r Predikbeurten zondag 9 januari 1966 GRAPJES Moderamen van de Generale Synode van de Gerei. Kerken in Nederland Wij troffen die in ,,Lettres de Pa- ron", het aardige, om de twee maanden verschijnende blad, dat de vrienden van ,,Paron" wil informeren over hun stich ting en tegelijk steun geven aan de christelijke school van Paron in Frank rijk. De grapjes werden door ds A. L. Janse de Jonge, te Sens (Yonne), bij eengegaard uit een boekje, dat in het Nederlands „Protestantse humor" heet. Ga er maar even voor zitten. Daar gaan we Onder de rubriek ,,uit de kinder mond" vinden we een grapje over het verhaal van de farizeeër en de tollenaar (in het Frans le PhariSien et le publi- cain). Een jonge catechisant, die dit verhaal moest lezen, las aldus „Deux hommes montèrent au temple pour prier l'un était un „parisien" et 'lautre était „républicain". (Twee mannen gin gen op naar de tempelde ene was een „Parijzenaar" en de andere een „repu blikein" Een dominee vraagt aan een klein meisje „Weet je wat er in de Bijbel te vinden is?" „Zeker", is het antwoord, „hij bevatde foto van de verloofde van m'n zus, het recept voor de schoon heidscrème van mamma, een lokje haar van onze baby en het garantiebewijs van pappa's horloge" Een zondagsschool-onderwijzeres wil, na het vertellen van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, nagaan of de leerlingetjes het begrepen hebben. Ze vraagt„En wie heeft volgens jul lie nu in dit verhaal het meest zijn best gedaan En als in koor klinkt het ant woord ,,1'ane (de ezel) Een ander vraagt op de zondags school „Wie was niet tevreden met de terugkeer van de Verloren Zoon Antwoord „Het gemeste kalf Een dominee met een heel groot ge zin kondigt op een dag de geboorte van een volgende baby aan. Hij vraagt aan zijn kinderen „En hoe zullen we die noemen Eén roept„Amen Een dominee snijdt zich 's zondags morgens lelijk in z'n wang bij het sche ren en houdt, aldus toegetakeld, een zeer lang sermoen. Bij het uitgaan geeft hij, naar gewoonte, alle parochieanen vriendelijk een hand. Een dame infor meert belangstellend naar de oorzaak van zijn blessure. „Ach, mevrouw", zegt de predikant, ik was vanmorgen zo ge concentreerd op mijn preek, dat ik me tijdens het scheren in de wang gesne den heb." Fijntjes glimlachend zegt dan de „zuster der gemeente" „Zou het niet beter geweest zijn, dominee, als u zich wat meer geconcentreerd had op uw wang en het mes in uw preek gezet had Historisch Een dominee is uit genodigd om thee bij de diaconessen te komen drinken. Hij wil niet helemaal met lege handen aankomen en stapt dus een nabijgelegen kruidenierszaak bin nen en legt de baas uit voor wat voor soort mensen hij een versnapering bij de thee zoekt. De winkelier zegt precies te hebben wat mijnheer bedoelt en geeft hem een zak mee. Als tijdens het thee uurtje de zak geopend wordt blijkt hij de befaamde („kaakjes", versierd met, veeal zeer vrijmoedige, opschriften) te bevatten. Grote ontsteltenis onder de zustertjes ze blozen, verbleken enz., want ziehier wat ze op hun knabbel kaakjes lezen (en dit zijn nog de meest rustige opschriften!): „Omhels me, liefje", „Ben je vrij vanavond „Je vriend bedriegt je", „Jij bent hetenz. Bij het vertrek van de predikant kan één van hen het niet laten te vragen bij welke winkelier dominee deze koekjes gekocht heeft. „Daar, op de hoek", is het bescheid. „Olala, dat verwondert me niets, want dat is een verwoede anti-klerikaalu had hier tegenover moeten gaan, dat is een geloofsgenoot, die had vast kaakjes met bijbelteksten gehad." De oude dominee Babut van Nïmes was destijds bekend om zijn grote ver strooidheid. Hij maakte in die tijd nog al eens gebruik van de trein om naar Sommières te gaan of naar één van de talrijke dorpen, die aan die lijn liggen. Op een dag zit hij weer in die trein, ver diept in zeer moeilijke denkpuzzles. Een conducteur komt de kaartjes controle ren. De dominee zoekt overal, tever geefs. „Och, monsieur Babut", zegt de conducteur, die hem herkent, „laat maar zitten, het gaat zo ook wel". „Ja", is het antwoord van de oude predikant, „ja, vriend, voor jou is dat niet zo erg, maar voor mij wel, want nu weet ik absoluut niet waar ik er uit moet Een oud boerenvrouwtje uit de Ce- vennen moest op advies van haar dok ter naar de stad om een röntgen-foto van zich te laten maken. De dokter, die de foto's had gemaakt, zag dat het vrouwtje danig van de kook was en om haar gerust te stellen, maakte hij een praatje met haar. „U komt uit de Ce- vennen „Jawel, dokter." En toen hij zag, dat zij een Hugenotenkruisje droeg, vroeg hij „En u bent protestant Ge heel verbouwereerd stottert het vrouw tje „Kon u dat ook op de foto zien In een Canadese krant gelezen, en onder Franse protestanten doorverteld (met name onder de dominees). Er zijn kerken, die, als ze een predikant nodig hebben, een man zoeken met De kracht van een adelaar, de zachtmoedigheid van een duif, de gratie van een zwaan, het doordringend oog van een valk, de trouw van een zwaluw, het nachtelijk uithoudingsvermogen van een uil, de energie van een groene specht, de deftigheid van een pauw, en de taaiheid van een gent. En als ze dan eenmaal zo'n vogel gevonden hebben, dan verwachten ze dat hij leeft op het menu van een ka narie (Deze laatste grap slaat natuurlijk niet op Nederland lil Vaststelling van de begrotingen voor gezamenlijk werk. De richtlijn voor de vaststelling van de begrotingen voor de jaren 1966 en 1967 is deze geworden De synode is er van uitgegaan dat het totaal van de uitgaven niet méér zou moeten stijgen dan de te verwachten stijging van het gemiddelde Nederlandse inkomen. Rekening houdend met de klimming van het zielental van de Gereformeerde Kerken en met de nog aanwezige saldi bij en kele deputaatschappen werd goedgevonden, dat de begrotingen voor 1966 de bedragen van 1964 met maximaal 15 zouden mogen overschrijden. Wanneer deze limiet moest overschreden worden heeft de synode zich post voor post beraden of daarvoor klemmende redenen aanwezig waren. Zulke redenen acht zij o.a. aanwezig in de ontwikkeling van de Theologische Hoge school. Het toenemend aantal studenten en de noodzaak om de opleiding van a.s. predikanten op peil te houden hebben de doorslag gegeven om de adviezen van curatoren op te volgen. De begroting van de Theologische Hogeschool is veel meer omhoog gegaan dan 15 Zo is er ook in enkele andere gevallen, zij het voor veel kleinere bedragen, tot uitbreiding overgegaan. In Groningen en Utrecht zal overgegaan worden tot de benoeming van een tweede predikant voor studerenden bij „Kerkopbouw" moest voorziening getroffen worden, om dat er blijvende achterstand in werk is, waardoor de kerken veel te lang moeten wachten. De synode is van oordeel dat de kerken en haar leden al deze dingen dienen te weten. De kerkeraden moeten geïnformeerd zijn om zich met klem van redenen tot de gemeenteleden te kunnen wenden. De inzameling van de bijdragen. Het behoort niet tot de taak van de generale synode om de kerken voor te schrijven hoe de bijdragen voor gezamenlijk kerkelijk werk moeten ingezameld worden. De kerken zijn uiteraard vrij in hun wijze van inzamelen. Toch kan een enkele informatie nuttig zijn. Aan deze toelichting wordt een bijlage toegevoegd, waarin een collecten- lijst voor 1966 is opgenomen. Deze lijst is zo opgesteld, dat zij bruikbaar is voor kerken, die nog op de „oude wijze" collecteren, d.w.z. driemaal per dienst. Deze lijst is óók bruikvoor voor kerken, die voor de inzameling van gaven „de ene rondgang" hebben ingevoerd. Door een combinatie van telkens drie doeleinden blijft de ene inzameling een bepaalde bestemming houden, die de aanbeveling bij de gemeenteleden vergemakkelijkt. De inzameling van de bijdrage, die als gequoteerde som aan de kerkeraden bekendgemaakt is, geschiedt op zeer verschillende wijzen. Aan de kerkeraden, die voor dit gezamenlijk werk van de kerken ook collecteren beveelt het mode- ramen dringend aan daarvoor niet de niets zeggende benaming „Voor het F.A.K.A." te gebruiken. Men kan daarvoor beter de volgende wijze van mede deling gebruiken De ene inzameling is vandaag bestemd voor de gezamenlijke arbeid van onze kerken, waarbij uw aandacht in het bijzonder gevraagd wordt vooren dan kan nu eens volgen Voor de Theol. Hogeschool, een andere keer voor de onderlinge hulpverlening aan kerken of ook voor de evangeli satie. Enkele delen van gezamenlijk kerkelijk werk laten zich bijeenvoegen, zodat de gemeente ook in het brengen van haar bijdragen iets hoort en weet van de variëteit in het werk. Informatie over zulke mededelingen kan het A.K.B. te Utrecht verstrekken. In opdracht van de generale synode heeft het moderamen gemeend de kerkeraden uitvoeriger te moeten inlichten dan in de laatste jaren gewoonte was. De ontwikkeling van het kerkelijk werk en de stijgende kosten geven daar alle aanleiding voor. Het moderamen vertrouwt dat alle kerken er aan zullen medewerken om ook voor dit grote gezamenlijke werk alle krachten in te spannen en de nodige gelden bijeen te brengen. Dat zal ongetwijfeld veel inspanning vragen. Maar het is ons aller werk, waarin wij onze opdracht mede willen vervullen. Geve de Here ons daartoe gewillige harten. Het moderamen van de generale synode Delft P. VAN STRIEN, praeses. Amsterdam P. G. KUNST, assessor. Sneek E. N. VAN LOO, scriba I. Groningen J. R. HOMMES, scriba II. CLASSIS MIDDELBURG. Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds. Joosse. 2.30 uur Ds. Wessel. 5 uur Ds. Van Til. (Noorderkerk) 9.30 uur Ds. Wessel. 5 uur geen dienst. „Ontmoetingskerk" (Oosterscheldestraat) 8.45 uur Ds. Van Til. 5 uur Ds. Joosse. Gasthuiskerk (Dienst voor belangstellenden) 7.30 uur geen dienst. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds. Van Haeringen te Veenhuizen. Domburg 10.15 uur Ds. Van Til, 2.30 uur Cand. Ledegang te Baarn. Gapinge 9.30 en 2 uur (Voorbereiding H. Av.) Ds. Van Wilgenburg. Grijpskerke 10 uur Ds. Den Hengst, 2.30 uur Ds. Bosman. Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds. Elshout. Meliskerke 10 en 2.30 uur Ds. Meijer, Bed. H. Av. en Dankzegging. Oostkapelle 8.45 en 7 uur Ds. Meijer te Meliskerke. (Voormiddag Voorber. H. Av.) Serooskerke 10 en 2.30 uur Ds. Van Haelen, Mijdrecht St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds. De Craene. Souburg 10 en 2.30 uur Ds. Meijer, Bed. H. Av. en Dankzegging. Veere 10 en 2.30 uur Ds. Streefkerk. Vlissingen 9 uur (St. Jacobskerk) Ds. Verschoor, 5 uur (Johanneskerk) Ds. Verschoor. Vrouwenpolder 10 uur Ds. Bosman, 2.30 uur Ds. Den Hengst. Westkapelle 10 uur Cand. Ledegang, 2.30 uur Ds. Verschoor. CLASSIS ZEEUWS-VLAANDEREN. Aardenburg 10 en 3 uur Ds. Snel te Nieuwveen. Axel 10 en 3 uur Ds. Heemskerk. Breskens 10 uur Ds. Hoogerwerf, bevestiging Eerw. Heer Musch, 7 uur Intrede Eerw. Heer Musch. Hoek 10 uur Leesdienst, 2.30 uur Ds. Hoogerwerf. Schoondijke 10 en 2.30 uur Ds. Oussoren te Apeldoorn Terneuzen 10 uur Ds. Berger en Ds. Gispen, 4.30 uur Ds. Gispen, Bed. H. Av. en Dankzegging. Oostburg 10 en 2.30 uur Ds. Paksy. Bed. H. Av. en Dankzegging. Zaamslag 10 en 3 uur Ds. Den Boer. Zoutespui 10 uur Leesdienst, 3 uur Ds. Gispen. CLASSIS GOES. Baarland 10 en 2.30 uur Ds. Hoogkamer. Borssele 10 en 2.30 uur Ds. v. d. Veen, Voorb. H. Av. Colijnsplaat 10 en 2.30 uur geen opgave ontvangen. Driewegen 9.30 en 2 uur Ds. Van Rheenen. Geersdijk 10.30 uur Ds. Jansen, 2.30 u. Ds. Slingenberg Goes (Westerkerk) 10 uur Ds. Van der Loo te Soest 5 uur Ds. Jansen. (Oosterkerk) 9 uur Ds. Jansen. 5 uur Ds. Van der Loo. 's-Gravenpolder 10 en 2.30 uur Ds. Kornet, Vlissingen Heinkenszand 10 en 2.30 uur Ds. Eikelboom. Kamperland 10 en 2.30 uur Ds. Radder. Kapelle 10 en 2.30 uur Ds. Juch, Bed. H. Av. en Dankz. Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds. Scholing te Scharendijke Bed. H. Av. en Dankzegging. Lewedorp 9.15 uur Ds. Hoekstra, 2.30 uur Ds. Koolstra Nieuwdorp (Herv. Kerk) 9.15 en 3.45 uur Ds. Goedendorp. Wemeldinge 10 uur Leesdienst, 2.30 u. Ds. Brederveld Wissenkerke 10 en 2.30 uur geen opgave ontvangen. Wolphaartsdijk 10 uur Ds. Koolstra, 2.30 uur Ds. Hoekstra. Yerseke 10 en 2.30 uur Ds. Keur te Scheveningen. Namiddag Voorber. H. Av. CLASSIS THOLEN. Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds. Torenbeek. Bergen op Zoom 10 en 5 uur Ds. v. d. Stoel. Bed. H. Av. en Dankzegging. Hoogerheide (Schapendreef 21) 10.45 en 4 uur Ds. De Jong te 's-Gravenhage, Voorber. H. Av. Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds. Fidder. Oud-Vossemeer 10 en 3 uur Ds. Le Cointre te Amsterdam, Voorber. H. Av. Poortvliet 10 uur Leesdienst, 2 uur Ds. Oegema. Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds. Sloot. Tholen 10 en 5 uur Ds. Oegema te Arnemuiden. Bed. H. Av. en Dankzegging. CLASSIS ZIERIKZEE. Brouwershaven 10 en 2.30 uur Ds. Wentsel. Bruinisse 10 en 5 uur Ds. Den Heeten, Bed. H. Av. en Dankzegging. Haamstede 10 en 3 uur Ds. Becker. Nieuwerkerk 10 en 3 uur Oosterland 10 en 3 uur Ds. Hoogsteen. Scharendijke 10 uur Leesdienst, 2.30 uur Ds. Nawijn. Zierikzee 10 en 6.30 uur Ds. Nawijn. Zonnemaire 10 en 2.30 uur geen opgave ontvangen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1966 | | pagina 3