eeuwóe 3£erkbode „CHAOS ROND EROS Van over de Schelde MIJN COLLEGA STIMULEERDE BEZINNING? 21e JAARGANG No. 21 24 NOVEMBER 1966 ,.Ik worstel en ontkom" OFFICIEEL ORGAAN TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN ZEELAND Redactie Ds. W. H. Gispen, Terneuzen Ds. B. Wentsel, Brouwershaven Ds. G. van Wilgenburg, Middelburg. Correspondentie-adres Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg. Medewerkers J. A. van Bennekom, Middelburg Dr. A. J. Boom, Vlissingen Ds. J. Bosman, Vrouwenpolder Ds. M. V. J. de Craene, St. Laurens Ds. H. Eikelboom, Heinkenszand Drs. A. Elshout, Koudekerke Ds. W. Kats, Apeldoorn Ds. A. G. Kornet, Vlissingen Dr. P. C. Kraan, Vlissingen Ds. G. S. Oegema, Arnemuiden Ds. D. Ringnalda, Middelburg Drs. J. Vlaardingerbroek, Ermelo. r Abonnementsprijs 4,per halfjaar bij vooruitbetaling Advertenties 15 cent per mm. Bij abonnement lager Losse nummers 15 cent D rukkers-Uitgevers Littooij Olthoff Spanjaardstraat 47 Middelburg, tel. 24 38 Giro no. 4 22 80 v.J Men verzoekt ons opname van het volgende ,,Als een protestantse bezinning op verschuivingen in de sexuele moraal is zaterdag 12 november j.l. in Den Haag het congres Chaos rond Eros ge houden, onder auspiciën van de Pro testantse Stichting ter bevordering van Verantwoorde Gezinsvorming en het Nationaal Protestants Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid. Van die organisaties houdt de P.S.V.G. zich speciaal bezig met sexualiteit, huwelijk en gezinsvorming, praktisch en bezin nend. i Het ging op het congres, zoals de ti tel al zegt, met name om de vraag, of de kennelijke verschuivingen, die zich in het bijzonder bij jongeren voltrekken in de zgn. sexuele moraal, leiden tot chaos. Anders geformuleerd ,,Wat is vooruitgrijpen op het huwelijk Is die eis, die regel uit het verleden nu niet meer van kracht Zo neen, waarom niet Welke nieuwe regel is er dan voor in de plaats gekomen De voornaamste inleider, ds. C. Aal- ders, hoofdmedewerker aan de pasto- raal-psychologische leergang van de Rijksuniversiteit te Utrecht, vond een christelijke moraal mogelijk en gewenst, maar ze zal juist als neerslag van het grote en enige christelijke gebod de Liefde, toch relatief, d.w.z. betrok ken op het leven dienen te zijn. In die betrokkenheid wilde ds. Aalders ook ruimte laten voor verschuivingen in de opvattingen, althans de kerk zal deze verschuivingen niet zonder meer en bij voorbaat mogen verwerpen. Naast de moraal wilde ds. Aalders grote betekenis hechten aan het ethos, de gezindheid. Hij zei o.m. dat het christelijk ethos in deze wereld, wil het als christelijk ethos een positieve bij drage leveren aan de moraal, zal moe ten inschuiven bij- en samen moeten optrekken met al die andere deskundig heden en instanties, die zich bezig hou den met de bescherming van de mense lijkheid in de samenleving. Deze vraag om ruimte, deze accentuering van het ethos, heeft tijdens het congres nogal wat verontrusting opgeroepen. Met name dr. Rieveld, redactielid van „Ge zond Gezin" en gereformeerd predikant in Den Haag toonde zich als lid van het forum verontrust over de relativi teit, die ds. Aalders aanbracht. Dr. Rietveld meende b.v. dat het monogame huwelijk ook verdedigd en beschermd kan en moet worden op grond van de bijbel en daarom een norm is en niet alleen uit maatschappelijke overwegingen en groeiprocessen kan worden verklaard, waardoor het slechts een „zede" zou zijn. Het forumlid mevr. F. T. Diemer— Lindeboom meende dat men door het huwelijk te beschouwen als ds. Aalders deed bezig was het geheimenis van het huwelijk wreed te verstoren. Ds. Aal ders op zijn beurt wees als een zwakke kant in haar betoog haar poging aan om de jeugd met alle geweld voor fou ten maken te behoeden iets wat God de mens wel toestaat. Ook pastoraal achtte hij deze benadering onbruikbaar. Liepen de meningen hier ver uiteen ze kwamen dichter bij elkaar bij de practische suggestie van de tweede in leider prof. dr. H. R. Wijngaarden. Hij had gezegd als- je dan zo nodig moet, bewandel dan de koninklijke weg en ga trouwen. Een complete inrichting en een compleet huis dienen geen eisen meer te zijn voor het beginnende huwe lijk. Daarin werd hij bijgevallen. Er is deze dag meer gezegd en meer beleefd dan kan worden weergegeven, ook aan emoties. Een antwoord op de vraag mag het mag het niet is niet gegeven. Wat er nu wel gaat gebeuren is dat de organisatoren zich nu met de studiecommissie die het congres voor bereidde zullen moeten gaan bezinnen op de vraag „Wat nu Er is onrust, er is onzekerheid. Wat kunnen wij als organisaties voor de geestelijke volksgezondheid daaraan doen Wat kunnen de kerken daaraan doen Verder zullen wij ons moeten prepareren op een grote echo in den lande. Het congres is tenslotte opgezet om de bezinning te stimuleren op de vragen die bij ouderen en jongeren le ven. Handenwringen en ons beklagen over alles wat onze jeugd tegenwoordig bedreigt helpt niet. Het kan ook niet overeenkomstig Gods bedoeling zijn, als wij bij de pakken zouden gaan neerzit ten. Wij moeten antwoorden op de uit dagingen van deze tijd, voor onze jeugd maar met name ook met onze jeugd. Tenslotte Met een enquête is even voor het congres gepeild hoe de 700 congresgangers dachten over de vraag of verloofden volledig geslachtsverkeer mogen hebben. Uit de 400 bruikbare formulieren kwam dit antwoord zeer verkeerd 14 procent, beter van niet 66 procent, er wel voor/niet zoveel be zwaar 14 procent, zeer gewenst/geen enkel bezwaar 5 procent en geen me ning 1 procent. Bij de hervormde con- grensgangers (36 procent van het to taal) was de stemming resp. 6, 70, 16, 6, 2 en bij de 40 procent gereformeerde congresgangers 19, 66, 12, 3 en 0. Naschrift Uit het bovenstaande is wel duide lijk, dat op het congres van 12 novem ber j.l. heel wat vragen losgemaakt zijn. In de eerstkomende weken zal ook via radio en T.V. deze zaak aan de orde komen. Op de vergadering van 12 nov. zijn nogal wat bezwaren naar voren ge komen. We weten, dat deze in brede kring leven, ook in Ned. Herv. kring, en dat binnenskamers nog wel het een en ander zal worden doorgesproken. Ook onzerzijds willen wij t.z.t. hier over nog wel het een en ander opmer ken, met name over de stelling van Ds. Aalders, dat de christelijke moraal even relatief is als elke andere moraal. We willen hiermede echter wachten, totdat het verslag van het congres verschenen is, opdat wij niemand onrecht doen. A. ELSHOUT. M. A. ELSHOUT—v. d. ROS. Korte flitsen uit de Classis Zeeuws- Vlaanderen. Op zondag 13 november nam Ds. E. Hoogerwerf afscheid van zijn gemeente Schoondijke. Een afscheid na drie jaar. Dat is buiten de regels dat wel. Maar regels worden doorbroken als de nood aan de man komt. En dat is hier het geval. Ds. en Mevr. Hoogerwerf wor den uitgezonden in dienst van de Zen ding. De Geref. Kerk van Utrecht- Noord beriep deze predikant voor het werk op Zuid-Sumatra. Een omvang rijk terrein. De oppervlakte is viermaal Nederland. Ds. Hoogerwerf zal daar het kader gaan vormen. De situatie is allang zó urgent, dat uitstel onmogelijk is. En zo gaan zij beiden zich een jaar lang voorbereiden op hun taak. In een indrukwekkende dienst nam Ds. E. Hoogerwerf afscheid. Met als tekst: Eph. 3:17a—'19: „Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten, hoe groot de hoogte en lengte en breedte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods". De liefde van Christus omvat de hemel en de aarde Zijn liefde omspant alle eeuwen en doorbreekt alle grenzen. Het was een nuchtere, eerlijke en bewogen ver kondiging. We hebben gebeden en gezongen in die dienst. En deze dienst der gebeden gaat door. Want ieder, die dit weet, voegt weer twee namen toe aan de lan ge lijst van hen, die uw voorbede zó dringend nodig hebben. Wij kunnen hen goede wensen meegeven. Die wor den niet altijd vervuld. Wij kunnen hen dienen met onze gebeden. Die worden wèl altijd gehoord. CLASSICAAL NIEUWS. Kort verslag conferentie (Diaconale) te Aardenburg, oktober 1966. De Voorzitter br. De Buck opent deze 52e Classicale Conferentie met te laten zingen Ps. 25 2, leest Lucas 10 25 (gelijkenis barmhartige Samaritaan), gaat voor in gebed. LIeet alle hartelijk welkom, in bijzonder de spreker van deze middag de Weled. Heer Hartman uit Middelburg, welke sprak over „Schaalvergroting". Onder schaalver groting wordt als regel verstaan het in- voeg_en van kleinere organisatorische eenheden in grotere verbanden (ge meentelijke herindeling, Rijnmond, E.E.G.). Zulke grotere verbanden brengt met zich mee het scheppen van nieuwe samenwerkingsvormen. In deze veranderende samenleving staat de kerk en moeten de ambtsdragers hun taak vervullen. De veranderde opvattingen en allerlei sociale verschijnselen gaan aan de kerk niet voorbij, deze moet daarbij meeden ken en probeert vanuit de Bijbel daarop antwoord te vinden op de vragen, die vanuit de samenleving naar boven ko men. Ten tweede de dienstverlening, waarvan het maatschappelijk werk een belangrijk deel is, ligt nog in handen van het kerkelijk- en particulier initia tief. We zullen moeten zorgen voor goede organisatie en goede uitrusting van het werk. Het gevaar is anders niet denkbeeldig, dat we hier de boot zullen missen. De diaken heeft hier een belangrijke taak (samenwerken, c.q. schaalvergroting), vorm en inhoud ge ven. Samenwerking van alle ambten is daarbij noodzakelijk, er zal gedacht en geofferd moeten worden. Het gaat er om Christus gestalte te geven in deze wereld van vandaag, de diaken heeft daarbij een belangrijke taak te vervul len. De Voorzitter dankt de spreker. Pauze. Bespreking. Gevraagd wordt 1Kan de financiële hulpverlening van de Overheid in dezelfde mate blij ven doorgaan als thans het geval is Is de kans niet groot, dat in een slech tere tijd de kraan wordt dichtgedraaid 2. Zijn er nog wel voldoende prikkels om voor je zelf te zorgen (b.v. de oude dag), de bijstandswet betaalt immers toch of je pensioen hebt of niet 3. Brengt de algemeenheid waarover spreker het had geen gevaren mee Opmerking Het is lang niet eenvoudig je zelf als christen in allerlei algemene verbanden te presenteren en daar ook het juiste woord te spreken 4. Hoe dient het opnamebeleid te zijn van een bestuur van een Prot. verzor gingstehuis voor bejaarden. Gesteld er twee gelijke urgente gevallen zijn, waar van één buiten-kerkelijk en één protes tants Spreker antwoord Het is niet te verwachten, dat in de economie van ons land en West-Europa belangrijke veranderingen zullen optreden. In een moeilijker economische tijd zal ook het beleid niet geheel veranderen, want achter deze economische opbouw ligt een denken over de mens en zijn plaats als individu in de gemeenschap ten grondslag. Of de prikkels tot zelfver- Al woont mijn buurman met mij in één provincie, toch zijn we classicaal gescheiden. Ik moet voor de classisver- gadering naar een andere provincie. We lijden niet aan provincialisme, en de band aan onze buitenlandse classis is ook al een eeuw oud. Mijn opvolger zal ontdekken, dat zijn kerk al die honderd jaren in balling schap geleefd heeft, en hij mag dit re sultaat zien, dat de provinciale grens ook de classicale geworden is. Of de kerk zelf dit als bevrijding gevierd heeft Och, in het vroegere verband hingen de harpen werkelijk niet aan de wilgen, en je was met die classis samen gegroeid. Misschien heb ik zand in de ogen gehad om niet te ontdekken wat toch voor de kerk een levensbelang was. Ook onbewust kun je kortzichtig zijn. En het gebeurt vaker in het kerkelijk leven, dat een dominee zeggen kan „Ik zie, ik zie, wat mijn voorganger nooit gezien heeft". Een kerk moet pro gressief blijven. Dus mijn buurman-collega tref ik niet op de classisvergadering. Betekent dit een belemmering voor onze amicale omgang Ik weet, dat je op een ker kelijke vergadering niemand naar het vlees mag kennen. Ik kan uitstekend met mijn ouderling, maar op de kerke- raadsvergadering wordt hij mijn tegen stander. Ik heb de éne dag gezellig met mijn collega zitten bomen, maar op de classis hebben we kemphaan-allure's gekregen. Is het dan niet mogelijk om op een meerdere of mindere vergade ring vriendelijk voor elkaar te blijven We hebben toch geen kiespijn Toen Ds. Goris van Bergentheim eens met heuse kiespijn op de classis zat, zei hij eerlijk „Broeders, ik moet vandaag niet meepraten, want ik ben op alles - tegen". Maar met gave tanden of een nieuw gebit kun je toch wel vriendelijk en vrolijk kijken. Ik geloof, dat dit de ernst van de vergadering bevordert. Op de classis Assen kwamen we uit een zeer moeilijke zaak. Toen liet de praeses, Ds. Scheele, ons zingen Ps. 103 1 „Loof, loof de Heer, mijn ziel. met alle krachten". Hoe vinden we een goede vergaderstijl G. S. O. zorging wel voldoende zijn, wijst spre ker op de persoonlijke verantwoordelijk heid van de mens. Er zijn aan de ene kant tendenzen, die er op uit zijn aan die persoonlijke verantwoordelijkheid afbreuk te doen (massaregie), ander zijds krijgt de mens kansen, zoals in de inleiding naar voren kwam. Het opna mebeleid is een moeilijke vraag. Indien er althans geen tehuis aanwezig is voor de niet-prot. bejaarde, de verantwoor delijkheid voor deze is niet minder dan voor de kerkelijke bejaarde. Het bestuur dient hier naar eigen inzicht en met grote wijsheid te handelen. Het is hier bij gewenst de betrokken groepering te wijzen op het gebrek aan mogelijkheden voor bejaardenzorg en haar te verzoe ken hier iets aan te doen en zo nodig voorstellen haar daarbij te willen hel pen. De Voorzitter wijst er nog op, dat met de notulen voor de 52e conferentie het boek vol zal zijn vanaf 1913. De roepende Diaconie voor 1967 zal Axel zijn. Na deze geslaagde conferentie wordt nog door verschillende diakenen en gas ten deelgenomen aan de koffiemaaltijd en tot volgend jaar D.V. Met br. groeten, J. C. de Feyter, Aardenburg. CLASSICALE CURSUS VOOR EVANGELISATIE MEDEWERKERS. In Terneuzen wordt iedere tweede donderdag in de maand een classicale curus gehouden voor medewerkers in de Evangelisatie. Ook allen, die zelf niet of nog niet aktief meewerken, maar zich wel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1966 | | pagina 1