SkMkomtd? Boorapparaten Centrale Schoonenberg, Geelt U op als abonné van dit blad! Predikbeurten jJan dc (Sv-an^c/ist Zo juist verschenen onze nieuwe geïllustreerde prospectus Franco toezending op aanvraag enkele woorden weg te-laten. Want blijkens de oudste en beste handschriften heeft Mattheüs zelf, getrouw dan de waarheid, geschreven „noch de Zoon En wie menen mocht, dat hier twijfel mogelijk is, leze er maar eens'de evangelist Marcus op na, die ook vol gens de Statenvertaling heeft „Maar van die dag en dat uur weet niemand, noch de engelen die in de hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader."*) Het laat ons dus geen keus. In plaats dat de Heiland zou voorspeld hebben Ik kom binnen afzienbare-tijd, zeg: binnen ménsen- leeftijd, blijkt Hij zelfs geleerd te hebbenIk zelfs weet dag noch uur Wel wist Hij, dat de engelen Hem dan zouden vergezellen; maar éven zeker wist Hij dat, ofschoon deze hemelbewoners er dus alles mee te maken hebben, zij toch omtrent de tijd van zijn wederkomst onkundig zijn. s Maar hoe kan het. dat Hij, Jezus zelf, dit ook niet zou geweten hebben Inderdaad verwondert ons dat eerst. De heilige Schrift deelt ons als betrouwbaar boek alles mee, óók liet onbegrijpelijke en niet dadelijk-pasklare. En God zorgt dat, wat overschrijvers uit onverstand en klein- geloof zoek maakten, op tijd weer aan het licht komt. Zó onbegrijpelijk is het evenwel in dit geval niet. Immers weten wij, dat Góds Zoon, toen Hij mens werd, echt mens is geworden. Wél zonder énige zonde, maar toch zó waarachtig mens, dat Hij lichamelijk en geestelijk moest groeien. Als klein kind in de krib wist Hij zelfs niets. Als twaalfjarige jongen werd Hij in de tempel zich eerst klaar bewust, dat God zijn Vader was en dat Hij moest zijn in de dingen zijns Vaders. En als jonge man zag Hij door lezing van het oude Testament en door gebedsgemeenschap met de Vader steeds klaarder zijn lijdensweg afgetekend, maar ook zijn opstaan uit het graf, zijn hemelvaart, zijn wederkomst. Toch bleef Hij daarin mens. Wel feilloos. Maar beperkt. Zich zélf beperkend. Zich zelf ontledigend.-") Beperkt ook in dit opzicht, dat Hij die dingen wist en meedeelde, die Hij als Middelaar aan de mensen van Godswege had te openbaren. Jezus zegt als Mid delaar zelf de tijd van zijn wederkomen niet te kennen. De Vader houdt dat aan zich en heeft het Hem als mens niet geopenbaard. De mensen mógen hét zelfs niet weten. Het zij hun voldoende dat Jezus weder komt. En waarschuwend, laat de Heiland er onmiddeU lijk op volgen „En gelijk de dagen van Noach wa ren. alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen vóór de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten hu welijk uitgevende, tot de dag toe, in welke Noach in de ark ging en bekenden het niet, totdat de zond vloed kwam en hen allen wegnam alzó zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen". Bekenden het niet. totdat de zondvloed kwam Misschien bekent ook gij niet, dat de Heiland weder komt. Totdat de wereldbrand laait. Niemand weet wanneer Niemand weet hoe Met het greintje bijbelkennis, dat velen bezitten, praten velen maar na Jezus heeft zich vergist. Hij heeft het voorgesteld, alsof. Hij zelf. rekende binnen zeer korte tijd weer te keren. Nu vlak het tegendeel blijkt, dat Jezus heeft gezegd het zélf niet eens te weten, wat zult gij nü doen Zeggen, dat gij u hebt vergist? En Hem verwach ten Eén ding wist de Heiland ook tijdens zijn omwan deling op aarde. Hij doorzag dé mensen. Hij wist wat in hen was. Hij weet óók wat is in D. J. C. J) Matth. 24:3 en 36. -) Mark. 13 22. Dat de ...Staten-vertaling in. Matth. 24 36 de woorden „noch de Zoon" wegliet, is o.m. hieruit te verklaren, dat men toen nog niet beschikte over één der oudste en beste handschriften, de z.g. „Codex Sinaïticus", die eerst in 1859 werd ontdekt. ;1) Filipp. 2 7. DE GEESTELIJKE VERZORGING IN DE ARBEIDERSKAMPEN. I. Nu weer een jaar verstreken is, waarin het werk in de arbeiderskampen geregeld voortgang had, wil ik u weer enige indrukken over deze arbeid mededelen. In enkele nummers van de Zeeuwse Kerkbode van Januari en Februari 1948 heb ik een uitvoerige be schrijving gegeven van de arbeiders in de kampen, hun werk en hun leven en op welke wijze het geeste lijk werk zich onder hen ontwikkelde. Bij deze artike len wil ik aansluiten en in de eerste plaats iets ver tellen over de uitbreiding van dit werk. In 1947 en '48 is het Iko er in geslaagd practisch alle arbeiderskam pen in ons land te vóórzien van geestelijke verzorgers, hetgeen voor Zeeland betekérit, dat drie „full-time"- werkers en zeven predikanten 22 kampen gemiddeld cén avond per week bezoeken. Door deze vrij inten sieve arbeid is het mogelijk vaste voet in de kampen te krijgen. Toch wordt de continuïteit van het werk weer sterk verbroken door de vele mutaties in de kampen. Dit is vooral in 1948 een grote moeilijkheid gewor den, doordat de arbeiders uit de grote steden niet meer uitgezonden werden en dus geleidelijk van hét toneel verdwenen, terwijl de-kleinere steden steeds meer ar beiders gingen léveren.' Tenslötte ontstond nog een algemeen verloop van de wederopbouwarbeiders en een toenemen van het: aantal DUW-arbeiders, ineest als grondwerkers en bunkerslopers. Waren er in'het begin van 1948 misschien een 2500 W.O.-arbeiders in Zeeland tegen 600 DUW-arbeiders, begin 1949 zijn er nog maar een 8 a 900 W.O.-arbeiders tegen een 1300 DUW-arbeiders, en deze getallenwijziging zet nog door. Deze wijziging in de kampbevolking plaatste alle geestelijke verzorgers voor grote moeilijkhedenhet gebeurde menigmaal, dat je in een kamer bij eerste kennismaking een veelbelovend contact had verkregen, en dat je na enkele weken weer dezelfde kamer be zocht en alle vogels alweer gevlogen waren. Practisch alle vrienden, met wie ik kringen gevormd had of met wie zich een dieper geestelijk contact ontwikkeld had, zijn inmiddels uit Walcheren vertrokken en telkens opnieuw begint hetzelfde pionierswerk met nieuwe kampbewoners van voren afaan. Dat heeft er aan de andere kant toe geleid, dat zich met oude klanten een correspondentie ontwikkelde, waardoor de banden wer den vastgehouden, en het is juist deze correspondentie, die moed geeft om rustig voort te gaan met het kamp werk, want deze brieven getuigen vaak op ondubbel zinnige wijze van hartelijkheid en vertrouwen en waar dering voor dit werk, bij arbeiders, die ik bij mijn kamerbezoeken vaak heb aangezien als onverschilligen en tegenstanders. Onder de kameraden durven ze hun diepere gevoelens niet uit te spreken, maar thuis in een brief gaat dat beter. Zoals in één der vorige artikelen reeds is vermeld, heeft het als regel weinig zin, om in een vrije kamer de arbeiders voor een bijeenkomst samen te roepen. Dan komen enkele getrouwen, maar de rest bereik je niet. Men is te weinig geïnteresseerd en blijft liever in eigen kamer en in eigen kring zitten. Maar kom ik bij de mensen in hun kamers, dan ben ik bijna altijd welkom eh men is bereid tot een gesprek. Zo worden velen bereikt, en daar in die kamers wordt het gesprek niet alleen door mij bepaald, maar ook door de kamerbe woners zelf, zodat hun problemen en hun kritiek óp kerk en maatschappij naar voren komen, en dan kan het gebeuren, dat op zo'n avond de hoofdschotel van het gesprek wordt gevormd door „onze verhouding tot Indië", „sociale gerechtigheid", „christendom en communisme", „kerk en arbeiders", maar dan is daar altijd de gelegenheid om heen te wijzen naar Christus, waarbij de debater zwijgt. Wonderlijk, dat Christus nooit omstreden wordt, daar zit iets hoopvols in, maar het is tragisch, dat dat respect voor Christuszo op een afstand blijft en men zo moeilijk komt tot over gave aan Hem. (Wordt vervolgd) ZONDAG 6 FEBRUARI 1949. CLASSIS MIDDELBURG. Middelburg (Hofpleinkerk) 10 uur Ds J. v. d. Berg 5.30 uur Dr A. H. Oussoren (Zondag 47) Middelburg (Noorderkerk) 10 uur Dr A. H. Oussoren 2.30 uur Ds P. van Til (Zondag 47) 5.30 uur Ds P. van Til (Zondag 47) Collecte Onderst. Kas Diac. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 en 3 uur Ds A. Scheele Bed. H. Av. en Dankz. Gapingc 9.30 en 2 uur Cand. Bakker, Amsterdam Gtijpskcrke 10 en 2.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 uur Ds A. Elshout 2.30 uur Leesdienst St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds C. Boon Meliskerke 9.30 en 2.30 uur Ds L. J. Allaart te Baarn Oostkapelle 10 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Scrooskcrkc 10 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe' Souburg 9.30 uur Ds P. van Til 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks Veere 9.3.0 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 9.30 uur Leesdienst, 2 u Ds J. Hindriks Westkapelle 9.30 uur Leesdienst 2.30 uur Ds A. Elshout CLASSIS AXEL Aardenburg 10 uur 3 uur Leesdienst Axel 10 en 3 uur Ds D. J. Couvée (Zondag 21) Breskens 10 en 3 uur Ds D. van der Meulen Bed. H. Av. en Dankz. Hoek 10 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen Oostburg (Pro Rege) 10 en 2.30 u. Geen opg. ontvang. Schoondijke 9 en 2.30 uur Qeen opgave ontvangen Tcrneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman, Zondag 16 CollectePlaatselijke Chr. Bewaarschool. Zaamslag (Ned. Herv. Kerk) 10.45 en 3.45 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui 10 uur 5 uur Ds D. J. Couvée (Zondag 40) CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Bed. H. Av. en Dankz. Borssele 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Veen Driewegen 10 en 2.30 uur Leesdienst Goes 10 en 5 uur (Zondag 38) Drs C. Stam Collecte Chr. Bewaarschool. 's-Gravenpolder 10 uur Leesdienst 5-.30 uur Ds J. v. d. Leek Heinkenszand 10 uur Ds E. Beukema 2.30 uur Dr A. H. Qussoren te Middelburg Kapelle 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp 10 en 2.30 uur Leesdienst Nieuwdorp 10 uur Leesdienst 2.30 uur Ds E. Beukema Woljaartsdijk 10 en 2.30 uur Wemcldinge 10 uur 5 uur Yerseke 9.30 en 2 uur CLASSIS THOLEN Ds. G. van Heiningen Leesdienst Ds J. Koolstra Ds J. E. Booy Anna Jacoba Polder Ds M. J. Antzen Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Namiddag Zondag 43. Oud-Vbssemcer 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper Poortvliet 10 en 2.30 uur Dhr A. Vingerling te Goes Tholen 10 en 3 uur Geen opgave ontvangen Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Leesdienst CLASSIS ZIERIKZEE. Brouwershaven 9.30 en 1.30 uur Ds D. van Swigchein Bruinisse 9.30 en 3.30 uur Ds D. Bremmer, Zondag 13 Colijnsplaat 10 en 2.30 uur Ds G. Aalbersberg Geersdijk 10 en 2.30 uur Ds H. L. van Aller Zondag 22. Haamstede 10 en 3 uur Leesdienst Kamperland 10 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwerkerk Geen opgave ontvangen Oosterland 10 uur Leesdienst 2.30 uur Ds S. Greving, Voorber. H. Av. Scharendijke Wissekerke 10 en 2.30 uur Ds G. Visser Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonncmaire 10 uur Leesdienst 3 uur Ds D. van Swigchem AD VERTENTIËN ADRIAAN ROTTE BARTELIJNTJE BIJ DE VAATE hebben de eer U, mede namens weder zijdse Familie, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol trekking D-.V. zal plaats hebben op Don derdag 17 Februari a.s. te Scharendijke, des namiddags 2.30 uur. Kerkelijke inzegening om 3 uur in de Gereformeerde Kerk te Scharendijke door de Weleerwaarde Heer Ds L. v. d. Linde van Rijnsburg. Scharendijke, 27 Januari 1949. Toekomstig adres Bakkerij Scharendijke Voor de vele blijken van deelneming en medeleven, ons betoond na het over lijden van onze innig geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder DINA SUZANNA BROERSE, Wed. van Maarten Jobse, betuigen wij onze hartelijke dank. FAMILIE JOBSE. Serooskerke (W.), 28 Januari 1949. Is uw Naaimachine defect Dekker maakt het perfect Het adres is nog steeds DEKKER'S Naaimachinehandel Giststraat, Middelburg Veerse Singel 11 (nabij Dampoortstr) Middelburg, Telefoon 3113

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 3