„Tussen Alsluitdammen en Deltailijken warme Jongenstruien 20 korting efemans DRUKWERK Littooij Olthoff Provinciale Almanak vonr Zeeland 1965 prijs f 10,00 Altijd klachten? WARMWATER- ZAKKEN L. Jansede Jonge Geboortekaartjes Uw KOFFER komt van BIJOU, Lange Delft 44, Tel. 3172, Middelburg BAAYENS UW OPTICIEN! Nog verkrijgbaar NIEUWS BOEKHANDELFAN0Y en voor uw naar Drukkerij Littooij Olthoff de nieuwste soorten LITTOOIJ OLTHOFF LITTOOIJ OLTHOFF DEEL II door M* H* WILDEROM, Ing* Nu reeds speciale aanbieding met hoge kortingen o.a. (Noors) Spanjaardstraat 47, Middelburg Telefoon (01180) 24 38 Spanjaardstraat 47 MIDDELBURG Telefoon (01180) 24 38 UIT DE KENNEN Beroepen te Soesterberg H. Boswijk te Paesens c.a. te Uithuizen H. N. de Mooy te Nieuwe Pekela te Enschedé (vak. A. J. van Sluijs): R. IJpma te Amers foort te Drachten (6e pred. pl.) en te Koudum H. Peper te Slootdorp te Goes (vak. W. Kats): C. W. de Bruijne te Waarder te MaastrichtA. F. Goeden- dorp te Nieuwdorp. Aangenomen naar Kootwijkerbroek A. Schweitzer te Dedemsvaart naar Nes (W.D.): H. van Dijk, kand. te Hilversum; naar Aalten (5e pred. pl.): C. Gros te Woudsend. Bedankt voor Engwierum, Koog aan de Zoon, Kornhorn, Metslawier en voor Tholen-PoortvlietH. van Dijk, kand. te Hilversum voor Appingedam (2e pr. pl.), Buitenpost (2e pred. pl.), Hardenberg (3e pred. pl.), Landsmeer (2e pred. pl.), Ro den en voor Rijnsburg (vak. H. Post): C. Gros te Woudsend. Examens. Aan de Theologische Ho geschool te Kampen slaagden voor het propaedeutisch examen de heren H. A. van Houte te Groningen, J. Renkema te Rotterdam, A. S. Rienstra te Leeuwarden, H. van Tilburg te Espel (N.O.P.), F. v. d. Veen te Drachten, J. de Vries te Rutten (N.O.P.), T. Vrolijk te Scheve- ningen en J. Wagenmakers te Sliedrecht. Afscheid en intrede. Ds. H. de Bruin is voornemens 9 januari afscheid te nemen van Rotterdam-Heyijlaat wegens bekomen emeritaat. Wegens vertrek naar Leiden nam ds. H. Post afscheid van Rijnsburg met Ef. 6 24. Ds. A. v. d. Woude is voornemens 16 januari intrede te doen te Lisse, na bevestiging door ds. B. Boelens van Delden. Ds. J. P. Kakes is voor nemens 2 januari afscheid te nemen van Appingedam, om 16 januari d.o.v. intrede te doen te Zwijndrecht, na bevestiging door dr. H. Kakes van Rotterdam-Kralin gen. Ds. J. Snel is voornemens 2 januari afscheid te nemen van Harlingen, om 16 januari d.o.v. intrede te doen te Rheden- De Steeg, na bevestiging door ds. A. Trap man van Velp. Ds. J. A. van Arkel te Haarlem- Noord heeft als opvolger van ds. P. N. Kruiswyk namens de P.S. van Noord- Holland zitting genomen in het curatorium van de Theologische Hogeschool te Kam pen. Ds. B. A. Bos, oud-hbofdlegerpredi- kant, thans woonachtig te Amersfoort, is benoemd tot hulpprediker te Vrijhoeve- 's-Grevelduin-Capelle en heeft deze be noeming ook aangenomen. Ds. H. J. Hoek, a.s. emeritus-predi kant te Oss is benoemd tot hulpprediker te Eindhoven en heeft deze benoeming ook aangenomen. MEDEDELING. De abonnementsprijs van onze Kerkbode is reeds 2 jaren lang ongewijzigd vastge steld op 3,50 per halfjaar, ondanks dat de loon- en moteriaalkosten zich steeds in opgaande lijn bewegen. Een kleine verhoging is echter niet lan ger te vermijden. Vanaf 1 januari 1966 wordt de abon nementsprijs gesteld op 4,per halfjaar. Ter vermijding van de hoge incasso kosten worden de lezers geadviseerd 4, over te schrijven op onze giro-rekening 4 22 80. De Uitgevers. Heden is in Vrede van ons heengegaan mijn geliefde Vrouw, onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, JOHANNA MARIA VAN OUWERKERK, geboren Hoveijn, in de ouderdom van 82 jaar. Namens de Familie, W. VAN OUWERKERK Sr. Middelburg, 31 december 1965. Punt 5. De teraardebestelling heeft plaats gehad dinsdag 4 januari te Middelburg op de Algemene begraafplaats. Blijf dan niet tobben, doe wat reeds duizenden voor U deden en bestel nog heden een betrouwbaar en on schadelijk ROTAL middel. U staat versteld van de verrassende resultaten. Verpakking voldoende voor plm. 2 maanden 15,70, duidelijke gebruiks aanwijzing ingesloten. Betaling bij ontvangst of bij vooruit betaling op giro 34 12 24. Schrijft ons Uw klachten ROTAL, postbus 200, Leiden. NU is het weer voor Ruime sortering in DROGISTERIJ Lange Noordstraat 70 (hoek Hofplein), Middelburg. Telefoon 24 19 Spanjaardstraat, Middelburg §ië§ j&c/fe/jpef/afis? DE VRIES m M'burg Langeviele 65 MOGEN WIJ DE ADVERTEN TIES, DIE U IN ANDERB BLADEN WILT PLAATSEN. VOOR U DOORGEVEN 7 HET KOST U NIETS MEER EN MET EENMAAL SCHRIJ VEN IS U VAN ALLES AF. ADVERTENTIE-BUREAU Spanjaardstraat, Middelburg. KOOPT TIJDIG UW KALENDERS AGENDA'S KASBOEKEN ORDNERS ENZ. bij NIEUWE BURG 26—28 TEL. 21 14, MIDDELBURG DAMES! Koopt Uw BABY- EN Q KINDERKLEDING bij MEJ. POPPE, Gravenstraat 86, Middelburg F.N.O.P. INSTRUCTEUR OOK VOOR U AUTORIJSCHOOL P. WATTEL Lange Noordstraat 44, Telefoon 41 18, Middelburg. Erkend en gediplomeerd GROTE SORTERING haarden en kachels in de nieuwste kleuren en modellen. B. MIDAVAINE Langeviele 62, Middelburg. Gasfornuizen, wasmachines, huish. artikelen. SpeciaalB.K. emaille en aluminium, Tornado- en Brabantia-artikelen. TE KOOP GEVRAAGDnette gebruikte meubelen, ook antiek enz, VAN HALEN, Gravenstraat 94, Telefoon 39 76, Middelburg. Abonneert U op de Zeeuwse Kerkbode Bij de DRUKKERIJ LITTOOIJ 6 OLTHOFF te MIDDELBURG is verschenen Volgens plan zal dit jaar het laatste Zeeuwse eiland (Schouwen-Duiveland) via de Grevellngendam en de Haringvlietbrug met het vasteland worden verbonden. Dit was mede aanleiding om het ontstaan en de ontwikkeling van de poldergebieden, zowel in Schouwen-Duiveland, als in Tholen en St. Philipsland aan een naderp studie te onderwerpen. Van de behandelde onderwerpen noemen we inpolderingen, oever-, dijk-, strand- en plaatvallen, storm vloeden, dijkbreuken en inundaties, oever-, strand-, duin- en dijksverdediging, (zinkwerken, strandhoofden, glooiingen), de duinpolders, duinbeplanting en duinbebossing, domaniale duinen, stuifduinen en verstuivin gen, alsmede oever-, grond- en duikeronderzoek. De afvoer van het binnenwater via suatiesluizen, water molens, stoomgemalen, motorgemalen en via elektrifikatie wordt uitgebreid behandeld. Voorts zijn een aantal gegevens verwerkt over bijzondere onderwerpen in het Noord-Zeeuwse gebied zoals meestoven, kooikersbedrijven, tollen, tramlijnen, vliegveld Haamstede, Rijkskustverlichting, spoorwegplannen, de Thoolse brug, openbare nutsbedrijven, landbouw, industrie en visserij en recreatie, alsmede enige ge gevens over vliedbergen, stellen, kloosters, kastelen, boerderijen, molens, dorpen en steden. De ontwikkeling van en de onderlinge communicatie tussen de eilanden en de verbinding met overig Nederland worden behandeld in de historie van alle Noord-Zeeuwse havens en in het ontstaan (en ver dwijnen) van diverse veerdiensten en wegtracé's (Rijks-, Prov.- en polderwegen). Tot slot volgt een overzicht van het in uitvoering zijnde plan van de Oosterscheldebrug en van de bijna gereed zijnde Grevelingendam en van de overige nog uit te voeren Deltawerken in Noord-Zeeland. Het boek, gebonden in linnen band, formaat 16 X 24 cm, bestaat uit circa 415 pagina's met twee uitslaande kaarten en twee wapens in kleurendruk van de in 1959 opgerichte waterschappen Schouwen- Duiveland en Tholen. Het geheel is geïllustreerd met 275 tekeningen, kaartreproducties, foto's en enige luchtfoto's. Prijs 29,85, franco thuis. BESTELLINGEN TE ZENDEN AAN M. H. WILDEROM, VLISSINGSESTRAAT 94, VLISSINGEN LANGE DELFT 19, MIDDELBURG, TELEFOON 34 81 DE ZAAK MET DE KLOK LANGE VORSTSTRAAT 106, GOES, TELEFOON 2159

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1966 | | pagina 4