Kerknieuws Predikbeurten Teneinde zo mogelijk een basis te vinden om plaat selijk of in breder verband te komen tot een samen- spreken over het herstellen van de geslagen breuk wijst de classis A. met hartelijke instemming op de uitspraken in art. 236 der Acta van de Buitengewone Generale Sy node van 1946 „De Synode besluitIndien mocht blijken, dat „ambtsdragers, die geschorst zijn, opidat zij niet „konden instemmen met de uitspraken der Synode „van ,1905-4 en van 1942-2-4, thans wél bereid „zouden zijn hun instemming te betuigen met de „aanvaarde nieuwe verklaring, worden de kerke- „raden opgewekt hunnerzijds in contact te treden „met dezulken en naar bevind van zaken een „tegemoetkomende houding aan te nemen en geen „beslissende stappen te doen zonder advies van „de classis" en art. 404 der Acta Generale Synode van 1946: „De Synode besluit uit te spreken Dat welis- „waar art. 236 der B.S. 1946 spreekt van ge schorste ambtsdragers, maar dat naar het oor- „deel der Synode op ambtsdragers, die zonder „geschorst te zijn van ons zijn heengegaan en „ook op andere heengegane leden der gemeente „deze uitspraak even eens van toepassing is, be- „halve dat ten aanzien van de laatstgenoemden „niet het advies der classis vereist is „dat de kerkeraden er steeds op bedacht moeten „zijn om, met inachtneming van tijden en gelegen heden, alles te doen wat in hun vermogen is om „de heengegane broeders terug te winnen, waar- „toe zij er ook op kunnen wijzen, dat voor hen, „die tegen de fotrmule van 1946 geen bezwaren „hebben, daardoor de weg tot terugkeer geëffend „is". B. en verzoekt de Particuliere Synode van Zeeland er bij de D.V. in Augustus 1949 samen te komen Generale Synode op aan te dringen a. deze uitspraken zakelijk en met grote nadruk te herhalen, en daarbij duidelijk te doen uit komen, dat de kerkelijke vergaderingen ook bezwaarschriften in behandeling zullen nemen van hen, die hoewel ze van ons gingen, toch toenadering begeren, maar nog steeds menen in de gevolgde kerkelijke procedure veronge lijkt te zijn b. een ernstig getuigenis te doen uitgaan, waarin doorklinkt de smart om de scheuring en een dringende oproep tot eenheid. De Classis voornoemd, Ds E. BEUKEMA, Praeses. Ds J. E. BOOY, Assessor. Ds J. v. d. LEEK, Scriba I. Ds R. A. FLINTERMAN, Scriba II. Ds Stam vraagt als deputaat voor de Evangelisatie nog, wat de Kerken in het Evangelisatiewerk hebben verricht. Ds van Heiningen deelt mee, dat hij op medisch ad vies op de volgende gewone vergadering van de Clas sis zijn emeritaats-aanvrage zal indienen tegen 1 Oc tober a.s. De Praeses spreekt hem in hartelijke en waarderende woorden toe. Ds Booy vraagt, of het niet mogelijk is van de uitgever van de Zeeuwse Kerkbode voor elke kerk een afdruk in duplo van het kort verslag van de ver- gaderingen te krijgen. De actuarius zal het informeren. Nadat Ds van der Leek in dankgebed is voorge gaan, sluit de Praeses de vergadering. Op last der Classis, J. VAN DER LEEK, actuarius. Middelburg in vei-band met het bedanken van Ds Veldkamp voor een op hem uitgebracht beroep. 3. Enkele primi afgevaardigden zijn door hun se cundi vervangen. 4. Deputaat voor de militairen (geestelijke verzor ging) verstrekt enige gegevens vanwege Ds le Cointre. 5. Instructie van de kerk van Souburg over het rapport aangaande Oecomenische samenwerking. De classis aanvaardt om een verzoek aan de Generale Synode te richten om de Oecomenische (Geref.) Sy node af te wachten aleer verdere stappen te doen, en doet geen verdere uitspraak. 6. Ds van Til doet mededelingen over de oprich ting van een Chr. Sanatorium in Breda. 7. Dr Oussoren vermeldt een verzoek van Dr Dreckmeier om Voorbede. 8. Ds Streefkerk verzoekt rapporten over Evan gelisatie-arbeid in de classis. 9. Korte notulen worden gelezen en vastgesteld. 10. Sluiting met dankgebed door Praeses. Namens de classis, P. M. VELDHUIJZEN, 2e Scriba. VOORTGEZETTE VERGADERING Classis Middelburg op 23 Mei 1949. 1. Opening. Gezongen wordt Ps. 119 vs 3. Gebed. Gelezen Efeze 1 vs 1523. 2. Praeses spreekt een gelukwens tot de kerk van Beroepen te Dokkum (3e pred. pl.)J. van Wijn gaarden te Grotegast te Oostvoorne (inzonderheid voor de evang. arbeid), G. N. Lammens, cand. te 's-Gravenhage te Haren (Gr.) (vac. H. J. Pilon), L. G. Pleysant te Paesens te Andijk (vac. S. Roos jes), N. B. Knoppers te Hardenberg te Franeker (vac. S. D. Lankhuyzen), A. W. Bol te Enumatil te Ommen (vac. J. F. Colenbrander), D. J. Modderaar te Oude-Pekela te Warteha, H. Rabbers te Tijnje te Poortugaal en te Scharendijke, G. N. Lammens, cand. te 's-Gravenhage 1 te Almelo (vac. K. J. Kraan), G. Smeenk te Breda te Pijnacker-Noot- dorp, W. v. d. Bos te Oude-Nieuwe Wetering te Rijsoord (vac. A. Deixksen), H. Knauff te Lex- mond te 's-Gravenmoer en te Minnertsga, G. N. Lammens, cand. te 's-Gravenhage te Oudehorne, S. Boersma, evang. pred. te Delfzijl. Aangenomen naar Glanerbrug, W. G. Berkhoff, res.-legerpred. te Amersfoort. Bedankt voor Elburg, W. G. Berkhoff, res. leger- pred. te Amersfoort voor Meerkerk, W. J. v. Hoek te Zuilichem voor Edam en voor Goënga, J. Stienstra, cand. te Nijverdal voor Zuidland, H. Veldkamp te Middelburg. Watergraafsmeer. De kerkeraad heeft een enkele wijziging ingevoerd in de orde voor de eredienst, waarbij de Introitus vervalt en het stille gebed weer ingevoerd wordt. Ds W. Steunenberg te Rotterdam-Z., die in het ooglijdersgesticht te Utrecht een operatie onderging, heeft zijn arbeid in de gemeente weer mogen hervat ten. Het ziektepi-oces en de operatie hebben een zeer gunstig en snel verloop gehad. Maastricht. De kerkeraad verki'eeg toestemming om in de komende vacantiemaanden Zondagsmiddags te beschikken over de Ned. Herv. Kerk van Valken burg. Ingaande 5 Juni zullen daar elke Zondagmiddag tot en met 25 September om half drie diensten gehou den woi'den. 's Morgens om 11 uur preekt in de Ned. Herv. Kerk te Valkenburg Ds G. F. A. Carstens die rechtzinnig is. De samenwerking tussen de Prot. ker ken in het Zuiden is goed. De diensten van de kerk van Maastricht worden gehouden in het kerkgebouw aan het Sterreplein om 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Wie inlichtingen wenst kan zich wenden tot de predikant Ds E. de Jong, tel. 4800 of tot ouder ling H. Strietman, Kerkstraat 29 te Valkenburg, tel. 2252. Dr J. Verkuyl, HET RAADSEL VAN DE DOOD. Verschenen in de serie Evangelie en wereld. Kok, Kampen, Prijs f 0,95 ing. Dit is een heel goed boekje over een altijd actueel probleemhet raadsel van de dood. Dr Verkuyl, die nu werkzaam is in Indië voor de Lectuurdienst, geeft eerst aan welke menselijke po gingen er gedaan zijn om dit x-aadsel op te heffen. Ook hier vinden we korte, rake typeringen van allerlei wijsgerige stelsels en godsdiensten, uit heden en verleden. In het tweede deel, Christus victor wordt de Schrift geopend en haar prediking ons ontvouwd. Dr Verkuyl heeft het charisma van goed en duide lijk te kunnen schi-ijven, zonder would-be te populair of triviaal te worden. Ik kan daarom dit geschrift niet genoeg aanbevelen aan ieder, die met dit probleem worstelt. Laat het ook lezen aan hen, die niet geleerd hebben bij het licht van de H. S. dit vraagstuk te bezien. Ge bewijst hun en Uzelf daarmee een grote dienst. Dr Verkuyl, we hopen nog veel van dergelijke ge schriften van uw hand te mogen ontvangen. K. d. Br. ADVERTENTIËN- Zondag 22 Mei ontsliep te 's-Gravenhage, in de hope des eeuwigen levens, onze lieve Zus ter, Mevr. Wed. M. H. ORANJE—LITTOOIJ, in de ouderdom van 82 jaar. Middelburg A. D. LITTOOIJ. Possum D. H. LITTOOIJ. J. LITTOOIJ—POUWER. Enige en Algemene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig, ge duldig, gedragen lijden, nog on verwachts, in de hope des Eeuwi gen Levens, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, CORNELIS JAKOB POLDERMAN, eerder Weduwnaar van Anna Jacoba van den Broeke, in de ouderdom van 63 jaar. P. J. POLDERMAN— GEERTSE Kinderen en Kleinkinderen. Middelburg, 20 Mei 1949. Leliestraat 19. De begrafenis heeft plaats gehad Dinsdag 24 Mei 1949. Westkapelle 9.30 uur 2.30 uur Leesdienst Ds J. C. Streefkerk ZONDAG 29 MEI 1949. CLASSIS AXEL. CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds P. van Til 2.30 uur Ds H. Veldkamp (Zondag 10) Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds H. Veldkamp Tekst: 1 Petr. 3:21. 5.30 uur Ds P. van Til (Zondag 10) Collecte voor onze Militairen in Indië en Herstelfonds. Amemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 en 3 uur Leesdienst Gapinge 9.30 en 2 uur Ds E. A. Groenewegen em. pred. te Bennebroek Grijpskerke 10 en 2.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds A. Elshout St. Laurens 10 uur Dhr A. M. Fi-anssen 2.30 uur Ds C. Boon Meliskerke 9.30 uur Ds Jac. van Nes te den Haag Bevestiging. 2.30 uur Ds C. van Nes, Intrede Oostkapelle 10 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 10 uur Ds S. van Wouwe, 2.30 uur Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en 5 uur Prof. Dr J. H. Bavinck, Baarn Collecte Algemene Christelijke Doeleinden. Veere 9.30 en 7 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 10.30 en 4.15 uur Ds C. Boon Bed. H. Av. en Dankz. Aardenburg 10 ert 3 uur Axel 10 en 3 uur Breskens 10 en 2.30 uur Ds D. v. d. Meulen Ds D. J. Couvée Ds van Helsdingen te Amersfoort. Hoek 10 en 2.30 uur Ds L. J. Allaart te Baarn Oostburg 10 en 2.30 uur Dhr P. J. de Jonge Schoondijke 9 en 2.30 uur Dr A. H. Oussoren te Middelburg. Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman, Zondag 27 Dubbele collecte voor de Diaconie. Zaamslag 9.30 en 5 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui Geen opgave ontvangen CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersxna Borssele 10 en 2.30 uur Leesdienst Driewegen 9.30 en 2 uur Ds J. v. d. Veen Goes 10 en 5 uur (Zondag 48) Drs C. Stam Collecte Theol. Fac. der V.U. 's-Gravenpolder vm. en nm. Ds E. Beukema Bed. H. Av. en Dankz. Hcinkenszand 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek te Kapelle. Kapelle 10 en 2.30 uur Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp 10.30 en 2.30 uur Ds J. Y. Tiemersma em. pred. te Baarland. Nieuwdorp 10 uur Leesdienst 2.30 uur Ds P. van Til te Middelburg Wolf aartsdijk 10 uur Ds G. van Heiningen 2.30 uur Wemeldinge 10 uur Leesdienst 2.30 uur Ds G. van Heiningen Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder Ds M. J. Arntzen Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur Ds R. Flinterman te Goes Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds A. G. v. d. Stoel Poortvliet Geen opgave ontvangen Tholen Ds B. Halsema te Ermelo Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE. Brouwershaven 9.30 en 1.30 uur Ds H. L. van Aller Bruinisse 9.30 en 3.30 uur Ds D. Bremmer, Zondag 21a Colijnsplaat 10 en 6 uur Geersdijk 10 en 2.30 uur Ds H. L. van Aller Haamstede 10 en 7 uur Ds D. van Swigchem Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds H. Scholing Bed. H. Av. en Dankz. Nieuwerkerk 10 en 6 uur Dhr A. Vreugdenhil Oosterland 10 en 3 uur Leesdienst Scharendijke Ds J. M. Mulder te Amsterdam Wissekerke 10 en 2.30 uur Ds Sap te den Haag Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Gi'eving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Ds G. Aalbersberg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 3