Axelaria Jeugdrubriek Predikbeurten Synodala Particularia RADIO PRAATJE Men kan nu juist niet zeggen, dat het. woord Sy node voor ieder de laatste jaren aan lieflijkheid heeft gewonnen. Er hangt daaromheen veeleer iets van de hatelijke klank van Sanhedrin, de vergadering die zat om recht, te spreken, maar 't niet deed. Synodalen is zelfs 'n scheldnaam in de mond van broeders, die toch ook zelf moeilijk anders kunnen dan af en toe in Sy node samenkomen, ter afdoening van zaken, die ook hun mindere vergaderingen niet hebben kunnen of mogen ten einde brengen. Maar plaats nu Particuliere voor dat gedevalueerde woord Synode, en't wordt opeens gemoedelijk, tam, bekoorlijk haast. Zo is het ook weer geweest op onze jongste hoog ste vergadering aller Zeeuwse Gereformeerde kerken gemoedelijk, tam, bekoorlijk nu en dan. Zelfs een hachelijk onderwerp als onze houding tus sen vorige Generale Synodes en de uitgetreden broe ders en zusters, werd zonder 'n zweem van harts tocht, mee dank zij de uitnemende leiding van de voorzitter, besproken. In wézen was ieder het met de Goesse uitspraak over de jammerlijke verscheurdheid eens. Zózeer, dat men niet twijfelde of ook de a.s. Generale Synode zou zich zakelijk met de inhoud dier classicale verklaring kunnen verenigen. Alleen aansporing om nóg eens te herhalen wat ieder der bezwaarden nu toch zo lang zamerhand weten kón, deed de grote meerderheid aar zelen dit over te nemen. Hoe goed ook de bedoeling mag zijn, men moet reeds uit respect een dergelijke kerkelijke vergadering toch geen verzoek doen om 'n open deur nóg eens open te zetten. Helaas moet men, naast veel onkunde der massa, bij sommige leids lieden aan de overzij haast een zekere onwil aannemen om volstrekt weersproken leringen en feiten, tegen over ons te blijven uitspelen. Zo met name één en ander rondom de z.g. veronderstelde wedergeboorte. Wat, naar het mij voorkomt, bij menigeen ontbreekt is de wil om elkander te vinden, 'n Werelds gebrek aan liefde, bij alle meningsverschil. Ook aan ónze zijde zullen er zijn, die de scheuring zonder grote droefheid aanvaarden. Gelukkig zijn er aan beide zijden, ook buiten „Oosterbeek" om, die de zonde èn de schande diep gevoelen en daarom da gelijks het allerbeste werk tot hereniging niet verzui men het gebed met belijdenis van eigen schuld. Want wie voor deze menselijk-onmogelijke zaak God aan roept zonder tegelijk als kerk en persoon de hand in eigen boezem te steken, die toont een kerkelijke of persoonlijke blindheid, die op verhoring niet rekenen mag. Naarmate het spreken met elkaar voorlopig vruch teloos blijkt, spreke men te vuriger met de almachtige Heiland, die door Zijn Geest alleen vrucht kan geven. En op het zelfverloochenend gebed die ook heeft be loofd Wie de laatste jaren regelmatig de vergaderingen der Zeeuwse Synodes meemaakte, kon in één opzicht een duidelijke verbetering bespeuren. Moest er vroeger terecht telkens worden geklaagd, dat men er zo weinig inzicht kreeg in zendingszaken, thans zal niemand dit meer mogen beweren; Zeker, de toekomst van ons eigen Zeeuws zendings werk bleef vaag. Maar dat is de schuld van de chaos in Indië. Waarbij we ons ook wel mogen afvragen, waarom wij Brabanders en Zeeuwen nu juist groten deels tot werkloosheid zijn gedoemd. Ook dat moet niet maar werelds, alleen zakelijk, worden verklaard. Evenals in de scheuring, komt tot de kerk ook in haar machteloosheid tot zendingswerk Gods vraag naar zelfonderzoek. Waaróm belet God óns ons werk Prezen we ook hierin ons zelf misschien meer dan de Here Waren het werkelijk offers die door ons allen werden gebracht voor dit wereldwerk Werd het misschien bij het thuisfront te automatisch gedaan, zonder zichzelf in dit werk aan God te geven Zo zou er meer te vragen zijn ter leiding op dit noodzakelijk zelfonderzoek. Maar vooral broeder Wattel komt de lof toe, dat thans ieder Synodelid inzicht werd gegeven omtrent de staat der financiën. En ook het bureau van Dr Oussoren blijkt van steeds groter nut, waarbij ik o.m. denk aan de Zendingskinderkrant. Wat 'n werk zit aan zulk een verslag en begroting vastEn broeder Wattel was niet alleen present, maar ook paraatOp elke vraag wist hij met kennis van zaken te antwoorden, zodat ieder wel onder de indruk moet zijn gekomen van deze twee dingen: 1°. hoe jammer het is, dat wij onze eigen volle kas niet in nieuwe zendingsarbeid reeds nü kunnen omzetten, 2°. hoe dankbaar we moeten zijn om op drie andere ter reinen, waar anderen het niet meer af kunnen, bij te springen. Wan het is gelukkig niet zo, dat er niets gebeurt. Hoe zou ook de gang van het koninkrijk Gods ooit kunnen worden stilgezet? Nog altijd geldt.het slot der Handelingen predikende het koninkrijk Gods, en le rende van de Here Jezus Christus met alle vrijmoedig heid, onverhinderd Er was ter Synode nog allerlei groter en kleiner goed, dat uit het uitnemend kort verslag van Ds Stam reeds is gebleken. Ik moge eindigen met een woord van lof op de christelijke deugd der gastvrijheid. Ons Gereformeerde volk Prof. Anema heeft daarop wel eens heel geestig gewezen toont soms ook enkele minder prettige eigenschappen. Maar de deugd der gastvrijheid bezit het in ruime mate. Mid delburgers hebben dat opnieuw getoond. D. J. C. Het Jubofeest is achter de rug. Wat een drukte Wat een massaliteit150000 bezoekers Daar zou je reclame mee kunnen maken voor wat ons Christelijk volksdeel als het één is, toch nog kon presteren. Je echt menselijk gevoel springt daarbij op van vreugde. Toch zit er een gevaarlijke kant aan. „Is dit niet het grote Babel, dat wij gebouwd hebben?" Wij zijn zulke kleine mensen, dat wij menen het grote getal nodig te hebben. En aan die buitenkènt blijven wij dan vaak hangen. In dat opzicht moeten wij niet vergeten de les, die God ons in de bezettingstijd leerde, toen Hij al onze, zozeer geroemde, Christelijke actie als een kaartenhuis in elkaar liet blazen en tóch Zijn Ko ninkrijk uitgebreid werd. Maar daarover wilde ik het niet hebben deze keer. 'k Wil een radiopraatje houden. En dan speciaal over het gebruik van de radio. Want het is zo'n won derlijk ding. Een klein vuur, maar zie hoe grote hoop hout het aansteekt. Een klein meubel in de huiskamer, maar zie hoe het de hele wereld in huis en hart brengt. Een pracht vinding, maar tegelijk geweldig gevaarlijk. Met één slag heeft hij alle grenzen, die vroeger zo angstvallig in ons Gereformeerde gezinsleven werden gehandhaafd, weggedoezeld. Zondags naar de voet balmatch kijken was absoluut contrabande. Hoeveel Gereformeerde horen nu Zondags de verslagen daar van En met meer spanning voor dan de boodschap van God door één van Zijn dienstknechten overge bracht. Hoevelen zitten hun tijd Dinsdagsavonds te doden bij de beruchte „bonte trein", 'k Hoorde zelfs eens van een gezin, dat op Dinsdagavond geen huis bezoek kon ontvangen deswege Het gevaarlijke is, dat je zonder dat iemand buiten je gezin er iets van merkt nu aan alles mee kunt doen. Zonder dat iemand het merkt. Want dat is een heel sterke factor in onze menselijke samenleving „Wat zullen de mensen er van zeggen". Maar die factor, die zoveel zwakke naturen voor verkeerde dingen heeft weerhouden, telt bij de radio niet meer mee. En velen maken daarvan een gretig gebruik. Juist bij de radio komt uit of wij op eigen benen kunnen staan. Of wij verantwoordelijkheidsbesef hebben. Of wij leven bij Gods Woord en wat Hij van ons vraagt. Of wij waarlijk een Christelijk gezin willen vormen. De Hei land heeft eens dat ontzettende woord gesproken, dat wij rekenschap zullen hebben af te leggen van elk ijdel woord dat wij gesproken hebben. Zou Hij in onze tijd op aarde hebben rondgewandeld, Hij zou daar zeker aan toegevoegd hebben dat wij gehoord zullen heb ben. Want met de radio is het als het gezegde van de boekdrukkunsteen stap ten hemel en een stap ter hel. Wat de propaganda vermag, hebben wij in de laatste wereldoorlog gezien. Het Duitse volk heeft daardoor tot op het allerlaatst vastgehouden het geloof in de overwinning. Vergeten wij 't niet, dat de duivel nog heel wat goochemer propagandist is dan Josef Goebbels. En beiden weten de radio te benutten. Daarom is 't van zoveel belang, wat wij met dat simpele knopje van ons radiotoestel doen. Waar wij ons toestel op afstemmen. Helaas moet ik vrezen, dat velen dat knopje omdraaien zonder er bij te denken, althans, zonder door te denken. Dan golft de wereld ons huis, ons gezin binnen. 'k Vermoed wel, dat velen van jullie me nu toch wel wat erg bekrompen gaan vinden. „Wat zou dat nu als je eens iets hoort dat nu niet direct Christelijk is. Je leest toch ook heel wat dat niet direct Christelijk is en soms zelfs heel onchristelijk is Maar is dat daarmee goedgepraat Jullie kennen wellicht het ge zegde iemand is wat hij leest, maar iemand leest datgene, waar zijn hart naar uit gaat. Dat wordt ook bij de radio openbaar. Uit al die dingen kun je jezelf leren kennen. En het grote^waar wij in onze tijd van verwatering en verwarring lang niet meer genoeg van doordrongen zijn, is dat een Christen totaal anders geworden is dan de mens van zichzelf is. Dat willen wij immers als jongeren zien bij de ouderen Het beleven van de Christelijke beginselen Het daad-Christendom Wel nu, daarom vraagt Christus juist in deze tijd van ons, dat wij in alle dingen van onze verantwoordelijkheid bewust zullen zijn. Dat wij de lijnen recht zullen trek ken en schiften wat bij de Christen past en wat niet. En dat conséquent doorvoeren in alle dingen. Ook in het knopje van de radio. In.dat opzicht is de Jubo een verblijdend verschijnsel geweest dat er 150000 mensen in Arnhem bijeen wa ren, die bewust gekozen hebben voor de N.C.R.V. Als het dan ook maar héle N.C.R.V.-ers zijn en niet halve, die op twee gedachten hinken en wel de N.C.R.V. steunen, maar tegelijk gretig luisteren naar wat de andere radioverenigingen „ten beste geven. God vraagt, dat wij ook met ons radiotoestel prin- cipiëel zullen omgaan. En dan juist blijkt, hoe prin- cipiëel wij zijn, omdat het in de „binnenkamer" ge beurt. Wij mogen zo graag principiëel zijn voor de mensen. Maar ook zonder voor hen gezien te worden moet dat. Daaruit wordt openbaar óf wij werkelijk zo principiëel zijn als wij graag willen doen geloven. Want het is Gods eis, dat wij ook ons radiotoestel Christelijk zullen gebruiken. Z. G. ZONDAG 19 JUNI 1949 CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds P. van Til 2.30 uur Ds H. Veldkamp, Zondag 12 Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds H. Veldkamp 5.30 uur Ds P. van Til, Zondag 12 Collecte Evangelisatie in eigen stad en Geestel. verz. Land- en Zeemacht. Straatprediking op de Markt te Middelburg Zaterdagavond 8 uur. Sprekers Ds Don en Ds Veldkamp. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds H. Lanning em. pred. te Fijnaart. Voorber. H. Av. Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Leesdienst 3 uur Ds A. Scheele Gapinge 9.30 uur Leesdienst 2 uur Ds P. van Til Grijpskerke 10 en 2.30 uur Ds K. J. Kraan te Almelo Koudekerke 9.30 uur 2.30 uur Ds A. Elshout St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds C. Boon Meliskerke 9.30 en 2.30 uur Ds C. van Nes Oostkapelle 10 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 10 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Bed. H. Av. en Dankz. Vlissingen 9.30 uur Ds A. Elshout 5 uur Ds J. v. d. Berg Collecte Schulddelging. Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 9.30 uur Dhr P. J. de Jonge 1.30 uur Ds J. C. Streefkerk Westkapelle 9.30 uur Leesdienst 2.30 uur Ds A. Scheele CLASSIS AXEL. Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen Axel 10 en 3 uur Ds D. J. Couvée, Zondag 29 en 30 Breskens 10 en 2.30 uur Dhr Vingerling te Goes Hoek 10 en 2.30 uur Ds H. Pestman te Terneuzen Oostburg 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds J. L. Bakker te Laren Bed. H. Av. en Dankz. Terneuzen 10 en 3 uur Ds J. J. Dijk te Leiderdorp Collecte Plaatselijke Evangelisatiekas. Zaamslag 9.30 en 5 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui 11 uur Ds J. J. Ritsema 5 uur Ds D. J. Couvée, Zondag 49 CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 en 2.30 uur Ds J. E. Booy Driewegen 9.30 en 2 uur Leesdienst Goes 10 en 5 uur (Zondag 50) Ds R. A. Flinterman Collecte voor de eigen Evangelisatie. s-Gravenpolder vm. en nm. Ds Colenbrander em. pred. te Ermelo Heinkenszand 10 en 2.30 uur Dr A. H. Oussoren te Middelburg. Kapelle 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra' Lewedorp 10 uur Ds E. Beukema 2.30 uur Ds R. D. Beukema te Ymuiden Nieuwdorp 10 uur Ds R. D. Beukema te Ymuiden 2.30 uur Ds E. Beukema Wolfaartsdijk 10 en 2.30 uur Ds G. van Heiningen Wemeldinge 10 en 2.30 uur Yerseke 9.30 en 2 uur CLASSIS THOLEN Ds Y. J. Tiemersma Anna Jacoba Polder Ds M. J. Arntzen Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen te Arnemuiden. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur Ds H. Z. de Mildt te 's-Gravenhage. Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper Poortvliet 9.30 en 2 uur Ds P. de Bruyn Tholen 10 en 2.30 uur Ds J. Knoppersen'te Aalsmeer Rilland-Bath 10 uur Leesdienst 5.30 uur Ds J. Koolstra te Kruiningen CLASSIS ZIERIKZEE. Brouwershaven 9.30 uur Leesdienst 1.30uur Dhr A. Vreugdenhil te Nieuwerkerk Bruinisse 11 uur Ds D. Bremmer (Voorber. H. Av.) 5 uur Ds D. Bremmer (Zondag 21b) Colijnsplaat 10 en 6 uur Ds G. Aalbersberg Geersdijk 10 en 2.30 uur Ds H. L. van Aller Haamstede 10 en 7 uur Ds A. L. Bos, IJsselmonde Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwerkerk 10 en 6 uur Dhr A. Vreugdenhil Oosterland 10 en 3 uur Ds J. Douma em. pred. te Arnhem Scharendijke Ds G. R. Visser te Rotterdam-Zuid Wissekerke 10 en 2.30 uur Dhr R. Postma, den Haag Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Leesdienst

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 3