VERGROTING maken PIET VREKE Leerling-Verpleegsters Rijwielhandel SCHOUT, Grote Sortering prima Merkrjjwielen Bloemisterij 1. RIEMENS M. VAN L00 Voor BETERE Snoepjes en Biskwie ALB* HUIJSMAN „DE MAGNEET" FOTO ATELIER ZOEKEN IS NIET MEER NODIG, GISTSTRAAT No. 11 te Middelburg. KLEDINGMAGAZIJN NIEUW ENGELAND Psychiatrische Inrichting Vrederust" te Bergen op Zoom KEES KLERCQ 11. Ds Streefkerk rapporteert over Oosterbeek (commissie voor deze zaak vorige classis) en voor stel kerk Meliskerke. De classis doet geen uitspraak. 12. Rondvraag art. 41. Afvaardiging intree Ds van Nes. De praeses wordt afgevaardigd. Westkapelle vraagt in verband met vervulling van vacaturebeurten, om deze zoveel mogelijk op vastge stelde tijd te volbrengen. 13. Regeling vacaturebeurten. 14. Persoonlijke rondvraag. Ds van Til wordt de- putaat voor militairen, inplaats van Dr Oussoren. 15. De classis zal worden voortgezet D.V. Maan dag 23 Mei 9 uur. 16. Als roepende kerk voor de volgende classis- vergadering wordt aangewezen de kerk van Arnemui- den. Datum van deze vergadering 7 .September. 17. Kort verslag gelezen en vastgesteld. 18. Praeses sluit de vergadering met dankzegging. Namens de Classis, P. M. VELDHUIJZEN, 2e Scriba. ANTI-CHRISTELIJKE STROMINGEN EN DWAALLERINGENChristian Science, Het Vrijzinnig Christendom en zijn gevaren, Zevende- dags Adventisme. Uitgave„Het Zoeklicht" Driebergen. Over deze drie brochures ben ik niet bijzonder ent housiast. Wie over Christian Science en Zevende-dags Ad ventisme wil ingelicht worden kan ik beter naar het boek van Ds Kok verwijzen, al zijn deze brochures wel uitgebreider dan de schetsen van Ds Kok. Het grote bezwaar, dat ik tegen deze brochures heb is dit, dat de Theologische achtergrond er van zeer zwak is. Telkens wordt iets geponeerd wat zeer disputabel is. B.v. de leer van het Duizendjarig rijk met al wat daaraan vast is. Tegenover de leer der Kerk wordt een tamelijk critisch standpunt ingenomen, vooral in de brochure over de Zevende-dags Adventisten. Het gebruik van de wet als regel der dankbaarheid wordt ontkend enz. Ik zou de schrijver van de brochure over de Sab bath willen aanraden eens door te lezen de dissertatie van Dr H. B. Visser over de geschiedenis van de Sabbatsstrijd onder de Gereformeerden in de 17e eeuw. Misschien zal hij aan het einde daarvan gekomen minder stellig zijn in zijn beweringen en zien dat er. aan deze zaak meer vastzit dan hij voorstelt. Het boekje over het Vrijzinnig Christendom lijdt aan het euvel, dat het veel te prekerig is in de slechte zin van het woord. Te veel toepassing en te weinig tekstverklaring. CLASSIS MIDDELBURG De Classisvergadering van j.l. 4 Mei zal worden voortgezet D.V. Maandag 23 Mei a.s., des morgens om 9 uur in de Hofpleinkerk te Middelburg. Namens de roepende kerk van Westkapelle, C. LOUS, Scriba. De deputaten ad art. 19 D.K.O. verzoeken diegenen, die in aanmerking willen komen voor ^teun, hun aan vragen te willen inzenden bij ondergetekende, Secre taris-Penningmeester, vóór 21 Mei a.s. Namens deputaten, Dr A. H. OUSSOREN. VERANTWOORDING VAN GIFTEN Ontvangen van een oude zuster 10,voor de Zending. Zuiderzending. Al met al kan ik tot mijn spijt deze drie brochures niet aanbevelen. Op genoemde punten komen ze in strijd met Schrift en belijdenis en zouden ze verwar ring kunnen stichten. K. d. Br. VERLEIDENDE GEESTEN door Ds A. B. W. M. Kok, 2e herziene en vermeerderde druk. Uitgave J. H. Kok N.V., Kampen. Prijs gebonden f 3,90. De eerste druk van dit boek verscheen in 1939. De 2e druk is verbeterd en aangevuld. Ds Kok, die jarenlang in Zeeland gewoond heeft en dus onder ons bekend is, heeft veel studie gemaakt van afwijkende stromingen op geestelijk gebied. In korte schetsen laat hij de revue passeren, o.a. de Christian Science, de moderne Theosophie, de as trologie, vrijmetselarij, Mormonen, Father Divine, Je hova's getuigen enz. Aan dit populaire boek ligt diepere studie ten grond slag, wat ge o.a. merkt uit de voetnoten. De overzichten zijn duidelijk, voor iedereen te be grijpen. Bestrijding vanuit de H. S. wordt telkens ge geven. Gaarne bevelen wij dit boek van Ds Kok aan. Hij is een betrouwbaar gids door het rijk der verleidende geesten, die voortdurend trachten de mensen af te voeren van het Woord des Geestes, de H. Schrift. Dit werk is vooral aan te bevelen voor hen, die denken te emigreren naar de nieuwe wereld. De sectes zijn bijzonder actief om alleenstaanden in een vreemd land tot zich te trekken. Daarvan zouden voorbeelden te noemen zijn. Wie zich door Ds Kok laat oriënteren is gewaar schuwd. En een "gewaarschuwd man K. d. Br. DE STRIJDENDE KERK door P. A. de Rover. Uitg. Jan Haan, Groningen. Deel 2 en 3 van dit werk zijn nu verschenen. Het zijn zoals de ondertitel luidt vertellingen van de kerk geschiedenis van het eerste Pinksterfeest tot heden, en de schrijver nadert nu zo ongeveer na dit 3e deel de tijd der Reformatie. Deze deeltjes beantwoorden volkomen aan de verwachting bij de verschijning van het eerste deel gewekt. Het is misschien beter gezegd, dat die verwachting nog wordt overtroffen. De auteur weet de geschiedenis der christelijke kerk op smaak volle en prettige en volkomen verantwoorde manier te vertellen. Onze jeugdverenigingen kunnen stellig niet zonder deze bron. Maar ook wie op andere wijze zich met de kerkgeschiedenis bezig houden moet, neemt deze deeltjes met grote vreugde ter hand. IN GODS WAAGSCHAAL door Key Munk. Uitg. Daamen N.V., Den Haag. Het zal wel een unicum zijn dat van een preken bundel door een buitenlands theoloog geschreven in ons land een derde druk in vertaling verschijnt. Maar indien één boek een 3e druk waard is, dan zeker wel dit. Zelden heb ik zulke frisse dingen gelezen. Deze Deense predikant-verzetstrijder heeft meer dan iemand begrepen, dat de kerk geen museum van oudheid is, waar men oude voertuigen kan zien waarin onze vaderen zich bewogen, en waar versleten vaandels hangen. Als buiten de auto's voortstuiven en de claxons gieren, kan de kerk geen trekschuit gesprekken gaan voeren. Kay Munk laat de Bijbel het Woord voor vandaag spreken. Uitnemende lectuur voor ieder een, niet het minst voor dominees, al worden ze ge waarschuwd, dat dit geen „gereformeerde" preken zijn. Ze zijn niettemin goed. Meer dan datH. V. ONZE NEDERLANDSCHE GELOOFSBELIJDE NIS door Dr A. D. R. Polman. Uitg. T. Wever, Franeker. Na een algemene en bijzondere inleiding bevat dit eerste deel de behandeling van art. 1 t.m. 9 van onze Ned. Geloofsbelijdenis. Wie de neiging mocht hebben, deze verklaring met de onder ons gangbare van Van Goor en Feenstra te vergelijken, zal zodra hij met de lectuur begonnen is, weldra bemerken, dat feitelijk geen vergelijking mogelijk is. Wat Polman geeft is iets „gans anders". Naar mijn mening is niemand beter dan Polman, gezien z'n studierichting en quali- teiten, in staat een boek over deze materie te schrijven, en dat juist hij er aan begonnen is, stemt tot grote dankbaarheid. Men behoeft de inleiding slechts te le zen, om te bemerken, dat hier een man van sublieme gaven aan het woord is. Iemand die het onderwerp waarover hij schrijft, door en door beheerst. Wie de tekst leest, komt onder de indruk van de grote ge leerdheid van de schrijver, die de dingen daarom zo duidelijk zegt en tot op heden (en ver terug) bijwerkt. Wie de noten leest achter de paragrafen duizelt van de enorme belezenheid van de auteur. H. V. ADVERTENTIËN is uw adres LEVENSMIDDELEN BEDRIJF GRAVENSTRAAT 12, Middelburg Snoepjes van 16 cent per 100 gram Boodschaptassen 2,45 en 3,95, Bood- schaptassen van leder 4,95, 5,95, 6,95, 8,50 en 9,50, Rits-, School- en Actetassen, Handkoffers ƒ9,ƒ10,50, 12,- enz. Kinderkoffertjes 1,50, 1,95, 2,50, Padvindersriemen v.a. 1,50, Por- temonnaies, Portefeuilles, Zakmessen enz Vlasmarkt 31, Middelburg Laat van Uw BEST GESLAAGDE KIEKJES een Wij zijn hiervoor speciaal ingericht. KORTE DELFT 2, TEL. 2731 MIDDELBURG Puntenvrije Plastic Mantels, Gummi Jongensjassen, Gummi Heren Jassen. Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING maar ga direct naar de Daar is veel prima Kleding voorradig tegen sterk concurrerende prijzen. U VRAAGT EN WIJ ZIJN TOT UW DIENST. Fa. J. GERRITZEN W. KOEJEMANS Geplaatst kunnen worden Opleiding voor het Rijksdiploma Ziekenverple ging B. Aanvangsalaris 580,per jaar met volledige huisvesting, geneeskundige behandeling en vrije dienstkleding. Diploma's geen vereiste. Zij, die ouder zijn dan 18 jaar of binnenkort 18 jaar hopen te worden en uit een Protestants Christelijk milieu komen, kunnen solliciteren of inlichtingen inwinnen bij de Geneesheer-Directeur GRUNO WILHELMINA EMPO SERVA BENZO R.S. T.B.A. SENDERS prijzen vanaf 107,50 ZANDSTRAAT 23 TELEFOON 2069 MIDDELBURG Een RUIME SORTERING TABAK, SIGAREN, SIGARETTEN EN LUXE ROOKARTIKELEN vindt U in SIGARENMAGAZIJN Singelstraat 48, Middelburg VOOR UW Lamp, Kroon, Wand- of Leeslamp, Electrisch Kacheltje, Electrisch Verwarmingskussen, mooie Radio, enz. Wasmachines, Stofzuigers, Wringers en andere apparaten ALLE REPARATIES ,2)e Jtic&l&i ion L. Noordstraat 14, Middelburg (tegenover het Stadhuis) Nieuw Oostersestraat 28, Middelburg, Telefoon 2496. Uw adres voor BRUIDSWERK GRAFWERK LOSSE BLOEMEN BLOEIENDE PLANTEN Is uw Naaimachine defect Dekker maakt het perfect! Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 6