^eeuic^e 3£erkbode NABETRACHTING op het KERSTFEEST In het nieuwe jaar het leven uit Gods hand aanvaarden s 20e JAARGANG No. 26 7 JANUARI 1966 OFFICIEEL ORGAAN TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN ZEELAND RedactieDs. W. H. Gispen, Terneuzen Ds. B. Wentsel, Brouwershaven Ds. G. van Wilgenburg, Middelburg. Correspondentie-adres Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg. Medewerkers J. A. van Bennekom, Middelburg Dr. A. J. Boom, Vlissingen J. Bosman, Vrouwenpolder Ds. M. V. J. de Craene, St. Laurens Ds. H. Eikelboom, Heinkenszand Drs. A. Elshout, Koudekerke ,ik worstel Ds. W. Kats, Apeldoorn Ds. A. G. Kornet, Vlissingen Dr. P. C. Kraan, Vlissingen en ontkom" Ds. G. S. Oegema, Arnemuiden Ds. D. Ringnalda, Middelburg Drs. J. Vlaardingerbroek, Ermelo. Abonnementsprijs 4,per halfjaar bij vooruitbetaling Advertenties 15 cent per mm. Bij abonnement lager Losse nummers 15 cent Drukkers-Uitgevers Littooij Olthoff Spanjaardstraat 47 Middelburg, tel. 24 38 Giro no. 4 22 80 LJ Kerstfeest is bij lange na niet uitslui tend een Kerkfeest. Men kan met recht zeggen dat het door bijna heel de we reld wordt gevierd, 't Is een wereld- wijd-gebeuren geworden. Helaas moet er dadelijk bij gezegd, dat het in menig opzicht alleen maar een wereldsfeest is geworden. Dat God is geopenbaard in het vlees is voor velen die het driftig mee vieren een totaal onbegrepen iets. Kerstfeest is naar de totaalindruk die men er van krijgt verwereldlijkt en ver zakelijkt. Ik wil hiervan enkele citaten geven. Het blad van het r.k. bisdom Aken heeft zijn kerkleden opgeroepen de jaarlijkse stroom van kerst- en nieuw jaarswensen en geschenken te beper ken. Velen beginnen deze als een last te ondervinden, maar blijven er aan mee doen vanwege zakenbelangen. Tenslot te keert het blad zich ook tegen de al gehele verzakelijking rond kerstmis, dat nog wel iets meer is dan het topseizoen van het jaar voor inkopen. Behalve deze r.k. stem moge ik nog die van ds C. Uidam uit Australië laten horen. Als deze gewezen heeft op de talrijke eet- partijen die reeds weken van tevoren als voorbereiding op het naderend feest worden gehouden, en hij deze beter aangeduid vindt door het woord eten met twee letters aan te vullen, gaat hij verder Wie nog niet weg is, namelijk met vacantie, en naar de kerk wil, moet eerste kerstdag vroeg opstaan, want de dienst begint om acht uur 's morgens. De rest van de dag wordt doorgebracht op een van de prachtige stranden. Geen wonder dat 's avonds de herinnering aan Kerst is uitgewist en een tweede kerstdag zelfs niet op de Australische kalenders voorkomt. Er wordt daar nu een kerkelijke actie gevoerd onder het motto Breng Christus terug in Kerst feest. De Kerstman, plaatsvervanger van St. Nicolaas, heeft het kind in de kribbe vrijwel verdrongen. Nog een an der geluid doet dr Runia eveneens uit Australië horen Dank zij de commer ciële aanpak is in de Engels-sprekende wereld het Kerstfeest practisch een puur paganistisch feest geworden. De Anglicaanse aartsbisschop van Sydney schreef dat het zo ver gekomen is dat veel christenen een hekel hebben aan het Kerstfeest. Zo nu en dan verneemt men daar stemmen die zeggen laten we maar ophouden met Kerstfeest te vieren als Kerk namelijk officiëel. Dit dan niet omdat men als Kerk en gelo vige leden der Kerk niet meer in het kerstwonder zou geloven, doch juist om dat men dit wel doet, en het losmaken wil uit de verzakelijkte sfeer. Tot zover enkele gedachten uit het buitenland Aken en Australië. Nu is het m.i. niet zo, dat wij hier in Nederland alleen maar dankbaar zeg gen kunnen dat het gelukkig bij ons heel anders is. 't Is niet zo dat wij zon der schaamte spreken kunnen over onze Kerstfeestvieringen als zou daar Chris tus Jezus, de geboren Koning der Jo den, nog in het middelpunt dier feesten staan. We hebben zeker reden tot dank, ik zou het niet graag voorbij zien, als van Het Loo uit, woorden uit de mond van hooggeplaatste personen klinken die be sef tonen van hetgeen waar het om gaat, woorden waarin de naam van Jezus niet onnodig genoemd, maar ook niet weggedoezeld wordt. De radio laat ons niet in het onzeke re de christelijke dag- en weekbladen evenmin. Evangelisatiebladen doen hun best om ons volk Zijn naam te doen lezen. Alles voortreffelijk en om dank baar voor te zijn. De Kerk geeft over het algemeen ook geen onzuiver geluid. Naar ik van verschillende kanten hoor de was het kerkbezoek druk te noemen. Ik zou dan ook niet tot afschaffing van de viering van het geboortefeest van onze Heer willen overgaan. Wel zou ik de leuze uit Australië willen accentueren Breng Christus te rug in Kerstfeest, omdat een viering van dit feest onzinnig is zonder Hem. Vandaar dat de nabetrachting van het Kerstfeest nu aan de orde is. De Kerk spreke van Hem haar theologie zal Hem als centraal teken moeten blij ven stellen, zoals Paulus dit doet. Men heeft wel eens beweerd, ten onrechte, dat deze Apostel weinig over Jezus' geboorte zou hebben geschreven. Maar mij dunkt al had hij alleen maar die prachtige zinnen aan Timotheüs ge formuleerd Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heide nen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid dan was dit al veel en heel duidelijk. Of nog een ander woord aan Titus (3:4, 5) Toen de goedertierenheid en mensenliefde van Ik weet niet, of u ook wel eens kent dat wonderlijke verlangen om weer eens gewoon kind te zijn. U denkt b.v. terug aan zo'n prachtige zomerdag die u als kind beleefde, waarbij zo'n dag eigen lijk van het begin tot het eind een feest was. Het was vacantie, je speelde, je holde, je werd niet moe, je lachte en 's avonds ging je heerlijk slapen. Je had geen zorgen, want er werd natuurlijk voor je gezorgd. In die zorg had moeder de grootste plaats en vader was de sterke man, die overal raad op wist, die het been van de pop weer vast kon zet- onze Heiland (en) God verscheen Zie, dan vieren deze mensen, Paulus, Timotheüs, Titus en verdere lezers, Kerstfeest met Christus er in. Dan is dit de rechte nabetrachting van het feest en blijft het feest. De adventsprediking is de voorberei ding en de voortgang van het kerkelijk jaar in de voortgaande prediking van Jezus Christus is de nabetrachting er van. De viering van het Kerstfeest door de Kerk is als het ware de opening van het feest dat voortduurt voor wie echt gelooft en Christus in het feest aan schouwde, voortduurt totdat hij met eigen oog en oor eens de verschijning van het vleesgeworden Woord zal zien en horen. Hij is opgenomen in heerlijk heid en die heerlijkheid zal eens worden aanschouwd in het vlees en door de Geest. Wie in verzuim zijn geweest met het oog op de rechte Kerstfeestviering wor den door de prediking der Kerk terug geroepen tot de rechte aanschouwing van het Kind in de kribbe, Wiens weg naar het kruis daar in Bethlehem begon. Daar ja, maar ook de weg naar de he mel begon daar. We mogen hopen en bidden dat zo de nabetrachting door de Kerk velen ten zegen zal zijn. Brouwershaven B. WENTSEL. ten en je als jongen hielp bij honderden kleine dingen. Ik weet wel, dat niet alle kinderen een zonnige jeugd hebben en dat dit ook vroeger niet het geval was. Maar de meesten van ons zullen toch wel aan hun kinderjaren terugdenken als aan het land van zon en geluk. Nu is de foto van het verleden, die we in ons geheugen hebben, meestal zwaar geretoucheerd, u weet wel, zo'n foto die mooier gemaakt is dan de wer kelijkheid. De pijnlijke dingen van het verleden, die er heus ook wel waren, dringen we weg, en zo wordt de foto al licht mooier en lichter dan de wer kelijkheid. Maar we zijn geen kinderen meer, we zijn allen volwassen geworden en staan midden in het leven. We hebben allen het proces moeten doormaken, waarvan Paulus in 1 Cor. 13 zegt„Nu ik een man ben geworden, heb ik afge legd wat kinderlijk was". Hetzelfde zou van de vrouw gezegd kunnen worden, al is het waar, dat de vrouw in haar zieleleven dichter bij het kind blijft staan dan de man. Begrijpt u mij goed, ik bedoel niet, dat de vrouw niet even zeer als de man moet uitgroeien tot een volwassen persoonlijkheid. Wanneer dat niet gebeurt, of het nu een man is of een vrouw, dan zeggen we van zo iemand, dat hij soms zo kinderachtig kan doen. Neen, dit bedoel ik niet als ik zeg, dat de vrouw dichter bij het kind blijft staan. Het is diteen kind leeft spontaan, ziet de dingen nog niet inge wikkeld, kent de vertrouwensvolle over gave. Wij mannen hebben de nare eigenschap, dat we de dingen zo akelig ingewikkeld kunnen maken. We zeg gen dan heel geleerd, dat de man ,,de blik in de verte" heeft en de vrouw ,,de blik dichtbij". Maar met heel die „blik in de verte" lopen we dan toch maar gevaar, dat we de mooie dingen, die vlakbij zijn, niet opmerken, het leven veel te gecompliceerd maken en ons on nodige zorgen maken. Wat kan de blij de lach van moeder-de-vrouw, haar lichte, goedmoedige spot ons dan ineens weer op onze plaats zetten. Iets van het kind mag gerust in ons allen overblijven. Maar met dat al, we hebben allen een rijpingsproces doorgemaakt, bij sommi gen verliep dat zonder al te grote schokken, maar anderen en misschien zijn dat wel de meesten, herinneren zich die tijd als een periode, waarin het ge voel van hulpeloosheid de overhand had. Het leven was soms zo hard en je moest soms verantwoordelijkheid gaan dragen op een leeftijd, dat het eigenlijk nog niet kon. Je moest „het leven in", maar dat leven was soms zo hard en zo koud en je kon niet altijd de moed opbrengen om te zeggen moeilijkheden zijn er om ze te over winnen. En hiermede zitten we eigenlijk mid den in ons onderwerp „levensaanvaar ding". Dat leven is op ons afgekomeh en misschien zegt iemand wel „je móét dat leven wel aanvaarden, of je wil of niet". In die woorden klinkt door, dat er eigenlijk een zekere vijandigheid ontstaan is, een zekere afweer, een zich verongelijkt voelen misschien, omdat het leven niet dat gebracht heeft, wat men er van had gehoopt. Men heeft zijn idealen gehad, men heeft gedroomd van het geluk en wat het leven bracht was zo geheel anders, dat was dikwijls een zware strijd. Ook het afgelopen jaar heeft u wellicht teleurgesteld. Wat is het fijn, dat we over deze dingen als christenen mogen spreken, dat wil zeggen, dat u het leven heel anders ziet dan een wereldling. Die mens zonder God ziet het leven als een bepaald noodlot, waar je toch niets aan verandert. Die noodlotsgedachte komt ook naar voren in uitdrukkingen als „een noodlottig sterfgeval", „het lot" heeft het zo gewild. Wat zijn we rijk, dat we ons leven niet behoeven te zien als een noodlot, maar als de weg, die onze Vader in de hemelen voor ons heeft bepaald in Zijn wijze raad. Dat wij belijden mogen, dat alle dingen ons toekomen uit Zijn Va derhand. Wanneer we dan ook als christenen spreken over levensaanvaarding, bedoe len we daar allereerst dit mee, dat God ons dat leven geeft als een geschenk, en dat wij dat met beide handen mogen aanpakken, het uit Zijn hand mogen aanvaarden. Naar Zijn voorzienig bestel zijn we geboren uit die en die bepaalde ouders, en niet alleen in lichamelijk opzicht, maar ook in ons karakter, in ons doen en laten hebben we heel wat van hen meegekregen. En toch is geen enkel A cÏTledltatie DONKERE DAGEN na KERSTMIS Toen zond Herodes bevel, om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen. Matth. 2 16. Na de geboorte van Christus volgen de blijde en mooie dingen elkaar op. De Engelen zingen hun hoge lied, de herders aanbidden het Kind in de kribbe, Simeon verheugt zich over de zaligheid, die God bereid heeft, de Wijzen uit het Oosten brengen geschenken aan de Koning, wiens ster zij gezien hebben. Zal het zo voortgaan, van heerlijkheid tot heerlijkheid De rij van blijde gebeurtenissen wordt plotseling onderbroken door het droevige ver haal van de kindermoord te Bethlehem. Na de Kerstmis weer de donkere dagen, het licht worstelt nog met de duisternis. De geboorte van Christus heeft niet alleen de hemel, maar ook de hel in beweging gebracht. Naar de dramatische tekening in Openb. 12 de draak wil het kind verslinden. In de kindermoord van Bethlehem ontmoeten Jacob en Ezau elkaar weer. Herodus, uit het geslacht van Ezau, stelt zich tegen de grote Zoon van Jacob. Het is bij de geboorte van Christus toch wel openbaar geworden, dat er een groot onderscheid is tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Twee oude mensen zijn met Christus in aanraking gekomen de oude Simeon en de oude Herodes. Beide werden ontroerd, maar is van zo'n verschillende aard. Simeon jubelt met het kind Jezus in zijn armen Nu laat Gij, Here, Uw dienstknecht gaan in vrede. Herodes echter kent slechts onrust om Christus' wil, voor hem kan het eerst dan vrede zijn, als Christus gedood is. Ook na Kerstmis blijft het donker, voor wie zichzelf handhaaft. Hero des weigert voor Christus te capituleren. Wie zich aan Christus niet ver liezen wil, moet zich tegen Hem verzetten. Dit kan gebeuren in ergerlijke, gruwelijke, stuitende vorm als bij Herodes. We kunnen het ook anders doen, bedekt en fijn en misschien wel met kerkse manieren. Aan de be slissing ten opzichte van Christus kan niemand zich onttrekken. Wie om Hem hun „troon" niet willen verlaten, wie Zijn genade over hun leven niet begeren, zijn vijanden van de kribbe en vijanden van het kruis. Zij werken, op welke wijze dan ook, Christus weg. Het blijft ook na Kerstmis donker voor ieder, die niet in overgave en aanbidding tot Christus komt. Het kind van Bethlehem wil ons bij zich hebben met onze betuiging Ja, U kiest ons hart, eeuwig tot Zijn Koning. Dan wordt de donkerheid door het licht overwonnen. Naar Christus ge tuigt heeft Joh. 8:12. Wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wan delen, maar hij zal het licht des levens hebben. G. S. O. J

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1966 | | pagina 1