26ndUtfys&i&ti6tU&e>U Kerknieuws Predikbeurten is voor ieder geopend des Zaterdags van 3-4 uur. Vele mooie en nieuwe boeken en bladen. Prof. Dr A. Sizoo. DE ANTIEKE WERELD EN HET NIEUWE TESTAMENT. 2e druk. Uitgave N.V. J. H. Kok, Kampen. Prijs gebonden f 5,50. Dat reeds een 2e druk van dit werk verschijnt, spreekt voor zichzelf. Daar behoeft geen enkel woord van aanbeveling aan te worden toegevoegd. De lezer wordt hier ingeleid in de wereld van het Nieuwe Tes tament. Ge hoort allerlei bijzonderhe'den uit die tijd, welke niet alleen interessant zijn om te weten, maar ook bijdragen tot het verstaan van de Nieuw-Testa- mentische gegevens. Het dagelijks leven, de gebruiks voorwerpen, de zeden en gewoonten, de natuurver schijnselen en zoveel andere dingen meer, worden u duidelijk gemaakt. Inderdaad is het boek een inleiding in de tijden en omstandigheden, waaronder de Open baring van het Nieuwe Testament is tot stand geko men. En dat alles in een prettige verhaaltrant en stijl, die de bekwame auteur verraadt. Wie door studie zich met dat tijdperk wel eens heeft bezig gehouden, zal dit werk van Prof. Sizoo nog meer waarderen, wijl het hem zegt, met hoe grote deskundigheid hij alles heeft onderzocht. Registers achterin vergemakkelijken het opzoeken en naslaan. Dit is een studiebron van be tekenis. Tal van mooie gravures geven u ook beelden uit die dagen, o.a. een.huurkazerne, van de soort waar in Paulus te Rome huisvesting moet hebben gevonden. Een boek om te lezen en te herlezen. Het is bepaald een gemis, wanneer het in een bibliotheek ontbreekt. We mogen schrijver en uitgever erkentelijk zijn voor deze aanwinst van onze Nieuw Testamentische litte ratuur. Dat de firma Kok dit werk voor 5,50 leveren kan, is in onze dagen haast een raadsel. Wie er van wil profiteren, zal niet lang moeten 'wachten, want ook deze 2e druk zal zeker spoedig zijn uitverkocht. VERENIGING „HET ZONNEHUIS", Beekbergen. Deze vereniging, die de verzorging behartigt van behoeftige chronische zieken, gaf een kalender uit voor het komende jaar, die er zijn mag. Interessante kiekjes uit verschillende delen van ons land. Zeeland gaat zelfs voorop, met een foto van Zierikzee. De bedoeling is, meerdere bekendheid aan het werk der Vereniging te geven, opdat het van één stichting tot meerdere tehuizen kan komen, waar chronische zieken een onderdak vinden. Daarom kunt u achteraan de kalender een biljet vinden, waarop u zich kunt laten inschrijven voor een contributie of gift. Een sympa thieke manier, om bij de mensen aan te kloppen. Het doel is het waard. De arbeid dezer vereniging is mijN sinds jaren bekend, en gaarne vestig ik daarop de aandacht. Het adres is Vereniging „Het Zonne huis", W. Barentzstraat 15, Utrecht. Vraagt u eens om deze kalender, en zie verder, wat u hierin doen kunt.'1" G. G. St. Dr A. C. Drogendijk. MAN EN VROUW VóóR- EN IN HET HUWELIJK. Uitgave Kok, Kampen. Het grote voordeel van dit boek is dat het openlijk en welbewust partij kiest tegen de huwelijksmoraal, die ook in onze kringen hoe langer hoe meer veld wint, waarbij men wel de lusten, maar niet de lasten van het "huwelijk wil dragen. Het is in de volle zin van het woord een Christelijk boek en ge bespeurt bij het lezen, hoe de schrijver met hand en tand vast houdt aan de eis van Gods Woord, dat wij onze lichamen als tempelen des Heiligen Geestes rein heb ben te bewaren. In het eerste gedeelte, man en vrouw vóór het huwelijk, wijst hij op het onderscheid der geslachten als een schoon werk van onze Schepper. Het gaat daar over de opvoeding tot het huwelijk. In het tweede deel komen meer ter sprake de huwe lijksmoeilijkheden, die in onze tijd door allerlei onge loofstheorieën toenemen. Menigeen althans van wie zich nog christen noemt, zal hier op de vingers getikt worden. De schrijver voert het pleidooi voor een zui ver huwelijksleven voor het aangezicht des Heren en gaat uit van het zuivere standpunt, dat de kinderen een erfdeel des Heren zijn, zodat het een rijkdom en weelde is er „de pijlkoker mee gevuld te hebben". Alleen in het geval van ziekte of zwakte van de vrouw (wat dus niet als voorwendsel gebruikt mag worden) zal het kinderental moeten worden beperkt. Doch niet, zoals maar al te vaak geschiedt,-door allerlei knoeierij en, maar door onthouding. In dit opzicht is het een verheffend boek tegenover veel wat op dit gebied op de boekenmarkt wordt aangeboden. Het enige bezwaar dat ik tegen dergelijke boeken heb is, dat ieder het kan lezen en het soms komt in handen van nog onbevoegden. Veel liever zag ik dat de vaders en moeders zelf het werk ter hand namen en hun kinderen de nodige voorlichting gaven in plaats dat zij het uit boeken moeten halen. Ik meen, dat de sexuele opvoeding óók de taak der ouders is. En dan, voordat die door vriend jes of vriendinnetjes reeds is overgenomen. Hoeveel is door dit laatste niet bedorven in de kinderzielEn wat de prbblemen betreft, die in dit boek worden aangesneden, wie dicht bij Gods Woord leeft, komt zelf wel tot de conclusie, die ook de schrijver geeft. Hij doet dan ook niets anders dan de lezer terug voeren tot de eisen van Gods Woord. En 't is helaas niet overbodig, dat dat eens duidelijk .gezegd wordt. Opdat ons Christenvolk het ter harte neme. Z. G. Tweetal te Maassluis (vac. wijlen Joh. H. Rietberg), S. G. Bloem te Hoogkerk en R. D. Beukema te Eefde- Gorssel. Beroepen te Bodegraven (2e maal), S. Neerken te Dedemsvaart, die dit beroep heeft aangenomen te Willemstad, cand. E. de Vries te Zwartsluis te Heinkenszand, cand. A. C. Scherpenisse te Klundcrt Aangenomen naar Amstedam (als ziekenhuispredi kant), J. Geuzebroek te Appelscha (Fr.) naar Oudshoorn (gem. Alphen aan de Rijn), W. Tom te Sappeineer naar 's-Gravendeel, B. A. van Lummel, legerpredikant te Katwijk aan de Rijn naar Nieuw- Lekkerland (2e maal), P. de Feijter te Zwartsluis. Bedankt voor Vlaardingen (vac. J. H. Mulder), G. van Wilgenburg te Aalten voor Colijnsplaat, K. Spoelstra te Meeden voor Naarden, P. Visser te Gorinchem voor Krommenie en voor Hijken, cand. G. J. Cozijnsen te Amsterdam - voor Koudum, G. K. Geerds te Drijber voor Rotterdam-Z. (vac. J. M. Mulder), Dr E. Masselink te 's-Gravenzande. Benoemd tot hulpprediker te Beetsterzwaag, G. M. van Rennes, a.s. em.-pred. te Heeg (Fr.). Afscheid en intrede. Na bevestiging door Ds E. Brunsting van LuttelgeestKuinre met 1 Cor. 3 9, deed cand. T. Bakker, tevoren lerend ouderling aldaar, intrede te Oldemarkt met 1 Kon. 22 14. Ds K. v. d. Meulen te Kommerzijl is voornemens 5 Dec. a.s. intrede te doen te Landsmeer, na bevestiging door zijn voorganger, Ds H. H. Binnema, thans em. pred. aldaar. Ds J. Nawijn te Avereest 'zal 2 Dec. a.s. door Ds D. de Boer aldaar te Aalten worden beves tigd en 5 Dec. intrede doen. 12 Dec. zal hij te Brede- voort voorgaan. Ds P. B. Lengkeek is voornemens 5 Dec. a.s. afscheid te nemen van Nieuweschans, om 12 Dec. d.o.v. intrede te doen te Eestrum. Ds J. C. Everaars is voornemens 7 Dec. a.s. afscheid te nemen van Denderleeuw (België) wegens vertrek naar Venlo. Ds G. S. Fernhout is voornemens 2 Januari a.s. afscheid te nemen van Nieuw-Beets, om 16 Januari d.o.v. intrede te doen te Wolfheze. Ds H. H. Binnema, em. predikant is thans ruim schoots in de gelegenheid vacante kerken te dienen. Zijn adres is Noord 126 te Landsmeer. Ds P. J. Lambooy, miss. predikant te Pajefcj op Soemba, is verhuisd naar de Theol. School te Soë Via Koepang, Timor (Oost-Indonesië). Ds K. v. d. Meulen is verhuisd van Kommerzijl naar Zuid 65 te Landsmeer. Ds G. M. van Rennes te Heeg mocht j.l. Maandag zijn 70e verjaardag vieren. Tot ons leedwezen is zijn naam uitgevallen in het lijstje van November-jubila- rissen, dat wij in ons no. van 13 Nov. j.l. opnamen. Ds van Rennes werd 22 Nov. 1878 geboren en aan vaardde zijn ambt 19 Dec. 1909 te Dussen. In 1915 vertrok hij naar 's-Gravendeel en sedert 1920 dient hij de kerk vanHeeg. Ds van Rennes heeft in zijn eer ste standplaats een rol gespeeld in de Geref. Jongelings- bond, van welks hoofdbestuur hij deel uitmaakte. Hij behoort tot het college van Generale Zendingsdeputa- ten en was ook lid van de synode van Eindhoven. Als predikant van de zendende kerk van Heeg heeft hij zich voor het zendingswerk zeer verdienstelijk gemaakt. De 70-jarige gaat 1 Januari a.s. met emeritaat en is voornemens hulpdiensten te verlenen aan de kerk van Beetsterzwaag. Examens. Aan de V.U. slaagde voor het cand. ex. theologie de heer J. T. Bakker te Leeuwarden. Het spreken van een stichtelijk woord. De clas sis Schiedam heeft de heer H. Visser, lerend ouder ling te Hoogvliet, toestemming verleend in de kerken van Pernis en Poortugaal een stichtelijk woord te spreken, wanneer in verband met sacramentsbediening te Hoogvliet ruiling zou plaats vinden en voorzover de betrokken kerkeraden hiermede accoord gaan. Amsterdam. In een schrijven heeft de kerkeraad in samenwerking jnet andere kerkeraden van Amster dam-groot de aandacht van de burgemeester gevraagd voor het feit van onnodige verstoring van de Zon dagsrust, vooral door allerlei sportdemonstraties. Niet alleen de rust, maar ook de Sabbathsheiliging komt in het gedrang, doordat allerlei gemeentepersoneel op de Zondag extra diensten verrichten moet. NAGEKOMEN ADVERTENTIES DE ZUIDERZENDING. ZONDAG 28 NOVEMBER 1948. CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Dr A. H. Oussoren TekstJesaja 7 9b. 5.30 uur Ds H. Veldkamp, Zondag 39 Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds H. Veldkamp TekstAmos 9 vers 14. 2.30 uur Dr A. H. Oussoren, Zondag 39 Collecte Geref. Jeudbeweging en Hulpverl. aan gescheurde kerken. Arnemuiden 10.30 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds P. van Til 3 uur Ds A. Scheele Gapinge 9.30 uur Ds A. B. C. Hofland te den Haag Veere 9.30 uur Leesdienst. 2.30 uur Ds J. Hindriks Vrouwenpolder 11 en 4 uur Ds S. van Wouwe Bed. H. Av. en Dankz. Westkapelle 9.30 uur Ds A. Scheele 2.30 uur Ds P. van Til CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 3 uur Ds D. J. Couvée, Zondag 13 Collecte Ned. Bijbel Gen. Breskens (Clubgeb.) 10 en 2.30 uur Dhr P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Ds S. J. Koster te St. Anna Parochie. Oostburg (in Pro Rege) Ds A. A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds H. Hoekstra, Rotterdam Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman, Zondag 9 Dubbele collecte voor de Diaconie. Zaamslag 10.45 en 3.45 uur Ds J. J. Ritsema Voorber. H. Av. 2 uur Grijpskerke 10 uur 2.30 uur Koudekerke 9.30 en 2.30 uur St. Laurens 10 en 2 uur Meliskerke 9.30 en 2.30 uur Oostkapelle 10 uur 2.30 uur Ds A. B. ,C. Hofland te den Haag Serooskerke 9.30 uur (Voorber. H. Av.) en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks Kerstcollecte voor de Diaconie. Ds L. Dorst Ds L. Dorst Ds J. W. Deenik Ds A. Elshout Ds C. Boon Ds C. van Nes Ds J. W. Deenik CLASSIS GOES. Baarland Borssele 10 en 2.30 uur Driewegen 9.30 en 2 uur Goes 10 uur (Voorber. H. Av.) Collecte 's-Gravenpolder 10 uur 5.30 uur Heinkenszand 10 uur 2.30 uur Kapelle 10 en 2.30 uur ,Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra "Lcwedorp 10.30 en 2.30 uur Cand. van Vliet, Ermelo Nicuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wolfaartsdijk 10 en 2.30 uur Ds van Heiningen Wemeldinge 10 en 2.30 uur Ds R. A. Flinterman Yerseke 9.30 en 2. uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN. Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom Ds A. G. v. d. Stoel 7 7 Ds J. J. Dijk te Leiderdorp. Ds P. de Bruyn Ds D. Kuiper Ds J. v. d. Veen Leesdienst en 5 uur (Zondag 28) Drs C. Stam voor Evangelisatie. Leesdienst Ds J. v. d. Leek Ds Y. J. Tiemersma Drs C. Stam Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Tholen 10 en 3 uur Rilland-Bath 10 en 2.30 uur CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 11.15 en 3 uur Ds J. C. Streefkerk te Veere. Bruinisse 9.30 en 3.30 uur Ds D. Bremmer, Zondag 7b Colijnsplaat 10 en 2.30 uur Ds G. Visser Geersdijk 10 en 2.30 u. Ds H. L. v. Aller, Zondag Haamstede 10 en 3 uur Ds D. van Swigchein Kamperland 9.30 en 2.30-uur Ds H. J. Scholing Nicuwerkerk 10 en 6 uur Ds G. Aalbersberg Oosterland 10 uur Leesdienst 2.30 uur Ds G. Aalbersberg Scharendijke 10 en 2.30 uur Ds G. J. Hoytema te Monster, Zondag 44 Wissekerke 10 uur Leesdienst 6 uur Ds G. Visser Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Leesdienst

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3