Jeugdrubriek Axelaria JEZUS KOMT! KINDEREN I volgd, zich een macht aangemeten die hun niet toe kwam, en daarom is de enige oplossing onvoorwaar delijke capitulatieDe synodale zonden moeten be leden, de besluiten geannuleerd, bindingen en schor singen opgeheven, en pas dan kan er gepraat wor den Iemand zou misschien denken, dat er dan niets meer te praten valt, maar jawel, zeggen deze extremis ten dan komt het pas. Want na de vrijmaking zijn de „gereformeerde kerken" dusdanig gedeformeerd, en is omgekeerd in de kerken der vrijmaking zulk een geest van reformatie ontwaakt, dat ook na een alge hele synodocratische capitulatie, er nog zóveel lekken gedicht moeten worden, dat ook dan aan een hereni ging nog niet te denken valt. Ook van die zijde is dus praten onzin. Elke samen- spreking is zondig en gevaarlijk Het is volkomen duidelijk, dat deze twee extreme standpunten elkaar nooit vinden, maar integendeel steeds verder uit elkaar groeien. Öosterbeek wil van geen van beide extremiteiten iets weten. De broeders die hier samengekomen zijn, hebben zich op het standpunt gesteld, dat de gescheurdheid in de gereformeerde kerken zonde voor God was, en dat het eis van Gods Woord was, om de weg tot elkander te zoeken en te vinden. Dit betekent niet het bewandelen van een „gulden middenweg". De opzet van Oosterbeek is van de aanvang af niet geweest een spelletje van geven en nemen, of het zoeken van de grootste gemene deler. Oosterbeek is niet en wil niet zijn een soort kerkelijke veiligheids raad, waar na eindeloos politiek gekonkel een min of meer bevredigende „resolutie" gevonden wordt. Dit is zuiver werelds. En met dit werelds gedoe, waarbij de naakte feiten verdoezeld worden, heeft Oosterbeek zich niet willen inlaten. Wat wij beoogden en wat ook is geschied was een open en eerlijk gesprek, waarin wederzijds de grieven zijn blootgelegd, en gerechtvaardigde ver langens zijn kenbaar gemaakt. Dat was noodzakelijk. Na het uiteengaan der beide kerkengroepen was in gesprek en pers zóveel geroddeld, en waren zoveel caricatuurtekeningen ontworpen, dat we elkaar niet eens meer kenden Zo heeft Oosterbeek verhelderend gewerkt. Men bereikt meer in tien woorden die men tegen el kaar ze§t, dan in honderd brieven of artikelen die men schrijft. Dat is een zeer eenvoudige levenswijsheid, die menig theoloog heeft vergeten. Oosterbeek heeft nooit een allure aangenomen van kerkvergadering te zijn. Oosterbeek matigt zich ook niet aan, de oplossing te brengen. Maar wil alleen een basis vinden voor het kerkelijk gesprek. Naar mijn mening is de tweede conferentie van Oosterbeek een belangrijke stap daarheen. Wij mogen God daarvoor dankbaar zijn. Het scheen een ogenblik alsof alles zou mislukken. Er zijn zeer critieke momenten geweest, en op een middag zijn we maar eens in twee groepen gaan ver gaderen, omdat we samen niet verder kwamen. Toch hebben we elkaar weer gevonden. Dit moest ook wel, omdat dit werk uit het geloof is begonnen. En het werk des geloofs kan wel vele moeilijkheden ondervinden, maar het kan nooit mis lukken. Zodoende is deze conferentie óók niet mislukt. Het slot van de conferentie was aangrijpend. We zongen eerst samen Zo Gij in 't recht wilt treden O Heer, en gadeslaan Onz' ongerechtigheden Ach, wie zal dan bestaan. Toen hebben we samen gebeden. En terstond na dit gebed zongen we Ik blijf den Heer verwachten Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten Op Zijn onfeilbaar Woord. Mijn ziel vol angst en zorgen Wacht sterker op de Heer Dan wachters op de morgen De morgen, ach wanneer En bij die laatste woorden „de morgen, ach wan neer" hebben wij allen gedacht aan de nacht van ver deeldheid, kerkelijke zonde en hartstocht, vleselijke en duivelse tegenstand, die pogen zouden het werk Gods tegen te houden. En met dat ik dit schrijf, krijg ik de Reformatie onder ogen, waarin al (zoals ik verwacht had) dit werk Gods wordt aangevallen in een hoofdartikel door Prof. Schilder. Jammervoor Prof. Schilder Want dit werk gaat doorH. V. Het is nog slechts kort geleden, dat heel de Chris tenheid herdacht, dat Jezus in de wereld is gekomen. Ook wie zich niet meer zo laat voorstaan op de naam van Christen, ontstak kaarsen en zong bij de spelende vlam met zijn kinderen het altijd weer harten ontroe rend lied van die stille nacht, waarin Davids Zoon, lang verwacht, werd neergelegd in Bethlehems krib. Zelfs in de fjdelste plaats van plezier vedelde men wat over Hem, die millioenen eens j^ligen zal. Maar zijn wij ons allen wel bewust, dat er nog iets anders van Christus te zeggen valt, dan dat Hij kwam Dat Hij als zodanig tot het verleden behoort Is het ons allen wel duidelijk, dat iedere dag ons nader brengt aan de vervulling van zijn eigen boodschap Ik kom Ik kom wéérIk kom nog eens, omstuwd van duizenden --engelen, op de wolken des hemels en dan zal Ik oordelen de levenden en de doden en onder die millioenenook Niet dat Jezus gekomen is, maar dat Hij wéderkomt ten gerichte, moest voor de mens, die altijd zo graag in de toekomst wil lezen, het grote gebeuren zijn, het énig-belangrijke, waarop heel de wereldgeschiedenis toeloopt. Want het eind van heel de historie is een mensis een manis diezèlfde Jezus, die in lang ver vlogen eeuw het Joodse land rond ging, goeddoende en zegenende en tot dank daarvoor door de bewel- dadigden genageld werd aan het kruis. Doet het u vreemd aan, dat heel de wereldhistorie toeloopt op één mens, op één feitde komst van Jezus? Maar waarop zou de wereld, die met één mens, Adam, begon, waarop zou zij bij mogelijkheid anders toelopen Wie het leven der mensen van nu tracht te over zien en te doorzien, komt telkens weer onder indruk van de chaös, waaraan de moderne mens ten prooi is. Een prooiDe mens Diezelfde mens, die zóveel kan en weet. Die de natuur scheen te hebben onderworpen: bergen, zeeën, luchten, alles beheerst hij. Doch steeds" minder zichzelfIeder stemt toe, dat het kind in onze tijd er niet beter of gelukkiger op is geworden. Met vrees slaat ook de niet-christen de ontwikkeling der dingen gade en vraagt zich af, of heel onze zo genaamde beschaving niet uitloopt op ondergang. Tegenover het éne antieke Baby Ion, het éne Rome van Nero, met hun orgiën van immoraliteit vooral in de hoogste kringen, staat thans een ontelbaar aantal steden èn stadjes over héél de wereld, waar hoogsten èn Jaagsten dag aan dag leven in poelen van zonde en dit steeds driester als levenseis, als zedelijk en wetenschappelijk, soms zelfs als religieus verdedigbaar propageren Tegenover de Geest van Pinksteren, die Christus' gemeente al dieper en bewuster leidt in de waarheid, verspreidt zich ook al verder de geest uit de afgrond, die al dieper en geraffineerder leidt in de leugen. Gestolen is er altijd. Maar eerst in de laatste eeuw heet eigendom diefstal en wordt roof op steeds groter schaal door enkeling en staat bewust als recht aan vaard. Hartstochten hebben de mensheid altijd be zoedeld. Doch het bleef voor ónze tijd bewaard om het gebonden, christelijk huwelijk als onwaarachtig te verwerpen en het ongebonden, vrije liefdeleven als alléén-waarachtig aan te prijzen. Wat eertijds met nog reagerende consciëntie hier en daar in 't donker werd bedreven, wordt nu- koel, bewust en systematisch, met toegeschroeid geweten openlijk in praktijk gebracht. On-natuur is medisch-wetenschappelijk geproclameerd tot natuur en omgekeerd. Men wil komen „boven goed en kwaad", „aan de overzij van het kwaad". Er is een kracht, een geest der dwaling, die al meer de massa bindt en verslindt. En nu midden in die warrelende, wisselende, weg zakkende wereld dringt steeds duidelijker de eeuwen oude ChristenkreetJézus komtDe nooit onderlaten bede Maranatha dat Jezus kómen mochtDe stij gende verzekering heel de geschiedenis eindigt in de kruismens van Golgotha, loopt op de uitgestotene als op de wereld-Overwinnaar toe. Ja, waarop, op Wie anders zou heel deze chaos toelopen dan op Hem, die als de Zoon van God eens de wereld tot een kosmos, tot een sierlijk geheel, be reidde en die wereld niet prijsgaf, maar in haar eigen vleesgedaante opzocht, haar ellende steeds duidelijker over nam van krib tot kruis, om daar, torsend al haar zonde als haar Verlosser al haar schuld te delgen in zijn dood Doch om nu ook ééns en dan voor 't laatst weer te keren als haar Rechter juist Hij natuurlijk Hij wie anders heeft er recht op om te oordelen naar dit zijn eigen liefdewerk naar dit verlossings evangelie Jezus heeft, Jezus schiep de enig-juiste maatstaf. Alles wijst er op de wereld loopt toe op een mens, een man Alles riep vóór de oorlog om een krachtmens, om één die het stuur dezer stuurloze wereld grijpen kon om één die gezag had enkel door zijn woord, zijn ver schijning. Thans, na onze ervaring met de dictatoren, ofschoon de chaös slechts groter lijkt geworden, durven wij niet goed meer, hebben wij geen hoop meer op dictatoren. Ook deze krachtmensen zijn enkel ijdelheid gebleken. En toch leeft, gedeukt en verborgen in ieders hart, wat iemand omstreeks 1933 aldus uitte „Weet gij, wat wij vooral en allereerst nodig hebben Ik ben van oordeel, dat de wereld wacht op de geniale man, die, groter misschien dan al wat wij tot nog toe aan schouwd hebben, het lot der mensheid regelen zal". Inderdaad Groter dan al wat wij tot nog toe aan schouwd hebben En wie anders zou dit kunnen zijn, dan die zich kleiner gemaakt heeft dan al wat wij ooit aanschouwdenGods Zoon kind geworden en als smartenman stervend aan 't kruis Om zijn zelf getuige nis als Godslasteraar ter dood veroordeeld, doch tege lijk profeterend, dat zijn rechters Hem eens zouden zien komen op de wolken des hemels, groter dan al wat zij en wij, ooit aanschouwden om ons aller lot eniglijk hiernaar te regelen of wij zijn woord hebben geloofd en naar zijn woord hebben gehandeld Of wij zijn wederkomst blij hebben verwacht Dit is óf waarheid ófwaanzin Jezus moet volstrekt gelóófd óf volstrekt ver vloekt Indien andere godsdiensten ook zónder hun zoge naamde stichters zouden kunnen bestaan, het Christen dom niet alzo. Jezus van Nazareth is niet maar „de stichter". Hij is het Christendom zélfZonder Moham med blijft een godsdienst dankbaar, die, bij de van elders geleende waarheid, dat er maar één God is, de zinnelijkheid van de man in 't gevlij komt door veelwijve rij. Zonder Buddha blijft een religie mogelijk, waarbij men door vasten en peinzen zich tracht los te maken van het leed. Maar zonder de persoon van Jezus is er geen bestaansreden of -mogelijkheid voor de Christelijke kerk. Door de persóón van Jezus is er eerst sprake van zonde en schuld, door Hem eerst is verzoening en verlossing mogelijk èn werkelijk. Zonder de persóón van Jezus is er geen gebod, maar ook geen kracht tot het heilig huwelijk, is alle kuisheid weg, is er geen gezag, geen recht, geen liefde. Zonder de persóón van Jezus die, in 't brandpunt van zonde en onrecht, Hij alléén .volhardde in geloof en liefde, zonder Hèm is er vooral geen toekomst. Maar mèt Hem doch met Hèm dan ook alléén wordt dit zware leven opnieuw leefbaarverkrijgt de zinneloze chaös op nieuw zin en doel is het zelfs mogelijk te erkennen, dat heel déze wereld tuimelt naar haar ondergang, maar juist zó opklimt naar de hoogte, omdat de toe komst zijn toe-komst is. Niet maar dat Hij is gekomen, doch dat Jezus komt zij de hoop, de troost, het gebed, de kreet aller schuld bewuste harten. D. J. C. Juist zit ik er over te piekeren wat het onderwerp van dit stukje moet worden, als mijn vrouw mij roept voor de koffie. Dan ben ik altijd heel gehoorzaam, omdat ik niet graag iemand laat wachten en omdat het een aangename pauze is onder het werk. Even in de gezinssfeer. Helaas ja, even. Ik zit met mijn gezin wat in de knoop. Zoals jullie wellicht nog weten van de „luidsprekertjes" hebben wij zes kinderen van 10 tot 1 jaar. Maar ze zien hun vader practisch alleen aan tafel. De oudsten klagen ,,'k Wou dat vader bakker was geworden, dan was hij altijd thuis". „Moet vader alweer weg is een vraag, die bijna dagelijks gedaan wordt. Dat wordt een probleem. Nu, zo juist onder 't koffiedrinken, zat de jongste heerlijk op mijn knie te paard rijden en genóót. En ik met haar. Zo hóórt het. Een vader, die geen tijd meer heeft voor zijn kinderen, is geen vader. En hoe vaak gebeurt het niet, dat ze op de studeerkamer komen wil vader even een punt aan dit potlood slijpen Wil vader dit boekje even plakken, dat Jan verscheurd heeft Dan is 't„leg maar neer, 'k zal 't straks wel doen eerst moet de preek af". Natuurlijk mogen ze niet voor ieder wissewasje dé studeerkamer binnen dringen en ze vin den dan ook vaak de deur in 't slot, maar als onze hemelse Vader eens zo met ons deed De Heiland had wel tijd voor kinderen, zelfs op het naar ons oor deel wel allerongelegenst moment. 'k Denk er niet aan de kinderen te zien als een last en dat is gelukkig ook niet zo. Maar dan moeten ze niet alleen een plaats hebben in ons hart, maar ook in ons leven. Mijn vrouw heeft wel eens de opmerking gemaSktDenk je er aan, dat wij tenslotte ook tot je gemeente behoren Een collega zei dezer dagen je gezin heeft toch zeker recht op je twee uren per dag. Eerlijk gezegd, zie ik daar geen kans voor. En toch moet er tijd komen. Want ik voel, dat het zo niet goed gaat. De kinderen, het gezin, hebben er recht op, dat ze niet altijd aan de kant geschoven worden. En zover is 't wel gekomen Misschien zijn er wel meer vaders, die 't net zo ver gaat als mij. Maar dan roep ik u toe, zoals ik me zelf ook doe dit moet anders Kunnen wij moeder altijd met de kinderen laten optrekken Moet zij alle maal de zorgen van het gezin torsen Moeten wij zo in tegenspraak komen met de houding van de Heiland tegenover onze kleinen Maar wij vinden ons eigen werk zo belangrijk enwij vinden onszelf vaak zo belangrijk, dat wij nergens bij gemist kunnen wor den, omdat het anders verkeerd zal gaan. En een ander weten wij 't zo heel mooi voor te houden bij ziekte de wereld draait wel door, al kunnen wij geen direct aandeel nemen aan alle actie. Dat er zoveel kinderen het stuur kwijt zijn, komt, omdat wij als vaders te weinig stuur geven wellicht. Omdat wij vergeten waren het„beginnende bij Jeru zalem", d.i. ons eigen gezin, waar wij 't eerst en 't al lermeest verantwoordelijk voor zijn. Maar dat grote levenswerk, die zaak, die bestuursfuncties die ons zijn vertrouwd, zie je Zeker, dat is ook van belang, doch wanneer het gezin daaronder gaat lijden, laten wij dan eens eerlijk zijn tegen onszelf en 't ridderlijk er kennen wij zijn op 't verkeerde pad. Wat wij met de éne hand bouwen, breken wij met de andere tweemaal zo hard af. Daarom moet er een punt achter. Wij roepen wel allemaal om de herstelling van het gezins leven, maar als 't aan ons zelf toekomt, zien wij niet de geweldige blunders, die wij maken. Wij moeten tijd hebben voor onze kinderen en anders tijd maken. Een poosje heb ik enkele Zaterdagmidda- 'gen vrij gehouden voor de kinderen, enkele jaren terug. Wat vonden ze dat fijn Maar de slof raakte er in en 'k meende het te druk te hebben. Maar als 't moet kan een predikant net zo goed een vrije Zaterdagmid dag hebben als een vakman. En zijn de preken om 12 uur klaar, dan ben je als dominé 's Zondags op de preekstoel allicht frisser dan wanneer je er, zoals sommige collega's de gewoonte hebben, tot diep in de nacht er aan zit te werken. Al met al ben ik ernstig van plan om de kinderen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 2