OPENBARE TIJDREDE Kerknieuws GASTHUISKERK MIDDELBURG D. V. Woensdag 19 Januari 's avonds 8 uur door Ü)is>se> over: DE TWEE BLOEDGETUIGEN IN OPENB, 11. Predikbeurten vingen en ander wetenschappelijk onderzoek zijn be kend geworden. Ook een aantal nieuw geschreven hoofdstukken werd bijgevoegd. Uiterlijk ondergaat dit standaardwerk een verande ring, doordat het indertijd 22 deeltjes tellende werk thans wordt ondergebracht irt zes kloeke delen van elk ongeveer 500 bladzijden. De delen worden gebon den in een fraaie, sobere band, ontworpen door de kunstenaar Henk Krijger. Terwijl zwermen vliegtuigen de Bommelerwaard overvlogen en het oorlogsrumoer steeds dichter bij kwam, werd door de auteur aan dit werk gearbeid. Zijn huis werd gevorderd en de heer Baarslag ver dreven van de ene naar de andere plaats. Het ma nuscript, geborgen in een leren handkoffer, bleef steeds binnen zijn bereik. Bombardement en vordering maakte het leven bijna ondragelijk. Bij de verplichte evacuatie naar Friesland was het niet meer mogelijk het ma nuscript mee te nemen. Het moest ergens in Tiel ach terblijven. Na de bevrijding keerde de auteur terug naar zijn woonplaats. Zijn huis was verwoest, van zijn vele onvervangbare boeken vond hij niets terug. Maar zijn manuscript is behouden gebleven. Thans vordert de uitgave van de geheel verbeterde en vermeerderde druk snel. Omstreeks de jaarwisseling hopen de uitgevers (Bosch Keuning N.V. te Baarn) het eerste deel te brengen. Ieder halfjaar zal daarna een deel verschijnen. Men hoopt dat het werk voor jaar 1951 geheel compleet zal zijn. H. V. Tweetal te Tilburg, C. Bos te Murmerwoude en Y. Feenstra te Augustinusga-Surhuizum. Beroepen te Meliskerke, C. van Nes, miss. pred. en hulppred. aldaar te Tilburg Y. Feenstra te Augus tinusga-Surhuizum te Edam en Hoek van Holland, F. Minnema, cand. te Rotterdam. Aangenomen naar Londen, K. J. Kraan te Almelo naar Dwinglo, E. de Vries, cand. te Zwartsluis. Bedankt voor Dalfsen, Elburg, Koudum, Minnertsga, Oegstgeest-Morsch-Rijndijk Onderdam, Onnen, Pijn- acker-Nootdorp, Reeuwijk, Sibculo, Wagenborgen, Warffum en voor Willemstad, E. de Vries, cand. te Zwartsluis. Dt S. D. Attema benoemd tot lector Arabisch en Aramees aan de V.U. Tot lector aan de Vrije Universiteit is benoemd ter voorziening in het onderwijs in het Arabisch en het Aramees in de letterkundige faculteit Dr D. S. Attema, predikant bij de Geref. Kerk van Oosterbeek. Dirk Sybolt Attema werd 19 Dec. 1910 te Zwolle geboren. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en deed in 1934 candidaats- en in 1936 doctoraal examen theologie. Aan de R.U. te Leiden deed hij candidaats- en doctoraal examen in de Se- mietische taal- en letterkunde met hoofdvak Arabisch. In 1942 promoveerde hij tot doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Gem. Universiteit te Amsterdam op een proefschrift getiteld ,,De Mohammedaansche opvattingen omtrent het tijdstip van den jongsten dag en zijn voortekenen". 13 Augustus 1944 verbond Dr Attema zich aan de Geref. Kerk van Workum, welke standplaats hij 16 Maart 1947 met zijn tegenwoordige verwisselde. Dr Attema was ook leraar Hebreeuwsch aan het Barlaeus-gymnasium te Amsterdam. Ds A. M. Spiering, ziekenhuispredikant te Gronin gen, heeft van deputaten voor de verzorging van de in het buitenland verstrooide Gereformeerden het ver zoek ontvangen zich in Zwitserland te willen gaan vestigen, om de geestelijke verzorging van de aldaar verpleegd wordende landgenoten op zich te nemen. J. v. d. Steen. De he^r J. v. d. Steen te Amster dam-West heeft zijn ambt als ouderling thans neerge legd. Met hem treedt een bekende figuur uit de ac tieve dienst. Ouderling v. d. Steen diende de gemeente 22 jaar als ouderling, als scriba en als administrateur. De classis Amsterdam vaardigde hem bij herhaling at naar de Part. Synode van Noord-Holland, die hem viermaal naar de Generale Synode deputeerde. Ds C. W. Thys te Geesteren-Gelselaar, die in op dracht van de kerkeraad van 's-Gravenhage-West voor tien maanden naar West-Indië gaat, is voornemens 25 Januari a.s. te vertrekken. In October a.s. hoopt hij weer voor zijn gemeente op te treden. Huizum. De kerkeraad besloot aan de doopouders een schriftelijke bevestiging Van de doop van hun kind te verstrekken. De bedoeling is, dat deze verklaring voor of door de gedoopte zal worden bewaard. Ommen. De kerkeraad besloot het instituut van voorlezer af te schaffen. Scheemda. Als scriba treedt thans op de heer F. Korporaal, Hoogeweg 2 te Eexta (Gem. Scheemda). Vroomshoop. De kerkeraad sprak uit, dat de ouderlingen die de roeping hebben toezicht op de gemeente te houden, niet met de rug naar haar toe mogen zitten. Zij moeten er op letten wie er wél en wie er niét is. Zeist. De kerkeraad besprak de mogelijkheid de afgetreden ambtsdragers een rustperiode te schenken van 2 jaar. Hoezeer dit ook aanbeveling moge ver dienen, het stuit naar zijn oordeel op practische moei lijkheden. Ds S. Roosjen te Andijk, die voor de zending wordt opgeleid, ontving van zijn kerkeraad toestemming zich aan dit werk te geven, maar zal formeel aan de kerk van Andijk verbonden blijven. De kerkeraad benoemde voor de vacature-Roosjen een beroepingscommissie van 7 personen. Amsterdam-N oord. De kerkeraad besloot tot op heffing van het instituut van jeugdouderling. Antwerpen. J.l. Maandag vierde de kerk alhier haar gouden jubileum. In 1901 ontving zij in wijlen de bekende Ds P. N. Kruyswijk haar eerste predikant, die nog geen jaar haar dienen mocht. Hij werd op gevolgd door Prof. Dr V. Hepp, die tien jaar aldaar voorganger was. Na hem kwam in 1924 Ds A. G. Barkey Wolf, die in 1930 werd opgevolgd door Ds H. J. Winter, die 16 jaar in Antwerpen arbeidde. Se dert 27 Maart 1947 is Ds W. Baas aldaar pastor-loei. De kerk telt 251 zielen, waarvan 135 belijdende leden. Een klein hoopske in een stad van 500.000 inwoners Maar daarom verliest men de moed niet, want Ant werpen heeft ook een tweede predikant, n.l. Ds B. W. Ganzevoort, die zich speciaal geeft aan het evangeli satiewerk. De Bilt. De kerkeraad zal in een volgende ver gadering beslissen over de vraag of het gewenst is een hypotheek te nemen op een der kerkelijke eigen dommen of een lening te sluiten ten behoeve van de steunverlening aan gescheurde kerken waardoor de lasten, die door deze hulpverlening op de gemeente gelegd worden over een langer tijdvak kunnén worden verdeeld. T.a.v. de verschillende collecten oordeelt de kerkeraad, dat aan de verplichtingen door de meer dere vergaderingen op de kerken gelegd, moet worden voldaan, maar hij meent evenwel te moeten waarschu wen tegen te zware financiële lasten, die gaat men op de huidige wijze voort, op de kerken gelegd worden. Enschedé. Een broeder der gemeente schonk aan de kerk een met de hand vervaardigd rood koperen Avondmaalstel. Overwogen zal worden of het in deze kleur blijven kan, dan wel verchroomd moet worden. Roosendaal. Een lid der gemeente bood een be drag aan van 200,op voorwaarde, dat geregeld straatprediking zou worden gehouden. Bij een be spreking van de straatprediking op de kerkeraad was de algemene indruk, dat de ervaringen zeer teleurstel lend zijn dank zij de intensieve tegenactie van de R.K. geestelijkheid. Systematische lectuur-verspreiding ge volgd door regelmatig huisbezoek verdient voorkeur, waarom de kerkeraad besloot de straatprediking voor lopig niet te hervatten. Rotterdam-Delfshaven. De Kerstcollecte voor het tekort groot 4000,bracht bijna 2800,op. NAGEKOMEN ADVERTENTIEN. TOEGANG EN PLAATSEN VRIJ. OPENING DEUREN 7.30 UUR. (Verwarmde Kerk.) ZONDAG 16 JANUARI 1949 CLASSIS MIDDELBURG. Middelburg (Hofpleinkerk) 10 uur Dr A. H. Oussoren 2.30 uur Ds S. van Wouwe 5.30 uur Dr A. H. Oussoren Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds P. van Til Bed. H. Av. 5.30 uur Ds P. van Til, Dankz. Collecte Protestants Interkerkelijk Thuisfront. Arncmuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11.15 uur Ds J. W. Dcenik 3 uur Leesdienst Gapinge 9.30 en 2 uur Dr H. Bergema te Marum Bed. H. Av. en Dankz. 17 Januari: 6.30 uur Cand. Minnema te Weesp Grijpskerke 10 en 2.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Cand. Scherpenisse te Klundert. St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds C. Boon Meliskerke 9.30 en 2.30 uur Ds C. van Nes Oostkapelle 9.30 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Seroosherke 10 uur Ds S. van Wouwe 2.30 uur Ds P. van Til Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks Collecte Fonds Emeriti. Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 10.30 en 4 uur Ds A. J. van Sluys te den Haag. Westkapelle 9.30 en 2.30 uur Ds A. Scheele Bed. H. Av. en Dankz. CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 5.30 uur Ds D. van der Meulen Axel 10 en 3 uur Ds D. J. Couvée Breskens 10 en 2.30 uur Dhr P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen Oostburg (Pro Rege) 10 en 2.30 uur Candidaat E. de Vries te Zwartsluis Schoondijke 9 en 2.30 uur Cand. F. Minnema te Rotterdam. Ter neuzen 10 uur Ds H. Pestman Collecte Alg. Chr. Doeleinden. 3 uur Ds H. Pestman, Zondag 12 Collecte hulpverlening aan Hong. kinderen. Zaamslag (in de Herv. Kerk) 10.45 en 3.45 uur Ds J. J. Ritsema Zoutcspui Ds A. Elshout te Koudekerke CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borsscle 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema (Namiddag Voorber. H. Av.) Driewegen 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Veen Bed. H. Av. en Dankz. Goes 10 en 3 uur Ds R. A. Flinterman Zondag 34. Collecte Contact-commissie met onze militairen. 's-Gravenpolder 10 uur Leesdienst 5.30 uur Ds J. v. d. Leek Heinkenszand 10 en 2.30 uur Ds J. E. Booy Kapelle 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp Geen opgave ontvangen Nieuwdorp 10 uur Leesdienst 2.30 uur Dr A. H. Oussoren te Middelburg Wolfaartsdijk 10 en 2.30 uur Ds G. van Heiningen Wemeldinge 10 uur Leesdienst 3 uur Ds R. A. Flinterman Yersekc 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom Geen opgave ontvqngen Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Namiddag Zondag 40. Oud-Vossemcer 10 en 2.30 uur Ds Brinkman te Wassenaar. Poortvliet 10 uur Leesdienst 2 uur Ds A. G. v. d. Stoel Tholen 10 en 3 uur Ds H. Engelkes te Delft Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE. Brouwershaven 11.15 en 3 uur Dhr A. Vreugdenhil te Rotterdam. Bruinisse 1.30 en 6.30 uur Ds D. Bremmer Cat. Zondag 11. Colijnsplaat Geen opgave ontvangen Geersdijk 10 uur (Zondag 20) en 2.30 uur (Voorber. H. Av.) Ds H. L. van Aller Haamstede 10 en 3 uur Ds M. den Boer te Wezep Kamperland 10 en 2.30 uur Drs C. Stam te Goes Nieuwcrkerk 10 en 2.30 uur Ds D. van Swigchem Oosterland 10 uur Ds D. Bremmer, 2.30 uur Leesdienst Scharendijkc Ds H. Scholing te Kamperland Wissckerke 10 en 2.30 uur Ds G. Visser Zierikzee IQ en 5 uur Ds S. Greving Zonncmaire 10 en 2.30 uur Ds L. v. d. Linde, Rijnsburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1949 | | pagina 3