kleine Jes Xctmctin Kerknieuws M. VAN L00 FIRMA A. L. LE C0INTRE MENNES' LAMPENHUIS ■VA ogen Predikbeurten „DE MAGNEET" Beroepen te Reeywijk D. Kuiper te Rilland-Bath te Barendrecht (vac. J. Oosterveen) J. van Harmeien te Garijp te Hellendoorn H. v. Minnen te.Oude- horse te Varsseveld (2e maal) A. A. Oostenbrink te Oostburg. Aangenomen naar Apeldoorn pred. pl.) J. F. Colenbrander te Ommen naar Winterswijk (vac. H. de WitUJ. E. Hendriks te Westbroek naar Noordeloos L. Ch. v. d. Schee, cand. te Assen, die bedankte voor Colijnsplaat. Bedankt voor Doornspijk D. J. Coumou te Hein en- oord voor Drachten (vac. B. Slingenberg) M. Ros te Sleeuwijk voor Ymuiden W. Schouten te Zuilen. De eenheidspogingen. De classis Barendrecht nam een voorstel aan van de kerk van Heinenoord om pogingen in het werk te stellen om te komen tot een samenspreking met dè classis Rotterdam der 'Geref. Kerken onderhoudende artikel 31 K.O. Het moderamen werd benoemd als deputatie om terzake stappen te doen. Ter vergadering van de classis Drachten heeft Ds C. J. Hakman, in antwoord op het woord van welkom dat de praeses hem in dit ressort toeriep de classis opgewekt met grote ernst in liefde nota te nemen van de brochure van Ds B. A. Bos en er naar te staan dat de eenheid, die er in Christus al is, toch vooral ook kerkelijk uitkome. Overschie. De kerkeraad heeft de corresponden tie door hem met de raad der Geref. Kerk onderhou dende artikel 31 K.O. ter plaatse gevoerd, openbaar gemaakt. In deze stukken treft de hartelijke toon van laatstgenoemde kerkeraad die zijn brief adresseerde aan de ,,De raad der Geref. Kerk" ter plaatse en niet sprak van „de zich noemende" enz. De aanspraak is ook; weleerw. en eerw. broeders en de ondertekening: met heilbede en broedergroet. Uit de brief van de Geref. Kerk citeren we„U vraagt, of hetgeen de raad van de gemeente des Heeren te Overschie des tijds heeft gedaan, juist is. Wij antwoorden, dat de kerkeraad in zijn huidige samenstelling de handel wijze van de kerkeraad destijds niet juist acht. Met U zijn wij van mening, dat de toen gestelde eis om zich te onderwerpen aan de bindend verklaarde sy nodebesluiten over de leer, ontijdig, het gesprek in de kerk over deze zaak teneinde heeft gebracht". Dit laatste bleek al uit het schrijven van de kerkeraqd aan- de generale synode van Zwolle, d.d. 3 Aug. 1946, waarheen de kerkeraad dan ook nog eens verwijst. De kerkeraad heeft geen enkel bezwaar het toen ge stoorde gesprek voort te zetten. Parijs. De kerkeraad sprak uit, dat het hem onmogelijk is om de pastor-loci, Ds W. G. Scheeres, langer als consulent van de Verenigde Herv.-Geref. Kerk van Parijs te doen fungeren, aangezien deze kerk de censuur en tuchtoefeningen over de ambtsdragers sinds lang schromelijk verzuimt en nalatig is in de bediening van het H. Avondmaal en daaraan vooraf gaande censura morum. De kerkeraad zal gaarne de goede verhoudingen herstellen als hij zekerheid ont- •vangt dat alles gaat naar den Woorde Gods. Aan de betrokken kerkeraad is bij gemotiveerd schrijven hiervan kennis gegeven. Leestafel Ds H. Veldkamp ZONDAGSKINDEREN. Kanttekeningen bij den Heidélbergschen Ca techismus. Deel I en II. Uitgave T. Wever, Franeker. Het is een verheugend feit, dat naast de oudere Cat. verklaringen van Kuyper, Hoekstra, Van Ooster- zee_ en Feringa, om maar enkelen te noemen, er de laatste paar jaren zoveel nieuwere bij gekomen zijn. Uit onze kring zijn daar die van Dr H. A. van Andel, J. G. Feenstra, Dr B. Wielenga en nu deze van onze hoofdredacteur Ds Veldkamp. Verheugend is dat, om dat daaruit blijkt, dat ons oude leerboek nog lang niet uit de tijd is en vooral, omdat de predikanten blijk geven ook van de Catechismus preek wérk te maken. Wel zit ev bij sommigen van ons kerkvolk nog een zekere afkeer tegen de Cat. preek, doch die is ih genen dele gewettigd. Ik ken zelfs gemeenten waar men aan de Cat. preek de voorkeur geeft boven „vrije stof". Wat nu deze Cat: verklaring of liever deze kant tekeningen betreft, ze zijn wel van een zeer bizondere kwaliteit en nemen onder alle verklaringen een aparte plaats in. De stijl, de aanpak, de actualiteit van Ds Veldkamp kennen wij als lezers van de Zeeuwse Kerk bode uit zijn artikelen. Hij gaat ook hier recht op de man af en wanneer ge de verschillende Zondagsaf delingen doorleest, kunt ge U aan de klem van het Woord niet onttrekken. Momenteel is vanwege zijn actuele preken nog al in trek Ds Walter Lüthi, een Zwitsers, predikant uit Bazel. De Hollandse theologen houden nog al van import blijkbaaf. En niet alléén de- Hollandse. Ware onze Catechismus in het buitenland beter bekend en meer in ere, ik ben er zeker van, dat dit werk van Ds Veldkamp eveneens in meerdere talen.zou worden overgezet, juist omdat de schrijver de dingen weet te zeggen in de taal van vandaag, voor het leven van u en mij, niet minder dan Walter Lüthi. Zelf'heb ik bespeurd, hoe verrukt meerdere collega's waren over de verschijning van dit werk. Niet, dat zij slaafs Ds Veldkamp bij zijn kanttekeningen zouden kunnen vol gen. Wie dat doet, mislukt. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is en moet dat ook durven. Als een kraai wil zingen als een lijster, wekt hij enkel de lachlust op. Maar Ds Veldkamp laat ons zien, hoe de Cat. preek midden in het volle leven kan en moet staan, ook al is ons leerboek nu bijna vier eeuwen oud. Doch niet alleen de vaktheoloog, ook elk gemeente- lid zal met graagte deze boeken verslinden. Eigenlijk moesten ze in geen Geref. gezin ontbreken. Zij zijn hun geld (de prijs is 15,compleet) dubbel en dwars waard. Hoeveel geld wordt er niet uitgegeven voor veel mindere dingen. Hier hebt ge een schat voor uw leven. Z. G. ZONDAG 10 OCTOBER 1948 CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds H. Veldkamp 2.30 uur Ds H. Veldkamp (Voorber. H. Av.) Middelburg (Noorderkerk) 9 uur Ds P. van Til Bed. H. Av. 5.30 uur Ds P. van Til, Dankz. H. Av. Collecte Zaaiweek en Verstr. Geref. in Indië. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Leesdienst 3 uur Ds A. Scheele (Voorber. H. Av.) Gapinge 9.30 en 2 uur Ds A. Elshout Bed. H. Av. "en Dankz. Grijpskerke (Ned. Herv. Kerk) 11 en 3.30 uur Ds L. Dorst Koudekprke 10.30 en 4.30 uur Ds J. v. d. Berg St. Laurens 10 en 2.30 uur Ds C. Boon Meliskerke 9.15 en 2 uur Ds C. van Nes Bed. H. Av. en Dankz. Oostkapelle 10 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 10 en 2.30-uur Ds S. van Wouwe Souburg 9 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks Voorber. H. Av. Collecte Evangelisatie „Zaaiweek". Veere 9.30 en 2.30 uur - Ds J. C. Streefkerk Voorber. H. Av. Vrouwenpolder 9.30 uur Ds J. W. Deenik 2 uur Ds J. Hindriks Westkapelle 9.30 uur Ds A. Scheele 2.30 uur Ds P. van Til Collecta: Geref. Verstrooiden in Indië. CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Dhr. P. J. de Jonge Voormiddag Voorber. H. Av. Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 uur Ds D. J. Couvée Viering H. Av. 3 uur Ds D. J. Couvée, Voortzetting _H. Av. en Nabetrachting. Breskens (Clubgebouw) 10 en 2.30 uur Ds D. v. d. Meulen, Bed. H. Av. en Dankz. Hoek 10 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen Oostburg (in»' Pro Rege) Ds A. A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 uur Dhr. A. Wind Theol. Cand. te Snëek. Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman, Zondag 4 Collecte Steunverlening aan door scheuring getroffen zusterkerken. Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Ds J. J. Ritsema CLASSIS GOES. Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borsselë 10 en 2.30 uur Ds W. Bouwman té Leiden Driewegen 9.30 en 2 uur Ds E. Beukema Goes 10 en 5 uur (Cat. vr. 55 en 56) Ds R. A. Flinterman Collecte voor de kerk van Oss en het Militair Tehuis te Bergen op 'Zoom. 's-Gravenpolder 9.30 uur Leesdienst 2 uur Ds R. A. Flinterman Heinkenszand 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kapelle 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen Kruiningen 10 en 2.30 uur Lewedorp 9 en 2.30 uur Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Yerseke 9.30 en 2 uur CLASSIS THOLEN. Ds J. Koolstra Leesdienst Drs C. Stam Ds J. E. Booy Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J.^jArntzen Bergen op Zoom vm. en nm. Ds A. G. v. d. Stoel Krabbendijke '9.30 en 2.30 uur -Ds P. D. Kuiper te Sassenheim. Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Dr Veltenaar Poortvliet Dhr. Vreugdenhil te Rotterdam Tholen 10 uur Leesdienst 3 uur Ds A. G. v. d. Stoel, Bevesting Lidmaten Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 9.30 uur Ds D. Bremmer 1.30 uur Cand. Aalbersberg Bruinisse 1.30 en 6.30 uur Ds D. Bremmer; Zondag 2 Colijnsplaat 10 en 6 uur Geen opgave ontvangen Geersdijk 10 en 2.30 uur Ds H. L. van Aller Haamstede 10 en 3 uur Ds D. van Swigchem Bed. H. Av. en Dankz. Kamperland 9.30"en 2.30 uur Ds H. Scholing Oosterland 10 en 3 uur Leesdienst Wissekerke 10 uur Leesdienst 2.30 uur Dr A. H. Oussoren te Middelburg Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen ADVERTENTIËN Heden overleed, na een korte ongesteldheid, tot onze diepe droefheid, onze geliefde, zorgzame Vrouw, Moeder, Behuwd- - en Grootmoeder, KATHARINA SIMONSE, in de ouderdom van 79 jaar, 2 maanden en 17 dagen. De Here sterke ons in dit zware verlies. K. DEKKER. Wed. GESCHIERE—DEKKER. J. DEKKER. D. DEKKER—MAAS en Kleinkinderen. Biggekerke, 28 September 1948. Door storing in berichtgeving eerst heden geplaatst. Rieten Poppenwagens met geschroefde beukenhouten wielen 4,95, 5,50, 6,25, 7,25 tot 11,84; Beukenhouten Stoel tjes en -tafeltjes '6,75 Onbreekbare Babypoppen vanaf 5,95. Vlasmarkt 31, Middelburg DAJVIESI Koopt uw BABY- EN KINDERKLEEDING bij MEJ. POPPE Gravenstraat 86, Middelburg geschenken, onderhouden de vriendschap. Geef iets goeds, geef een foto of reproductie van Vakfotograaf, L. Noordstr. 27, M'burg. Besteedt uw punten goed KOOPT PRIMA KLEEDING bij Korte Noordstraat, tel. 2003, M'burg Specialiteit in BEDRIJFSKLEDING Bij Uw Wintermantel PAST EEN MODERNE HOED van St. Janstraat 68, Middelburg, Telefoon 2203 KENT U die mooie SLAAPKAMER LAMPEN en NACHT TAFELLAMPJES uit Lange Noordstraat 5759, Middelburg t.o. Doopsgezinde Kerk, telefoon 2492. M wij ons belasten met de vervaar diging van uw Drukwerk BRIEFPAPIER ENVELOPPES REKENINGEN FAMILIEDRUKWERK VERENIGINGSDRUKWERK CIRCULAIRES BROCHURES DISSERTATIES enz. LITTOOIJ 6 OLTHOFF SPANJAARDSTRAAT 47 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3