Officiëele Berichten Predikbeurten lid-timmerman eens een tuinameublement maakte, hoor de ik, maanden later, dat zo iets toch geen pas gaf voor een dominé. Ik beantwoordde de opmerking met de vraag of mijn grote Meester sóms ook niet tot zijn 30e jaar in de timmerwerkplaats had gestaan. Daar zit in zon opmerking toch nog iets van het voetstuk, waarop men de dominé graag wil hebben. Hoe dan ook, maar toch anders als een ander Ac- coord, maar dan alles in deze zin een voorbeeld der kudde. Maar dat als gewoon mens. 'En tegelijk met hartelijke liefde voor de schapen. Maar liefde groeit alleen in de sfeer van vertrouwen. En hoe moet een dominé nu, die aan de éne kant nog altijd op een voetstuk gezét wordt en aan de andere kant door de critiek 'van de gemeente nog hprder naar beneden gescheurd wordt? Denk om de wrijfpaal! Voor die critiek is een dominé,ook niet ongevoelig.! Wat dat nu altijd maar eerlijke critiek, die bedoelt op te bouwen, te helpen, te sterken, opdat het met 'het werk in de gemeente steeds excelsior gaat. 't Is vaak meer afkammen. Neerhalen. Je onmogelijk maken in je werk. Wel hoort de predikant zelf daar 't grootste deel niet van, maar iets er van dringt toch wel tot hem door en dan kan hij verdér, juist daarom, zijn berekening wel maken. Zon enkel woord kan maken dat je een dag, een week, een maand lang er door ge slagen bent. Met al je krachten gaf je je toch. Je trachtte te helpen waar je kon. Op ziekenbezoek, op huisbezoek, in de catechisatie, op de preekstoel. Je dacht dat het goed ging en opeens een koud wate-r bad, waarvan de rillingen je nog een hele tijd lang over je rug lopen. Dat alles geeft aan een predikant vaak een minder waardigheidsgevoel, dat ik bij ontzaglijk veel van mijn collega's ontdekt heb. Je wilt tegen de stroom op, maar kunt het soms niet meer. Zou dat het werk ten goede komen Alleen dan als je je boven alle mensen- gepraat weet te verheffen in 't bewustzijn maar God ziet dat ik met al mijn fouten en gebreken en zonden, toÈh in oprechtheid mijn werk doe en met alles wat in mij is aan Zijn roeping tracht te heantwoorden. Vat dit alles nu alsjeblieft niet op als een klaagzang. En beklaag mij vooral niet. Want het is het heel ge wone, dat elke dominé regelmatig beleeft. Dat dus helemaal niets bijzonders is. Maar dat kon wel eens maken dat een predikant het' moeilijk heeft om van het voetstuk, waarop de ge meente. hem eerst plaatst af te komen. Ik bedoel dat je een beetje argwanend komt te staan tegen de critiek op je werk. Omdat het vertrouwen geschonden is. Daardoor levert het praten met de predikant wel eens moeilijkheden op. Immers je uitpraten gaat niet zonder vertrouwen, meeleven. Daarom geloof ik dat er meer waardering voor ei kaars moeilijkheden moet komen. Wij moeten elkaar zien als mensen, die samen hebben te worstelen om, wanneer er op één of ander punt is een niet-begrijpen- van-elkaar, tot elkaar te komen. Wij zijn toch allemaal maar kleine mensjes, die het hier in 't korte leventje op aarde heus niet zo gemakkelijk hebben, dat wij 't ieder op eigen houtje wel afkunnen, maar elkaar heel erg nodig hebben. Want een dominé is heus niet zo'n groot en sterk mens dat hij alles wel aan kan. Als mens is hij net als andere mensén, als Christen net als andere Christenen, alleen heeft God hem een wonder heerlijk, maar tegelijk ook ontzaglijk verant woordelijk en moeilijk ambt toevertrouwd. Daarvoor heeft hij de steun, door het gebed en de liefde van de gemeente, hard nodig, gelijk de gemeente het zijne. En als wij zo met eikaars moeilijkheden tot elkaar ko men, dan moet het goed gaan, onder Gods zegen. Dan wordt de critiek anders, milder, begrijpend, vra gend, tot eikaars opbouwing in de liefde -en in 't geloof. Z. G. ZONDAG 31 OCTOBER 1948, CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 u. Dr A'. H. Oüssoren 5.30 uur Ds P. van Til, Zondag 35 Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds P. van Til 2.30 uur Dr A. H. Oüssoren, Zondag 35 Collecte Protestants Interkerkelijk Thuisfront en Evangelisatie in eigen stad. Arnemuiden 9 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds A. Scheele 3 uur Ds J. E. Visser te Scherm er horn Gapinge 9.30 uur Leesdienst, 2 uur Ds C. van Nes Grijpskerke (Ned. Herv. Kerk) 11 uur Leesdienst 3.30 uur Ds C. van Nes Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds Au Elshout St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds C. Boon Bed, H. Av. en Dankz. Meliskerke 9.30 en 2.30 uur Ds P. van Strien, Delft Oostkapelle 9.30 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik H. Avondmaal en Dankz. Serooskerke 10 en 2.30' uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks Collecte Zendingshospitaal. Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 9.30 uur Ds C. van Nes 2 uur Ds P. van Til AAN DE KERïfcEN IN DE CLASSIS MIDDELBURG. Inning bijdrage Emerituskas 2e kwartaal boekjaar - P Juli 1948—1 Juli 1949. Gewone Reserve dienst fonds Arnemuiden 5)4 169,13 13,53 Domburg IJ4% 38,44 3,08 Gapinge 1?4 53;81 4,30 Grijpskerke 4%'%* 146,06 11-69 'Koudekerke' 6^4% 207,56 16,60 St. Laurens 4 123, 9,84 Meliskerke 5/4% 176,81 14,14 Middelburg 28 861, 68,89 Oostkapelle 5 153,75 12,30 Serooskerke 8J4% 261,38 20,91 O. en W. Souburg 9)4 284,44 22,75 Veere 3%% -- 99,94 8,- Vlissingen 13 399,75 31,98 Vrouwenpolder 2)4% 69,19 5.53 Westkapelle 1 30,74 2,46 3075— 246,— Inning Classis Quota 2e helft boekjaar 1948. Arnemuiden 5)4 66,- Domburg 1)4% 15,— Gapinge 1/4% 21, Grijpskerke 4% 57, Koudekerke 6%% 81 St. Laurens 4 48, Meliskerke 5^4 69, Middelburg 28 336, Oostkapelle 5 60, Serooskerke 8)4% 102, O. en W. Souburg 9)4% UI» Veere .v3)4% 39, Vlissingen 13 156, Vrouwenpolder 2)4% 27, Westkapelle 1 12, f 1200,— A. GESCHIERE J.Hz. Grijpskerke, 15 October 1948. Giro 369846. BORSSELE—DRIEWEGEN. Op Zondag 31 October zal D.V. de bevestiging plaats hebben'van Ds J. v. d. Veen als Herder én Leraar van de gemeenten BorsseleDriewegen. Deze bevestiging zal te Driewegen geschieden door Ds Tiemersma van Baarland.9.30 uur aanvang kerk dienst. De intrede heeft plaats n.m. 2 uur te Driewegen en 's avonds half zes te Borssele. Namens de kerkeraden van Borssele-Driewegen, J. FRAANJE, Scriba. Ontvangen de collecten voor de Evang. onder Stu derenden en Gestudeerden van de kerken in de classis Axel1. Aardenburg 24,03 Axel 46,17 Hoek -9, Oostburg t 23,26 Schoondijke 45,79 Terneuzen 82,44 Zaamslag 45,78 Zöutespui 22,92 Totaal 299,39 L. MICHIELSEN, Classiscorrespondent. WIJSBEGEERTE EN LEVENSPRACTIJK onder redactie van H. J. Spier en J. M. Spier. Uitg. J. H. Kok, Kampen. Dit boek wil, volgens het voorwoord, een poging doen om „iets van de enorme betékenis van deze wijs begeerte (bedoeld is de wijsbegeerte der wetsidee, H. V.) voor de levenspractijk op verschillend gebied te laten zien'.j; Dienovereenkomstig bevat het dan ook tal van ar tikelen, door verschillend^ medewerkers geschreven, over wijsbegeerte en kerk, wijsbegeerte en prediking, wijsbegeerte en huwelijk, wijsbegeerte en staatsleven, wijsbegeerte en kunst, wijsbegeerte en economisch le ven, wijsbegeerte en sociaal leven, wijsbegeerte en jeugdbeweging, wijsbegeerte en schoolleven, wijsbe geerte en techniek, wijsbegeerte en vakwetenschap. U ziet dus, een grote opzet, en aan deze artikelen reeks werken behalve de beide genoemden J. M. en H. J. Spier, mede Ds Tufrderman f/Ds Popma, Dr Mekker, Dr K. J. Popma, N. A. Wedemeyer Krol, Dr J. Ridder f, Dr Diemer, C. Schout, A. Janss en Ir. H.'.v. Riessen. Laat mij vooropstellen, dat er in dit boek, (dat door de firma Kok keurig uitgegeven en verzorgd is) tal van goede dingen staan, en er zijn enkele artikelen, die op zichzelf juweeltjes zijn. Dit laatste geldt naar mijn smaak speciaal voor het artikel van Ir. van Ries sen, over wijsbegeerte en techniek, en dat is tegelijk vrijwel het enige artikel dat de „wijsbegeerte der wets idee" niet of nauwelijks noemt. Hiermee heb ik tege lijk de zwakheid van dit boek aangewezen. Of laat me 't zo zeggende schrijvers hebben te hoog ge mikt en daarom (vanzelf) hun doel voorbijgeschoten. Er is bij de verschillende auteurs een grote liefde, ik zou haast zeggen, verliefdheid aanwezig t.a.v. de wijsbegeerte der wetsidee van Vollenhove en Dooye- weerd. Ze blijken stuk voor stuk ook goed thuis in de 14 wetskringen van dé arthmetische tot de pistische toe, en zouden op een tentamen een goed figuur slaan. Maar zodra ik nu weten wil, welke de „enorme be tekenis"daarvan is voor de verschillende levenskrin gen, word ik diep teleurgesteld. Er blijft 'n heel klein beetje van over. Ik hoor wel veel Wijsheid over die ■tftetskringen, ik krijg ook aardige definitie's over kerk, prediking, staatsleven enz., maar waar het nu op aan komt, en wat de titel belooft, en waar ik met span ning op zit te wachten, blijft uit. Althans de resul taten zijn zeer onbevredigend. Dit geldt van het ene artikel natuurlijk in meerdere mate dan van het an dere. Wat de heer Schout iïi z'n artikel over „wijsbe geerte en jeugdbeweging" daarover opdist, doet zelfs min of meer ridicuul, aan. Typerend is het artikel van Ds J. M. Spier over „wijsbegeerte en kerk". Het artikel beslaat 14 blz. van het boek, en slechts één blz is gewijd aan de eigenlijke betekenis of de invloed van de wijsbegeerte voor (op) de kerk. En deze ene blz geeft nog slechts dit magere resultaat, dat een dienaar des Woords in bet subjectief verstaan van de boodschapsoms geholpen wordt door hetgeen de Calvinistische wijsbegeerte 7hem geleerd heeft Af en toe krijgt men de indruk, dat. het christelijk denken feitelijk pas begonnen is met de opkomst der Calvinistische wijsbegeerte, en het doet wat komisch aan, dat op blz. 44 staat, dat de wijsbegeerte der wetsidee ons geleerd heeft, dat bij ieder mens aan wezig is een geloofslunctie en een hart of zielIk dacht, dat we dat ook zonder dat allang wisten Tenslotte moet het mij van het hart, dat ik het bijna ongelooflijk vind, dat men de moed gehad heeft, in dit boek aan de heer Janse van Biggekerke (vroe ger) weer een spreektribune te geven. Meer zeg ik daar maar niet van. H. V. om Westkapelle 9.30 uur Ds J. E. Visser 2.30 uur Ds A. Scheele CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v, d. Meulen Axel (Ds -Jan Scharpstraat 1) 10 en 3 uur Ds D. J. Couvée Breskens (Clubgebouw) 10 en 4 uur Dhr P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen Oostburg (in Pro Rege) Ds A. A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 u Ds T. Sap, em. pr. te den Haag Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman, Zondag 6 Extra collecte Diaconie. Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Ds J. J. Ritsema CLASSIS GOES» Baarland 9.30 uur Leesdienst 5 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 en 2.30 uur Ds L. Allaart te Baarn Driewegen 9.30 uur Ds Y. J. Tiemersma Bevestiging Ds v. d. Veen 2.30 uur Ds v. d. Veen, Intrede Goes 10 en 5 uur (Zondag ,24) Drs C. Stam Collecte voor het eigen Emeritusfonds: 's-Gravenpolcter 9.30 en 2' u. Ds Colenbrander, Almelo Heinkenszand 10 uur Leesdienst, 2.30 uur Drs C. Stam Kapelle 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen ,10 en 2.30 uur t Ds J. Koolstra Lewedorp 9 en 2.30 uur Ds v. Ginhoven, Westervoort Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wemeldinge 10 uur Leesdienst, 5 uur Ds J. E. Booy Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN» Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom Geen opgave ontvangen Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruijn Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds R. A, Flinterman 3 Nov. (Dankdag) 10 en 2.30 uur Ds Lindeboom te Zwijndrecht. Poortvliet Ds H. Lanning, èm. pred. te Fijnaart Tholen Ds A. G. v. d. Stoel te Bergen op Zoom Woensdag 3 Nov. (Dankdag) Ds J. J. Adema te Rotterdam. Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 9.30 en 1.30 uur Ds D. Roest te den Haag-Oost. Bruinisse 1.30 en 6.30 uur Ds D. Bremmer, Zondag 4 Colijnsplaat 10 en 2.30 uur Ds H. R. Pel Geestelijk verzorger Sonnevanck te Harderwijk. Geersdijk 10 en 2.30 uur (Zondag 15) Ds H. L. v. Aller Haamstede 10 en 3 uur Ds D. van Swigchem Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds J. Y. Tiemersma em. pred. te Baarland. Nieuwerkerk 10 en 6 uur Leesdienst Oosterland 10 uur Ds D. Bremmer, 3 uur Leesdienst Scharendijke Ds G. Visser Wissekerke 10 en 2.30 uur Dhr, A. Vreugdenhil te Rotterdam. Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 uur Ds A. J. van 'Sluijs Bevestiging cand. Aalbersberg 2.30 uur Ds Aalbersberg, Intrede

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3