tmmhmi Kerknieuws Officiële Berichten Predikbeurten Beroepen te Vinkeveen, S. Boersma te Delfzijl te Engwierum, Oosterzee en Sprang, K. Runia, cand. te Leeuwarden te Oegstgeest-Morsch-Rijndijk, G. N. Lammens, cand. te 's-Gravenhage te 's-Graven- zande (vac. K. Masselink), G. Brouwer te Harlingen te Onnen (Gron.), Drs K. Runia, cand. te Leeu warden te Rockanje, J. N. Zelle, cand. te Leeu warden te Schagen, A. Wiersinga, cand. te Baarn te Wilsum (Graafschap Bentheim), J. Koster te Laar (Graafschap Bentheim) te Monnikendam, C. N. Bildtzijl en te Zijldijk K. Runia, cand. te Leeuwarden. Aangenomen naar Onderdendam, A. J. de Bakker te Oostermeer naar Wartena, H. Rabbers te Tijnje naar Almelo (vac. K. J. Kraan), G. Smeenk te Breda naar Oudehorne, S. Boersma, evang. pred. te Tjuchem-Meedhuizen naar Heinkenszand, G. N. Lammens, cand. te 's-Gravenhage. Bedankt voor Goënga, Vinkeveen en voor Wester- lee (Gron.), S. Boersma, evang. pred. te Tjuchem- Meedhuizen voor Zuidland, S. Greving te Zierik- zee voor Beetgum, den Bommel-Melissant, Eefde- Grossel, 's-Gravenmoer, Hantum, Hoek van Holland, Holwerd, Medemblik, Minntersga, Molenaarsgraat- Brandwijk, Montfoort, Nieuwerkerk aan de Yssel, Oegstgeest, Morsch-Rijndijk, Oostvoorne (voor de Evang. arbeid), Opperdoes, Pesse, Poortugaal, Reeu wijk, Roosendaal (N.-Br.), Scharendijke, Tholen, Val kenburg (Z.-H.), Wieringen en voor Wilnis, G. N. Lammens, cand. te 's-Gravenhage voor De- demsvaart (vac. S. Neerken), J. v. d. Staal te Leens voor Heeg en voor Pijnacker-Nootdorp, W. v. d. Bos te Oude- en Nieuwe-Wetering voor Amers foort (3e pred. pk), G. v. Wilgenburg te Aalten. De kerken worden er aan herinnerd, dat vóór de vergadering van de classis de volgende collecten ge stort moeten zijn 1. Theologische Hogeschool aan Ds C. Stam, Giro 136641. 2. Evangelisatie onder studerenden aan J. Jonkheer, Damstraat 13, Yerseke, Giro 531738. 3. Ziekenhuispatiënten en -personeel aan Ds J. E. Booy te Yerseke, Giro 182003. 4. Hulpbehoevende studentenaan Ds J. E. Booy te Yerseke, Giro 182003. 5. Gift voor de Hongaarse, studenten aan J. Jonk heer, Damstraat 13, Yerseke, Giro 531738. Namens de roepende kerk van Kruiningen, J. KOOLSTRA. ZEEUWSE PROVINCIALE DIACONALE CONFERENTIE. Woensdag 29 Juni a.s. hopen de Diakenen der Zeeuwse Kerken weer in Conferentie bijeen te komen in de Geref. Kerk te Goes. In de morgenvergadering, die om 10 uur aanvangt zullen na de huishoudelijke zaken, ook enkele Diaco nale vraagstukken besproken worden. In de middagvergadering, die om 2 uur begint, zal Prof. Dr K. Dijk van Amsterdam een referaat houden over„Diaconie en Kerkeraad". Naast alle Diaconieën, die inmiddels een agenda en verdere gegevens zijn toegezonden, zijn ook alle pre dikanten en overige ambtsdragers van harte welkom. Namens het Zeeuws Diaconaal Comité, J. P. BROUWER, Zierikzee, Voorzitter. A. DE POORTE, Middelburg, Dampoortstraat 4, Secretaris. AGENDUM voor de Classicale vergadering op Dinsdag 5 Juli a.s. in de Gereformeerde Kerk te Schoondijke, aanvang 10 uur. 1. Opening door de praeses der roepende kerk. 2. Nazien en rapport credentialen. 3. Lezing en vaststelling der notulen. 4. Behandeling der ingekomen stukken. 5. Rondvraag naar art. 41 D.K.O. In verband daarmede behandeling der voorstellen en instructies der kerken. 6. Rapport der verschillende Deputaten. 7. Afdoening van geldelijke zaken. 8. Benoemingen Deputaten enz. (zie 8 en 9 art. 11 H.R.). 9. Aanwijzing roepende kerk. Vaststelling van datum. 10. Vaststelling korte notulen. 11Sluiting. Namens de roepende kerk van Axel, Ds D. J. COUVéE, Praeses. JAC. DE RUIJTER, Scriba. CLASSIS GOES. De kerk van Kruiningen roept de kerken van de classis Goes samen tot vergadering van de Classis, die gehouden zal worden D.V. op Woensdag 13 Juli v.m. 9.30 uur in de bijgebouwen van de Geref. Kerk van Goes. Stukken of punten voor het agendum gelieve men vóór of op 5 Juli in te zenden aan het adres van ondergetekende. KORT VERSLAG der gehouden 36e Classicale Diaconale Conferentie, gehouden te Bres- kens 7 Juni 1949 in de Ned. Herv. noodkerk. De conferentie werd geopend door Ds v. d. Meulen van Aardenburg door te laten zingen Ps. 25 2. Praeses gaat voor in gebed en leest vervolgens de eerste 7 verzen van 2 Kon. 4. De Praeses heet allen welkom, inzonderheid Ds v. d. Berg en Mej. C. Vader, gezinsverzorgster te Souburg. De presentielijst wordt getekend. Alle Diaconieën zijn aanwezig. Br. de Ruyter van Axel ontvangt gelegenheid om de notulen der vorige conferentie te lezen. Deze wor den na voorlezing goedgekeurd en getekend. Geen ingekomen stukken aanwezig. Br. de Ruyter ontvangt gelegenheid het financiëel verslag te leveren. Hieruit blijkt, dat de ontvangsten bedragen 119,46. Uitgaven 52,42. Batig saldo 67,03. De Diaconie van Axel en Schoondijke worden be noemd tot commissie tot nazien der boeken. Deze worden accoord bevonden. Ds v. d. Berg houdt zijn referaat met als onder werp „Het werk van de Diaconie op het gebied van gezinszorg". Spreker spreekt over de gezinsverzorgipg en deelde deze in 3 groepen in a. Kerkelijke maatschappelijke werkster b. Gezinsverzorgster c. Gezinshelpster. De kerk heeft hier een mooie taak voor de opbouw en herstel van het gezin tot ere Gods en tot belang van onze gemeenten. Op dit referaat volgt een zeer geanimeerde bespre king. Voorts volgt een bespreking over het oprichten van een Chr. Sanatorium in het Zuiden des lands. Roepende Diaconie voor de volgende conferentie de kerk van Hoek. Rondvraag. Praeses dankt allen en laat zingen Ps. 75 1, waarna Ds v. d. Berg sluit met dankgebed. VREEMD BLOED door Foka van Loon. Uitgave Jan Haan N.V., Groningen. De titel „Vreemd bloed" laat zich aldus verklaren, dat Woltertien Koekoek, van origine niet uit boeren familie, toch in landbouwerskringen terecht komt via haar huwelijk met Arend Slagter. Deze lijn zet zich voort, doordat de Zoon haars ouderdoms, Kroob trouwt met een onderwijzeres, Marjan, en deze Marjan is dan wel vreemd bloed met een accent, omdat ze be halve geen boerin ook geen Drentse is. Rondom deze hoofdfiguren worden dan de bijfiguren gegroepeerd, en het gehele verhaal verteld, waarin verder uiteraard niet zoveel actie zit, en waarin men geen dramatische of andere ontknopingen moet verwachten. Dit wil in tussen helemaal niet zeggen, dat er geen spanning in zit. Het boek boeit van het begin tot het einde, en houdt u vast, en aan het einde gekomen leest u het Drentse dialect even gemakkelijk, alsof u heel uw leven nooit anders gesproken had. Foka van Loon weet knap te vertellen, en dat komt, omdat ze haar Drenten liefheeft. In haar vorige boeken is dat al herhaaldelijk uitgekomen. Zij heeft een open oog voor de humor van het volksleven, en de type ringen en karaktertekeningen zijn hier en daar subliem. Deze schrijfster kan 't bij mij .niet gauw meer beder ven, nu ik verschillende boeken van haar gelezen heb, en ik beschouw haar als een van de beste Christelijke romanschrijfsters van deze tijd. Als haar boeken nog niet zo populair zijn als die van de hand van vele harer zusteren (hoewel zij er ver boven uitsteekt), dan ligt dat stellig niet aan de autrice. Vreemd bloed is een boek waar men beter van wordt. Het is juist wegens de vele voortreffelijke kwalitei ten van de schrijfster' en haar jongste roman, dat ik niet zwijgen mag over de vlekjes die er op zitten, en die ik er liever niet aan gezien had. Het eerste euvel is m.i. dat het jonge mens Koob veel te yeel de „volmaakte ridder" is. Deze jongen wordt op 't lest onuitstaanbaar, juist omdat hij het allemaal zo voortreffelijk doet. Deze knaap is een droom, geen werkelijkheid. Het tweede, waar ik me maar slecht mee verenigen kan is het slot. Marjan kan op de boerderij maar niet wennen, en dat is meer dan begrijpelijk. Zij wil ergens in het dorp wonen, ook .al vanwege de vele opvoeders van haar enigste kind. En ook dat is te plaatsen. Het is daarom raadselachtig en min of meer wreed van de schrijfster, dat zij juist op de dag van de verhui zing van de boerderij naar het dorp dit kind, Anne- liesje, door een auto laat overrijden. Eerst dacht ik nog het loopt goed af. Maar 't loopt niet goed af. Anneliesje is dood. Dit kan natuurlijk gebeuren, maar wat te betreuren valt is, dat de schrijfster de indruk wekt, dat dit droeve ongeval in verband staat met Majans „zonden", welke zonde dan is de „grootsheid des levens", dat ze van de boerderij af wil. De troost woorden van moeder Woltertien dat dit sterfgeval niets met een concrete schuld te maken heeft, vermogen bij de lezers de indruk niet weg te werken, dat het toch inderdaad wél zo is. Waar wij altijd weer tegen de theologie van Jobs vrienden te vechten hebben, is het jammer, dat dit einde zó is. Deze opmerkingen hebben alleen maar de bedoeling, om de schrijfster te bewegen, als zij nóg eens een boek schrijft, ook deze plooien glad te strijken. Mijn waardering blijft groot, maar zou alleen maar groter zijn, als voor deze oneffenheden was gewaakt. H. V. ZONDAG 26 JUNI 1949. CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds H. Veldkamp 2.30 uur Ds G. Aalbersberg (Zondag 13) Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds G. Aalbersberg te Zonnemaire 5.30 uur Ds H. Veldkamp (Zondag 13) Straatprediking op de Markt te Middelburg Zaterdagavond 8 uur. SprekersDs Smits en Kapt. Le Roy van het Leger des Heils. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Bed. H. Av. Domburg (Herv. Kerk) 11 uur 3 uur Ds A. Scheele Gapinge 9.30 en 2 uur Cand. J. Firet te Dordrecht Grijpskerke 10 en 2.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds A. Elshout St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds C. Boon Meliskerke 9.30 en 2.30 uur Ds C. van Nes Oostkapelle 10 uur Ds J. W. Deenik 2,30 uur Ds H. Veldkamp Serooskerke 10 uur Ds S. van Wouwe 2.30 uur Leesdienst Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 uur Ds J. C. Streefkerk 3 uur Ds S. van Wouwe Collecte Emeriti. Veere 9.30 uur Leesdienst 2-30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 9.30 uur Leesdienst 2 uur Ds J. W. Deenik Westkapelle 9.30 uur Ds A. Scheele 2.30 uur Ds S. van Wouwe, Voorber. H. Av. CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen Axel 10 en 3 uur Ds D. J. Couvée, Zondag 31 Breskens 10 en 2.30 uur Dhr P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Oostburg 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen Schoondijke 9 en 2.30 uur Cand. A. Wiersinga, Baarn Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman, Zondag 29 Dubbele collecte voor de Diaconie. Zaamslag 9.30 en 5 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersina Borssele 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Veen Driewegen 9.30 uur Leesdienst 2 uur Ds J. v. d. Veen Goes 10 en 5 uur (Zondag 51) Drs C. Stam Collecte voor de Zending. 's-Gravenpolder 9.30 uur Leesdienst, 2 uur Drs C. Stam Heinkenszand 10 en 2.30 uur Ds P. van Til te Middelburg. Kapelle 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp 9 en 2.30 uur Ds Colenbrander em. pred. te Ermelo. Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wolf aartsdijk 10 en 2.30 uur Ds G. van Heiningen Wemeldinge 10 uur Leesdienst, 5 uur Ds J. v. d. Leek Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Ds P. de Bruyn Zondag 2. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur Ds H. J. Swierts te Enkhuizen. Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds Allaard Poortvliet 9.30 en 2 uur Ds Lanning em. pred. te Fijnaart. Tholen 10 en 2.30 uur Ds A. G. v. d. Stoel Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 11.15 en 3 uur Ds T. Sap em. pred. te den Haag. Bruinisse 11 en 5 uur Ds D. Bremmer Bed. H. Av. en Dankz. Colijnsplaat 10 en 6 uur Ds D. Drenth em. pred. te Schiedam. Geersdijk 10 en 2.30 uur Ds H. L. van Aller Haamstede 10 en 7 uur Ds D. van Swigchem Voorber. H. Av. Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwerkerk 10 en 6 uur Oosterland 10 en 3 uur Ds A. L. Bos te IJsselmonde Scharendijke Ds G. R. Visser te Rotterdam-Zuid Wièsekerke 10 en 2.30 uur Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Dr A. H. Oussoren te Middelburg. Zendingszondag.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 3