Net Meisje Officiëele Berichten Predikbeurten I MATTHEUS J, KLERCQ g ELISABETH JOOSSE g GEERAARD VAN DE PUTTE, Vishandel ,,'t Centrum" Hóé velen beginnen daaraan te laat en averechts. Men meent wel pas op het eind, na t maken van zijn eerste preek, daaraan een ogenblikje te moeten besteden. De één ligt in een luie stoel en fluistert of buldert eigen woorden door de stille kamer. Men „zet de preek er „in". De ander stelt zich misschien wel voor de spiegel en aait daar keer op keer -en steeds vlotter eigen maaksel, tot hij verliefd op eigen taal, 't geheel prachtig deklameren kan. Doch, wanneer nu juist iets ongeoorloofd is in de dienst, die moet op voeren tot aanbidding, dan is het deklamatie. Zelf heb ik kort les gehad van de beroemde Albert Vogel, die in mijn studententijd, Hoogleraar trachtte te worden in de welsprekendheid. Hoezeer ik hem bewonderde om zijn sonore, soepele, variabele steni,- en niemand hem destijds overtrof bijv. in het voordragen van een woelige scène uit Shakespeare's Caesar, voor het „ge wijde" was hij stellig ongeschikt. Hij lei het er veel te dik op. Ai mijNiets schijnt zo moeilijk dan gewoon te spreken. Nauw hebben ze de lucht van een gods dienstig woord, of zij. zetten zicl^, tot iets aparts. Maar is dan Gods Woord niet iets héél aparts Het meest bijzondere zelfs Het eeuwig wonder Inderdaad. En daarom, omdat het èn zo zuiver God delijk en menselijk tegelijk is, eist het eenvoud, echt heid, natuur. En is dat niet heel zeldzaam Heel apart? Alle charge, alle gezwollenheid, elke dikdoenerij, of geaffecteerdheid werkt nergens zó stuitend als juist hier in'de dienst Gods, die in Geest en waarheid moet volbrachtEn hóéveel ön-echtheid is soms bedreven juist onder 't klankbord voor de gemeente Gods Daarom, theologische studenten, gaat in uw jonge jaren, liefst naar sprekers uit m'e£-theologische, mis-' schien wel buiten-kerkelijke kring een nuchter officier van justitie, als Mr de Visser in Arnhem was een professor in de. medicijnen, gelijk de Utrechtse Winkler; of een directeur van één of andere H.B.S. Luister goed, let op hóé ver van de zalftoon men blijven kan en toch diep-ernstig zijn gehoor boeien. In binnen- en, buitenland heb ik steeds getracht tussen al de preken, die nu eens met veel, dan weer zonder enige preek toon 's -Zondags moesten worden aangehoord, door de weeks een goed spreker uit heel andere kring te horen. Ik noemde Winkler reeds, de psychiater de Visser, de procureur-generaalFranc Thomas, de Ge- neefse HoogleraarEvelyn Booth, de generaleen vele, vele anderen, wier namen ik vergat. Nooit vergeet ik de Zwitser, die ik eens hoorde in de grote salie de la Madeleine te Brussel. Zijn stem was die avond zó hees, dat hij vroeg of men hem achter in de zaal wel kon verstaan. Het was in het begin te vrezendaar komt met die 2000 mensen niets van terecht. En eer hij tien minuten gesproken had, had hij ons allemaal. Hij spon pns in, al meer, al dichter. Het was geweldig, dat techniek iemand zo helpen kan bij zó hese stem. Maar toch, dat was het niet, het was allereerst' ook hier het hart. Het hart, dat Ludwig Wüllner, toen ook hij géén stem mee/ had, toch volle zalen boeien deed. Altijd weer het menselijke hart. D. J. C. AGENDUM van de voortgezette Classisver- gadering der Geref, Kerken Classis Zierilczee op Woensdag 10 November a.s. in de con sistorie der Geref. Kerk, St. Domusstraat, Zierikzee. 1. Opening door de roepende kerk van Colijnsplaat. 2. Nazien der credentialen door Geersdijk. 3. Constitueren der vergadering. ModeramenDs G. Visser, Praeses Ds D. van Swigchem, Asses sor Ds H. Scholing, Scriba. 4. Vaststellen der notulen. 5. Ingekomen stukken. 6. Instructies. 7. Rapporten. 8. Rondvraag Art. 41 D.K.O. 9. Algemene rondvraag. 10. Vaststellen persverslag. 11Aanwijzing van de roepende kerk en tijd der vol gende vergadering. 13. Sluiting. Namens de roepende kerk van Colijnsplaat, M. J. CONTANT, Praeses. J. VAN GILST, Scriba. AGENDUM voor de vergadering van de Classis Middelburg op 10 November 1948, in de Hofpleinkerk des voormiddags 930 uur. 1. Opening door de roepende kerk van Vlissingen. 2. Nazien der credentiebrieven. v 3. Samenstelling van het Moderamen Ds Veldhuij- zen, PraesesDr A. H. Oussoren, le Scriba Ds J. C. Streefkerk, 2e Scriba Ds P. van Til, Assessor. 4. Notulen. 5. Ingekomen stukken. 6. Rapporten. 7. Instructies. 8. Rondvraag naar Artikel 41 K.O. 9. Persoonlijke rondvraag. 10. Korte notulen. 11. - Sluiting. Namens de roepende kerk, Ds J. HINDRIKS, Praeses. C. VAN ALTEN, Scriba. BORSSELE—DRIEWEGEN. Na 3 jaar vacant te zijn geweest mochten onze ge meenten Zondag 31 October weer een eigen Herder en Leraar 'ontvangen in Ds J. v. d. Veen. Deze deed zijn intrede met Exodus 3 14b. Ds. v. d. Veen werd toegesproken namens de Consulent, de Classis en na mens het Gemeentebestuur. Namens de kerkeraden, J. FRAANJE, Scriba. A..WIJSSE, Scriba. (Wegens gebrek aan plaatsruimte bekort.) ZONNEMAIRE. Zondag 31 October werd cand. Aalbersbehg tot zijn dienstwerk ingeleid door Ds A. J. van Sluijs van Den Haag. In de middagdienst verbond Ds Aalbersberg zich aan onze gemeente met een predikatie over Joh. 3 29 en 30. Namens de kerkeraad, L. v. d. SLUIS, Scriba. ZONDAG 7 NOVEMBER 1948 CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 u. Drs C. Stam, Goes 2.30 uur Dr A. H. Oussoren. Zondag 36 Middelburg (Noorderkerk) 9.30 u. Dr A. H. Oussoren 5.30 uur Ds C. Boon. Zondag 36. Collecte Herstelfonds en Geest, arbeid I Jsselmeer g ebied Amemuiden 10.30 en 2.30 uur Cand. L. J. Boeijenga te Haarlenü Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds P. M.-Veldhuijzen# 3 uur Ds A. Scheele Gapinge 9.30 uur Leesdienst 2 uur Ds J. v. d. Berg Grijpskerke (Ned. Herv. Kerk) 11 en 3.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 en 2.30 uur. Ds A. Elshout St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds C. Boon Meliskerke 9.15 uur Ds L. Dorst, 2.30 uur Leesdienst' Gostkapelle 9.30 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 10 en 2.30 uur Ds S. yan Wouwe Souburg 9.30 uur Ds J. v. d. Berg 2.30 uur Ds J. Hindriks Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 11.15 en 4 uur Ds J. v. d. Berg Ds A. Scheele Ds P. M. Veldhuijzen Westkapelle 9.30 uur 2.30 uur CLASSIS AXEL, Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 3 uur Ds D. J. Couvée Breskens (Cliibgeb.) 10 en 2.30 uur Dhr P. J. de Jonge Hoek 10 uur Leesdienst 5 uur Ds F. M. Verveen Oostburg (in Pro Rege) Ds A. A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen Vrijdag 12 Nov. 6.30 uur Cand. A. C. Scherpenisse te Klundert. Terneuzen 10.45 uur Ds J. J. Ritsema 5 uur Ds D. J. Couvée Collecte Fonds Em. pred. wed. en -wezen. Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Ds J. J. Ritsema CLASSIS GOES Baarland 9.30 cn 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Voorber. H. Av. Borssele 10 en 2.30,uur Ds J. v. d. Veen Driewegen 9.30 uur 2.30 uur Drs C. Stam Goes 10 en 5 uur (Zondag 25) Ds R. A. Flinterman Collecte voor het Bouwfonds. 's-Gravenpolder 10 uur Leesdienst 5.30 uur Ds J. E. Booy, Voorber. H. Av. Heinkenszand 10 uur Leesdienst 2.30 uur Ds R. A. Flinterman Kapelle 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp 10 en 2.30 uur Ds Allaart te Baarn Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wemeldinge 10 uur Leesdienst, 5 uur Ds J. Koolstra Yerseke 9.30 en 2-uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M .J. Arntzen Bergen op Zoom Ds A. G. v. d. Stoel Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruijn Oud-Vossemeer 1.0 en 2.30 u. Cand. Stuursma, Arnhem Poortvliet Tholen Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE, Brouwershaven 11 en 6 uur Bruinisse 9.30 en 3.30 uur Ds D. Bremmer, Zondag 5 Colijnsplaat 10 en 2.30 uur Dhr A. Vreugdenhil te Rotterdam. Haamstede 10 en 3 uur Ds D. van Swigchem Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds H'. Scholing Nieuwerkerk 10 uur Leesdienst, 6 uur Ds D. Bremmer Oosterland 10 uur Leesdienst 2.30 uur (Voorber. H. Av.) Ds G. R. Visser te Rotterdam-Z. Scharendijke vm. en nm. Ds van Wieren te Schiermonnikoog. Wissekerke 10 en 2.30 uur (Voorber. H. Av.) Ds H. L. van Aller Zierikzee 10 en 5 uur Zonnemaire 10 en 2.30 uur Ds G. Visser Ds S. Greving Ds Aalbersberg ADVERTENTIËN De Heer en Mevrouw Janse de Jonge Izeboud geven met grote dankbaarheid en blijdschap kennis vande geboorte van hun Dochter MARGARETHA ADRIANA, Middelburg, 31 October 1948. Lange Noordstraat 70. TijdelijkGasthuis, Middelburg. ||||||llllllllliil!||||lilH M Zoo de Heere wil en Zij leven, H 1= hopen onze geliefde Ouders, JJ ÊÊj Behuwd- en Grootouders op 12 November hun 35-jarige Jf' Echtvereeniging te- herdenken. H Dat zij nog lang gespaard mo- pf |p gen blijven is de wensch van hun fp H dankbare Kinderen, Behuwd- en p| Kleinkinderen. Jf Middelburg, November 1948. JJ Vlasmarkt 46. Volstrekt enige kennisgeving. Heden is in Jezus ontslapen onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer Oud-Lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Ridder in de orde van Oranje Nassau, Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, in de ouderdom van ruim 88 jaren. x Oost-Souburg, Middelburgsestraat 16 H. M. VAN DE PUT^E. M. C. VAN DE PUTTE—BREEL. Krabbendijke M. H. J. VAN HEKKEN—DREGMANS. 's-Gravenhage E. VAN DE PUTTE—MARCELLA. Utrecht, Nachtegaalstraat 18 bis S. P. BIERLING—VAN DE PUTTE. J. BIERLING Klein- en Achterkleinkinderen'. De begrafenis zal plaats hebben op Zaterdag 6 November des middags 2,30 uur op de Alg, Begraafplaats te Vlissingen, Op verzoek van de overledene geen bloemen en geen toespraken. Ermelo, 2 November 1948. Tót ons leedwezen overleed heden in het Rusthuis Mejuffrouw ANTONIA LUIJK, in den ouderdom van 75 jaar. HET BESTUUR VAN HET RUSTHUIS. Middelburg, 29 October 1948. gevraagd voor dag öf dag en nacht gewend met kinderen om te gaan. Adres Mevrouw C. R. Nijenhuis, Bode- markt 12, Middelburg. Gravenstraat 12, Middelburg, heeft zo juist ontvangen een partij blanke ZOUTEVIS ZONDER GRAAT en prima volle Haring voor de in maak, 10 stuks voor 80 cent. Voor bevroren Kabeljouw, zonder graat, ook uw adres. Beleefd aanbev.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3