Officiëele Berichten PREDIKBEURTEN weer te laren merken, dat ze ook een vader hebben en 'k hoop dat de gemeente de noodzaak daarvan zal A inzien, zodat, wanneer ze hun predikant met aanhang er op uit zien trekken op een moment, dat zij menen, dat hij op de studeerkamer thuis moet zitten, ze zich niet zullen ergeren, maar 't begrijpen. En 'k hoop ook, dat ik dan vele vaders met hun kinderen zal tegen komen. 'k Ben nieuwsgierig wat mijn vrouw zegt als ze dit alles leest. Maar helpen zal ze me zeker Z. G. AGENDUM van de vergadering van de Classis Middelburg op 9 Februari 1949, in de Hof- pleinkerk, des voormiddags 9.30 uur. Opening door de roepende kerk van Vrouwen polder. Nazien der credentiebrieven. Samenstelling van het Moderamen Ds H. Veldkamp, Praeses Ds P. M. Veldhuijzen, Assessor Dr A. H. Oussoren, le Scriba Ds P. van Til, 2e Scriba. Notulen. Ingekomen stukken. Rapporten. a. Grensregeling. b. Inzake centralisatie en decentralisatie Zending. c. Examen de Heer Franssen. Instructies. Rondvraag naar Art. 41 K.O. Persoonlijke rondvraag. Korte Notulen. Sluiting. Namens de roepende kerk van Vrouwenpolder, W. VAN DEN BROEKE, Praeses. W. MAAS, Scriba. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Aan de kerken in de CLASSIS MIDDELBURG. Inning bijdragen Emerituskas 3e kwartaal, boekjaar 1 Juli 1948—1 Juli 1949. Gewone Reserve dienst fonds Arnemuiden 5^% 169,13 13,53 Domburg U4% 38,44 3,08 Gapinge 1*4% 53,81 4,30 Grijpskerke 4K% 146,06 11,69 Koudekerke 6K% 207,56 16,60 St. Laurens 4 123,— 9,84 Meliskerke 176,81 14.14 Middelburg 28 861, 68,89 Oostkapelle 5 153,75 12,30 Serooskerke 8 M% 261,38 20,91 O. en W. Souburg 934% 284,44 22,75 V eere 314 99,94 8,— Vlissingen ...13 399,75 31,98 V rouwenpolder 234% 69,19 5,53 Westkapelle 1 30,74 2,46 3075,— 246,— A. GESCHIERE J.Hz. Grijpskerke, 26 Januari 1949. Giro 369846. AGENDUM vergadering der Classis Zierikzee van Gereformeerde Kerken D.V. Woensdag 2 Februari 1949, St. Domusstraat, Zierikzee. Aanvang 10.30 uur. Opening door de roepende kerk van Geersdijk. Nazien der credentialen door Haamstede. Constitueren der vergadering. ModeramenDs G. Aalbersberg, Praeses Ds G. Visser, Assessor Ds D. van Swigchem, Scriba. 1. 2. 3. 4. Vaststellen der notulen. 5. Ingekomen stukken. 6. Instructies. 7. Rapporten. 8. Rondvraag naar Art. 41 D.K.O. 9. Regeling der vacaturebeurten. 10. Algemene rondvraag. 11. Vaststellen van het persverslag. 12. Aanwijzing van de roepende kerk en tijd der volgende vergadering. 13. Sluiting. Namens de roepende kerk van Geersdijk, J. DINGEMANSE, Scriba. KORT VERSLAG vam de vergadering der Classis Axel, gehouden 11 Januari 1949 te Schoondijke. II De vacaturebcurten worden als volgt geregeld Schoondijke 20 Febr. Ds Couvée, plus één beurt in Oostburg. Oostburg 27 Maart Ds Pestman, plus één beurt in Schoondijke. Schoondijke 3 April Ds Ritsema, plus één beurt in Oostburg. Oostburg 17 April Ds v. d. Meulen. Schoondijke 8 Mei Ds Pestman, plus één beurt in Oostburg. Hoek 15 Mei Ds Couvée. Oostburg 5 Juni Ds Ritsema, plus één beurt in Schodhdijke. Schoondijke26 Juni Ds v. d. Meulen, plus één beurt in Oostburg. Oostburg 3 Juli Ds Couvée, plus één beurt in Schoondijke. Hoek: 19 Juni Ds Pestman. Hoek 10 Juli Ds Ritsema. 12. Persoonlijke rondvraag Deze levert niets bijzonders op. De commissie ad hoe rapporteert, dat de boeken van Ds Verveen in orde zijn. Ds Verveen wordt gedéchargeerd. 13. De volgende vergadering zal D.V. worden gehouden op 10 Mei te Terneuzen. Roepende kerk Aardenburg. Moderamen Praeses Ds v. d. Meulen Assessor Ds Couvée Scriba Ds Pestman. 14. De Praeses spreekt een afscheidswoord tot Ds Verveen, dat door deze wordt beantwoord. 15. Ds Pestman gaat voor in dankzegging. De Praeses sluit de vergadering. Op last der Classis, H. PESTMAN, h.f. Scriba. KORTE ACTA van de vergadering der Classis Goes, gehouden te Goes 19 Januari 1949, des morgens aanvangend te half tien. Art. 1. Namens de roepende kerk van Heinkens- zand opent Ds R. A. Flinterman, als haar consulent, de vergadering laat zingen Psalm 122 3, leest Psalm 122 en gaat voor in gebed. Art. 2. Op verzoek van de Praeses zien de afge vaardigden van Kruiningen de credentiebrieven na en vergelijken ze met de presentielijst. Ze kunnen rappor teren, dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn. Art. 3. Het Moderamen neemt zitting als volgt Praeses Ds Y. J. Tiemersma Assessor Ds E. Beu- kema le Scriba Ds J. van der Leek 2e Scriba Ds J. E. Booy. De Voorzitter, Ds Tiemersma, spreekt een openings woord op deze eerste Classisvergadering in 1949. Hij uit daarbij goede wensen inzake de verhouding van onze kerken en die „onderhoudende art. 31" memo- reet de verjaardag van Prinses Margrietheet allen welkom, bijzonder Ds J. van der Veen, die voor het eerst op onze Classisvergadering aanwezig is en spreekt tot de*vacante kerken een bemoedigend woord. Art. 4. De notulen van de vorige vergadering wor den gelezen en onveranderd vastgesteld. Art. 5. Instructies en ingekomen stukken worden behandeld. Hierbij ontspint zich een geanimeerde bespreking over de collecte voor de diaconie in de eredienst. Besloten wordt aan de Particuliere Synode te vra gen in hoeverre verschillende collecten te combineren zijn. De Classis heeft o.a. het oog op de collecten voor verstrooiden in Frankrijk, terwijl ook gecollecteerd wordt voor verstrooiden in het buitenland, en b:v. de collecte voor het Comité „Overvloed van werk en werkkrachten", terwijl deze arbeid ten goede komt aan hulpbehoevende kerken en aan evangelisatie, waar ook geregeld gecollecteerd wordt voor art. 11 en evange lisatie. Op deze wijze zou het aantal deputaatschappen kunnen worden verminderd en de collectenrooster ver eenvoudigd. Voorts ontvangt een kerk advies inzake tuchtgeval- lèn. Ook wordt besproken de geestelijke verzorging van ziekenhuispatiënten. De kerken van Baarland, Heinkenszand, Nieuwddrp en Wolfaartsdijk brengen ter sprake de pogingen tot heling van de geslagen breuk tussen de Gereformeerde Kerken en die „onderhoudende art. 31". De Classis spreekt haar blijdschap uit over de on dernomen pogingen, die bedoelen het herstel der een heid met die van ons gingen en benoemt een commis sie, die de vraag onder ogen zal zien of er aanleiding kan zijn tot het doen van enig voorstel aan de meer dere vergaderingen en daarover op de volgende ver gadering of eventueel een voor dat doel uit te schrij ven vergadering zal rapporteren. Benoemd worden de predikanten J. E. Booy, G. van Heiningen en J. van der Leek met de ouderlingen H. van Donk van Goes en C. Douw van Baarland. Art. 6. De Classicale quaestor, rapporteert over 1948. Zijn boeken worden nagezien en in orde bevon den. Hij ontvangt de dank der vergadering. Art. 7. De kerkvisitatoren krijgen vrijheid voor de kerkvisitatie de Classis te verdelen in twee ringen. Art. 8. De finantiële bescheiden der deputaten zul len worden gecontroleerd door de desbetreffende ker keraden en daarover zal op de volgende vergadering worden gerapporteerd. Art. 9. De Zendingsdeputaat, Ds«E. Beukema, doet- nadere mededelingen inzake de Zendingsquota. Over 1949 zal de Zending hogere bedragen vragen, opdat de Classis Goes kome tot een opbrengst van 6200, -j- 2500,voor het ziekenhuis te Banjoemas. Besloten wordt aan de redactie van de Zeeuwse Kerkbode te berichten, dat naar het oordeel van de Classis, door een artikelenreeks als pas verscheen over Zendingsaangelegenheden het Zendingsbelang niet wordt gediend. Art. 10. De vacaturebeurten voor het tweede kwar taal van 1949 worden geregeld als volgt 's-GravenpolderDs J. van der Veen Ds E. Beu kema Ds R. A. Flinterman en Ds Y. J. Tiemersma. Lewedorp Ds J. van der Veen Ds E. Beukema Ds J. Koolstra en Ds C. Stam. Borssele Ds J. E. Booy. Heinkenszand Ds G. van Heiningen Ds J. Kool stra Ds J. van der Leek en Ds Y. J. Tiemersma. Driewegen Ds G. van Heiningen. Wemeldinge Ds J. E. Booy Ds R. A. Flinterman Ds J. van der Leek en Ds C. Stam. (Plaatsgebrek dwingt ons dit Kort Verslag hier af te breken en volgende week te vervolgen.) EVANGELIE EN WERELD. De Bijbel-Kiosk-Vereniging te Amsterdam, die om haar werk door de Duitsers verboden en vernietigd werd, heeft in een film „Evangelie en Wereld" dit grote vraagstuk aan de Christenen van deze tijd voor gelegd. Het is van groot belang, dat ge'deze film gaat zien. In meerdere steden moest de vertoning herhaald wor den door de grote toeloop. De vertoning zal plaats vinden op Dinsdag 1 Februari a.s. in de Hofpleinkerk. Aanvang 8 uur precies. De toegang is vrij. Kinderen beneden 12 jaar geen toegang. Denkt U er aan, dat er een collecte voor het werk van de Bijbel-Kiosk-Vereniging gehouden zal worden ZONDAG 30 JANUARI 1949 CLASSIS MIDDELBURG. Middelburg (Hofpleinkerk) 10 uur Ds P. van Til 2.30 uur Dr A. H. Oussoren (Zondag 46) 5.30 uur Dr A. H. Oussoren Middelburg (Noorderkerk) 10 uur Dr A. H. Oussoren 5.30 uur Ds P. van Til (Zondag 46) Collecten Evang. Stud, en Afgestudeerden, „Ons Kerkelijk Leven". Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11.15 uur Ds A. Scheele Voorber. H. Av. 3 uur Leesdienst Gapinge 9.30 uur Leesdienst 2 uur Ds J. Hindriks Grijpskerke 10 uur Leesdienst, 2.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds A. Elshout Bed. H. Av. en Dankz. SU Laurens 10 en 2.30 uur Ds C. Boon Bed. H. Av. en Dankz. Meliskerke 9.30 en 2.30 uur Ds C. van Nes Oostkapelle 9.30 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Bed. H. Av. en Dankz. Serooskerke 10 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks Collecte Theol. Fac. der V.U. Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 10.30 en 4 uur Ds E. A. Groenewegen em. pred. te Bennebroek. Westkapelle 9.30 uur Ds L. Dorst 2.30 uur Ds A. Scheele CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. van der Meulen Axel 10 en 3 uur Ds D. J. Couvée (Zondag 20) Collecte Evangelisatie in België. Breslcens 10 en 2.30 uur Dhr P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen Oostburg (Pro Rege) 10 en 2.30 uur Ds P. de Feyter te Zwartsluis. Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds C. van Nes te Meliskerke Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman, Zondag 14 Dubbele collecte Diaconie. Zaamslag (in eigen kerkgebouw) 9 en 2 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui 10 uur Leesdienst, 5 uur Ds H. Pestman CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Voorber. H. Av. Borssele 10 en 2.30 uur Leesdienst Driewegen 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Veen Goes 10 en 3 uur Ds R. A. Flinternian (Zondag 36) Collecte Theol. Hogeschool. 's-Gravenpolder 10 en 2 uur Leesdienst Heinkenszand Geen opgave ontvangen Kapelle 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp 10.30 en 2.30 uur Ds Colenbrander em. pred. te Ermelo. Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wolfaartsdijk 10 en 2.30 uur Ds G. van Heiningen Wemeldinge 10 uur Leesdienst, 5 uur Ds J. E. Booy Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN A.nna Jacoba Polder Ds M. J. Arntzen Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Namiddag Zondag 42. Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds Kamper, Bleiswijk Poortvliet 10 uur Leesdienst 6 uur Drs J. v. d. Horst te Randwijk Tholen 10 en 3 uur Drs J. v. d. Horst te Randwijk Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE. Brouwershaven 11.15 en 3 uur Ds D. Drenth em. pred. te Schiedam. Bruinisse 1.30 en 6.30 uur Ds D. Bremmer Cat. Zondag 13 Colijnsplaat 10 en 2.30 uur Leesdienst Geersdijk 10 uur (Bed. H. Av.) en 2.30 uur (Dankz) Ds H. L. van Aller Haamstede 10 en 3 uur Ds D. van Swigchem Kamperland 10 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwerkerk 10 uur Ds D. Bremmer 2.30 uur Leesdienst Oosterland 10 en 2.30 u. Dhr A. Vreugdenhil, Rotterdam Scharendijke Ds G. J. Hoytema van Monster Wissekerke 10 en 2.30 uur Ds G. Visser Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Ds G. Aalbersberg Bed. H. Av. en Dankz.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 3