Zeeuwse Kerkbode Officiële TWEEDE BLAD No. 47 Vrijdag 13 Mei 1949 AGENDUM van de Zeeuwse Predikantencon ferentie, te houden D.V» op Dinsdag 31 Mei 1949 in de Hofpleinkerk te Middelburg. 1. Opening. 2. Vaststelling der notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Lezing Ds J. W. Deenik van Oostkapelle over „De Idee der theocratie bij Prof. van Ruler". Pauze. 5. Causerie Ds D. J. Couvée van Axel over „Het schrijven en lezen van een roman". 6. Rondvraag. 7. Sluiting. HET BESTUUR. KORT PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Tholen, gehouden 4 Mei 1949, in het catechisatielokaal der Gereformeerde Kerk te Bergen op Zoom. 1. Opening. De praeses, Ds Kuiper, opent de ver gadering, laat zingen Ps 119:88, gaat voor in gebed en leest 1 Cor. 15 119. Vervolgens heet hij alle broeders welkom. 2. Nazien credentiebrieven en instructies. De kerk van Poortvliet ziet de credentiebrieven na alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd aan een afgevaardigde van Poortvliet wordt keurstem verleend. De kerk van Poortvliet heeft een instructie. 3. Notulen. De notulen worden gelezen en goedge keurd. 4. Zaken uit de notulen. Uitgesproken wordt, dat de recrutendag, gehouden in Goes, goed geslaagd is en veel waardering bij de betrokkenen heeft gevonden, b. Dat er geen voorstel naar de meerdere vergade ringen zal worden gezonden naar aanleiding van de conclusies van Oosterbeek I en II dat het tot stand komen van contact tussen leden onzer kerken met broeders van de Gereformeerde Kerken ad art. 31 zeer wordt gewaardeerd. 5. Ingekomen stukken en gevoerde correspondentie. Behandeld worden de ingekomen stukken a. Antwoord op een schrijven aan het kerkelijk bureau over de kerkelijke situatie in Spanje dit ant woord wordt niet bevredigend geacht. Besloten wordt nu een schrijven te richten aan de deputaten voor de correspondentie met de Hoge Overheid. b. Voorgelezen een schrijven van Ds le Cointre in zake de toestand der militairen in Indië en hun gees telijke verzorging. c.' Schrijven te richten aan 't kerkelijk bureau met de vraag naar het doel van de aan de kerken ge vraagde en 't gebruik van de door de kerken ver strekte gegevens. 6. Behandeling instructies. De kerk van Poortvliet verzoekt a. Steun der classis bij haar verzoek om financiële hulp uit de provinciale kas voor hulpbehoevende ker- kei|. Wordt gunstig over beslist. b. Verlenging van preekconsent voor de brs Vr. en V. met één jaar. Deze verlenging wordt, gezien een besluit van de Meiclassis 1948 niet verleend. In verband hiermede worden bijzondere feestdagen in de vacatureregeling der classis opgenomen. 7. Rapporten. Ter tafel is het rapport van de com missie, ingesteld tot herziening der classicale quota. De classis regelt, gezien het rapport, de quota. De classicale zendingsdeputaat licht de conceptbe groting voor de provincie Zeeland en de classis Tho len toe en beantwoordt verschillende gestelde vragen. 8. Vaststelling van hetgeen gebracht zal worden ter Part. Synode, die D.V. 1 Juni a.s. zal bijeen komen. Besloten wordt a. Inzake aansluiting onzer kerken bij de Wereld raad, dat de afgevaardigden naar de Part. Synode er op zullen aandringen, dat op de Gen. Synode aan dacht besteed worde aan het minderheidsrapport. b. Op dé P. S. het verzoek om financiële steun, gedaan door de kerk van Poortvliet, te steunen. c. Ter kennis te brengen van de P. S., dat de classis Tholen met bezorgdheid ziet het steeds groeiend aantal lerende ouderlingen en het vaak via het lerend ouderling zijn staan naar het predikambt naar art. 8 D.K.O. Zij acht het niet in het' belang van de hand having van het geestelijk peil van onze kerken en waarschuwt zich daarbij niet te veel laten leiden door de noodtoestand. d. Te bespreken de te grote bemoeiing van het kerkelijk bureau met de interne aangelegenheden der plaatselijke kerken. 9. Benoeming afgevaardigden naar de P. S. Tot afgevaardigden naar de P. S. worden gekozen als primi predikanten de brs Ds D. Kuiper en A. G. v. d. Stoelals hun secundi de predikanten M. J. Arntzen en P. de Bruin. Tot primi ouderlingen afge vaardigden de brs Mr J. J. Versluys van Oud Vosse- meer en G. Haverhoek van Bergen op Zoomtot hun secundi de brs Heezen van Tholen en Zeevaart van Krabbendijke. 10. Rondvraag naar art. 41. De kerk van Oud- Vossemeer vraagt en verkrijgt advies in een zaak van censuur. 11. Inning en verantwoording van collecten en quota. De collecten en quota blijken afgedragen te zijn of te zullen worden. 12. Aanvrage en vaststelling vacaturebeurten. De vacante kerken in de classis ontvangen op hun ver zoek vacaturebeurten, welke geregeld worden tot eind 1949. 13. Algemene rondvraag. Verschillende broeders stellen vragen welke alle worden beantwoord. Naar aanleiding van een der vragen wordt de kerkvisitatie geregeld voor 1949. 14. Vaststelling volgende vergadering. De Sep- temberclassis zal D.V. samenkomen op Woensdag 28 September a.s. 15. Vaststelling kort persverslag. 16. Sluiting. De praeses sluit de vergadering Ds v. d. Stoel gaat voor in dankgebed. Namens de classis Tholen, A. G. v. d. STOEL, assessor. KORT VERSLAG van de vergadering der Classis Zierikzee, gehouden op 4 Mei 1949 te Zierikzee. 1. Ds D. van Swigchem opent de vergadering na mens de roepende kerk van Haamstede. 2. De kerk van Kamperland ziet de credentiebrie ven na. De kerk van Brouwershaven heeft een diaken afgevaardigd, die keurstem ontvangt. De kerken van Brouwershaven, Geersdijk, Nieuwerkerk, Wissekerke en Zierikzee hebben een instructie. 3. De begroting van deze vergadering wordt vast gesteld op 350, 4. Het moderamen neemt zitting Ds van Aller, praeses Ds Aalbersberg, assessor Ds van Swigchem, scriba. De praeses verwelkomt inzonderheid br. A. Vreugdenhil, lerend-ouderling te Nieuwerkerk, brengt het overlijden van br. de Smit van Colijnsplaat in herinnering en wenst de kerk van Colijnsplaat geluk met de komst van Ds Retel. De kerk van Brouwers haven werd teleurgesteld door het bedanken van Ds van Nes. 5. De notulen worden gelezen en na enkele kleine wijzigingen en inlichtingen goedgekeurd. De questor geeft een overzicht van de besteding der classisgelden. De voornaamste posten zijn bijdragen aan Particu liere en Generale Synoden en reiskosten. 6. Ingekomen Stukken Aan br. A. V. te G. wordt verlenging van consent verleend, om een stichtelijk woord te spreken in de classis, onder voorwaarde, dat alsnog een attestatie van de kerk van G. wordt ontvangen. Idem br. A. Vr. te N. Van Dep. Geestel. verzorging van militairen inzake verlofregeling in verband met het reizen van militai ren op Zondag. De bestaande regeling waarborgt, dat de militairen éénmaal in de 14 dagen met verlof kun nen gaan zonder noodzaak van reizen op Zondag. Van Ds le Cointre inzake het zich beschikbaar stel len van een predikant uit de classis als veldprediker voor Indië. Een commissie wordt benoemd, waarin zitting nemenDs Scholing, Ds van Swigchem en br. van Hoeve. Ter inzagemodel kerkelijk paspoort voor zee varenden en „Quo Vadis orgaan van de Chr. zee liedenvereniging. Ter visie verslag Geestel. Verz. van Geref. patiën ten van buiten in Utrechtse Ziekenhuizen. 7. Instructies a. De kerk van Brouwershaven verzoekt bedragen uit de kassen van de Hulpbeh. kerken en van de Evangelisatie in de Classis. Toegestaan. Steun zal worden verleend aan de overige aanvragen van deze kerk bij de kassen van de Hulpbeh. Kerken en van de Evangelisatie in de Provincie, alsmede van de Hulpverlening aan gescheurde Kerken. Tevens wordt aan deze kerk twee vacature-Zondagen per maand toegestaan. b. De kerk van Geersdijk verzoekt en ontvangt advies inzake een tuchtgeval. c. De kerk van Nieuwerkerk vraagt tegemoetko ming in de kosten, nodig voor éénzelfde toekomst verzorging van br. A. Vr.. als predikanten genieten krachtens art. 13 K.O. Indien een in te stellen onder zoek daartoe aanleiding geeft, zal de classis die tege moetkoming toestaan volgens art. 11 K.O., uiterlijk tot een bedrag van 200,per jaar. d. De kerk van Wissekerke verzoekt consent te verlenen tot het spreken van een stichtelijk woord aan br. S. te R. Voorlopig afwijzend beschikt. e. De kerk van Zierikzee vraagt advies inzake meditaties in de „Zierikzeesche Nieuwsbode". De classis adviseert, dat de predikanten niet langer hun medewerking daaraan zullen geven. 7. Rapporten Kerkvisitatierapporten van alle kerken worden ge lezen en besproken. Ds Greving rapporteert over de kas van art. 11 Ds van Swigchem rapporteert over de Geestelijke verz. van Geref. in het Buitenland en id. in Frankrijk. Ds Scholing rapporteert over het afscheid van Ds Visser te Wissekerke en Ds Aalbersberg over de ambtsaanvaarding van br. Vreugdenhil te Nieuwer kerk. Ds van Aller rapporteert over de Evangelisatie in de Classis en over art. 19 K.O. Ds Bremmer rapporteert over de Zending. De ge wone quota voor 1949 worden verhoogd. De classis stelt zich in principe achter het voorstel, het ons toe gedachte aandeel in de hulp aan Banjoemas, Laboean Badji en Soemba bijeen te brengen. Ds Aalbersberg rapporteert inzake het beroepings- werk te Brouwershaven. Br. K. Berrevoerts doet verslag van de gehouden vergadering van Dep. voor de Evang. in de classis met Evang. commissies. De regeling van de zomer- openluchtbijeenkomsten wordt gelezen. 8. Naar de e.k. Particuliere Synode van Zeeland worden afgevaardigdDs D. Bremmer en Ds H. Scholing als primi-predikanten als primi-ouderlingen de brs. A. Vreugdenhil van Nieuwerkerk en Joh. van Wouwe van Brouwershaven als secundi-predikanten: Ds S. Greving en Ds D. van Swigchem en als se cundi-ouderlingen, de brs. J. Lemsom van Scharendijke en J. Rentier van Nieuwerkerk. 9. Rondvraag naar art. 41. De kerk van Zierikzee verzoekt steun bij haar aan vrage om bijstand van de Dep. Evang. in de Provin cie. Wordt verleend. Verder stelt deze kerk voor, bij de Particuliere Synode aan te bevelen, dat op de Generale Synode zal worden» voorgesteld, onderschei den collecten samen te voegen. Dit voorstel wordt niet gesteund. Voorts informeert deze kerk naar de toelating van gasten, afkomstig uit andere kerken van ons kerkverband, tot het H.A. De regel wordt ge handhaafd, dat daartoe een attestatie van de betrokken kerk verplicht is. 10. Regeling vacaturebeurten. 11. Algemene rondvraag. Ds Bremmer deelt mede, dat de kerk van Bruinisse de Evang. arbeid ter hand zal nemen. Ds van Swigchem informeert naar een voorgenomen bijeenkomst op de 2e Pinksterdag en naar de moge lijkheid de Theologische Schooldag en V.U.-dagen te bezoeken. Br. J. Rentier brengt het evangelisatie-gebouw te Ouwerkerk ter sprake. Restauratie zal voortgang heb ben. Namens een inmiddels vertrokken br. wordt ver zocht, dat in de „Zeeuwse Kerkbode" weer meditaties zullen verschijnen. Dit verzoek vindt geen algemene instemming. 12. Onderscheiden brs. worden voorgedragen aan de Part. Synode ter benoeming in verschillende de- putaatschappen. 13. De questor verzoekt, dat zijn boeken zullen worden nagezien. De kerk van Zierikzee wordt hier voor aangewezen. 14. 'Volgende vergadering D.V. Woensdag 31 Augustus a.s. Roepende 'kerk de kerk van Kamper land. Praeses Ds Bremmer Assessor Ds van Aller; ScribaDs Aalbersberg. Het persverslag wordt ge lezen. 15. De praeses sluit de vergadering en gaat voor in dankzegging. Namens de Classis, G. AALBERSBERG, Assessor. KORT VERSLAG van dc Classisvergadering Middelburg van 4 Mei 1949. 1. Opening. Ds Dorst opent namens de roepende kerk van Westkapelle. Hij laat zingen Gezang. 1*8 1, leest Micha 7 1420, gaat voor in gebed. 2. Afgevaardigden van Vrouwenpolder en West kapelle zien de credentiebrieven na. Instructies zijn er van Vlissingen, Vrouwenpolder, Gapinge, West kapelle en Domburg. 3. Moderamen neemt zitting, Ds van Wouwe presideert. 4. Praeses spreekt enige woorden over 't beroe- pingswerk in de classis. 5. De notulen worden gelezen en goedgekeurd. 6. Ingekomen Stukken a. verslag van de kerk van Vlissingen over de kas van de deputaat Geestelijke verzorging zeevaren den. Alles in orde bevonden b. verslag van de kerk van Middelburg over kas deputaat art. 19. Alles in goede orde. Aangedrongen wordt bij de kerken de collecten voor art. 19 te houden. c. Van Ds le Cointre een schrijven over militairen en feestelijke verzorging in Indië. Aan de commissie hiervoor in handen gegeven. d. Van 't algemeen Bureau der kerken een model van kerkelijk paspoort voor schippers. e. Schrijven van br. F. te Middelburg. Aan een commissie toebetrouwd. f. Stukken van Ds van Nes, beroepen predikant te Meliskerke. Nagezien door Ds Boon en Ds Elshout. In orde bevonden. 7. Rapporten a. Zending van br. Wattel. Besproken en aanvaard. b. Evangelisatie van Ds Streefkerk en br. Laernoes. Begroting en verslag worden besproken en aanvaard. Medegedeeld wordt, dat vergadering voor een te houden Zaaiweek D.V. 18 Juni half drie in de Hof pleinkerk zal worden gehouden. 8. Instructies a. Vacaturebeurten worden aangevraagd. b. Bij afscheid Ds Hindriks zal praeses de classis vertegenoordigen. 9. Commissie-verslagen. Ds Boon rapporteert voor de commissie, benoemd door de vorige classis voor zendingszaken. Rapport aanvaard. 10. Verkiezing afgevaardigden Part. Synode. Gekozen primi predikanten Ds Veldkamp en Ds van Wouwe secundi predikantenDs Boon en Ds v. d. Berg primi ouderlingen br. Prins, Vlissingen en br. Tange, Souburg secundi ouderlingen br. Bos- selaar, Domburg en br. Geschiere, Grijpskerke.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 5