VOORZICHTIG WANDELEN Weekblad van de Gereformeerde Kerken in Zeeland GEVOEL De zwakheden der Kerk.... ZEEUWSE KERKBODE TIENDE JAARGANG No. 15 Berichten en opgaven Predikbeur ten tot Dinsdagsmorgens te zenden aan de drukkers Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg. Hoofdredacteur: Dr C. Stam, Westwal 2, Goes, Telefoon 2563. Redacteuren: Ds D. J. Couvée, Ds Y. J. Tiemersma, Drs A. Verschoor. Medewerker: Ds H. Veldkamp, Veldweg C 260i, Telefoon 884, Hattem. Drukkers: Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg, Telefoon 2438, Giro 42280 VRIJDAG 8 OCTOBER 1954 Abonnementsprijs: ƒ2,75 per half jaar (bij vooruitbetaling). Afzonderlijke nummers 12 cent. Advertentiën 10 cent per mm. Dit treffend woord van Paulus was misschien wel een mooie wandtekst in de kamer van vele scribenten. De edele schrijfkunst is een prachtige vinding. Maarwat geschreven is, staat een maal op papier. Daar blijft het staan en laat niet na, enige werking te doen. Het getal onzer medeburgers, die niet lezen kunnen, is niet zo bijzonder groot. Daar om is enige „keur" bij zichzelf, vóór dat tot schrijven wordt overgegaan, wel ge wenst. Als U boos bent, schrijf nooit een brief, die „flink op poten" staat. Laat de ergste hitte er eerst een beetje afgaan. Want, U kunt later nog zo roerend be tuigen, dat U het zó niet hebt bedoeld, het geschrevene heeft intussen zijn wer king gedaan. Dit alles krijgt nog veel meer kleur, wanneer het geen particulier geschrijf is, maar bestemd voor ruimer kring. Zeker hoeft een schrijver zich niet altijd uit te laten, gelijk een deel van zijn lezerskring het graag heeft. Plet persoonlijke element blijft hier altijd een rol spelen. Wie zich daaraan stoot, die draagt té veel erger nissen met zich om. Ook de kerkelijke pers heeft zich deze dingen aan te trekken en zich te wachten voor het sensationele. Het is nog niet zo lang geleden, dat de bekende medewerker onzer Kerkbode schreef over sensatie. Men heeft er in de pers zijn mening over gezegd. en er zich verder niets van aangetrokken. Al thans, ik las sindsdien, ook in de Chris telijke pers, dik-gedrukte-aankondigingen, dat die of die voorlopig in z'n bewegings vrijheid een beetje beperkt was; en dan later, dat zijn wandelvrijheid weer nor maal geworden was. Welke enorme belan gen met dergelijke berichtgeving gediend zijn, ontgaat me. Maarhet is moge lijk, dat een kerkelijk mens dat zo niet snappen kan. Als nu de kerkelijke wereld zich maar van dat „sensationele" onthield. Plet be gint er echter de laatste tijd naar uit te zien, dat de zucht tot openbaarmaking ook in de kerkelijke kring behoorlijk is door gedrongen. Vrijwel iedereen weet nu zo ongeveer, dat er in Scheveningen iets te doen geweest is over een trouwdienst van een beetje „apart" karakter. Inderdaad., apart was het wel. Een trouwdienst van particuliere aard, waarbij de dienstdoende predikant vrijwel de enige fungerende persoon was. Maar, enfin.... waar de zee haar lied zingt, en in de buurt de Plaagse bossen ruisen, daar mag het dan ook wel een beetje uitzonderlijk toegaan. Intussen bleek de^ kerkeraad van de Geref. Kerk aldaar minder gesticht over het geval. Waar ik, onder ons gezegd, heel goed „inkomen" kanEchter was het nu nodig, dat héél Nederland sinds zomer 1954 daarover werd inge licht? Dat hier reden tot enige ophelde ring bestond, spreekt vanzelf. Maar, de hooggeroemde geheimhouding op kerke lijk erf had op dit punt toch wel toege past moeten worden. Het doet daarbij wel wat merkwaardig aan, als op hetzelfde grondgebied, waar een kerkeraad z'n bezwaren aan het for muleren is, tegelijk de predikant in kwes tie aantreedt om het Jeugdappèl te hou den. Of, heeft de jeugd rond de hofstad al bij voorbaat het advies gevolgd van een ander predikant tot de jeugd „elders", om van het besluit van de kerkeraad zich maar niets aan te trekken. We beginnen kerkelijk wel een beetje te zweven. Daar mogen we elkaar wel eens op wijzen. Ook „Charlois" heeft z'n deel gehad in de bespreking in de pers. De kerkeraad heeft daar een besluit genomen met be trekking tot de Interkerkelijke Jeugd- Evangelisatie. Anderen schrijven daarover in goed keurende of afkeurende zin. Zelfs van héél ver mengde een predikant zich er in, en gaf zijn oordeel over de bewuste ker keraad teii beste, dat lang niet mals bleek. Nu gaan we niet van die leuke, oud- Hollandse rijmpjes ophalen, als: zó jong, en zóveel snaps.... enz. enz. Laat*dat er nu maar buiten. Wel rijst de vraaghoe lean iemand op verre afstand zó goed beoordelen, of een kerkeraad juist handelde? Ofzou in het bepaalde geval de „geheimhouding" zijn opgeheven, zodat héél de discussie enz. aan bedoelde predikant is doorge geven? Dit lijkt nogal onwaarschijnlijk. Als dan de schrijver van het artikel, dat zelfs vanuit Groningen naar Zeeland (ver)dwaalde, het moest doen met de zelfde officiële bekendmaking, die we al len hebben gelezen, dan ontbreekt het hem in ieder geval niet aan „gepaste" (of on gepaste) „vrijmoedigheid", om zó tegen een kerkeraad en zijn besluit te schrijven. Is dat nu de weg van de voorzichtigheid bewandelen Hij laat daar zó maar dis cipelen muilkorvenIk dacht, dat dit nooit gelukte, daarbij me herinnerend, wat eens voor het Sanhedrin gebeurd nnbovendienzaten er in die kerkeraad ook geen discipelen? Wat voor de vuist wordt opgediend, Komt warm op tafel sprak een vrind Inderdaad, warm was het wel 't Komt warm op tafel, dat is waar, Maaris niet altoos even gaar. Persoonlijk ben ik van mening, dat wij Ds Broek een dienst bewijzen, door zijn artikel verder niet voor het voetlicht te laten komen. Zelfs al hebben wij critiek op een lcer- keraadshandeling of besluit, dan is het nog gewenst om de perken niet te buiten te, gaan. Kunnen wij op een afstand de zaken zo goed beoordelen De gemeente, waar over het gaat, is mij wel bekend. Voor de jeugd daarginds mocht ik voor vele ja ren wel eens als catechiseermeester op treden. En de kerkeraad is me ook niet „gans en al" onbekend. En, daarom juist zou ik op een afstand geen oordeel willen vellen. We zijn er soms „geheel naast", terwijl we het zo goed bedoelen. Och, die goede bedoelingen Een kerkeraad kreeg onlangs een schrijven van iemand, die het goed be doelde. De schrijver behoorde tot een an dere kerkelijke kring dan de kerkeraad, aan wie geschreven werd. Daarbij werd bedoelde kerkeraad verzocht, om verder (in geestelijke zin) te willen zorgen voor enkele personen. Nu wilde het „geval", dat bedoelde per sonen behoorden tot de getrouwe mee- levenden. Terwijl, bij informatie, bleek, dat de schrijver zelf in zijn eigen kring dit helaas niet deed. Wat is dan beter op zijn plaatseen snik. of een glimlach Maar, zekermet de beste bedoelin gen natuurlijk, daar niet van. Soms zou de „rare" gedachte boven komen, dat men beter een iets minder goede bedoeling kon hebben, en wat meer practische wijsheid en voorzichtigheid. Als we de hoofdsom van de Wet lezen, dan staat daar ook bijgij zult de Heer, uw God, liefhebbenmet uw verstand. In bepaalde gevallen mogen goed be doelende Christenen deze onderwijzing des Heren wel ter harte nemen. Trou wens, het is voor allen goed. Want, het onderscheidingsvermogen is een waarde volle kracht. Er kunnen ongelukken ge beuren? als „de warmte" er wel is, maar als de regulateur niet werkt. God maakt geen eenzijdigheid, maar in deze wereld kweken wij eenzijdigheden. Enzo werken we soms aan verwijderingen, waar we op mars gingen voor „aansluitingen". Voorzichtig wandelen. De ambtsdragers voorop. De gemeenteleden met hen. Is dat niet de voetstappen nawandelen van Hem, Die Zichzelf voor ons heeft overgegeven C. St. Een vaart door „de huidige samenle ving" na de tweede wereldoorlog is geen vacantietrip. Daar moet u „Gereformeerd Weekblad" maar eens op nalezen. Dr N. J. Hommes schrijft daar over die „huidige samenleving". Als hij schrijft, doet hij dat in beeldrijke taal. In één ko lom Gereformeerd Weekblad hebt u al ontzaglijk veel beleefd. U begint met Ge nesis 1 en maakt een duik in het „tohoe wabohoe", de woest- en ledigheid van vóór de schepping. Nadat u dit overleefd hebt, komt u in wat rustiger omgeving, maar het is toch nog erg genoeg, want de huidige samenleving lijkt achtereenvol gens op een „donderende Niagara-water- val", een „razende stroomversnelling, waarbij het op en onder gaat", en een „gevaarlijke draaikolk, die meedogenloos alles meezuigt". Daar komt niemand uit, zoudt u zeggen, maar aan het slot van deze adembenemende kolom is u er nog, zij het dan dat ons „kerkelijk en politiek bootje" „lekgeslagen" is en wij er „met één riem" in zitten te roeien. Dit betrek kelijk gunstige resultaat is waarschijnlijk te danken aan het feit, dat wij op onze vervaarlijke tocht vanuit de bajert van Genesis 12 via Niagara watervallen naar alles meesleurende draaikolken, arbeids vitaminen konden opdoen door muziek bij de arbeid. Dr Hommes gewaagt tenminste van „kerkelijke, politieke en maatschappe lijke luidsprekers"die wij onderweg be luisterden, en deze lieten wel „verwarren de dissonanten" horen, zodat het een „kaksphonie" werd, maar dit mag niet hinderen. Daar zijn we wel aan gewend, en het heeft ons er blijkbaar bovenop ge houden. Met die dissonanten uit de luidsprekers zijn bedoeld de „kranten, tijdschriften en maandbladen van uiterst rechts naar „uiterst links", die de koene vaarder op zijn levensgevaarlijke tocht door water vallen en draaikolken blijkbaar meegeno men heeft, en nog kans gezien heeft te lezen ook. Onderweg heeft hij zelfs nog gelegen heid gehad even uit te stappen, om in een draaimolen te gaan zitten, „een draaimo len van tumulteuze meningen", waarbij zijn hersenen wel „lichtelijk ontstoken" zijn, maar deze ontsteking was kennelijk niet van ernstige aard, wat deze repor tage van de tocht door de huidige samen leving klaar bewijst. Intussen is de helft ons nog niet aan gezegd. Op de enerverende tocht door de huidige samenleving dwars door donde rende Niagara watervallen, razende stroomversnellingen en zingende draai kolken, in een lekgeslagen bootje al maar roeiende met één hand en één riem, en al maar lezende in tijdschriften van uiterst links tot uiterst rechts, die men met de vrijgebleven hand omklemt, In ons artikel van de vorige week heb ben wij gepoogd aan te tonen, dat het bewijzen van alle ere, liefde en trouw zoals dat tegenover een vader en moeder geboden is, ook regelrecht van toepassing- is op de kerk als ons aller moeder. Wij willen ons nu een ogenblik bezig houden met de zwakheden en gebreken van de kerk. Evenals iedere vader en iedere moeder en wie ook over ons geplaatst is, heeft ook de kerk haar zwakheden en gebre ken, waarmee wij dus ook geduld moeten hebben. Natuurlijk heeft de kerk zwakheden en gebrekenhadden we bijna geschre ven. Bijna want „natuurlijk" is het toch feitelijk niet. Zwakheid en gebrek is namelijk een uitvloeisel van de zonde, en de zonde is nooit „natuurlijk". Zonde is altijd een abnormaal verschijnsel. en onderwijl luisterend naar de luidspre kers, wordt men ook nog bedreigd door lawines. Tenminste Dr Hommes zegt „We hebben het gevoel alsof een lawine dagelijks op ons neerstort" Wij mogen niet twijfelen aan de waar heidsgetrouwheid van Dr Hommes' re portage, maar deze laatste mededeling is ons te kras. Zij roept in elk geval enige vragen op. 1. Zijn er bij de Niagara-watervallen lawines 2. Wp.t voor gevoel is het, als een lawine op iemand neerstort 3. Hééft iemand nog gevoel, als zoiets zich dagelijks herhaalt? 4. Is Dr Hommes toen nóg doorgegaan met lezen met tijdschriften van uiterst links Wij zouden dit wel graag willen weten. H. V. Omdat iederéén zondigt, en wij nooit iets anders waarnemen, zijn we er wel zo aan gewend, dat we de zonde „nor maal" zijn gaan vinden, maar dat berust op een vergissing. Zonde is altijd abnormaal. Wij zijn allemaal abnormale mensen. De enige normale mens die temidden van zondige mensen op de wereld geleefd heeft, is de Here Jezus geweest. Zijn zondeloosheid was het normale de terugkeer tot de door God gestelde normen. Als wij dus zeggen dat de kerk zwakheden en gebreken vertoont, dan mogen wij niet zeggen, dat dit „natuur lijk" zo is, en dat dit een zeer vanzelf sprekend feit is. Nee, het is zeer onna tuurlijk en abnormaal. Maar nu in deze zondige wereld alles op het peil van het abnormale terecht ge komen is, valt de kerk daar niet buiten. Zij neemt geen uitzonderingspositie in, want de kerk bestaat uit zondige mensen. Er is niets in deze wereld, wat niet door de zonde is aangevreten, en worm stekig is geworden. Dat geldt zelfs van de allermooiste ver houdingen. Geen enkele liefde is geheel zuiver. Geen enkel huwelijk is gaaf. Geen enkele kerk is volmaakt. Wie een volmaakte kerk wil zoeken, moet naar de hemel gaan. Hier op aarde is zij nergens te vinden. We kunnen dit betreuren, we kunnen er onze weeklachten over aanheffen, we kunnen er de scherpe pijlen van onze cri tiek op richten, dit kan allemaal niets ver anderen aan het feit, dat de kerk, zolang ze hier op aarde strijdt en worstelt een onvolmaakte kerk blijft met vele zwak heden en gebreken. Pas in de nieuwe wereld wordt de bruid volmaakt. zonder vlek of rimpel. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat wij van oordeel zijn, dat de zwakheden en de gebreken der kerk tot een minimum zijn beperkt gebleven. Plet tegendeel is helaas het geval. Vele „zwakheden" der kerk zouden volledig vervallen, en vele „gebreken" zouden althans veel minder opvallen, als de kerk wat meer leefde uit het geloof en wat meer ernst maakte met het gebed. U moet in Hebreën 11 maar eens na lezen, hoe sterk zij dan zou zijn. Vele muren van Jericho die nu nog overeind staan, zouden gevallen zijn, zeeën waarvoor wij nu staan te jammeren dat we er nooit doorheen komen, zouden drooggevallen zijn, leeuwenmuilen zouden toegestopt zijn, boze geesten op de vlucht gejaagd, ruzie's bijgelegd, ongelovigen tot bekering gebracht enzovoort, als de kerk maar wat meer en vooral wat kin derlijker geloofde en wat geloviger en kinderlijker bad. Wij doen hier dus ook geen enkele po ging om de zwakheden en gebreken der kerk te verontschuldigen of te vergoei- lijken.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1954 | | pagina 1