Officiële Berichten Het Jaarboek Als men van „het" jaarboek leest in een Kerkbode, dan spreekt het wel vanzelf, dat hiermee bedoeld wordt het jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Voor mij ligt het 32e jaarboek voor 1949, en hiermee wordt het rijtje dat ik bezit vrij respectabel. M'n eerste dateert van 1920, en dat was het vierde dat verscheen. Redacteuren waren toen Ds G. Doekes en J. C. Rullmann, nu is het een uitgave van het algemeen kerkelijk bureau. Toen was het zielental 494268, nu (na de scheuring) 660563. Aantal kerken in 1920 713, thans in '49 810, dus bijna 100 meer in 'n kleine 30 jaar. De uiterlijke verschijning van dit jaarboek is de jaren door vrijwel gelijk gebleven, on danks het feit, dat er in de typografische wereld toch wel een en ander gebeurd is, en onze smaak nu wat anders vraagt dan 30 jaar her. Of de uitgevers hierin weinig fantasie hebben, of dat men persé een zekere traditie wil bewaren, kan ik niet beoordelen. Predikanten, scribae van vacante en niet-vacante kerken, en voorts alle meelevende gereformeerde men sen kunnen dit 480 blz tellende jaarboek kwalijk mis sen. Het bevat een schat van gegevens, die vrijwel onmisbaar geworden zijn. Men kan het doopceel lich ten van alle predikanten, maar nog niet van hun vrouwen. Men kan nauwkeurig nagaan, welke predi kanten alwéér twee jaar in hun gemeente staan, en die dus in aanmerking kunnen komen voor een in vasie van hoorcommissies. Er zijn allerlei statistische gegevens, en dat deze niet helemaal volledig zijn, is stellig niet te wijten aan de opstellers. Voorts treft men aan „all about" zending, evangelisatie, legerpre- dikanten, diaconale zaken, V.U. en theologische Hoge school enKerkbodes. Wist men dat er in ons goede landje 84 kerkbode's wekelijks verschijnen, maar daar zijn dan bij inbegrepen o.a.„De drie dorpen", kerkblad voor Zonnemaire, Dreischor en Noordgouwe, en voorts het vermaarde „Kerkblad van St. Laurens" en „Ons. kerkblad Meliskerke". Aan de volstrekte noodzakelijkheid van al deze periodieken zal wel nie mand twijfelen. Wat de „Zending" betreft lees ik van de Zendingsterreinen Sumba, Surakarta, Kebu- men, enz. Wie zou menen, dat dit nieuwe Zendings- gebieden zijn, vergist zich. Het is alleen de Engelse spelling voor Soemba, Keboemen enz., een vriendelijk knipoogje waarschijnlijk naar onze Anglo-Amerikaanse vrienden, die ons aan „Indonesië" geholpen hebben, ik bedoel aan de naam. Zo wordt de rubriek „recapi tulatie" misschien over enkele jaren „Recapitulation", nu ja „what 's in a name Bij de legerpredikanten schommelen we heen en weer tussen „kapiteins" en „majoors", waarbij in het duister blijft waarom de een drie sterren en de ander een balk en een ster mag dragen. Waarschijnlijk 'n kwestie van leeftijd. De militaire titel van Ds Sillevis Smitt blijft onvermeld, terwijl Ds Oegema in zoetvloeiend Nederlands „oudst aanwezend vlootpredikant" heet. Toe dan maar. Het interessante jaaroverzicht, waarin Eindhoven en de vrijmaking toch wel 'n abnormaal grote plaats innemen, is van de hand van Ds Meyster, terwijl Dr Hoek een „Woord vooraf" schrijft. In vroegere jaar boeken vond ik een bibliografisch overzicht van in dat jaar verschenen boeken en brochure's. Het zou misschien aanbeveling verdienen deze oriënterende ru briek weer op te nemen. H. V. 25 SEPTEMBER—1 OCTOBER „ZAAIWEEK 1949" OP WALCHEREN Wat in het tegenwoordige wereldbeeld ons het meest treft, zijn de ondergangsstemmingen; men spreekt over de naderende derde wereldoorlog en over atoom bommen en men gelooft niet meer in de zin van het leven. Men wanhoopt aan het menselijk bestaan en leeft in vrees en angst, öf in de reactieverschijnselen, plezier en onverschilligheid. Wij moeten als Christen opletten, dat we daar niet aan meedoen. Wij weten immers niet, wat God in de toekomst heeft weggelegd Niet de uitwendige ver schijnselen van het heden bepalen de toekomst, maar God, en God alleen. En van ons wordt alleen gevraagd te werken zolang het dag is. Als Jezus enkele maanden voor Zijn sterven naar Bethanië gaat, dan weet Hij ook wel, dat Zijn lijden nabij is, maar Hij volbrengt Zijn taak en zegt„Zijn er niet twaalf uren in den dag Indien iemand in den dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht der wereld ziet". Zo hebben wij te werken, ziende op onze opperste Leidsman. Wat weten wij er van, of het wereldeinde werkelijk zeer dicht nabij is. Wat weten wij er van of de vloed golf van het communisme verder Europa zal over stromen, of dat die stroom gekeerd zal worden, en dat er nog een kentering der tijden komt God vraagt van ons één ding „Werkt zolang het dag is". En dan zien we soms merkwaardige dingen gebeu ren. Toen in de tijd van de Franse revolutie het geloof in God op zolder werd opgeborgen en het ongeloof de wereld in zijn greep had, toen ontstonden in de kringen van sommige eenvoudige Christenen zendings genootschappen en werden in Engeland en Nederland en in vele andere landen Bijbelgenootschappen gesticht. En deze genootschappen hebben hun werk uitgebreid over de gehele wereld en bleken te zijn het begin van een machtige zendingseeuw. Is het voor God te wonderlijk, om ook nu in deze tijd, waar de kerken onder de voet gelopen worden, Zijn werk te doen Is het niet een merkwaardig ver schijnsel, dat de Evangelisatiearbeid in zo korte tijd zo gegroeid is in de belangstelling der gemeente Rotterdam had dit jaar reeds een zaaiweek, waar heel de stad van heeft staan te kijken. Ook Utrecht had alweer een prachtige zaaiweek en vele plaatsen in den lande volgen. En dit geschiedt voorwaar niet alleen in ons land. Het blijkt een internationaal verschijnsel te zijn en die andere landen hebben het heus niet van ons afgeke ken. Antwerpen heeft verleden jaar zijn Bijbelweek gehad. In de afgelopen maand werd Londen vervuld met de „Mission to London" actie, waarbij het Evan gelie gehoord is op pleinen, in fabrieken en werkplaat sen. Bazel had een grote jeugdevangelisatieactie, waar één slagzin heel de stad vervulde„Waag je het, alles op één kaart te zetten In de Veiligheidsraad komt een voorstel om een kapel te bouwen, waar de leden van de Raad zich kunnen afzonderen tot gebed. En zo zal er nog wel heel wat meer te noemen zijn. Weten wij wat Gods plannen zijn Maar één ding is zeker, voor wie met geestelijk open ogen door de wereld gaat-„God werkt een werk in deze dagen". En het tweede wat ons duidelijk moet zijn, is, dat wij niet stil mogen zitten. God roept ons tot getrouw heid, tot getuigen, tot arbeid, tot heiliging van ons leven, tot gebed. Onze roeping is er altijd, maar wat een feest is het te mogen meewerken, als er beweging zit in het geestelijk leven. Zo roepen nu ook Evangelisatiedeputaten van de Classis Middelburg de kerken van Walcheren op, om als één man mee te werken en zich voor te bereiden voor de Zaaiweek, die we in het geloof weer willen gaan houden, in de week van 25 September1 Oc tober. Wij willen onze plannen met alle commissies be spreken en nodigen hen uit op de vergadering van 18 Juni om 3 uur in de Hofpleinkerk te Middelburg. Wij willen ook zoveel als in ons vermogen ligt West- Zeeuws Vlaanderen helpen en nodigen ook commis sies of afvaardigingen van kerkeraden van de over- wal uit. Komt in grote getale, met voltallige commissies, met dirigenten en leden van zangkoren, met leiders en leidsters van Zondagsscholen, komt allen om gezame- lijk de plannen te bespreken, die wij onder Gods zegen willen ten uitvoer leggen. In opdracht van Deputaten' voor de Evangelisatie in de classis Middelburg, P. PH. STENEKER. KORTE NOTULEN van de Prov, Synode der Geref, Kerken in Zeeland, gehouden op Woensdag 1 Juni 1949 in de Hofpleinkerk te Middelburg, om 9 uur, 1. Opening namens de roepende kerk van Middel burg door Ds P. van Til; hij laat zingen Ps. 119:3 en 4, leest Hand. 1 1526, gaat voor in gebed, waar na hij een welkomstwoord spreekt. 2. Ds D. Kuiper en Ds A. G. v. d. Stoel zien de credentiebrieven na. Alle classes zijn wettig vertegen woordigd. 3. In het moderamen worden gekozenDs H. Veldkamp, Praeses Ds D. J. Couvée, Assessor Ds H. Scholing, le Scriba en Ds C. Stam, 2e Scriba. 4. Het moderamen neemt zitting. De Praeses dankt voor het vertrouwen der vergadering. Het moderamen neemt kennis van de stukken, en de agenda wordt vastgesteld. 5. De notulen der vorige Synodevergadering wor den vastgesteld en getekend. 6. De le Scriba doet mededeling van de gevoerde correspondentie. 7. Br. J. Wattel rapporteert over de Zendingsgel- den en Dr A. H. Oussoren over het verloop van de arbeid, waarbij hét verlangen tot uiting komt, weer op eigen Zendingsterrein te mogen werken. De Synode keurt de financiële begroting goed. 8. Ds R. A. Flinterman rapporteert inzake de mo gelijkheid van hulpverlening aan hulpbeh. Diaconieën (zie Acta Prov. Synode 1948, Art. 8 letter e. en f.). De Synode aanvaardt de conclusies van het rapport, waarin wordt uitgesproken le. deputaten te benoe men, bij voorkeur uit de Diakenen in elke Classis, die tot taak hebben, contacten te leggen tussen verschil lende gemeenten tot onderlinge steunverlening 2e. de kerken op te wekken, elke Zondag voor de armen te collecteren 3e. de Diaconieën op te wekken, tot fondsvorming over te gaan, teneinde daardoor finan ciële steun daadwerkelijk te kunnen bieden 4e. ook die kerken, die reeds geregeld voor de Diaconie col lecteren, in deze onderlinge steunverlening te betrek ken. 9. Schrijven van de classis Goes, betreffende een voorstel inzake pogingen tot hereniging met de broe ders en zusters, die uit onze Kerken heengingen. De conclusies (zie Zeeuwse Kerkbode van 27 Mei j.l.) worden door de Synode niet overgenomen. 10. De -classis Goes vraagt naar de mogelijkheid van e.v. combinatie van collecten. Dit wordt terug verwezen naar de classis. 11. Verzoek van de classis Middelburg om aan wijzing van een Deputaat voor het organiseren van recrutendagen. Benoemd wordt Ds P. van Til. 12. Een bezwaarschrift van de kerk van P. tegen een besluit der classis Th. wordt niet ontvankelijk verklaard. 13. Schrijven van de samenwerkende Diaconieën der 3 Zuidelijke Provincies, over de e.v. oprichting van een Chr. Sanatorium voor het Zuiden, in inter kerkelijk verband. De Synode betuigt haar instemming met de voorgestelde grondslag, waardeert dit initia tief, en acht het gewenst, dat er voortdurend rugge spraak blijft met de meerdere vergaderingen. 14. Ds A. Scheele rapporteert als Quaestor der Synode. Zijn boeken zijn nagezien door leden van het moderamen. De Synode dechargeert hem voor zijn beheer. Ook rapporteert Ds S. als Curator der Theol. Hogeschool. In verband met zijn aftreden als Curator spreekt de Praeses hem in hartelijke bewoordingen toe. 15. Br. Huisman rapporteert over de Prov. Kas ter ondersteuning van Idioten e.a. De gevraagde col lecte wordt toegestaan. De Synode dechargeert hem. 16. Schrijven van de classis Barendrecht over e.v. hulpverlening aan kerken, die haar predikant afstaan voor geestelijke verzorging van militairen. Hiertegen bestaan geen bezwaren. 17. Schrijven van br. H. C. v. D. uit G. over de positie van predikant in alg. dienst. Hem zal ge adviseerd worden zich tot de Gen. Synode te wenden. 18. Schrijven van de Redactie van het Zëndings- blad. Ook voor" onze Zendingsarbeid wordt plaats ruimte gegeven. 19. Schrijven van Deputaten voor hulpverlening aan door scheuring getroffen kerken, met antwoord op verleden jaar gedane vraag. De Synode wekt de kerken op, om de gevraagde qelden zo mogelijk bijeen te brengen. 20. Bezwaarschrift van br. v. B. te B. op Z. Het moderamen zal met hem spreken. 21. Schrijven van Dep. tot oefen. v. h. Verband met de Theol. Fac. V.U. Voor kennisgeving aange nomen. 22. Schrijven van de Cl. Tholen inzake het rap port oecumenische samenwerking. Wordt na bespre king teruggenomen. 23. Van dezelfde Classis inzake de bemoeiingen van het kerkelijk bureau. De Synode stemt met dp bezwaren niet in. 24. Van dezelfde classis over het toelaten naar Art. 8 K.O. voor kennisgeving aangenomen. 25. Ds P. M. Veldhuijzen rapporteert inzake Art. 11 K.O. Deputaten wordt verzocht het contact met de kerk van Z. en de cl. A. op te nemen over te treffen financiële regeling, en inzake de kerk van B. Verder wordt het rapport aangenomen. Ds H. Scholing rapporteert namens Generale Depu taten. De boeken zijn in orde bevonden. Deputaten worden gedechargeerd. 26. Ds H. Scholing rapporteert voor Art. 13. De handelingen van Deputaten en de begroting worden goedgekeurd. De boeken zijn in orde bevonden. Depu taten voor hun beheer gedechargeerd. 27. Ds A. H. Oussoren rapporteert over Art. 19 K.O. Het rapport benevens de voorstellen worden aan vaard, de boeken zijn in orde bevonden, Deputaten worden gedechargeerd. 28. Deputaten naar Art. 49 K.O. rapporteren over hun arbeid in het laatste jaar. 29. Ds Streefkerk rapporteert namens Deputaten voor de Evangelisatie. De Synode keurt goed, dat met enkele kerken nader overleg plaats vindt, over e.v. uitkeringen. Het financiëel rapport, uitgebracht door Ds van Aller, wordt goedgekeurd en décharge verleend. 30. Rapport exploitatie Zeeuwse Kerkbode. Een schrijven inzake de Kerkbode wordt verwezen naar de Redactie. 31. Ds H. Veldkamp rapporteert over organisatie gezinszorg. De conclusies van het rapport worden aangenomen, die opwekken deze arbeid ter hand te nemen. 32. De volgende benoemingen worden gedaan Archiefbewarende kerkde kerk van Goes. Archivaris H. C. van Donk, Oostsingel 84, Goes Sec.Ds E. Beukema. Curator Theol. HogeschoolDs S. Greving Sec. Ds A. G. v. d. Stoel. Quaestor Part. SynodeDs A. ScheeleSec.J. Bosselaar, Aagtekerke. Art. 11 K.O.Ds J. J. Ritsema, J. Hommes, Ds P. M. Veldhuijzen (Secr.-Penningm.), Ds H. Scholing (samenroeper)Ds P. de Bruin; Secundi: Ds D. v. d. Meulen, Ds J. v. d. Leek, Dr A. H. Oussoren; Ds D. van Swigchem, br. S. van Harn (Zoutespui) en br. Meiboom (Krabbendijke) Art. 13 K.O.Ds H. Pestman, A. J. Koppe, A. Geschiere, Mr J. J. Versluis, Ds H. Scholing (Secr.- Penningm.), J. J. Boon, Bergen op Zoom; Secundi: A. C. Catsman, J. J. Versée, B. H. Lavooij, Ds A. G. v. d. Stoel, Ds D. Bremmer. Generaal DeputaatDs H. Scholing, Sec. H. Pest man. Deputaten voor landelijke samenwerking A. J. Kop pe, Yerseke en J. J. Boon, Bergen op Zoom. Art. 19 K.O.Ds D. J. Couvée (samenroeper), Ds J. E. Booy, Dr A. H. Oussoren, Ds D. Kuiper, Ds H. L. van Aller. SecundiDs D. v. d. Meulen, Ds R. A. Flinterman, Ds H. Veldkamp, Ds M. J. Arntzen, Ds S. Greving. Art. 49 K.O.Ds D. J. Couvée (samenroeper), Ds C. Stam, Dr A. H. Oussoren, Ds A. G. v. d. Stoel, Ds H. Scholing. SecundiDs H. Pestman, Ds J. Kool stra, Ds H. Veldkamp, Ds P. de Bruin, Ds S. Greving. Zending Ds D. J. Couvée, Ds E. Beukema, Dr A. H. Oussoren (samenroeper), Ds A. G. v. d. Stoel, Ds D. Bremmer SecundiDs J. Koolstra, Ds J. C. Streefkerk, Ds P. de Bruin, Ds G. Aalbersberg. Evangelisatie in de ProvincieDs D. J. Couvée (samenroeper), Ds C. Stam, Ds H. Veldkamp, Ds P. de Bruin, Ds H. L. van Aller. SecundiDs D. v. d. Meulen, Ds R. A. Flinterman, Ds J. v. d. Berg, Ds M. J. Arntzen, Ds D. van Swigchem. Kas tot ondersteuning van DiaconieënA. van Ree,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 2