Jeugdrubriek Jezelf ZIJN Axelaria Officiëele Berichten Woensdagavond half 7 Domburg, Kerkplein. half 8 Westkapelle. Donderdagmiddag en -avond Middelburg op de Markt. Vrijdagavond 6 uur Oostburg, 7 uur Groede, 8 uur Breskens. Zaterdagmiddag half 2 Veere, half 3 St. Laurens, 4 uur Bellamypark. Zaterdagavond 7 uur Souburg. Zondagmiddag 4 uur Middelburg. Zondagavond 7 uur Havendorp, Roerplein. Bekendmaking van deze samenkomsten geschiedt door dezelfde auto met luidsprekers, als regel op de voorafgaande dag. Verder wordt in vele plaatsen huis aan huis lectuur verspreid en staan nog de volgende samenkomsten op het programma Middelburg Woensdagavond 13 October Openlucht samenkomst op de Marict. Zaterdagmiddag 16 October Jeugdappèl op de Markt. Vlissingen Zondagavond 10 October straatprediking in het Bellamypark. Donderdagavond samenkomst in de kerk met zangkoren en declamatie van Jo Nobel. Zondagavond 17 October straatprediking met zangkoren. HavendorpDinsdagavond samenkomst in ontspan ningslokaal van het Havendorp met film en zangkoor. Om half 6 kindersamenkomst. Souburg Vrijdagavond samenkomst in de kerk met zangkoren en declamatie. Koudekerke Maandagavond samenkomst in de kerk met zangkoren. GrijpskerkeDinsdagavond samenkomst in de kerk met hoorspel en zang. U ziet, het programma is rijk genoeg. Geve God Zijn onmisbare zegen over deze arbeid. P. PH. S. pectus Jiserium facit Er moet dus onder de preek iets gebeuren. Wat? Juist in de afgelopen week vond ik in Trouw daar van een treffend voorbeeld „Toen Bevin in afwijking van de voorbereide tekst een beroep deed op de Sowj et-Unie om .de deur voor de wereld te openen en licht en kennis te laten binnenkomen", brak zijn stem". En dan vervolgt de verslaggever „De indruk was overweldigend. Van dat ogenblik aan hielden alle gedelegeerden misschien met uitzondering van de Sowjetdelegaties hun adem in, tot zij hem aan het eindj van zijn rede de grootste bijval brachten, die ooit voor het forum der Verenigde Naties betuigd werd." Zie, daar was het nu Zelfs in die vergadering, waar anders ieder uit zakelijkheid, uit diplomatie of cynisme, zijn hart ver bergt onder een stroom van voorzichtig-opgestelde woorden, gebeurde heter sprak een mensenhart Toen Bevin eenmaal afweek van de voorbereide tekst, toen hij zijn hart niet langer geweld aandeed door het keurslijf van verstandelijke overwegingen èn angst zich te verspreken, toén sprak het, zó dat het zelfs de stem van deze ruwe vent brak-. Maar toen ook, omdat er iets groots, iets zeldzaams in die vergadering van dwoorgewinterde diplomaten gebeurde, hield zelfs dat koel gèhoor, de adem merk baar in en gebeurde er iets in aller hart, ook in dat der Russen Blijkbaar brak het hart van Wisjinski niet. Maar blijven zitten kon hij niet. Hij rees onmiddellijk op na Bevin's laatste woorden. Vermoedelijk met een harder hart dan ooit. In géén geval met hetzelfde. Hoé ondoorgrondelijk zijn gelaat ook stond, zijn snelle heengaan, de beweging verraadde dat er ook in zijn binnenste iets was gebeurd. Hij was geraakt. Te vrezen is dat weldrablijken zal: verstokt. In elk geval heeft wederom het woord, zelfs dat der zeer betrekkelijke waarheid, zijn macht getoond van hart tot hart, hetzij ten goede of ten kwade Dus voortaan allen uit het hoofd preken Dat zou een zeer onjuiste conclusie zijn. Want al gebeurde hét bij Bevin, toen hij zijn voor bereide tekst liet liggen, het eigenlijke, het wézenlijke was niet dat hij zonder papier sprak, maar dat zijn hart sj>rak De ouden wisten het alpectus est quod disertum facitalleen de borst is het die welsprekend maakt. En ik voor mij geloof, dat die vaak vergeten waar heid, ook de predikers van 't evangelie redden kan. Want of we nu de preek lezen of „uit het hoofd" spreken, het moet altijd, het mag nooit anders dan uit het hart! D. J. C. Soms ontmoet je in je leven van die mensen, die er praat op gaan van hun hart geen moordkuil te maken. Hebben ze iets op iemand tegen, ze flappen het er zonder meer uit. Merkwaardig is daarbij, dat ze er zelden iets goeds uitflappen, 't Lijkt wel of ze alleen maar azijn en geen enkel likje honing in hun hart hebben. Niettemin geven ze aan de wrange vruch ten van hun hart een schone schijn door aanspraak te maken op het praedicaat „eerlijk" en „waarheidlie vend". Ze zeggen het precies zo als ze er over denken. Dat heeft ongetwijfeld het voordeel, dat je weet wat je aan zulke mensen hebt. Niettemin brengen zulke mensen, zonder blad voor de mond, de samenleving niet op-hoger plei. Integendeel, zij zijn vaak als een dissonant, een wanklank in een gezelschap dat de goede toon in het gesprek wil bewaren. Daartegenover staat echter een ander verschijnsel, waardoor de samenleving verarmt. Een verschijnsel dat vooral in onze tijd steeds meer zich voordoet n.l. dat wij onszelf niet kunnen zijn en het goede dat er in ons hart is onderdrukt wordt door een vals schaam tegevoel. Wij zijn zozeer verzakelijkt in onze moderne tijd, dat het goede woord, dat uit het hart komt, bijna schaars wordt. Een enkele keer ontmoet je mensen die hun hart in hun woord leggen. Hun woorden worden daardoor als een warme stroom, die verkwikt, ieder die ze hoort. Zodra je met ze in aanraking komt straalt de warmte je tegen. Je geniet er van en koestert je er in. Maar zoals gezegd, zulke persoonlijkheden zijn zeld zaam. Is dat noodzakelijk Ik meen van neen. Alleen onze grote fout is deze, dat wij vaak te druk, te gejaagd leven, zodat wij over onszelf hun leven en ook over de moeiten, waarin een ander verkeert. Wij zijn eigenlijk bang onszelf bloot te geven. Wij sluiten ons in onszelf op en de beste adelste gevoelens blijven besloten binnen het hart, dat als met een ijskorst om geven is. Waarom doen wij dat eigenlijk Maken wij daar door ons eigen leven en dat van onze naaste onze huisgenoten, vrienden, collega's op 't werk, niet ont zettend arm Is 't misschien, omdat wij praktisch in deze materia listische wereld alleen m::ar oog hebben voor de „ron den", voor wat er in de portemonnaie komt, zodat alle geestelijke waarden vo<?r ons gedevalueerd zijn Maar het leven is toch meer dan voedsel, kleding, geld Dit wordt ook zeker in onze kringen nog wel be aamd. Maar dan moeten wij 't ook niet vergeten. Want wij belijden de H. Geest ontvangen te hebben, Die is de Geest voor Christus en ook Zijn invloed wil laten gelden in onze samenleving. De bekering strekt niet zich alleen hierover uit, dat wij bepaalde dingen gaan laten en andere gaan doen, maar bepaalt ook de wijze van doen. Als vrucht des Geestes noemt de- H. S. liefde, blijd schap, goedertierenheid, zachtmoedigheid, vrede. De H. G. heiligt ook ons karakter. En wat er door de Geest gewerkt wordt in ons hart is niet bestemd om als de onontdekte goudader te schuilen in de donkere v aardkorst, doch om in het licht te treden, openbaar te worden. Dat edele, dat de H. Geest in onze harten werkt moeten wij als de gouddelver naar boven brengen en laten schitteren temidden van het menselijk leven. Jezelf zijn als Christen is dus niet maar allerlei boos heid uit je hart laten opborrelen, maar 't goede en edele en schone, dat uiteindelijk Gods werk in 't men senhart is, uitdragen. Wanneer dat goede naar boven wil, moeten wij het niet met kracht terug dringen. Waarom zouden wij bang zijn onze innerlijke gevoe lens te uiten. Natuurlijk kan dat niet altijd en overal, 't Is me echter meerdere malen opgevallen hoe jongens of meisjes, die in eenzame laantjes onder 't schijnsel van de maan allerlei liefs uit de diepte van hun hart te voorschijn weten te toveren, thuis lastige, ongenaak bare sujetten kunnen zijn, van wie maar moeilijk een goed woord is los te krijgen. In zulke gevallen ben ik bang, dat die lieve woordjes na enkele huwelijks jaren of misschien weken niet meer gehoord wor den. Ze waren blijkbaar alleen mogelijk in de eerste liefdesroes. Daarna sluit zich het hart weer als een te vroeg verwelkte bloem. Vele mensen, ook en vooral jonge'mensen zijn er, die zich te-veel in zichzelf opsluiten. Ze gaan daar door hun weg, zonder iets voor een ander te be tekenen. En wij kunnen zoveel voor elkaar zijn. Een enkel hartelijk woord, dat de warmte der ziel uitstraalt, is soms een medicijn, dat een moedeloze -sterkt. Zo waren de woorden van de Heiland. Omdat Hij in ons midden was als één, Die dient. Die Zijn ziel gaf in Zijp dood, maar ook in Zijn leven. Zouden wij er ons dan voor moeten genezen Tracht jezelf te wezen vooral in de dagen als de zon in je hart schijnt', opdat een ander er van mee geniet. Breek hun dan de tradities van menselijke puchterheid en zakelijkheid en laat in je woorden iets doorstralen van de warmte, die er in je hart'is. Z. G. Ds J. van den Berg te Souburg is telefonisch aan gesloten onder No. 209 (kengetal K 1183). Ook andere broeders, leden van de verenigingen, of. die woonachtig zijn in plaatsen, waar nog steeds geen Mannenvereniging bestaat (kerkeraden „let op Uw saeck zijn van harte welkom Tot 23 October dus, broeders Namens het Bondsbestuiir, H. C. VAN DONK, Bondsbestuurder v. Zeeland. Goes, Oostsingel 84. Telefoon K 1100 2272. GIFTEN. Bij de kerkeraad van Goes kwamen binnen 2 giften van f 800,— elk, te verdelen als volgt 500,voor de Kerk, 500,— voor de Diaconie, 200,voor de Zending, 200,voor het Rusthuis van ouden van dagen, 200,voor „Effatha". GEREFORMEERDE MANNENVERENIGINEN IN ZEELAND. Evenals in de andere provincies geschiedt, zal ook in Zeeland een kadervergadering gehouden worden. D.w.z. alle voorzitters en secretarissen van alle Man- nenverenigingen worden in Goes verwacht op Zater dag 23 October om 2.30 uur in de consistorie der Geref. Kerk. Daar zal gesproken worden met elkaar over ons werk, de noodzaak en de uitbreiding daarvan over organisatie e.d. Al wat het hart beweegt, kan daar broederlijk besproken worden, opdat we ze nieuwe moed en frisse kracht ontvangen, om onze taak voort te zetten. Om te vruchtbaarder te werken, verdient het aanbeveling, als men bepaalde' vragen heeft, deze tevoren aan mij op te geven. De reiskosten van voorzitter en secretaris zullen ge heel of gedeeltelijk vergoed worden het Bondsbestuur heeft hiervoor een bedrag ter beschikking gesteld Laten vooral ook komen de bestuursleden van de niet bij de Bond aangesloten verenigingen, dan kun nen ze hun argumenten ons meedelen en mogelijk de bezwaren weggenomen worden. Het is toch al te. mal, dat in enkele gemeenten in onze provincie wél de zus ters een Vrouwenvereniging stichten en onmiddellijk bij haar Bond aansluiten en de mannen broeders uit diezelfde plaats zich afzijdig houden. Of is men daar weer in het ingezonken Richterentijdperk beland, waar de Debora's moeten opstaan, omdat de mannen ach terblijven AGENDA der Classis Tholen voor de vergade ring van 10 November a.s., aanvang 9 uur, in de consistorie der Geref, Kerk te Bergen op Zoom. Moderamen Ds M. J. Arntzen, Praeses br Scriba Ds P. de Bruyn, Assessor. 1. Opening door de Praeses. 2. Nazien van cred. br. en instructies. 3. Benoeming vaste scriba. 4. Lezing der notulen. 5. Zaken uit de notulen. 6. Ingekomen stukken en gevoerde correspondentie. 7. Behandeling van instructies. 8. Rapporten. 9. Rondvraag naar art. 41 en (zo nodig) 43 K.O. 10. Inning collecten en quota. 11Nazien der kasboeken. 12. Aanvragen en vaststelling vacatufebeurten. 13. Algemene rondvraag. 14. Lezing persverslag. 15. Vaststelling volgende vergadering. 16. Sluiting. Te storten collecten en quota. Dubbele Classis-quotum, Quaestor L. de Kok, Kon. Willem III straat 17, giro 396981. 'jfheol. HogeschooJ, Ds A. G. v. d. Stoel. Verstr. Geref. in Frankrijk, J. v. Strien, A. J. Polder. Art. 13, Mr. J. J. Versluys, Oud-Vossemeer, giro 234628. Theol. Fac. V.U., Ds A. G. v. d. Stoel. Hulpbeh. Studenten, Ds D. Kuiper, giro 404113. Hulpbeh. Kerken in Ned., Ds P. de Bruyn. Gen. Zendingskas, Ds A. G. v. d. Stoel. Geestel. arbeid zeevarenden 4 cent per ziel, P. K. D. KUIPpR, h.t. Scriba. Prevo, Rilland-Bath, giro 373388.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 2