Kerknieuws DE VRIJE UNIVERSITEIT Predikbeurten Met die laatste man was ik het van harte eens. Al ben ik ook geen specialist, als „gewoon mens" kun je toch zomaar zien wat onze patiënt mankeert. Gaat u maar eens met mij bij het bed staan. Geen ogenblik rust. Hij hijgt naar lucht. En wat een stapels papieren op dat bed. Overwerkt. Veel te veel van het hart gevraagd. Voelt u die pols eens. U vraagt, hoe dié ziekte heetwel men zegt mij, dat het centra-litis is. Allerlei baantjes en functies die hem niet lagen en waar hij eigenlijk niets mee te maken had, heeft hij in zich verenigd. En nu deze ellendige gevolgen. Vroeger kwam deze ziekte niet voor. Toen was het zo, dat al die functies door zeer velen verricht werden. Toen werd dat werk niet geconcentreerd op 1 of een paar mensen. Toen had men nog oog voor de functie van de plaatselijke kerken. Toen leefde men nog bij het goud van het Woord. Toen had ieder een stukje van Java te verzorgen. Maar nu is het precies anders om nu hebben slechts enkelen heel Indië te verzor gen. Of in nieuwerwetse termen nu mogen we coö pereren met Indische kerken, tenminste als ze dat toe staan Wijze en reeds lang gestorven mannen als Dr Abra ham Kuyper en de ons wel bekende Dr Lützen Wa genaar hadden in 1896 de kerken bezworen laat dat principe van. zending door de plaatselijke kerk nooit los. Die mannen hebben toen gevochten als leeuwen tegen de centralisten van die tijd. Ze werden wat uit gelachen, een caricatuur werd van hun principe ge maakt, maar ze hielden voet bij stuk. Ze zeiden niet een klein groepje van experts, maar alle kerken of één kerk in combinatie met andere kerken moet zen ding drijven. Maar geen specialistenzending a.u.b. Toen kwam 1899 Generale Synode van Groningen. En weer trachtten de voorstanders van het centralisme hun systeem aan de kerken o'p te dringen. Maar weer stond de oude Abraham pal en hield voet bij stuk. Gereformeerd Nederland juichte. Want intuïtief ge voelden ze centralisme is uit de boze. En na een paar jaar hebben ze toen zwart op wit gezet, dat zending moest gedreven worden door plaatselijke kerken en niet door een groepje van enkele specialisten. Geen de- putatenzending, maar kerkelijke zending. Geen centra lisme, maar decentralisatie. Geen bureaucratie met zijn papieren rompslomp en hoge kosten, maar kerkelijke zending. Zo stond het dan zwart op wit na de Gene rale Synode van Arnhem 1902. Maar toen kwam de oorlog. Contact met Indië werd verbroken. En toen zeide men nu moeten we cen traliseren. De tijd eist het. Het kan niet anders. Zen dende kerken jullie moeten nu inzien, dat je het oude beproefde principe moet loslaten. Het principe moet opzij (natuurlijk maar voor een poosje, want over een paar maanden is alles weer in orde in Indië) en we krijgen een Commissie, die alles weer opböuwt en een centrum en o, dan wordt het goed. Beter dan het ooit geweest is Toen hebben de kerken gezegd vooruit dan maar. Het is maar voor korte tijd, dat we het principe opzij zetten en dat we aan centralitis gaan lijden. Bovendien het was mode om te gaan centra liseren. Bureaucratie zat in de lucht. Toen dan, na de oorlog hebben de kerken het beginsel losgelaten en de omstandigheden laten spreken. Niet het goud van het Woord gaf lichtschijnsel, maar de donkere omstandigheden bepaalden de weg. En toen hebben de kerken in Eindhoven ondanks protest vastgesteld, dat tenzij dat alle kerken zouden zeggen we stoppen met die onschriftuurlijke organisatie, dit voor onbe paalde tijd doorgaat. Dus als maar één kerk zegt we willen die centralisatie handhaven, dan blijft dit doorgaan. Gevolgenzie het stukje van Ds Veldkamp van vorige week. Verdere gevolgen? De interesse zakt, want de kerken-^elve doen het niet meer. En ze heb ben geen eigen voorwerp van belangstelling meer in Indië. Die kerken, die zo graag hadden willen blijven werken en hun mensen interesseren, zien de ellende van dit systeem steeds duidelijker. Meerdere kerken beginnen te protesteren. Ze willen terug. Maar ze zijn gebonden. Wie critiek levert op deze situatie moet horen te gen spoken te vechten. Immers „niemand wil centra lisme". Niemand. Uitroepen als„waar is dan de centralisatie maken op sommigen zo waarlijk nog indruk. En tóch kan men bijna iedere week artikelen lezen, waarin het pleit gevoerd wordt voor centralisa tie. Immers wat er de facto er al is moet de jure nog een fundament krijgen. De feitelijke toestand moet nog een rechtsgrond krijgen. Dan hebben de tegenstanders van Dr* Kuyper en Dr Lützen Wagenaar het weer gewonnen en dan kan de specialistenzending gehand haafd blijven. Al gaat de Hervormde kerk dan ook steeds meer inzien, welk een ernstige ziekte centra litis is, de Gereformeerde Kerken gaan steeds meer lijden aan deze kwaal. Er is slechts één remedie goud injecties uit het Woord. Volgende keer meer over deze patiënt. A. H. O. Beroepen te Amsterdam (10e pred. pl.J. G. Adema te Delfshaven te Garrelsweer W. v. d. Linden te Nes (W. D.). Aangenomen naar Asperen J. Bos te Montfoort naar Ooltgensplaat A. C. Scherpenisse, cand. te Klun- dert. Bedankt voor Tzummarum S. Wagenaar te Arum - voor Sibculo-Kloosterhaar en voor Sellingen, G. J. Cozijnsen, cand. te Amsterdam voor Capelle aan de Yssel, Genderen, 's-Gravenmoer, Hoek van Hol land, Molenaarsgraaf-Brandwijk, Nieuwerkerk aan de Yssel, Schoondijke, Wieringen, Oegstgee'st-Morsch- Rijndijk en Heinkenszand, A. C. Scherpenisse, cand. te Klundert voor Lichtenvoorde, D. G. Molenaar te Renswoude. Afscheid en intrede. Wegens vertrek naar Lands meer nam Ds K. v. d. Meulen afscheid van Kommer zijl met Openb. 3:11. Wegens vertrek naar Aalten nam Ds J. Nawijn afscheid van Avereest met 2 Tim. 2:8. Cand. R. van Mazijk is voornemens 14 Dec. a.s. intrede te doen te Maarn, na tevoren in dezelfde dienst te zijn bevestigd door Ds J. C. Seegers van Baarn. Ds J. A. Meijer te Pijnacker-Nootdorp is voornemens 9 Januari a.s. intrede te doen te Gerkes- klooster-Stroobos. Ds G. M. van Rennes is voor nemens "Wegens bekomen emeritaat 16 Januari a.s. af scheid te nemen van Heeg. Ds B. Bonma te Noordyijk aan Zee is deze cam pagne als de eerste predikant die uitgezonden wordt door de Ned. Herv. en Geref. zeekerken naar Dieppe vertrokken, om daar een paar weken werkzaam te zijn onder de Ned. zeevissers. Ds D. van Dijk, thans légerpredikant in Ned.-Indië en tevoren predikant te Hollum op Ameland, heeft op zijn verzoek van de classis Hallum c-en verklaring ontvangen, dat zij geen bezwaar heeft dat hij een kort dienstverband aangaat bij de K.N.I.L. Ds W. Schepel te de Wilp (Gron.) heeft op zijn verzoek van de classis Grotegast tegen 1 Januari a.s. eervol emeritaat ontvangen in verband met het be- reiken van de 70-jarige leeftijd. Ds Schepel, die 2e Kerstdag de leeftijd der sterken hoopt te bereiken, aan vaardde 30 Juli 1911 zijn ambt in zijn tegenwoordige eerste en enige geméente. Apeldoorn. Aangezien de commissie van beheer de beschikking kreeg over „De Paaschhof", gelegen Regentesselaan 4, is voor de beroepen vijfde predikant, Ds J. F. Colenbrander te Ommen een pastorie ver kregen. Ds Colenbrander hoopt midden Januari a.s. intrede te doen. Maarn. De Ned. Herv. predikant van Maarn- Maarsbergen, Ds C. van Leeuwen, heeft aan de be roepen predikant der Geref. Kerk, cand. R. van Mazijk, de helft van zijn pastorie aangeboden, z.olang de Geref. pastorie nog niet gebouwd is. Van dit zeer sympathieke aanbod is een dankbaar gebruik gemaakt. Rectoraatsoverdracht. De overdracht van het rectoraat aan de Theol. Hogeschool te Kampen door Prof. Dr J. Ridderbos aan Prof. Dr K. Dijk zal, naar wij vernemen, Woensdagavond 8 Dec. a.s. om 7.30 uur in de grote aula plaats vinden. De kerkelijke bevestiging van het gedwongen hu welijk. Ter vergadering van de classis Grotegast vroeg een der kerken het oordeel der vergadering over het kerkelijk bevestigen van gedwongen huwelijken van doopleden. De classis sprak uit, dat in de weg van samenspreking en vermaning van zulke jonge mensen de begeerte naar zulk een kerkelijke bevestiging zo mogelijk moet worden opgewekt. Ouderlingen-conferentie. Op de 42e Ouderlingen conferentie van de classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken zal Prof. Dr S. U. Zuidema van de Bilt 8 Dcc. a.s. in de Westerkerk te 's-Gravenhage spreken over „Kierkegaard's critiek op het „Officiële Chris tendom". Het predikantstractement. De classis Grotegast nam met meerderheid van stemmen het voorstel aan van de commissie ad hoe, dat kerken die het minimum- tractement uitkeren voor ieder kind beneden 21 jaar dat nog geheel ten laste van de ouders komt een minimum-toelage van 100,per jaar zullen geven, terwijl de classis zich bereid verklaarde de kosten boven het 5e kind geheel of gedeeltelijk te dragen voor de kerken die daaraan behoefte hebben. Combinatie van gemeenten. De kerken van Bel- lingwolde en Nieuweschans hebben besloten een com binatie aan te gaan alleen wat betreft het gezamenlijk bezitten van een voorganger. De classis Winschoten heeft daarvan met blijdschap kennis genomen. Het Calvinisme zoekt in den dienst des Hee- ren Zijn naam in heel het leven groote ma ken. Tot het bereiken van dit doel vindt het onwaardeerbaren steun in den arbeid van onze Vrije Universiteit. Prof. Dr K. DIJK. ZONDAG 5 DECEMBER 1948. CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 10 uur Dr A. H. Oussoren 2.30 uur Ds P. van Til, Zondag 40 Middelburg (Noorderkerk) 10 uur Ds P. van Til 5.30 uur Dr A. H. Oussoren, Zondag 40 Collecte Classicale bijdragen en Herstelfonds. Arnemuiden 10.30 en 2.30 uur Dhr. A. Vreugdenhil te Rotterdam. Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Leesdienst 3 uur Ds A. Scheele Gapinge 9.30 uur Leesdienst, 2 uur Ds J. Hindriks Grijpskerke 10 en 2.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 en 4.30 uur Ds A. Elshout St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds C. Boon Meliskerke 9.30 en 2.30 uur Ds C. van Nes Oostkapelle Geen opgave ontvangen Serooskerke 9.30 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Bed. H. Av. en Dankz. Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Bed. H. Av. en Dankz. Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 9.30 uur Leesdienst 2 uur Ds A. Elshout Westkapelle 9.30 uur DsA. Scheele, 2.30 u. Leesdienst CLASSIS AXEL. Aardenburg 10.30 uur Ds D. v. d. Meulen 3 uur Leesdienst Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 3 uur Ds D. J. Couvée, Zondag 14 Breskens (Clubgeb.) 10 en 2.30 uur Dhr P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Ds Verveen Oostburg (in Pro Rege) Ds A. A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds D. v. d. Meulen Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman, Zondag 10 Collecte Plaatselijke Evangelisatiekas. Zaamslag 9 en 2 uur Ds J. J. Ritsema Bed. H. Av. en Dankz. CLASSIS GOES Baarland 10 en 2.30 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 en 2.30 uur Drs C. Stam Driewegen 9.30 en 2 uur Ds J. v. d. Veen Goes 10 uur (Bed. H. Av.) en 5 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds R. A. Flinterman Collecte voor de Kerk. 's-Gravenpoldcr 10 en 2 uur Ds Tiemersma em. pred. te Baarland. Heinkenszand 10 uur Leesdienst 2.30 uur Dr A. H. Oussoren te Middelburg Kapelle 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp Geen opgave ontvangen Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wolf aartsdijk 10 uur Ds van Heiningen 2.30 uur Leesdienst Wemeldinge 10 uur Leesdienst 2.30 uur Ds R. A. Flinterman, Voorber. H. Av. Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom Ds A. G. v. d. Stoel Krabbendijkc 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn 's Morgens bevest. nieuwe lidmaten en Voorber. H. Av. Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Cand. de Vries Tholen 10 en 3 uur Geen opgave ontvangen Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE. Brouwershaven 11.15 en 3 uur Ds J. W. Deenik te Oostkapelle. Bruinisse 11 en 5 uur Leesdienst Colijnsplaat 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen Geersdijk 10 en 2.30 uur Ds H. L. van Aller Haamstede 10 en 3 uur Ds D. van Swigchem Kamperland 10 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwerkerk 10 en 2.30 uur Leesdienst Oosterland 10 en 2.30 uur Dhr A. Vreugdenhil? te Rotterdam. Scharendijke 1.0 en 2.30 uur Ds D. Bremmer, Zondag 45 Wissekérkc 10 en 2.30 uur Ds G. Visser Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Ds G. Aalbersberg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3