Hem krijgen we alles Die eigenwillige godsdienstigheid, zo geestelijk als ze lijkt, is zo aards als het maar kan. Die is echt „vanbeneden". Daar zijn we in Christus van af. We moeten het daarin helemaal niet zoeken. Er niet eens meer aan denken. Doch gaan leven uit het geloof. Dat is wel een leven zonder veel aanschouwing voorlopig. Want waar „het in zit", waar we „het" van verwachten, het eigenlijke, ons leven dat is in Christus. Dat is Zijn genade en Zijn kracht en Zijn geboden en Zijn Geest. Die menselijke inzettingen en gebruiken zijn erg aanschouwelijk en geven heel veel sensatie aan het religieuse vlees. Maar wie met Christus is opgewekt uit de dood. en Hem in het geloof volgt, is aan die dingen van beneden afgestorven en moet aan d i e dingen, die op de aarde zijn, zelfs geen gedachte meer wijden. A. D. Laat ons bidden voor het evangelisatie werk. Laten degenen, die in dit werk voorop gaan geen officieren zonder leger zijn. Laten zij merken, dat de gemeenteleden achter hen staan. Laten wij beseffen mogen, dat het juist de soldaten zijn, die hier zo'n beslis sende rol spelen. Laat ons bidden voor ons Evangelisatie centrum moge de Heer allen, die daar arbeiden, bekwamen tot hun werk. Naar aanleiding van het feit, dat vijftig jaar geleden Maria aan drie her derskinderen zou zijn verschenen, heeft de paus 'n reis naar Fatima (in Portu gal) gemaakt. Op zichzelf is dit natuur lijk, sinds deze paus zich zo hier en daar buiten het Vaticaan laat zien, niets bijzonders. Het wordt echter iets anders wanneer de paus deze reis meent te mogen stellen als 'n oecumenische daad. De eerste vraag, die men naar aan leiding van deze reis zou kunnen stel len is deze, of deze daad van de paus wel opportuun was voor zijn eigen kerk. Het is immers duidelijk, dat meer dan vroeger zulke volksdevoties in de rooms-katholieke kerk aan het verwel ken zijn, tenminste bij de intellectueel. Daarbij moet gezegd, dat zo'n verschij ning nooit de fide, dus als iets dat moet geloofd worden, zelfs niet door 'n paus kan worden naar voren geschoven. Iedere rooms-katholiek is dus vrij Lour- des, Fatima enz. als reëel te accepteren of als fantasie terzijde te schuiven. Daarbij geldt dan altijd nog de moeilijk heid, dat zo'n verschijning alleen sub jectief is. Dit laatste betekent dus dat alleen die herderskinderen de verschijning hebben ervaren zonder dat iemand an ders er 'n zinnig woord kan over zeg gen. Zeker, aldus de rooms-katholieke theologie, men kan proberen aan de hand van wat later gebeurd de waar heid vast te stellen, maar dan is het nog altijd zó, dat niemand maar enigs zins verplicht kan worden als rooms- katholiek er in te geloven. Op dit punt alleen al sloeg de paus m.i. de bal mis toen hij meende zijn reis in de engere zin van het woord oecumenisch (d.i. voor alle rooms-ka- tholieken, zoals men ook rooms-katho liek van oecumenisch concilie spreekt) noemde. Hoe veel te meer moet dit dan ook Ook ditmaal krijgt u een beeld van wat er in 1966 in de gehele wereld door de Kerken werd gedaan in een boeiend hoofdstuk ,,De Wereldzending". Daarna wordt in verschillende hoofd stukken een overzicht gegeven van de terreinen, waarop de Gereformeerde Kerken werkzaam zijn Indonesië, Pa kistan, Rwanda, Argentinië, Brazilië en Israël, maar ook van de akitiviteiten op het „thuisfront" in ons land. Tevens wordt een overzicht gegeven van de interkerkelijke samenwerking in ons land en in internationaal verband. Het boekje is onmisbaar voor al de genen, die op de hoogte willen blijven van wat er door de kerken geschiedt in de gehele wereld. Het geeft boven dien een welkome aanvulling op de di verse artikelen in het Zendingsblad van onze Kerken, op de gegevens van het vijfmaal per jaar verschijnende „Mis sionair Panorama" en op de maande lijkse gebedsbrief. Teneinde een ieder in staat te stellen kennis te nemen van de stand van het zendingswerk, is de prijs zo laag mo gelijk gehouden. Na storting van f3, op girorekening 21 56 00 t.n.v. het Zen dingscentrum, Baarn, ontvangt men het boekje franko thuis. gezegd, wanneer het woord „oecume nisch" in brede zin wordt gebruikt zo als wij dit doen. Wat deze daad met oecumene te maken heeft, is mij vol komen onduidelijk. Er ligt immers tus sen de reformatie voor wat Maria- theologie aangaat 'n zo groot verschil, dat dit best kan weergeven worden met datgene, wat eens in Amsterdam op 'n debat-avond 'n rooms-katholiek tegen mij zei jullie eren Maria, wij vereren ze. In dat vereren zit nu juist m.i. dat gene wat èn door de Bijbel èn door de Reformatie is afgewezen als zijnde niet evangelisch. Daar iedere gezonde oecu mene van de evangelische basis moet uit gaan, is het wel duidelijk dat men hier zonder meer kan zeggen, dat de geste van de paus in deze iedere oecu menisch aspect mist. Of de paus naar Fatima had moeten gaan hangt van hemzelf af. Indien hij dit voor zijn particuliere devotie nodig achtte, ofwel of hij dit als hoffelijk heidsgeste tegenover de conservatieven in de roomse kerk opportuun achtte, moet hij zelf weten. Dat hij meende er ook de oecumene 'n dienst mee te be wijzen, is zijn goed recht, maar of hij werkelijk de oecumene 'n dienst heeft bewezen, kan wel m.i. negatief beant woord. Misschien zal iemand zeggen dat ik daar nu zo over denk, omdat ik pro testant ben geworden. Eerlijkheidshalve kan ik zeggen, dat ik hier nooit anders over heb gedacht, zoals velen van mijn vroegere collegae. Ik weet nog, hoe ik eens met 'n andere collega naar Lour- des (in Frankrijk) ging, omdat men wilde, dat wij met andere ideeën over al deze zaken zouden terugkomen, want, al moet je er dan niet in geloven, voor wat Lourdes aanging ben je toch vaak 'n witte raaf als je dit niet doet. We zijn met z'n tweeën één dag in Lourdes geweest en hebben de rest van onze reis doorgebracht in de Pyrineeën. De redeninplaats van onder de invloed te komen van wat daar gebeur de, werden we misselijk van het hyste risch gedoe, die zich daar afspeelde. We waren alleen geweldig gelukkig, dat we onze reis zelf hadden betaald, zodat we niemand verantwoording schuldig waren van ons doen en laten. Om nu op de reis van de paus terug te komen is het wel opvallend, dat hij te Fatima ook sprak over moderne ideo logieën, die alles uit het geloof willen schrappen wat het menselijk verstand niet begrijpt. De paus wil de mensen buiten de rooms-katholieke kerk blijven benaderen met het „overgeleverde goed van waarheid en liefde, waarvan de (r. k.) kerk de hoedster en bestuurster is". Onze vraag is hoort daar de Ma- rialogie van Rome ook bij M. V. J. DE CRAENE. Op regelmatige tijden worden de volgende rubrieken opgenomen in ons blad Meditatie Kroniek algemeen kerkelijk actueel) Samenspraak (gesprekken met de lezers) In en om de wandelgangen van het parlement Interviews met bekende en onbekende mensen Onderwerpen van sociale aard Jeugd (over en voor de Jeugd) Kerkmuziek en zang T.V.- rubriek Uit de Pers Zeeuwse Historische figuren Wat gebeurd er in de R.K.-, Ned. Herv.- en andere Kerken Kerkelijke Nieuwsdienst Feuilleton Officiële kerkelijke berichten Boeken-recensies Berichten van het Zendingsfront Driehonderd jongeren zullen deze zomer vrijwillig werken in vakantie oorden voor invaliden, bejaarden en overbelaste huisvrouwen. Dit is het re sultaat van een oproep, die het binnen lands diakonaat van de gereformeerde kerken kortgeleden deed op de jeugd. Het gevaar, dat diakonaal vakantie werk moest worden beperkt, wegens een tekort aan helpers en helpsters is hiermee geweken. De jongeren zullen werken in het centrum „De Blije Werelt" te Lunteren en een aantal andere vakantie-oorden, waar vijftien vakantieweken voor 450 invaliden, elf weken voor bijna duizend bejaarden en drie weken voor 250 over belaste huisvrouwen worden georgani seerd. DE DRIE GETUIGEN 1 Joh. 5 7, 8. Niet enkel door het water kwam het Woord al was het schip geladen tot aan de hoogste boord' niet enkel door het water, ook door bloed, treedt in de Zoon de Vader zijn schepping tegemoet. Niet enkel door de Doper is 't geweest ons bidden en ons hopen vervult de Heil'ge Geest. Niet enkel door de Doper is 't gedaan. God doet zijn hemel open, geeft zelf zich te verstaan. Niet enkel door de baden zijn wij rein, door Hij Zijn Kerk vergadert door water, brood en wijn. Genade voor genade, overvloed. Hij noodt ons aan zijn tafel door water, geest en bloed. Drie zijn er op de aarde waarlijk groot, die ons bij God bewaren in leven en in dood de Geest, het bloed, het water, zij alleen getuigen van de Vader, en deze drie zijn één. Wij loven en wij prijzen op dit feest de grote gunstbewijzen van Vader, Zoon en Geest. Wat God van oudsher zeide, dat geschiedt Zijn Geest zal ons leiden. Zijn Woord klinkt in ons lied. Ds. Jan Wit

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1967 | | pagina 1