Officiële Berichten Predikbeurten AGENDUM vergadering der classis Zierikzee van Gereformeerde Kerken D.V. Woens dag 4 Mei 1949, St. Domusstraat, Zierikzee. Aanvang kwart vóór tien. 1. Opening door de roepende kerk van Haamstede. 2. Nazien der credentialen door Kamperland. 3. Constitueren der vergadering. ModeramenDs H. L. van Aller, PraesesDs G. Aalbersberg, Assessor Ds D. van Swigchem, Scriba. 4. Vaststellen der notulen. 5. Ingekomen stukken. 6. Instructies. 7. Rapporten. 8. Rondvraag naar Art. 41 D.K.O. 9. Regeling der vacaturebeurten. 10. Algemene rondvraag. 11. Vaststellen van het persverslag. 12. Aanwijzing van de roepende kerk en tijd dei- volgende vergadering. 13. Sluiting. Namens de roepende kerk van Haamstede, D. VAN SWIGCHEM, Praeses. J. C. DEN BOER, Scriba. gend, de 2 collectes van 1948 en de 2 collectes van 1949 hem ten spoedigste te willen opzenden. De andere kerken in de Provincie Zeeland deden dit reeds. Het girono. is 17876 ten name van Secretaris-Pen ningmeester Art. 19 D.K.O. Dr A. H. OUSSOREN. De Zuiderzending deelt de kerken in Zeeland mede, dat het verslag van de vergadering te Goes op Zater dag 9 April hen zo spoedig mogelijk zal worden toe gestuurd. ZUIDERZENDING. Telefoon 2380. Giro 250 500. Adres: Penninghoeksingel 61. AGENDA van dc vergadering van de classis Tholen, te houden D.V. op Woensdag 4 Mei 1949 te Bergen op Zoom, aanvang 9 uur 1. Opening. 2. Nazien der credentiebrieven en instructies. 3. Notulen. 4. Bespreking zaken uit de notulen. 5. Mededeling en behandeling van ingekomen stuk ken en gevoerde correspondentie. 6. Behandeling instructies. 7. Rapporten. 8. Vaststelling van hetgeen gebracht zal worden ter Part. Synode. 9. Benoeming van afgevaardigden naar de Part. Synode. 10. Rondvraag naar art. 41 K.O. 11. Inning en verantwoording van collecten en quota. 12. Aanvrage en vaststelling van vacaturebeurten. 13. Algemene rondvraag. 14. Vaststelling van de volgende vergadering. 15. Vaststelling van het persverslag. 16: Sluiting. Namens de Classis voornoemd, Mr. J. J\ VERSLUYS. Mede te brengen of te storten voor de vergadering a. de quota voor de Zending, Dep. Ds van der Stoel, giro 162645 b. Art. 13 K.O., Dep. Mr. J. J. Versluys, giro 234628; c. tweevoudige classisbijdrage, br. L. de Kok, Willem III-straat 17, Bergen op Zoom, giro 396981 d. collecte Theol. Hogeschool, Dep. Ds van der Stoel, giro 162645 e. collecte Theol. ~Fac. V.U., Dep. idem f. collecte Stud, en Afgestudeerden, Dep. Ds Kuiper, giro 404113 g. bijdrage voor de Geestelijke arbeid onder de Mil., Dep. br. L. de Kok, giro 396981. COLLECTE ART. 19 D.K.O. De Deputaat voor Art. 19 D.K.O. verzoekt de ker ken van de Classis Middelburg vriendelijk doch drin Aan de kerken in de Classis MIDDELBURG Inning bijdragen Em. kas (Art. 13 K.O.) periode 1 April1 Juli 1949, 4e of laatste kwartaal, boekjaar 1 Juli 1948—1 Juli 1949. Gewone Reserve- dienst fonds Arnemuiden 5^% 1 169,13 13,53 Domburg 1 38,44 3,08 Gapinge 1 53,81 4,30 Grijpskerke 4% 146,06 11,69 Koudekerke 6J4 207,56 16,60 St. Laurens 4 123,9,84 Meliskerke 5^ 176,81 14,14 Middelburg 28 861,68,89 Oostkapelle 5 153,75 12,30 Serooskerke 8kz% 261,38 20,91 O. en W. Souburg 914% 284,44 22,75 Veere 314% 99,94 8,— Vlissingen 13 399,75 31,98 Vrouwenpolder 2/4% 69,19 5,53 Westkapelle 1 30,74 2,46 3075,— 246,— A. GESCHIERE J.Hz. Grijpskerke, 22 April 1949. Giro 369846. LEEUWARDEN, April 1949. Aan de Kerkeraden van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders, In Augustus 1946 werd te Grand Rapids de „Eerste Gereformeerde Oecumenische Synode" gehouden, die tot taak had voorbereidingen te treffen voor de Oecu menische Synode van Gereformeerde Kerken, die in Augustus van dit jaar te Amsterdam gehouden wordt. De Synode van Zwolle (1947) droeg aan haar Moderamen op een Getuigenis, dat te Grand Rapids was opgesteld, in het Nederlands te vertalen en voor een brede bekendmaking van dit Getuigenis op daar toe geëigendex) wijze zorg te dragen. Het Moderamen was van oordeel, dat het meest geschikte moment daartoe thans gekomen was, nu de belangstelling voor oecumenische vragen in onze ker ken groot en de Oecumenische Synode van Amster dam aanstaande is. Het zendt U daartoe bijgaand Getuigenis en be- veelt dit in Uw belangstelling aan. Met broederlijke groeten, namens het Moderamen der Generale Synode van Zwolle, C. VAN DER WOUDE, Scriba 1. GETUIGENIS VAN DE OECUMENISCHE SYNODE GRAND RAPIDS. De Gereformeerde Kerken van Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Nederland, thans bijeen in een voor bereidende oecumenische synode, in het volle besef van haar verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de veelzijdige belangen van haar eigen kerkelijk leven als tegenover de wereld rondom haar, zijn er diep van overtuigd, dat het Gereformeerde getuigenis voor de waarheid Gods bijzondere betekenis heeft, vooral in de chaotische worsteling der geesten in onze tijd. Deze overtuiging rust niet op een historisch-bepaalde of wetenschappelijke grondslag, maar ligt in de zeker heid van het eenvoudige geloof, het geloof, dat naar het woord der Heilige Schrift, de wereld overwint. 1 Joh. 5 4. Het is te. meer onze roeping om van dit eenvoudige en kinderlijk geloof te getuigen in het mid den van de wereld, nu de wereld tot op z'n funda menten is geschokt en overal tevergeefs rondgetast wordt naar een onbewegelijke grondslag en een on aantastbare zekerheid, waarin het leven der gemeen schap en der individuen kan rusten. Juist dit rusteloze zoeken versterkt de kerk in haar overtuiging, dat zij moet getuigen met de moed des geloofs van de volheid der Openbaring Gods, die in de wereld geschonken is in de Heilige Schrift en door de kerk is aanvaard zij het in zwakheid en onvolkomenheid als een licht op ons pad en een lamp voor onze voet. De Gereformeerde kerken slaan met bezorgdheid gade de groeiende afkeer van dit enige en onwrikbare fundament, welk gevaar dagelijks meer en meer zicht baar wordt in de ontzettende gevolgen, die deze af keer meebrengt voor volkeren, gezinnen en individuen. Een van de meest verontrustende tekenen in de ge schiedenis der kerk is wel, dat deze tegenstand zelfs in de boezem der kerk gevonden wordt. Niet alleen wordt in de wereld van het ongeloof een scherpe kri tiek geoefend op de Heilige Schrift, maar zelfs van de zijde van hen, die de naam van Jezus Christus belijden, wordt het gezag der Schrift op een zodanige wijze bedreigd, dat het uitzicht op Hem, van Wie de Schriften getuigen, in menig opzicht wordt verduis terd. Van verschillende zijden wordt het Woord Gods steeds meer van z'n waarde beroofd door de beschou wing, dat zij geheel of gedeeltelijk de vrucht is van menselijke overleggingen en gedachten. En hoewel de kerk de wondervolle leiding des Heiligen Geestes er kent, die van mensen gebruik heeft gemaakt, waar schuwt zij niettemin tegen elke poging om het werk van de Heilige Geest 4 te verduisteren door ook maar in de geringste mate te aanvaarden, dat we in de Schrift te doen hebben met een menselijk, feilbaar getuigenis van de Goddelijke Openbaring, hetgeen een aanval betekent op het heerlijk werk van de Geest Gods en de zekerheid van het kinderlijk geloof onder mijnt. Moge de oude belijdenis van het gezag der Heilige Schrift, zoals we dat omschreven vinden in onze be lijdenisschriften, de nodige waarschuwing en verma ning bieden tegen al zulke pogingen uit verleden of heden. Onze Heiland Zelf heeft in de grote verzoeking aan het begin van Zijn publieke dienst de aanvallen van Satan weerstaan met een beroep, niet op de grote gedachten van Zijn diepe hart, maar op het geschreven woord van Zijn Vader, dat Hij gebruikt heeft als een schild in de verzoeking. De kerk schame zich niet om zij het slechts van verre de voetstappen van haar Heer op dit pad te volgen en zo' te weerstaan de grote verzoeking van de wereldgelijkvormigheid om haar taak te volbrengen van dag tot dag. (Wordt vervolgd) Dit afschuwelijk Germanisme blijft voor reke ning van het Moderamen (H. V.). ZONDAG 24 APRIL 1949 CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds H. Veldkamp Voorber. H. Av. 2.30 uur Dr A. H. Oussoren, Zondag 5 7.30 uur tot 8.30 uur Ds H. Veldkamp Dienst voor Buitenkerkelijken. Onderwerp „Pasen en Kerkvervolging" (Hand. 9 vers 5) Middelburg (Noorderkerk) 9.30 u. Dr A. H. Oussoren Openbare Bel. 5.30 uur Ds H. Veldkamp, Zondag 5 CollectenGeref. Jeugdverband en Ned. Bijbelgenootschap, Afd. Middelburg. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 en 3 uur Ds A. Scheele Bed. H. Av. en Dankz. Gapinge 9.30 en 2 uur Ds S. van Wouwe Openb. Bel. Bed. H. Av. en Dankz. Grijpskerke 9.30 en 2.30 uur Ds L. Dorst Bed. H. Av. en Dankzegging. Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds A. Elshout Bed. H. Av. en Dankz. St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds C. Boon Nam. Voorber. H. Av. en Openb. Bel. Vrijdag 29 April 2.30 uur Ds C. Verspuy te Rijsoord. Huwelijksbevest. Meliskerke 9.30 uur Leesdienst, 2.30 uur Ds J. Hindriks Oostkapelle 10 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 10 en 2.30 uur Dhr A. M. Franssen te Middelburg. Souburg 9.30 en 2.30 uur Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. v. d. Berg Ds J. Hindriks Bed. H. Av. Collecte Evangelisatie Generale Kas. Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Bed. H. Av. en Dankz. Vrouwenpolder 9.30 en 2 uur Ds C. W. Keur te Scheveningen. Westkapelle 9.30 uur Ds A. Scheele 6 uur Ds L. Dorst, Openbare Belijdenis CLASSIS AXEL. Aardenburg 10 en 2.30 uur Ds D. v. d. Meulen Axel 10 en 3 uur Ds den Boer te Wezep Breskens 10 en 2.30 uur Dhr P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen Oostburg (Pro Rege) 10 en 2.30 uur Ds B. Wentsel te Ridderkerk. Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds W. Vos te Hendrik Ido Ambacht. Terneuzen 10 en 3 uur Ds M. de Wit te Rotterdam-West. Dubbele collecte voor de Diaconie. Zaamslag 9.30 en 5 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui Geen opgave ontvangen CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Borssele 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen Ds J. v. d. Veen Bed. H. Av. en Dankz. Driewegen 9.30 en 2 uur Drs C. Stam Goes 10 en 5 uur Ds R. A. Flinterman (Zondag 44b) s-Gravenpolder voorm. Leesdienst 5.30 uur Drs C. Stam Heinkenszand 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Kapelle 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Getn opgave ontvangen Lewedorp 10 en 2.30 uur L'^ Schippers te Olst Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Bed. H. Av. en Dankz. Wolf aartsdijk 10 en 2.30 uur Ds G. van Heiningen Wemeldinge 10 en 2.30 uur Ds J. Heida, Vlaardingen Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder Ds M. J. Arntzen Krabbendijke 9.30 en 2.30' uur Dr C. Bouma te den Haag-Oost. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur Ds M. de Regt te Vianen. Oud-Vossemeer 10 eri 2.30 uur Ds Y. J. Tiemersma te Baarland. Poortvliet 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen Tholen 10 en 3 uur Ds P. de Bruyn Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE. Brouwershaven 9.30 en 1.30 uur Ds C. van Nes te Meliskerke. Bruinisse 1.30 en 6.30 uur Ds D. Bremmer, Zondag 18 Colijnsplaat 10 en 6 uur Ds Jac. van Nes, den Haag Geersdijk 10 en 2.30 uur Geen Opgave ontvangen Haamstede 10 en 3 uur Ds D. van Swigchem Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwerkerk 10 en 6 uur Geen opgave ontvangen Oosterland 10 uur Ds D. Bremmer 3 uur Ds A. v. d. Weg te Bussum Scharendijke Ds S. Greving Wissekerke 10 en 2.30 uur Ds H. L. van Aller Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Ds G. Aalbersberg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 3