Officiële Predikbeurten Aangenomen naar Gaastmeer, A. Ferwerda, cand. te Amstelveen naar Oosterbeek (vac. Dr D. S. Attema), A. van Egmond te Ouderkerk a. d. Amstel naar Zuidlaren, J. Dijk te Watergraafsmeer 'naar Oostburg, Ds J. B. van Mechelen te Roosendaal (N.-Br.). Bedankt voor Poortugaal, G. Visser te Haastrecht voor Stadskanaal (vac. Dr L. Praamsma), L. G. Pleysant te Paesens (Fr.) voor Heerhugowaard, Oosterzee, Oosthem, Oudega (W.), Reeuwijk, Schet- tens, Wartena, Wilnis en voor Winsum (Fr.), A. Ferwerda, cand. te Amstelveen voor Appingedam en voor Sappemeer, L. G. Pleysant te Paesens voor Winsum (Fr.), A. Ferwerda, cand. te Amstel veen voor Poortugaal, G. Visser te Haastrecht voor Kommerzijl, J. H. Antuma te Gorredijk. Afscheid en intrede. Na bevestiging door Ds H. Th. van Munster van Gorinchem deed Ds J. Bos, gekomen van Montfoort, intrede te Asperen met 1 Kon. 2:14. Na bevestiging door Ds C. v. d. Wou- we vani Leeuwarden met Joh. 21:7 deed cand. B. Smilde, gekomen van Leeuwarden, intrede te Achlum met 2 Cor. 1:4. Na bevestiging door Prof. Dr G. Ch. Berkouwer van Amsterdam met Titus 3 8, deed Dr E. Masselink, gekomen van 's-Gravenzande, intrede te Rotterdam-Z. met Rom. 10:8. Na be vestiging door Ds G. J. Pontier aldaar met 1 Cor. 39 deed Ds C. Moens, gekomen van Leimuiden, intrede te Heerlen met Rom. 1 16. Na bevestiging door Ds J. Goris van Lutten aan de Dedemsvaart met Joh. 21:5 en 6 deed Ds F. M. Verveen, gekomen van Hoek (Z.)intrede te Hemrik met'Rom. 1 16a en b. Ds Joh. S. de Jong te den Andel (Gron.) is voornemens a.s. Zondag intrede te doen te Drogeham, na bevestiging door zijn zwager, Ds A. Quak van Burum. Ds C. van Nes te Meliskerke is voorne mens 29 Mei a.s. aldaar intrede te doen, na bevesti ging door zijn oom, Ds Jac. van Nes Czn. van 's-Gra- venhage-O. Ds M. den Boer is voornemens 29 Mei a.s. afscheid te nemen van Wezep, om 26 Juni d.o.v. intrede te doen te Voorschoten, na bevestiging door Prof. Dr G. B. Wurth van Kampen. Dr R. J. v. d. Meulen te Utrecht is voornemens 15 Juni a.s. intrede te doen te Scheveningen, na bevestiging aldaar op 12 Juni. Benoemd tot hulppred. te Krommenie, P. van Dijk, a.s. em. pred. te Zaandam, die deze benoeming ook aannam. Examens. Aan de V.U. slaagden voor het cand. ex. theologie de heren J. Couvée te Axel en A. Wier- singa te Baarn (cum laude). Examens. -De classis Klundert heeft peremptoir geëxamineerd en toegelaten tot de dienst des Woords en der Sacramenten de heer C. Chr. Griffioen, cand. te Utrecht en beroepen predikant te Willemstad. De classis Leeuwarden heeft beroepbaar gesteld de heer J. H. Zelle, cand. te Leeuwarden. Adres Gijsb. Japikstraat 82, aldaar. De classis Franeker heeft praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar verklaard de heer B. Smilde te Leeuwarden, cand. aan de V.U., vervolgens peremptoir geëxamineerd en toegelaten tot de dienst des Woords en der Sacramenten de heer B. Smilde, cand. te Leeuwarden en beroepen predikant te Achlum. Ruinerwold-Koekange. De kerkeraad besloot aan de Generale Synode te verzoeken de voorstellen van deputaten inzake het tuchtrecht der meerdere vergade ringen niet aan te nemen, behoudens een enkele dooi de kerkeraad toegejuichte voorslag. De kerkeraad heeft grote en principiële bezwaren, met name tegen de voorstellen die betrekking hebben op een nadere verklaring en wijziging van de artikelen 79 en 81 K.O., die aan de meerdere vergaderingen een macht ver lenen, die de K.O. niet kent, waarom als gevolg daar van het Schriftuurlijk beginsel van de zelfstandigheid der plaatselijke kerk ernstig in het gedrang komt. De regel die deputaten voorstellen, om ook aan de meerdere vergaderingen de bevoegdheid te geven tot het afzetten van ambtsdragers, was tot heden naar de K.O. uitdrukkelijk zegt, aan de plaatselijke kerk toe gekend in samenwerking met de naburige gemeente. De kerkeraad vreest ook, dat aanneming van de voorstellen e.v. hereniging met de vrijgemaakte broe ders en zusters ernstig in de weg zou staan. De ker keraad droeg een zijner predikanten op deze zaak voor de gemeente nader toé te lichten en hij vertrouwt, dat de classis Meppel zijn bezwaren delen zal. Kerk en wereld. De kerk van Kollum heeft bij de classis Kollum een voorstel ingediend dat de Gene rale Synode zich wenden zal zo mogelijk in samen werking met andere kerken in binnen- en buitenland, tot de Overheden der volken en tot de vergadering der volken in de U.N.O., om deze op te roepen tot erkenning van de Almachtige bij al hun beraadslagin gen en plannen, alsook tot eerbiediging van Gods dag. Ouderlingenconferentie. De 24e Ouderlingencon ferentie in de prov. Gelderland zal a.s. Woensdag te Apeldoorn in de Westerkerk worden gehouden. In de morgenvergadering zal Dr J. J. van Manen, ouderling te Zutphen, refereren over „Toezicht op de predi king". In de middagvergadering zal Dr W. Volger, Ned. Herv. predikant te Amsterdam, spreken over „Inleiding tot de bespreking van de nieuwe Kerkorde der Ned. Herv. Kerk". Het zal wel niet dikwijls voor komen, dat een Ned. Herv. predikant op een confe rentie van Geref. ambtsdragers als referent optreedt. Het is juist gezien van de organisatoren, dat zij een zo bij uitstek bevoegd referent hebben gekozen en verheugend, dat Dr Volger zich voor deze uitnodiging heeft doen vinden. De predikant in algemene dienst. De classis Klun dert heeft na bespreking van het desbetreffende aan de Generale Synode aangeboden rapport, als haar oordeel aan de Part. Synode van Noord-Brabant- Limburg medegedeeld, dat Ds B. Richters te Baarn, zendingspredikant in algemene dienst en directeur van het Zendingscentrum niet langer het radicaal van Die naar des Woords kan worden toegekend. Ook meent de classis, dat aan de meerdere vergaderingen het recht om predikanten te beroepen niet toekomt, tenzij in noodgevallen. Amsterdam-W. In ons bericht in het vorig no. inzake de financiële rondgang door de gemeente sloop een onduidelijkheid. Het door ons genoemde bedrag van 321,50 is niet het resultaat van een rondgang door de gemeente en dat zou voor een kerk van 4000 zielen ook niet bepaald veel ,zijn, maar het verschil- bedrag tussen vermindering door vertrek enz. en de vermeerdering dobr inkomst van nieuwe gezinnen, verhoging van bijdragen etc. Maandelijks deelt de commissie van beheer dit mee. Over Maart was het resultaat 321,50. Het verschil-bedrag is in de regel niet zo hoog, terwijl een enkele maal bij veel vertrek het ook wel eens een nadelig, verschil is. Wij geven deze rectificatie gaarne een plaats, want niemand mag van de offervaardigheid van de plaatselijke kerken te gering denken. KORT VERSLAG van de Classisvergadering der Geref, Kerken binnen de class. „Axel" op 10 Mei 1949 te Terneuzen. 1. Na het lezen van Ps 85, het zingen van Ps 85 1 en gebed, opent Ds Ritsema in stede van de verhinderde praeses der roepende kerk van Aarden burg, en spreekt een woord van dank tot God over onze opheffing uit de diepe ellende van 10 Mei '40 een gelukwens tot de kerk van Öostburg, die haar vacature na het uitbrengen van een eerste beroep, reeds zal zien vervuld tot Ds C. als vader van een pas geslaagde cand. theol. 2. Alle kerken blijken wettig vertegenwoordigd, Zaamslag door één secundus. 3. De vergadering wordt geconstitueerd. Het mo- deramenDs Ritsema, praeses, Ds Pestman, scriba, Ds Couvée, assessor. 4. De scriba leest de notulen van de vorige ver gadering, die ongewijzigd worden vastgesteld en ge tekend. 5. a. Ingekomen een brief van de kerk van Goes over het benoemen van deputaten door de Particuliere Synode. b. Bericht van Terneuzen, dat boeken van de cl. corresp. en quaestor over 1948'49 zijn nagezien en accoord bevonden. c. „Kerkelijk paspoort", voor zeevarenden. Ter vi sie. d. Voor Geref. Ziekenverpleging verzocht een de- putaat te benoemen, opdat voortaan ook regelmatig hiervoor worde gecollecteerd. Zal geschieden. e. Kerk van Middelburg roept op voor Part. Sy node tegen Woensdag 1 Juni '49. Afgevaardigden zul len worden aangewezen. f. Brief van Ds Booy over Geref. Ziekenverpl. in Utrecht, waar ook Zeeuwse patiënten werden ver zorgd. g. Schrijven van Ds le Cointre over de verzorging van Land- en Zeemacht en de behoefte aan legerpre- dikanten. De oude Commissie ve'dpredikerschap-Indië herleeftDs Pestman, oud. de Putter van Axel en Faas van Zaamslag. h. Finantiël verslag '48'49 van de tijdelijke cl. quaestor met begroting 1949'50. Goedgekeurd. Tij delijke quaestor wordt voor vast benoemdbr. Mi- chielse van Terneuzen. 6. Instructie van de kerk van Breskens. Besloten wordt, dat op de voortgezette vergadering op 24 Mei 10 uur een beslissing zal worden genomen. Tegelijk zal dan de Heer J. Couvée van Axel praeparatoir ge ëxamineerd worden. 7. Br. Michielse rapporteert over de finantiën. 8. a. Ds Couvée brengt rapport uit over de gehou den visitatie te Aardenburg. Ds Pestman doet het zelfde over die te Breskens en Oostburg. b. Ds Ritsema deelt mee, dat hij de class, heeft vertegenwoordigd bij het afscheid van Ds Verveen. c. Ds Couvée rapporteert over de zending en noemt de nalatige kerken. Een brede bespreking volgt. Tal van vragen rijzen. d. Ds Pestman vraagt spoedige storting 3de kwar taal art. XIII, giro 166159 ten name van Ds H. Pestman. 9. Rondvraag art. 41 K.O. a. Aardenburg vraagt of er niet een andere con sulent kan benoemd worden voor Schoondijke, daar Ds v. d. Meulen overbelast is. Aangehouden tot voort gezette vergadering. 10. Tot afgevaardigden naar de Part. Synode wor den gekozen Ds D. J. Couvée en H. Pestman, primi Ds D. van der Meulen en Ds J. J. Ritsema, secundi oud. br. A. C. Catsman van Aardenburg en br. A. de Visser van' Axel, primi br. M. Dieleman van Schoondijke en br. P. Woltering van Breskens, sec. 11. Tot deputaat voor Geref. Ziekenverzorging wordt benoemd br. A. Contant van Schoondijke. An dere deputaatschappen worden gecontinueerd. 12. Voortgezette vergadering op D.V. Dinsdag 24 April te Terneuzen om 10 uur. 13. Persoonlijke rondvraag levert niets op. 14. De Assessor dankt praeses èn sluit de ver gadering. Op last der classis, D. J. Couvée. ZONDAG 15 MEI 1949 CLASSIS MIDDELBURG. Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds H. Veldkamp 2.30 uur Dr A. H. Oussoren, Zondag 8 Middelburg (Noorderkerk) 9.30 u Dr A. H. Oussoren 5.30 uur Ds H. Veldkamp, Zondag 8 Collecte Herstelfonds en 'Evang. in eigen stad. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds J. W. Deenik 3 uur Ds A. Scheele Gapinge 9.30 en 2 uur Dhr P. J. de Jonge te Middelburg. Grijpskerke 10 uur Ds L. Dorst, 2.30 uur Leesdienst Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds A. Elshout St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds C. Boon Meliskerke 9.30 en 2.30 uur Ds C. van Nes Oostkapelle 9.30 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 10 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds D. G. A. Brouwer Legerpredikant te Amsterdam. Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds W. M. le Cointre te Amsterdam. Collecte Geestel. verz. Lnd- en Zeemacht. Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 11 en 3.45 uur Ds H. Veldkamp Westkapelle 9.30 uur Ds A. Scheele 2.30 uur Ds L. Dorst Collecte verstr. Geref. in het buitenland. CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Ds J. Y. Tiemersma erp. pred. te Baarland. Axel 10 en 3 uur Ds v. d. Bêrg te Souburg Breskens 10 en 2.30 uur Dienst des Woords Hoek 10 en 2.30 uur Ds D. J. Couvée Oostburg 10 en 2.30 uur Ds E. A. Groenewegen em. pred. te Bennebroek. Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds D. Zijlstra te Amersfoort. Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman, Zondag 25 Collecte Geref. Kerken in Indië. Zaamslag 9.30 en 5 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui 11 uur Ds J. J. Ritsema, 5 u Ds H. Pestman CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 uur-Leesdienst, 5 uur Ds J. v. d. Veen Driewegen 9.30 en 2 uur Ds J. v. d. Veen Goes 10 uur (Voorberi H. Av. en Openb. Bel.) en 5 uur (Zondag 47) Drs C. Stam Collecte voor de Zending. s-Gravenpolder vm. Leesdienst, 5.30 u. Ds J. v. d. Leek Heinkenszand 10 en 2.30 uur Cand. G. N. Lammens te den Haag. Kapelle 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds P. van Til te Middelburg. Lewedórp 10.en 2.30 uur Ds S. Greving, Zierikzee Des avonds rede voor de Jeugdver. Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wolf aartsdijk 10 en 2.30 uur Ds G. van Heiningen Wemeldinge Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN. Anna Jacoba Polder Ds M. J. Antzen Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur Ds A. G. v. d. Stoel Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds Booy te Utrecht Poortvliet 10 uur Leesdienst 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Tholen 10 en 3 uur Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE 'Brouwershaven 11.15' en 3 uur Ds G. Aalbersberg Bruinisse 9.30 en 3.30 uur Ds D. Bremmer, Zondag 20 Colijnsplaat 10 en 6 uur Ds D. van Swigchem Geersdijk 10 en 2.30 uur Haamstede 10 en 7 uur Ds W. F. M. Lindeboom te Zwijndrecht. Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwerkerk 10 uur Leesdienst 6 uur Ds D. Bremmer Oosterland 10 uur Leesdienst 3 uur Dhr A. Vreugdenhil te Nieuwerkerk Scharendijke Wissekerke 10 uur Leesdienst 6 uur Ds H. Scholing Zierikzee 10 en 5 uur Zonnemaire 10 en 2.30 uur Leesdienst

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 3