eeuwóe 3£erkbode MAN en VROUW Laat onze ogen open zijn Grepen uit het boek Kronieken MIJN COLLEGA IN DE MODERNE MAATSCHAPPIJ 21e JAARGANG No. 14 6 OKTOBER 1966 OFFICIEEL ORGAAN TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN ZEELAND Redactie Ds. W. H. Gispen, Terneuzen Ds. B. Wentsel, Brouwershaven Ds. G. van Wilgenburg, Middelburg. Correspondentie-adres Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg. Medewerkers J. A. van Bennekom, Middelburg Dr. A. J. Boom, Vlissingen Ds. J. Bosman, Vrouwenpolder Ds. M. V. J. de Craene, St. Laurens Ds. H. Eikelboom, Heinkenszand Drs. A. Elshout, Koudekerke ,.ik worstel Ds. W. Kats, Apeldoorn Ds. A. G. Kornet, Vlissingen Dr. P. C. Kraan, Vlissingen cn ontkom" Ds. G. S. Oegema, Arnemuiden Ds. D. Ringnalda, Middelburg Drs. J. Vlaardingerbroek, Ermelo. f-\ Abonnementsprijs 4,per halfjaar bij vooruitbetaling Advertenties 15 cent per mm. Bij abonnement lager Losse nummers 15 cent Drukkers-Uitgevers Littooij Olthoff Spanjaardstraat 47 Middelburg, tel. 24 38 Giro no. 4 22 80 vJ Veel verandert er in onze tijd in de relatie tussen man en vrouw. Vooral in de zogenaamde ontwikkelingslanden wordt dit bijzonder duidelijk. De vrouw leefde hier tot voor kort nog in een soort slaafse positie. Men zag dat aan sluierdracht, aparte harems, polygamie. Voor de oosterling was de geboorte van een zoon een zegen, maar van een doch ter een vloek. Thans zijn in de afrikaan- se en aziatische landen geweldige ver schuivingen aan de gang. Vrouwen dra gen een uniform en vechten als soldaten mee in een leger. Ze werken als indus trie-arbeider in een fabriek, studeren op universiteiten en bekleden politieke functies. Ook in Nederland herinneren we ons nog de tijd, dat men het niet nodig vond, dat de vrouw een beroepsoplei ding kreeg. In de kerken heeft zij niet of nauwelijks toegang gekregen tot ambten en bedieningen. In politieke en maatschappelijke kringen liggen de pro motiekansen voor mannen en vrouwen beslist nog niet gelijk. In leidinggeven de kringen worden veel meer mannen dan vrouwen aangetroffen. Ook in dit opzicht is het emancipatieproces nog nauwelijks begonnen. Veel ongehuwde vrouwen hebben hun moeilijkheden. Voor volwaardige huisvestingsmogelijkheden wordt nog maar nauwelijks gezorgd, ook al bekle den ze een volwaardige werkkring. Hiernaast moeten ze zorgen voor de gang van zaken in eigen huishouding. In het sociale verkeer neemt de onge huwde vrouw vaak een geïsoleerde po sitie in. Maar ook gehuwde vrouwen zitten met problemen. Velen hebben voor hun trouwdag een baan gehad. Ze vragen zich af, of ze ook nu ze getrouwd zijn nog een werkkring buitenshuis zuilen- aanvaarden. Zijn ze, als ze dit doen, verantwoord ten opzichte van hun man en hun kinderen Is het anderszijds, uit het maatschappelijk bestel gezien, geen levensnoodzaak, dat de beschikbare ar beidskrachten zoveel mogelijk ingescha keld worden in het productieproces Misschien treffen we de grootste verwarring en onzekerheid nog wel aan op het gebied van de moraal en de ze den. Overal hoort men tegenwoordig spreken over de noodzaak van een nieuwe moraal". Er bestaat een toene mende mate van onzekerheid rond b.v. de vragen van het voorechtelijk ge slachtsverkeer. In bepaalde jongeren groepen schijnen zich vormen Van mo raal te ontwikkelen, die vele ouderen verontrusten. Het is daarom een belangrijke zaak, dat de interkerkelijke gezinsweekcom- (3e stukje). De uwe, o David. 1 Kvon. 12 18m. Wat is het toch een zegen om reeds vroeg de Here te dienen, in onze jonge dagen. Zeker later is er de ervaring als 't goed is, de rijping, de verdieping, maar ook komen meer de zonden, de zorgen, de verzwakking, de gewenning. Ik denk veel aan de jonge tijd van David. Prachtig om er van te lezen. Zo verkwikkend David, met zijn mannen om zich heen. Ze zijn verknocht aan hun jonge koning. Ze gaan voor hem door het vuur. En ik zie daarin een beeld van Christus' volk om de Christus heen, vol liefde, en enthousiasme. missie voor het jaar 1966 het thema .,Man en vrouw in de moderne samen leving" aan de orde heeft gesteld. Dit gaat op verschillende manieren gebeu ren. In de eerste plaats wijzen wij op het boekje, dat dit thema als titel heeft. De volgende artikelen zijn hierin op genomen W. de RuSchouten Man en vrouw, vroeger en nu dr E. Flesse- man—van Leer Bijbelse lijnen dr. H. VerweyJonker Man en vrouw in de maatschappij ds R. Kaptein Man en vrouw in het huwelijk ds mr M. A. Klomp ongehuwd prof. dr P. Smits Mannen en vrouwen in de maatschappij van morgen. Dit geschrift geeft belangrijk studie materiaal over de boven gekenschetste problematiek. Het is zeer waardevol voor gesprekskringen, mannen- en vrouwenverenigingen, vrouwenbonden etc. en voor belangstellende geïnteres seerden. Men kan het bestellen door storting van ƒ2,— op postrekening nr. 53 31 14 t.n.v. G.G.Z., Koningslaan 7 te Utrecht. In de tweede plaats wijzen wij op ,,De nieuwe boekenzoeker". Dit is een aantrekkelijk uitgevoerde folder, waarin een omschrijving gegeven wordt van een aantal boeken over huwelijk en op voeding. Ook schenkt de folder aan dacht aan boeken over de vrije tijdsbe steding in het gezin. Tevens is infor matie bijgevoegd over het maandblad „Gezond Gezin". Dit tijdschrift geeft regelmatige voorlichting over vraagstuk ken van zedelijke aard, van opvoedkun dige aard etc. Het wil dienstbaar zijn aan de opbouw van een goed huwelijks- en gezinsleven. Het wordt uitgegeven door de P.S.V.G. (Protestantse Stich ting tot bevordering van Verantwoorde Gezinsvorming) en geniet als zodanig reeds in ruime kring bekendheid. Ieder gezin in de kerkelijke gemeen ten zou een exemplaar van beide folders moeten hebben. Ze kunnen verspreid worden via kerkbodes of door ze neer te leggen in de kerkgebouwen. Boven dien zouden wij in overweging willen geven na te gaan, of het mogelijk is dat er een verspreiding huis aan huis plaats vindtdus niet alleen bij de kerkelijke gezinnen, maar ook op de adressen van hen, die geen relatie met de kerk heb ben. We hopen, dat ook dit jaar de „ser vice" van de gezinsweekcommissie in veel plaatselijke kerken een stimulans zal zijn om in eigen kring de vraag naar de verhouding tussen man en vrouw openhartig en veelzijdig te bespreken en te toetsen aan wat de bijbel hierover zegt. Leeuwarden Dr. J. Rinzema. Prachtige staaltjes worden ons daarvan verteld in Kronieken. Eén kon op tegen driehonderd (1 Kron. 11 11, 20). Eén heefteen stuk land vol met kostelijke vruchten, weten té behouden, hij, met David (1 Kron. 11 13, 14). Zijn hel den hebben een keer water gehaald uit de bron te Bethlehem, waarbij ze door de vijandelijke linie der Filistijnen zijn heengebroken (11:17 v.v.). Iemand versloeg ook een leeuw, en ook een reus van een Egyptenaar, nog wel met diens eigen speer (11 22, 23). Er is ook eens een groep de bruisende Jordaan over gezwommen, om aan de overkant de vijanden op de vlucht te jagen (12:15). Eens kwam er een groepje tot David, naar zijn vesting, onder meer uit de stam Benjamin (de stam van Saul, Da vids tegenstander). Is 't een wonder, dat hij vraagt Zijt ge vrienden of vij anden En dan dat antwoord de uwe, o David Met U, zoon van Israï (zijn wij)! Wat 'n overgave! Wat 'n band aan de koning Zijn wij ook zo gebonden aan de koning, ons van Israels God gegeven Om met Da Costa te zeggen voor u wil ik lijden, voor u wil ik strijden, voor u wil ik d' aarde doorgalmen van lof? Groot wordt de toeloop naar David (1 Kron. 12 22). En tenslotte komt er een groot feest te Hebron, om David koning te maken over geheel Israël (vs 38—40). Het wordt een drie-daagse toogdag, in de openlucht. En daar zijn de Israëlieten om David heen talrijk (zij kwamen allen), toegewijd (met een toegewijd hart), actief (de broeders hadden alles bereid), blij (er was vreugde in Israël). Allemaal vrucht van die belijdenis de uwe, o David. Geeft dan uw hart aan Koning Christus, en zeg het ook': de uwe, o Christus J. H. BECKER. 3 hoogtepunten in Zeeuws-Vlaanderen. De maand september is voor Zeeuws- Vlaanderen een veelbelovend begin ge worden. Steeds weer leest u in de krant dat wij hier in een dynamische streek wo nen en werken. En misschien denkt u dan het eerst aan de Kanaalzone. Toch gebeuren er ook in West-Zeeuws- Vlaanderen belangrijke dingen. Ook hier en juist hier beleefden we een paar hoogtepunten die het vermel den waard zijn. I. Schoondijke Leer om leer. Leer om leer. Zo ging het toe in Schoondijke op een groot jeugdappèl. De hele dag was het al stralend weer geweest. En dus was er geen ontkomen aan. De geplande voetbalwedstrijd ging door. Predikanten, ouderlingen en dia kenen van de classis waagden zich in de strijd. En namen het op tegen een, zorgvuldig geselecteerd elftal uit de jeugd. Een sportieve ontmoeting tussen de generaties. Gezien vanuit de achter hoede was het een boeiend schouwspel. Een opwindend schouwspel. Het werd mij niet helemaal duidelijk wat nu precies het doel is. Waarschijnlijk om een doelpunt te maken. Bij de predikan ten vooral was een vage angst merk baar. Een verlangen om de bal uit de weg te gaan. Een uitzondering moet worden gemaakt voor de beroepen pre dikant van Aardenburg, die met een overtuiging, die mij verbaasde, als back overal en nergens was. Hij speelde als of zijn leven er van afhing. Komische momenten vielen er te be leven. Daar waren twee vurige ouder lingen, die -begeesterd door hetzelfde ideaal tegen elkaar opbotsten. Zo iets gebeurt verder alleen maar op een vergadering. Soms kreeg men het idee, dat David en Goliath tegen elkaar voetbalden. Gelukkig bleef het bij een sportieve ont moeting tussen die twee. Gezien vanuit mijn back-positie was het een schouwspel dat beurtelings de bewondering en de lachlust opwekte. De uitslag Wel, door het energieke optreden van de keeper der senioren, die met heel zijn lichaam de bal opving, heeft de jeugd met 5—2 gewonnen. Maar dat was ook de bedoeling. Leer öm leer. II. Aardenburg Sint Bavo en de pap-klok. Op zondag 18 september vond er een bijzondere gebeurtenis plaats in de Sint Baafs-kathedraal van Aardenburg. Misschien doet de uitdrukking u wat overdreven aan. Maar wie deze impo sante kerk voor het eerst heeft gezien, kan alleen maar diep onder de indruk Al met al is de omgang met mijn buurman wel erg op het zakelijk vlak gebleven. Ik heb meer interesse gehad voor zijn preek-techniek dan voor zijn huiselijke omstandigheden. Er is veel ziekte in zijn gezin. Weinig heb ik daarover met hem gesproken. Hij was de oudere, ik stond nog jong en schuch ter tegenover zijn gerijpte ervaring. Maar moet leeftijds-verschil een ver hindering zijn om mee-leven te tonen Ik preekte eens in een gemeente, waar hij beroepen was geweest. Toen ver telde hij „Dat beroep had ik zo graag willen aannemen, maar het kon niet om mijn gezin. Om mijn gezin heb ik veel moeten doen en veel moeten laten. Ik hoop, dat God jou een fleuriger weg bereidt". Ik heb toen die woorden, neen, niet voor kennisgeving aangeno men. Maar toch ook de gelegenheid niet gegrepen om eens van hart tot hart met hem te praten. Iets, wat niet op commando gebeuren kan, wat aan een zekere sfeer gebonden is. Die sfeer was er toen welwe zaten rustig bij elkaar en mijn collega, anders zo gesloten over zijn persoonlijk leven, had nu toch iets over zichzelf verteld. Och ja, ik kan het bescheidenheid noemen, en schuchter heid tegenover een veel ouder iemand, dat de weg naar zijn hart door mij toen niet betreden is. Maar het eigenlijke woord moet zijn egocentriciteit. In z'n boekje „Met twee woorden' noemt Ds Pijlman de traagheid onze hoofd zonde. We zijn zo log en zo zwaar met onszelf bezig, vinden eigen leven en eigen moeite zo belangrijk, dat we de ander gebruiken om van hem te ont vangen en om door hem geholpen te worden. Maar dan traag zijn om te ge ven en om te helpen, traag zijn om de gelegenheid en de kans te zien voor de ander iets te zijn, om eens van het za kelijke te komen tot het persoonlijke, om elkaar eens te benaderen en te be hartigen. Ook in een lang gesprek kun je nog ver van elkaar blijven. Geen be nadering dus. En nog veel minder be hartiging. Wanneer het hart er niet in is, moet elke omgang aan een manco lijden. G. S. O. komen van dit eeuwen-oude bouwwerk. De kerk is eigendom van de Ned. Herv. Gemeente in Aardenburg. Deze kerk was afgestaan voor de intrede- dienst van' de nieuwe Gereformeerde predikant, Ds M. Noorloos. De eigen kerk was te klein, om het grote aantal kerkgangers te bevatten. Een intree-dienst in deze monumen tale kerk is een belevenis. Dat is het ook geworden. Om meer dan een re den. Daar is het monumentale orgel, dat als één van de best gerestaureerde orgels van Nederland bekend staat. Daar was ook die merkwaardige com binatie van eeuwen, oud en gloednieuw. Zo iets beleef je alleen maar in een oude kathedraal. Een ziel in een mu seum. Ds M. Noorloos leidde deze stijlvolle dienst. En hield zijn intreepredikatie over de geschiedenis van Elisa tijdens de belegering van Dothan. „Open, Heere, zijn ogen, opdat hij moge zien... Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn." Het werd een eerlijke, bewogen preek. Een preek met visionaire en mis sionaire aspecten. Zo klonk het altijd weer nieuwe woord vanaf een eeuwen oude naar onze begrippen wat al te hoge kansel. De vroege eeuwen en de dag van vandaag vonden hun kruispunt in het eeuwige woord. Na de dienst werden nog veel goede woorden gericht aan dit nieuwe predikantsechtpaar. Daarbij werd de nadruk gelegd op het belang van deze bijzondere post aan de Bel gische grens. Een vooruitgeschoven post, die zijn belang in het verleden al heeft bewezen en in de toekomst onder Gods be zielende leiding zal bewijzen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1966 | | pagina 1