St. Nicolaas-avond ZIEKENBEZOEK. Officiëele Berichten Kerknieuws Predikbeurten Zaterdag 11 December 8.15 uur NUNIA II. GRIJPSKERKE. Zondag 12 Dec. a.s. Onderwerp: „Daniël". NET MEISJE OP II. Mijn lieve patient maakt het niet best. Roodvonk is geconstateerd. Niet zo erg, maar toch wel weer zo erg, dat de patient rust moet houden. Anders kunnen zich complicaties voordoen. Sjarifoeddin moet er al een hele lange tijd aan lijden. Maar je kon het nooit zo goed aan hem zien. Die beschuttende kleur maakte dat het niet opviel. Maar toen het op een zekere dag heel erg warm werd en hij zijn jasje uit moest doen, toen werd het openbaar roodvonk. En niet weinig ook. Hij zei zelf, dat hij er al negen jaar aan geleden had. Maar nu is hij gebonden aan zijn bed. Het is wel heel jammer voor Sjarifoeddin, alsook voor diegenen, die als een paradepaardje rondsjouwden en zeiden, dat hij kerngezond was. Hij was toch zo'n christelijke manEn ook vierde hij avondmaalEn dat deed hij gedurende al de tijd van zijn ziekte Dat er nu mensen zijn die zeggenwe zijn bang, dat er nog meer roodvonk zit, en dat anderen besmet zijn of wor den. Och, dat zijn pessimistische kwakzalvers Defai- tisten Het is in elk geval maar een heel lelijke ziekte, vooral omdat ze in heel het Oosten steeds meer uit breekt en zich vele complicaties voordoen. Van die complicatie gesproken er zijn ook zwarte plekjes ge constateerd bij sommige patiënten. U weet wel, net als in de dagen van de bezetting. Toen waren er ook van die patiënten, die een zwart jasje en een zwart dasje aandeden en die met hun handjes omhoog heel hard riepen. Zulke zwarte vlekjes zijn bij mijn lieve patient ook geconstateerd. Alleen hebben ze het pakje niet zozeer nodig, maar wel dat handje omhoog En we weten allemaal wel, hoe het met die patiënten af gelopen is. En zie nu is het zo heel jammer, dat de dokters nog maar nooit het juiste geneesmiddel ge vonden hebben tegen die roetvloekjes. Voorlopig be palen ze zich tot pappen en nathouden. Tal van minis ters en tweede kamerleden en ook zendingsspecialisten hebben de diagnose willen stellen. Maar terwijl ze het allen over de kwaal wel eens zijn, willen ze de patient verschillend behandelen. En het ellendige is, dat som migen deze patient maar voortdurend liefkozen in plaats van hem op zijn ziekte te wijzen en duidelijk en klaar zeggen LI is doodziek. Want zachte medi cijnmeesters maken st. wonden. En 't vertrouwen wordt niet groter. In de derde plaats is er nog een kwaal, maar die is meer Westers Alarm-itis. U vraagt wat dat is Met een beeld kan ik u het duidelijk maken. U weet, hoe handig die toestellen zijn waarmee ze Gerrit-de-Stot- teraar ontdekken. Hij klimt door een raam en ineens loeit en brult de sirene alle mensen-in-en-bij-het-ge- bouw wakker. Natuurlijk hebben ze patent gevraagd op dit toestel. Het is zo gemakkelijk en het werkt onfeilbaar. In onze kerken hebben ze nu ook zo'n toestel ge kregen, vertelde een vriend van mij dezer dagen. Het staat boven op onze heilige huisjes. Wie hét waagt, ook maar met de vinger te wijzen op een of ander gebrek, of wie het ook maar aandurft om vragen te stellen of iets wel in orde is, kan er op rekenen, dat het alarmtoestel overgaat. En dan staat hij als domme inbreker, defaitist of iets dergelijks gekwalificeerd. Wat ook maar goed is. Want majesteitsschennis is altijd erg. Alleen is er één verschilechte inbrekers moeten een langdurig bezoek afleggen om hun misdrijf te overdenken, zij echter, die de heilige huisjes aanranden krijgen bezoek, in de vorm van brieven, personen enz. Hetgeen wel zo aardig is. Maar dit anti-critiek-toestel werkt perfect. Als een stoorzender.. En het past ook volkomen in de democratische, staat, en kerk. Het is jammer, dat die alarm-itis velen de lust be neemt iets te zeggen. Want dat het broeit, dat er vele en felle critiek is, weet ieder. Maar ook weet men, dat die critiek bij voorbaat in de doofpot wordt ge stopt. Of is het toevallig dat propaganda-artikelen voor de Wereldraad van kerken stonden in het Gere formeerd Weekblad, terwijl daarna de christelijke ker ken in Indië besloten hebben zich bij die .zelfs graag met Roomsen- samenwerkende) wereldraad aan te slui ten Ik vraag maar. Is 't toevallig dat, terwijl de centralisatie een feit is, er nü artikelen komen die 't pleit voeren voor centralisme op principiële basis Ik vraag maar. Of denkt men, dat diegenen die critiek op de huidige zendingssituatie hebben, lust hebben aan critiek Dat ze de zending gaarne als patient voorstellen Vinden ze het fijn op fouten te moeten wijzen Honderdmaal neen. Maar het is roeping van een ieder die de zen ding lief heeft en enigszins tot oordelen bevoegd is, om te spreken. Want dat het niet goed gaat, weet ieder. Maar ieder weet niet waarom. Daarover vol gende keer verder. A. H. O. Vacaturebeurten cl. Middelburg, le kwartaal 1949 Domburg Januari Ds v. d. Berg, Ds Boon. FebruariDs Deenik, Ds Dorst. MaartDs Elshout, Ds Hindriks. WestkapelleJanuari Ds Deenik, Ds Dorst. FebruariDs Elshout, Ds Hindriks. MaartDr Oussoren, Ds van Nes. Gapinge JanuariDr Oussoren, Ds van Nes. Februari Ds Streefkerk, Ds van Til. MaartDs Veldhuijzen, Ds Veldkamp. Vrouwenpolder JanuariDs Hindriks, Ds Streefkerk, Ds van Til. FebruariDr Oussoren, Ds Veldhuij zen, Ds van Wouwe. lVÏaartDs v. d. Berg, Ds Boon, Ds Deenik. Brouwershaven FebruariDs van Wouwe. ZoutespuiJanuariDs Elshout. MaartDs van Til. Cla. Deputaat, Dr A. H. OUSSOREN. Aan de kerken in de CLASSIS AXEL. Vriendelijk verzoek ik de bovengenoemde Kerken haar bijdrage over het tweede kwartaal 1948-'49 voor de Kas-artikel 13 te willen storten op mijn giro rekening 166159 vóór 1 Januari a.s. De bedragen zijn als volgt Aardenburg 63,18 Axel 78,98 Oostburg 100,04 Schoondijke 147,42 Zaamslag 236,93 Zoulespui 52,65 H. PESTMAN, Class. Dep. Tweetal te Epe J. v. d. Mije te Loenen a. d. Vecht en W. H. Wamsteeker te Blokzijl. Beroepen te Hardinxveld, G. Visser te Wissekerke te Oud-Vossemeer, H. Botma te Emmer-Erfschei- denveen te Stiens, W. C. Huismans te Heer Hugo- waard. Aangenomen naar Ymuiden, R. D. Beukema te Eefde-Gorssel naar Heerlen, C. Mcens te Leimui- den. Bedankt voor Maassluis, R. D. Beukema te Eefde- Gorssel voor Herwijnen, D. Bremmer te Bruinisse voor Haren (Gron.), L. Zwanenburg te Holwerd ZONDAG 12 DECEMBER 1948. CLASSIS MIDDELBURG. Middelburg (Hofpleinkerk) 10 uur Ds H. Véldkamp 5.30 uur Ds P. van Til (Zondag 41) Middelburg (Noorderkerk) 10 uur Ds P. van Til 2.30 uur Ds H. Veldkamp (Zondag 41) 5.30 uur Ds H. Veldkamp Zie Kerkdienst voor iedereen. Collecte Evangelisatie in eigen stad. Arnemuiden 9 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Voorber. H. Av. Domburg (Herv. Kerk) 11.15 uur Ds S. van Wouwe 3 uur Cand. A. Langeler te Amsterdam Gapinge 9.30 en 2 uur Dr Veltenaar te Coevorden Grijpskerke 10 en 2.30 uur Ds L. Dorst 7 uur Ds J. Hindriks, Rede Jeugdver. Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds A. Elshout St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds C. Boon Melïskerke 9.30 en 2.30 uur Ds H. A. Wiersinga te Leiden. Oostlcapelle 10 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 9.30 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 uur Ds J. v. d. Berg 2.30 uur Ds P. van Til Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks Collecte Fonds Emeriti. Veere 9.30 uur Leesdienst 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk voor Kralingscheveer, A. J. Radder te Numans- dorp. Ds L. Zwanenburg te Holwerd heeft een benoeming tot legerpred. in Indië aangenomen. Afscheid en intrede. Na bevestiging door Ds K. v. d. Meulen van Landsmeer deed cand. P. D. van Dijk, gekomen van Wijnjeterp, intrede te Munne- keburen met 1 Cor. 2 2. Ds J. A. Meijer te Pijn- acker-Nootdorp is voornemens 16 Januari a.s. intrede te doen te Gerkesklooster-Stroobos, na bevestiging door zijn voorganger, Ds J. B. Vanhaelen van Mij drecht. Raden Soedarma. Generale zendingsdeputaten hadden een commissie benoemd inzake de positie van Raden Soedarma. Ter vergadering van de kerkeraad van Rotterdam heeft Ds G. Bouwmeester over deze zaak gerapporteerd. Ook kwam ter vergadering van de kerkeraad een rapport ter tafel van de commissie benoemd tot samenspreking met Ds Soedarma in ver band met een ingekomen klacht van een ouderling van de kerk van Rotterdam inzake de opvattingen van Ds Soedarma betreffende gezag en overheid. Eindelijk kwam aan de orde een rapport van Ds Bouwmeester betreffende samenspreking zowel met generale zen dingsdeputaten als met Ds Soedarma. De kerkeraad constateerde met blijdschap, dat het uitvoerig onder houd met Ds Soedarma bevredigend is verlopen. Een afschrift van het uitgebrachte rapport zal aan Ds Soedarma nog voor diens vertrek ter hand gesteld worden, terwijl de kerkeraad hem goede attestatie van leer en leven verleent. Candidaten. Cand. E. de Vries te Zwartsluis heeft kans gezien naast zijn volledige taak als onder wijzer aan de Theol. Hogeschool te Kampen theologie te studeren. In 14 dagen tijd maakte hij zich klaar voor het praep. examen. Het classis-verslag meldt, dat hij cum laude toegelaten werd AD VERTENTIËN van Ieder brengt z'n pakje mee. Afrekenen der Zonnehuiskalenders. hoop.t Ds J. HINDRIKS, Geref. pre dikant te Vlissingen, te spreken voor de Jeugdverenigingen. Aanvang 7.30 uur in de Geref. Kerk. ALLEN WELKOM Gevraagd tegen Februari of eerder voor dag of dag en nacht. Adres Mevrouw van der Hofstede, Seissingel 10, Middelburg. Ds J. C. Streefkerk Leesdienst Ds J. v. d. Berg Vrouwenpolder 9.30 uur 2 uur Westkapelle 9.30 uur 2.30 uur CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen (Voormiddag Voorber. H. Av.) Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 3 uur Prof. Dr D. Nauta, Hoogl. V.U. Breskens (Clubgeb.) 10 en 2.30 uur Dhr P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Ds Verveen Oostburg (in Pro Rege) Ds A. A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds D. J. Couvée (Namiddag Voorber. H. Av.) Terneuzen 10 uur (Voorber. H. Av.) en 3 uur (Zondag 11) Ds H. Pestman Collecte Plaatselijke Zendingskas. Zaamslag 10.45 en 3.45 uur Ds J. J. Ritsema CLASSIS GOES Baarland 10 en 2.30 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Veen Driewegen 9.30 en 2 uur Geen opgave ontvangen Goes 10 en 3 uur (Zondag 29) Drs C. Stam Collecte voor de Zending. 's-Gravenpolder 10 en 2 uur Ds Lanning em. pred. te Fijnaart. Heinkenszand 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Voorber. H. Av. Kapelle 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds R. A. Flinterman Lewedorp 9 en 2.30 uur Ds Drenth te Schiedam Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema W olfaartsdijk 10 en 2.30 uur Ds van Heiningen Wemeldinge 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Léék Bed. H. Av. en Dankz. Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom Ds A. G. v. d. Stoel Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds Ganzevoort te Antwerpen. Poortvliet 10 en 2.30 uur Dhr A. Vreugdenhil te Rotterdam. Tholen 10 uur Leesdienst, 3 uur Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE. Brouwershaven 9.30 en 1.30 uur Ds H. Scholing Bruinisse 11 en 5 uur Ds D. Bremmer, Voorb. H. Av. Colijnsplaat 10 en 2.30 uur Ds E. A. Groenewegen em. pred. te Bennebroek. Geersdijk 10 en 2.30 uur Ds H. L. van Aller Haamstede 10 en 3 uur Ds J. F. Colenbrander, Ermelo Kamperland 10 en 2.30 uur Dr A. H. Oussoren te Middelburg. Nieuwerkerk 10 en 2.30 uur Ds S. Greving Oosterland 10 uur Leesdienst, 2.30 u. Ds D. Bremmer Scharendijke 10 en 2.30 uur Ds D. van Swigchem te Haamstede, Zondag46. Wissekerke 10 en 2.30 uur Ds G. Visser Zierikzee 10 en 5 uur Geen opgave ontvangen Zonnemaire 10 en 2.30 uur Ds G. Aalbersberg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3