Dubieuze Posten UZA VAN DE êMOtofydisl ZEEUWSE KERKBODE vierde jaargang No. is Uitgave van de Gereformeerde Kerken in Zeeland vrijdag 8 October 1948 Hoofdredacteur i Ds H. Veldkamp, Langevielesingel 68, Middelburg, Telefoon 2047 Abonnementsprijs': 2,50 per 'Redacteuren: Ds P. de Bruyn, Ds D. J, Couvée, Ds S. Greving, Drs C. Stam, Berichten en opgave» Predik- halfjaar (bij vooruitbetaling) - beurten, tot Dinsdagsmorgens Afzonderlijke-nummers 10 cent zenden aan de drukkers Advertentiën 20 cent per regel Drukkers: Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg, Telefoon 2438,'Giro 42280 Littooij ërOlthoff, Middelburg ili. In de eerste plaats is er dan de zonde van onbe dachtzaamheid. Dit lijkt op het eerste gezicht niet zo'n zware zonde, maar het wordt al even erger, als u voor „onbedachtzaamheid" leest „gedachteloosheid", en daarmee is tegelijk gezegd, dat deze zonde de dood betekent voor elke ware religie. U moet wel bedenken, dat Ahio en Uza, de zonen van Abinadab jaar en dag gewend waren aan de ark. Ze waren er min of meer familair mee geworden. Ze zagen het „heilige" er niet meer in. De ark was voor hen een meubelstuk geworden, een kostbaar meubelstuk weliswaar, mhar toch niet meer dan een meubelstuk Het ontzag, de eerbied was er niet meer. En als het ontzag, de eerbied uit onze godsdienst is verdwenen, dan is de ziel er uit. Wij bidden dan nog wel, maar zonder ontroering. We lezen de -Schrift nog wel, maar zonder eerbied. We gaan naar de kerk of naar het Avondmaal, maar zonder aanbidding. Het is een godsdienst, waar we zélf niet mèer bij zijn. Laat dan de optocht van de ark zo prachtig zijn als u maar wilt, laat er muziek en zang bij zijn, zo mooi als 't maar kan, als het alles gedachteloos is en zonder ziel, dan wordt het alles één grote vloek. De mensen -daar bij de ark hadden een boetepsalm moeten zingen, omdat ze de ark zolang verwaarloosd hadden daar had de Here allicht nog behagen in kunnen hebben, maar heel deze luidruchtigheid klinkt als een wanklank in Zijn oor. En hiermee hebben we dan het antwoord, waarom de Here niet ingreep in de processie's van de priesters van Dagon's tempel, maar als een bliksem insloeg in een optocht van Zijn eigen heiligdom. God kan deze zielloze, gedachteloze optocht niet dulden, want ieder voelt wel, dat de Here in de dood van Uza Zijn misnoegen uitgesproken heeft over 't hele volk. En "in zekere zin doet de Here dit uit liefde voor Zijn volk en Zijn kerk. Een nieuw tijdperk zou er in Israels geschiedenis aanbreken, nu de ark wordt opgevoerd, maar als dit zó beginnen moet met zielloosheid en luidruchtigheid, dan is dit tegelijk begin van het einde. Hij heeft Zijn kerk te lief, dan dat Hij dit-kwaad zóu willen laten voortwoekeren. Evenals Hij de Pink sterkerk te lief had, dan dat Hij de onoprechtheid van Ananias en Saffira wilde laten voortwoekeren. Uitliefde komt Hij met Zijn oordeel. Naast de zonde van onbedachtzaamheid staat de zonde van eigenwillige godsdienst. Het ging daar allemaal heel plechtig toe, toen de ark naar Jeruzalem werd gebracht, en de feestcom missie had aan alles gedacht, behalve aan één ding. Ze hadden niet gedacht aan het Woord des Heren. Het was eigenlijk al verkeerd begonnen met die wagen. De ark was op een wagen gezet, maar u weet wel dat mócht niet Er stond in de wet des Heren, dat de ark moest worden gedragen door de priesters, en daarvoor waren er ook ringen en draagstokken. U begrijpt wellicht, waaróm de ark gedragen moest worden. Als een dode ten grave wordt gedragen, dan zet men de kist maar niet op een wagen, maar ze wordt gedragen op levende schouders. Men doet dat uit piëteit voor de dode. Daarom wilde de Here ook, dat de ark gedragen werd op levende priesterschouders. Nu, daar dacht men niet meer aan. Dit gebod Gods- werd volkomen verwaarloosd. De Filistijnen hadden'^die ark op een wagen ver voerd, en men vond dat in Israël blijkbaar wel mooi. Dat was eens weer wat anders. Maar niettemin was het puur eigenwillige gods dienst. De Here zegt niet alleen dat Hij gediend wil worden, maar ook hoe Hij gediend wil worden. Gehoorzaamheid is beter dan offerande. Het is in de dienst des Heren niet de vraag, wat wij mooi vinden, of wat wij verzinnen, maar wat de Here van ons vraagt. Het was juist de zonde van Saul geweest, de zonde van éigenwilligheid. Dat mag nu onder de regering van de theocratische koning David niet wéér zo Vandaar dit oordeel Eindelijk, in de derde plaats is hier de zonde van hoogmoed. Uza wil, als de ark gaat waggelen, deze op de been houden. Het is eigenlijk wel belachelijk God moet óns op de been houden, en wat zullen wij Zijn zaak op de been houden. Wij menen soms dat de zaak des Heren staat of valt met onze actie. Hoogmoed tot en met Het is de eerste zonde van de wereld, de zonde van het paradijs geweest, de zonde van hoogmoed. Daaróm dit ontzettende oordeel We hebben vroeger reeds uitgesproken, dat het sterven van Uza niets zegt over zijn eeuwig lot. Dat blijft aan het oordeel des Heren. Uza was de exponent van de zonde van het hele volk, en in zekere zin stierf hier een voor allen. Zo schemert door de figuur van Uza heen de figuur van Jezus Christus. Christus is door de heiligheid Gods verteerd, en geslingerd in de eeuwige dood. Uza spreekt van Gods heiligheid. Christus van Gods barmhartigheid. Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. H. V. De kinderactie- Ik wil beginnen met een terugblik op hetgeen achter ons ligt, n.l. op de actie om kinderen van arbeiders uit de kampen een paar vacantieweken in Zeeland te doen doorbrengen. Deze actie is ook dit jaar weer geslaagd, al ging het met meer moeilijkheden gepaard, dan in het vorige jaar. Wat die moeilijkheden betreft, allen die zich voor deze actie hebben ingespannen, hebben dezelfde erva ring, dat het dit jaar heel moeilijk' was om logeer adressen te krijgen. Er moest gesoebat en gesmeekt worden om de kinderen, .die door de arbeiders opge geven waren, geplaatst te krijgen en dit is dan nog niet eens geheel gelukt.. Sommige vaders moesten te leurgesteld worden, terwijl de propaganda in de kam pen zeer beperkt is gehouden. Wij begrijpen, dat het in vele gevallen ook moeilijk ging om in de vacantiemaand een logeetje in huis te nemen er zijn families, die fyun huis al vol hadden, of zelf uitgingen, of die het finantiëel niet goed doen konden. Maar het wil er bij mij niet in, dat op zo'n grote christelijke bevolking als onze eilanden telt, slechts een honderd kinderen én dan nog met moeite een plaatsje konden krijgen. Dan moeten er toch ook velen zijn, die niet doordrongen zijn van de roeping om hier om Christus' wil een taak te .vervullen, waarin ze zichzelf als christen geven kunnen, waarin ge kun nen meewerken om geestelijk en maatschappelijk te „bouwen" in deze wereld. Die deze roeping wél verstaan hebben zijn dankbaar, dat ze deze kleine liefdedienst hebben mogen bewijzen. En nu kom ik dus aan het welslagen der actie. Een honderdtal kinderen werd geplaatst, waarvan ruim 25 in Zeeuws Vlaanderen en enkelen op Schou wen. Serooskerkeheeft met 15 kinderen een prachtig figuur gèslagen. En men is daar dankbaar, dat men dit werk heeft mogen doen, en er zijn contacten ont staan'met arbeiders, terwijl twee jaar geleden dit kamp als een geïsoleerde plek lag, die geschuwd werd en waar niemand van de bevolking cogtact mee zocht. Voorzover mij mondelinge rapporten bereikten, is ^men ook op andere plaatsen best te spreken geweest over de logeetjes. Maar stuurt U aan mij, of aan de plaatselijke predikant, die het kamp verzorgd, nog even een rapportje, óók als het minder goed is ge weest, dat moeten wij ook weten. Misschien lezen Hervormde Kerkboderedacteuren dit verzoek ook en willen ze dat in hun blad door geven. Ik wil besluiten met alle medewerkers hartelijk 'te bedanken. De Zaai week. En nu de blik voorwaarts gericht. We naderen met rasse schreden de zaaiweek en de gedachte daaraan doet het hart van velen der broederen op Walcheren en Zeeuws Vlaanderen wat sneller kloppen. Want daar is in kleiner of groter kring al veel gedaan, veel besproken, veel gebeden. Er \tfordt veel meer meege leefd dan verleden jaar, maar helaas nog niet door heel de gemeente, ook nog niet door alle kerkeraden en commissies. Is het 'niet jammer, dat op de beide vergaderingen der commissies diejn Juni en September in Middelburg gehouden zijn, telkens maar 7 van de 15 kerken van Walcheren vertegenwoordigd waren? Nu willen wij door dit artikel de zaaiweek nog eens zeer, nadrukkelijk onder de aandacht van een ieder brengen. Het programma zult U hier afgedrukt vinden. Daar door is ieder Gereformeerde in staat mee te leven en mee te bidden en mee te werken. Maar ik ben zo bang, dat de houding van velen onzer nog die is van een belangstellend, toeschouwer. Zo van: ,,'t Zal me benieuwen wat dat oplevert", „geloven ze nu werkelijk dat ze iets bereiken „We \yillen voor ze, bidden, dat God hen kracht geeft Zie nu eens, dat woordje „ze" is in de eerste plaats fout. Dat moet vervangen worden door „we" of „ons". U moet zich bewust- worden, dat U werkt in de zaai week. Neen, nog anders, dat God u en mij roept, dat God voor u en mij een taak heeft, opdat Hij kan wer ken door u en mij in deze zaaiweek en voorts al de dagen van uw en mijn korte leven 't Is Uw zaak, o Hoofd en Heer, de zaak waarvoor wij staan. En in de tweede plaats, dat gebed voor de werkers is mooi, maar het moet uitgebreid worden tot een gebed voor heel die ongelovige wereld, die wij door onze gezamenlijke actie trachten te bereiken. Het moet worden een stormloop op de troon der genade, of het God moge behagen vele harde harten te breken en leven te schenken aan duizenden, die van Hem ver vreemd zijn en die in een donkere wereld het spoor volkomen bijster zijn en of God ons allen wil heiligen, en losmaken van onze zonden, opdat wij de loop van Zijn woord niet in de weg staan door oris gedrag, of door onze zondige woorden of praktijken, maar dat wij leeg mogen worden.van onszelf, opdat God ons allen kan vervullen door Zijn Heiligen Geest. Als zo de gemeenten zich opmaken voor de zaai week, dan kan de zegen niet uitblijven, dan hebben we Gods beloften met ons. Dan denk ik aan het woord van onze Heiland bij het graf van Lazarus „Heb Ik u niet gezegd, dat indien gij gelooft, gij de Heerlijk heid Gods zien zult Hier volgt dan het programma Op Zondag 10 October zal de zaaiweek in alle kerken met een bidstond worden ingeleid. Een belangrijk, deel van de actie groepeert zich rondom de evangelisatie-auto, die ons eiland zal be zoeken. Vanaf de achterzijde van de auto, onder een opge slagen klankbord, wordt het evangelie gepredikt door broeder Schotvanger, bijgestaan door de plaatselijke predikanten en de heer Langeler uit Amsterdam. Door luidsprekers wordt het Christelijk lied ten gehore ge bracht. Voor deze auto is de volgende tournee samen gesteld Maandagavond half 7 Arnemuiden op de Markt, half 8 N. en St. Joosland achter de kerk. Dinsdagavond half 7 Koudekerke, Vlissingse weg, half 8 Vlissingen 1Bellamypark, 2. Ridderspoorlaan, 3. Ravesteynplein.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 1