eeuwóe J^erkbocle Plechtige aanbieding van Zeeuwse babbelaars KINDERLIJK GELOOF Uit de vragen bij Openbare Belijdenis 2le JAARGANG No. 34 2 MAART 1967 Z ,.Ik worstel en ontkom" OFFICIEEL ORGAAN TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN ZEELAND Redactie Ds. W. H. Gispen, Terneuzen Ds. B. Wentsel, Brouwershaven Ds. G. van Wilgenburg, Middelburg. Correspondentie-adres Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg. Medewerkers J. A. van Bennekom, Middelburg Dr. A. J. Boom, Vlissingen Ds. J. Bosman, Vrouwenpolder Ds. M. V. J. de Craene, St. Laurens Ds. H. Eikelboom, Heinkenszand Drs. A. Elshout, Koudekerke Ds. W. Kats, Apeldoorn Ds. A. G. Kornet, Vlissingen Dr. P. C. Kraan, Vlissingen Ds. G. S. Oegema, Arnemuiden Ds. D. Ringnalda, Middelburg Drs. J. Vlaardingerbroek, Ermelo. Abonnementsprijs 4,per halfjaar bij vooruitbetaling Advertenties 15 cent per mm. Bij abonnement lager Losse nummers 15 cent Drukkers-Uitgevers Littooij Olthoff Spanjaardstraat 47 Middelburg, tel. 24 38 Giro no. 4 22 80 (DE VERKOOP VAN KERKELIJKE GOEDEREN) Avond aan avond zitten vaders en moeders kompleet met nakroost te ge nieten van de Sterreclames voor hun duurbetaalde televisietoestellen. Pipo de clown is niet langer alleen. Hij krijgt concurrenten. Zijn sapper-de-flap ver halen raken bedolven onder een regen van Venz hagelslag. Schone dames discreet opgelost in verrukkelijke schuimbaden proberen nu reeds de aandacht van de steeds jeugdiger wordende consumenten te boeien. Dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn (voor elk orthodox hart een heerlijke slagzin) wordt ons nu niet langer verteld door Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes, maar door Spie en Span, zo op het gehoor een nog al dubieuze tweeling, die de schoonmaakwoede van moeder de vrouw tot fari zeïsche proporties aanwakkert. Als de Ster gedoofd is, laat hij een meditatieve stilte achter. Er volgt nog alleen iets, dat op het vroegere orgelspel na de preek lijkt. Het ogenblik voor de toepassing is gekomen. De wereld veranderd voor de liefhebber in een grote kluwen scheepjeswol of is vergeefs op zoek naar haar Wella-form. U zit wat ongemakkelijk in uw nieuwe stoel. Is hij wel bij Van der Meer gekocht Ook de kerk zal meer aan reclame moeten doen. Zeker voor Zeeland liggen er unieke kansen. In de Sterreclames loopt het zeewater je al om de tanden tot je er klotsgek van wordt. En wie denkt er bij water niet aan Zeeland. Nu, wat is er eenvoudiger dan hier een paar slagzinnen bij te bedenken, die de aan dacht van elke candidaat of predikant voorgoed op Zeeland vestigen. Regel matig klinken uit het Noorden van Nederland klagende stemmen. Sinds de Lauwerszee dicht gaat wordt het in Friesland steeds moeilijker om aan predi kanten te komen. Ook Groningen is hevig verontrust. Al jaren geleden signa leerde ds. Boersma uit Zuidhorn een tekort aan roepingsbesef voor zijn provin cie. Was het er te koud, groeiden de peren er niet snel genoeg De predikanten uit het Zuiden en het Westen weigerden op hun schreden terug te keren naar de bakermat van de afscheiding. Voorgoed gearriveerd in het Jeruzalem van het Westen zagen zij het IJsselmeer voor de Schelfzee en het Noorden voor het diensthuis aan, waaruit je alleen maar met een sterke hand kon worden uitgeleid. Alleen de Zeeuwen zwegen bescheiden en ge sloten als ze zijn. Tot dusver drongen er geen noodkreten uit het verre Zuiden in het barre Noorden door. Fatalistisch van aard legden de Zeeuwen zich bij het onvermijdelijke noodlot van het predikantentekort neer. De dagen van vroeger zouden wel weer aan breken met leesdiensten en oefenaren. De horretjes waarachter de Zeeuwse ouderlingen zich vroeger listig plachten op te stellen voor de leesdienst, halver wege de kansel en de gemeente, tussen de wal en het schip, zouden weer moeten worden gerestaureerd. Het is voor Zeeland blijkbaar moeilijk om predikanten te krijgen. Zwaar bevooroordeeld reizen de kandidaten af naar het donkere Zuiden om daar een dienst te vervullen. Over een beroep wordt niet eens gedacht. Hun verloofdes blijven thuis, elk ogenblik berekend op een nieuwe watersnood. De dienaar in spe heeft de zeeziekte al in de benen voor hij nog in Kruiningen arriveert. Angstig zoeken zijn ogen naar het water. Waar ligt het uitdagend kalm te klot sen, zoals in de Sterreclames, waar zijn verloofde elke avond die nieuwste ideeën voor het verlanglijstje voor de toekomstige gemeente uitplukt Uit zijn binnenzak vist hij zijn preek op. Is hij wel lang en zwaar genoeg voor de Zeeuwse gelovigen Want Zeeuwen zijn zwaar, dat staat vast. Ouder lingen met verweerde gezichten zullen hem straks een melancholieke hand drukken, terwijl ze hem en diep en veelbetekenend in de ogen zien. Grijze moedertjes zullen hun bezorgde hoofd schudden zodra hij het eerste gezang opgeeft. Hij zal tot maandagmorgen in een versleten pluche huiskamer moeten blijven, om daar de bedompte lucht van Smytegelt in te ademen. De nachten zijn lang in Zeeland. Want om acht uur duikt zo'n boerenbevolking al in de voorvaderlijke bedstee, die elk jaar vergeefs op een schoonmaakbeurt wacht. Natuurlijk, dit is overdreven. Niet elke predikant arriveert in deze stemming in een klein Zeeuws dorp, waar met spanning op hem wordt gewacht. Die er vaker komen weten wel beter. Maar over Zeeland wordt veel kwaad gesproken. Zijn de Friese ouderlingen beroemd om hun kennis van Kuyper, de Zeeuwse zijn berucht om hun voorliefde voor Smytegeldt. Volkomen ten onrechte. Toen ik nog maar pas in Zeeland stond, informeerde deze en gene quasi vriendelijk of het daar niet erg zwaar was Droeg mijn vrouw al een diep zwarte hoed met een vooroorlogse voile rand Had ik al een zwarte jas En was al dat water niet eng Kon ik wel slapen van het geklots Elke gerefor meerde werd voor een slecht vermomde oud-gereformeerde aangezien, die 's avonds op zijn legerstee in de tale Kanaans lag te mopperen over de nieuwe jonge dominee. Belachelijk natuurlijk. Sinds ik consulent van een genabuurde kerk ben, ontdek ik, hoeveel kandi daten al bij voorbaat van een beroep naar het zonnige Zuiden afzien. Ze schrijven in een beleefd koel briefje of op een slordige briefkaart, dat ze geen interesse voor deze provincie hebben. Volkomen bedorven door een natuurlijke theologie belijden ze vervolgens hun naïeve geloof in de windstreken. Ze willen naar het Noorden, het Oosten of het Westen. Ze weten niet wat ze missen de stumpers. Wij zullen daar wat aan moeten doen (ook al schreef ds. Oegema opge togen dat Walcheren vol zit). De classis Goes tobt met een enorm aantal vakatures. Een aardige slagzin voor de Ster ,,Twee gemeentes voor één prijs". Wie van Eysink-Alkmaar geen kaas gegeten heeft, kan bij ons terecht. Onze aanbiedingen zijn bovendien helaas niet tijdelijk. Zeeland is het aanprijzen waard. Er zijn geen kringen van verontrusten, die boze brieven vol oude ta rieven naar alle windstreken zenden. De oude schrijvers dienen alleen nog als wandversiering of liggen op grote zolders geduldig op het knagen van de boekenwurm te wachten. De fraaie hoerendracht wordt vervangen door de nieuwste mode. Want in Heinkenszand zit je tenslotte altijd nog dichter bij Parijs dan in Amsterdam. Zeeland is een provincie in ontwikkeling. De structuurplannen liegen er niet om. Het is op weg om het grootste havengebied van West-Europa te worden. Het heeft een eigen Rivièra, een groot aantal mooie oude steden en een mee levende bevolking. Elke predikant of kandidaat, die voor een beroep in Zeeland in aanmerking komt, zou allerlei materiaal moeten ontvangen, dat hem de schel len van zijn verblinde ogen doet vallen. Wat denkt U bijvoorbeeld van het rapport ,,Kerk en Delta" Welke provin cie beschikt over een dergelijk stuk werk, modern, fris, open (om in V.V.V.- termen te spreken). Welke kandidaat zou er met zijn verloofde niet van smul len Wat een provincie om te beginnen. Afijn, laat ik ophouden. U zou denken, dat ik te vaak naar de Ster en naar Pipo kijk. Dat is waar. Welke predikant voelt zich in zijn zwarte pandjesjas niet af en toe een vermomde Pipo Maar in Zeeland zult U daar de minste last van heb ben. Dus kom naar Zeeland. Het kan nog. Binnenkort zullen wij Duitse predi kanten met een badgastencomplex uit het Roergebied moeten importeren. Dan wordt er in marken betaald, volgens de richtlijnen van de laatste synode. Maar zolang het Amen nog niet klinkt als ,,Auf Wiedersehen" kunt U er nog bij. De classis Goes heeft nog enkele plaatsen vrij. Voor de meest biedende. H. E. Moeders brengen kinderen tot Jezus. .Kleine" kinderen nog (Lukas 18 15). Kleuters. De discipelen treden tussenbeide. Wat moeten deze kleintjes tussen de luisterende volgelingen van Jezus Het gesprek kunnen ze niet volgen. Hun tegenwoordigheid heeft hier geen zin. Integendeel, hun beweeglijkheid en ge babbel zullen de samenkomst verstoren. Begrijpen deze moeders dat niet Daar om worden de kleuters door de discipe len tegengehouden verhinderd") om tot Jezus te gaan. En de moeders krij gen een flinke berisping. Wat dreef deze moeders om met haar kleintjes hier te komen Opdat Hij hun (de kinderen) de handen zou op leggen en (voor hen) zou bidden." Ogenblikkelijk grijpt Jezus in ,,Laat de kinderkens tot Mij komen en ver hindert ze niet". De wens der moeders wordt vervuld ,,Ja, Jezus Zelf roept de kleuters tot Zich en ontvangt ze met tere liefde. Als ze rond Hem staan, die kleuters, zegt Hij tot de Zijnen ,,Van zodanigen is het Koninkrijk Gods". Daarom is deze ontmoeting met de kleintjes geen stoornis in Zijn predi king, maar wordt ze een element in Zijn onderwijzing aangaande het Koninkrijk Gods. Een levend, aanschouwelijk voor beeld zijn deze kleuters voor hen, die Zijn Koningschap zullen erkennen en Hem willen volgen. ,,Wie het Koninkrijk niet ontvangt als een kindeke zal daarin, niet ingaan" (Lukas 18 17). Typisch is de gezindheid, die in het jonge kind aanwezig is. Sterk is de mystieke band met de ouders, met name met de moeder. „Moeder is voor het kind het eerste adres. Moeder is de veilige schutse. Moeder is de wijsheid, die overal raad voor weet. Moeder is de liefde, die alles begrijpt. Moeder is de vreugde, die tel kens weer de tranen kan verdrijven. Moeder is het lied, dat altijd weer ge zongen wordt, dwars door bange klach ten heenAls het donker is, dan is er maar één troost, en dat is moeders stem als het kind ziek is, dan is er maar één die helpen kanzonder dat het pijn doet, en dat is moeder. Als het blij is, dan is er maar één, die in die blijd schap ten volle delen kan, en dat is moeder. Als het wat vertelt, dan is er maar één die altijd luistert, en dat is moeder. Als het iets weten wil, dan is er maar één, die alles weet, en dat is moeder." Aldus typeert de bekwame kinder kenner Prof. Waterink de kleuter gezindheid. (Aan moeders hand tot Je zus.) „Worden als een kindeke." Zó, zoals de gezindheid van de kleu ter in de relatie van moeder en kind, zó moet onze gezindheid zijn in de relatie tot onze Vader in de hemel. Onze Vader. In de hemel. Die Vader strekt Zijn armen tot ons, verdorven zondaren, uit. Jezus predikt het Zijn discipelen. Hij maakt het ver lossingsplan van Zijn Vader bekend. Hij ontvouwt de wondere geheimen van het Koninkrijk der hemelen. Hij komt met een boodschap des heils, waarin zich openbaart de onbegrijpelijke liefde van Gods Vaderhart voor Zijn kinde ren. Jezus Zelf zal naar dat verlos singsplan de dood ingaan, borgtoch- telijk, om het leven te verwerven voor de Zijnen en de schatten van het Ko ninkrijk der hemelen. Gods Geest zal indalen in mensenharten en de verwor ven schatten uitdelen. Wondere geheimen die liefde Gods; die zelfopoffering van de Zoon, uit Wiens dood het leven opbloeit die in werking van Gods Geest. Onbegrijpelijk Ondoorgrondelijk Welk een beloften Nu niet redeneren, discipelen, met mensenverstand. Nog minder bedenkin gen uiten. Gods gaven gelovend ontvangen, aannemen. Met de gezindheid van de kleuterin onvoorwaardelijk vertrou wen; met kinderlijke overgave, met aan vaarding van wat Vader geeft, zegt, belooft. Zó zijn Koninkrijk ingaan En genieten In de nabijheid van God, onze Vader. Vader is onze veilige Schutse, onze Wijsheid, onze Raadgever, onze Vreug de, „Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensen hart is opgekomen, God heeft het al bereid voor die Hem liefhebben" (1 Cor. 2:9). „Door het geloof dringt (de Chris ten) steeds dieper door in de geheimen des heils. Het Woord Gods isaltijd de vaste grond, waarop hij staat, de rots, waaraan hij zich vastklemt, het uitgangspunt van zijn denken, de bron Zijner kennis, de regel zijns levens, het licht op zijn pad en de lamp voor zijn voet." (H. Bavinck, De zekerheid des geloofs, bladz. 91.) Vaders Woord. Openbaring uit de hemel. Volkomen betrouwbaar. Woord Gods. Goes M. DE BORST. Hij voegt er aan toe: „En moeder, nu zijt gij geroepen om voor dit kind, dat zo geheel op u is aangewezen en dat ge heel leeft naar u toe en dat nog zo met alle vezelen aan u vastzit, de leiding te geven, de leiding ook tot Jezus" (blz. 11). Zo komen nóg moeders met haar kin deren tot Jezus (XI) 4. En belooft gij b. U te onderwerpen aan opzicht en tucht Hier komt nu mede de echtheid van het geloof openbaar Willen we ons onderwerpen Aan God natuurlijk allereerst en bo venal. Aan Christus uiteraard, als leerjon geren aan de Meester. Maar óók aan het opzicht en de tucht van de kerk. Want het behaagt God ook door middel van deze beide ons te onderwijzen, te leiden, en te vermanen. Ik vond het altijd zo treffend, in de Zaanstreek, dat de Doopsgezinde kerk

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1967 | | pagina 1