Het enige wat ik deed was met blijdschap rea geren op het initiatief van Ds Bos. Het enige wat ik uitsprak was, dat het wel eens zo zou kunnen gaan (ik weet daar verder niets van) dat het ambt der gelovigen in deze werkzaam wordt, als de herders weigeren de éne kudde in de stal te vergaderen. Ik dacht dat Prof. Schilder daar wel iets voor zou voelen, want hij heeft voor en na nogal sterk de nadruk gelegd op het ,,ambt der gelovigen". Prof. Schilder denkt een hele hoop kwaad, ter wijl ,,de liefde geen kwaad denkt". H. V. MERKWAARDIG DENKEN. Behalve de enkele uitlatingen die ik in de „knip sels" citeerde, staat het hele nummer van „De Refor matie" van 25 Sept. j.l. vol met oorlogstermen. Er wordt gesproken van een „te verwachten nieuwe aan val op de vrijmaking", die allang „in de lucht" zit. Er is een „anti K. S. campagne" die K. S. wil isoleren. Ds Bos heeft voor de tweede maal op een gewichtig punt gedaan, wat de „tegenstander" graag wilde. Wie lachen om de verzoeningspogingen van Ds Bos Vol gens „De Reformatie" „de kerkverwöesters en daar achter de grote Verleider". Zó staat het heus allemaal in dat blad te lezen. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik van deze dingen niets begrijp, en me er zeer over bedroef. „De Reformatie" denkt en schrijft in een soort vierde dimensie waar ik en vele anderen niet bij kunnen. Termen als „aan val", „omsingeling", „tegenstanders" enz. enz. stammen uit een gedachtenwereld die aan oorlog doet denken, waarbij de enige' gedachte is wie zal het winnen en wie zal het verliezen hoe kom ik als triumfator uit de strijd en hoe krijg ik mijn „tegenstander" klein Er wordt in de kringen der „Reformatie" dikwijsP ge klaagd over „Woordverlating", maar déze mentaliteit is dunkt mij een Woordverlating op zeer grote schaal, als ik mij herinner het Woord van de Schriftdat de groten en machtigen het proberen met heerschappij, maar „alzo zal het onder u niet zijn". Deze geest der „Reformatie" staat wel diametraal tegenover die van de brochure Ds Bos en ik geloof daarom, dat er alleen andere woorden gesproken en andere daden gezien zullen' worden, als eerst bekering plaats vindt in de wereld der gedachten. In het laatste nummer van „De Reformatie" klaagt Prof. Schilder over coincidence's, dié wel niét bewezen zijn, dat ze met elkaar in verband staan, maar die toch opvallen omdat ze tegelijkertijd geschieden. Men moet zulke dingen die altijd wat achterlaten niet zeggen, als ze niet eerst bewijzen zijn, en het zal Prof. Schilder moeilijk vallen die bewijzen te vinden. H. V. expeditie uitzond, welke fotografische opnamen maak te, opmetingen deed, enz. Zij zagen, dat het gevaarte gebouwd was van oleanderhout, terwijl het bestreken was met iets, dat op schellak geleek. Een breed rap port kwam bij de Czaar in, maarzijn regering was weinige dagen later gedaan, en met hem ver dween tevens het opzienbarende rapport, zonder ooit te zijn gepubliceerd. Wie zag ooit tragischer samen loop van omstandigheden Maar, de Russische vliegenier kwam terecht in Amerika, en deed daar zijn verhaal. En, weer zijn anderen heengegaan, en hebben het op de Ararat aldus bevonden. Het kwam in krant en tijdschrift, en op de 6e December 1942 moet het door de aether zijn uitgezonden. Ook moeten een paar Australische vliegeniers, ge durende de oorlog in Engeland gekomen, daar kleine foto's van de Ark hebben getoond. Maar, die waren wel wat erg klein Ten laatste van alles moet ook een juffrouw van Nieuw-Zuid-Wales het verhaal gedaan hebben, dat zij een piloot kende van de R.A.F., die over de Ark gevlogen was. Maar, och arme, deze jonge man is kort daarna in de oorlog gebleven: Zo heb ik dan aan het einde van dit artikel toch enigszins de indruk, waarvan een bekend spreekwoord zegtveel geschreeuw en weinig wol. Want alles wat het bewijs moest leveren, blijkt te zijn vergaan. Zo doende maakt het verhaal op mij toch sterk de indruk Van een leuke fantasie, die heel wat belooft, maar uit eindelijk weinig brengt. Mogelijk ook een kleine proe ve, hoe buitenlandse bladen aantrekkelijk worden ge maakt, en de stof toch zó voorzetten, dat ze er niet mee inlopen. Want, beweert wordt eigenlijk in het hele artikel niets. Het is allemaal gebouwd op „horen zeggen". En, ik kan mij moeilijk indenken, als wer kelijk zulk een ontdekking van historisch belang zou zijn gedaan, dat hiervan geen overtuigend bewijs kan worden overgelegd. Dat de Ark er geweest is, weten wij uit de Schrift. Of ze er nog kan zijn, moet m.i. toch nog iets stel liger worden aangewezen, dan dit Engelse blad doet. Dan zou het wel een geweldig getuigenis zijn, dat de waarheid van het Woord'kwam bevestigen, en dat de mond der tegensprekers zou stoppen. Maar, nog eensdan toch een beetje meer grond onder de voeten, dan we in The Digest hier krijgen. Weer een expeditie er naar toe Wat dunkt U nu eens vanuit Nederland Dan maar een groepje dominees, want die fantaser'en vast nietG. C. St. In het Septembernummer van een Engelse periodiek, „The English Digest", staat een interessant artikel van W. J. Fraser Hutcheson, als korte samenvatting van een wellicht groter stuk, dat elders wérd gepubli ceerd. Daarin worden enige mededelingen gedaan over de ark van Noach, die ook in onze lezerskring onge twijfeld de )Delangstelling zullen trekken. Er wordt n.l. beweerd, dat deze ark nog altijd op de Ararat aanwezig moet zijn, en van verschillende zijde houdt men staande, haar gezien te hebben. De schrijver haalt een uitspraak aan van de bekende Noorse ontdek kingsreiziger, Dr Fr. Nansen uit zijn boek „Armenië en het nabije Oosten", waar deze zegtde Ark strand de op de berg Ararat, waar deze nog tot in veel latere tijd te zien was. Dit is dus een heel wat later getuigenis dan van Flavius Josephus, die beweerde, dat in zijn tijd 100 na Chr.) de Ark nog bestond (Joodse Antiquitei ten Dl I, hoofdst. 3:5). Nu moet, volgens vermeld artikel in The Digest, een geestelijke van de Nesto riaanse Kerk aan het einde van de 19e eeuw, ver klaard hebben, dat na tal van vergeefse pogingen zijn moeite eindelijk werd beloond, en hij bij de Ark is geweest. Volgens zijn beweren heeft hij opmetingen gedaan, - welke blijken overeen te stemmen met de gegevens uit Gen. 6. Deze geestelijke, Nouri geheten, moet een man van grote geleerdheid zijn .geweest, en verder bereisd in de wereld öm van te duizelen. Volgens zijn zeggen stamt zijn geslacht van Nebukad- nezar af Nadien moet uit Belgische financiëele kringen de idee geopperd zijn, om de Ark in stukken naar Chi cago over te brengen, teneinde haar na een expositie een blijvende plaats in Amerika te verzekeren. Maar, het is bij een lumineus plan gebleven, en nog altijd ligt zij temidden van veel sneeuw. De heer Nouri, die met zijn verhaal in Californië kwam, had daar niet het gewenste succes. Men. twij felde zelfs aan zijn geestelijke vermogens, waarom hij dan ook tijdelijk werd ondergebracht in een krank zinnigengesticht. De term „iémand tegen zichzelf be schermen" was toen nog niet uitgevonden, maar de geestelijk-ontdekker werd opgeborgen. Maar, gelukkig voor hem kwam de vrouw in 't spel. Een dame meende zich zijner te moeten ontfermen, en „de Kooi" ging weer open. Eert de vrouwen Dan, verder gaat de historie. De eerste wereldoor log kwam, en daarna de Russische revolutie. Een Russisch vliegenier, die in de buurt van de Ararat terecht kwam, heeft met een mede-piloot op één van zijn vluchten de Ark daar gezien. Zijn rapport drong eindelijk door tot de Czaar van Rusland, die een Liefelijke voeten Deze dagen werd weer eens in enkele bladen de kwestie van het al of niet uit het hoofd preken op gang gebracht. En daarmee ook de algemener vraag, hoé te prediken, zodat de beste vrucht daarop ver wacht mag worden en er geen geldige reden tot klacht overblijft. Want dat err jaar in jaar uit, al of niet gerecht vaardigd, door heel wat leden uit alle mogelijke Pro testantse kerken wórdt geklaagd, weet ieder. Soqjs wordt zelfs op ruwe wijze over het misschien allerzwaarste werkde Woordverkondiging, geoor deeldook wel eens door lieden, die in hun eigen stiel zichzelf lui, onbekwaam, soms zeer berispelijk gedroegen. In elk gevql door mensen, die naar gelijke harde maatstaf gemeten, zelf ver blijven beneden een redelijk peil. Voorop sta, dat zulk onbarmhartig oor delen over een grote groep van geestelijke werkers, die over 't algemeen hét beste geven van wat zij zelf bezitten, allerminst de Geest van Christus toont. En toch al sluiten wij nu zulke volstrekt on- geroepenen uit het feit ligt er, dat in tal van ge meenten ook heel wat welwillenden 's Zondags dik wijls onbevredigd huiswaarts gaan. Wanneer men als consciëntieus predikant dit niet steeds uitgesproken oordeel vóélt, maakt, dit moede loos. Het komt de prediking van de volgende Zondag niet ten goede, dat de jonge dominee merkt, dat eigen lijk velen, ondanks zijn zwoegen,* geen goed woord voor zijn preekwerk over hebben. Of, pijnlijker nog dat van 'n voorganger uitbundig voor zijn oor prijzen! Misschien neemt hét aantal slapers of thuisblijvers toe. Misschien ook niet. Maar in elk geval komt bin nen enkele jaren al groter matheid over elke kerk dienst. Geen timmerman sloeg meer 'n spijker, geen schilder deed nog 'n streek, indien hij zó op de vingers werd gekeken als menig dominee, zó onbillijk vaak beoor deeld, ofschoon hij toch meestal geen hoge rekening voor zijn arbeid heeft ingediend. In 't leven heb ik getracht steeds ogen en oren goed open te houden. En 'k" ben er van overtuigd, dat wanneer men eens het percentage zou berekenen van alle advocaten, dokters, onderwijzers, aannemers, kantoorbedienden, dat feitelijk voor hun werk niet deugt, 't niet serieus verricht, dan zou men zeker tot een hoger cijfer komen, dan dat zou moeten worden vastgesteld voor de dominees. De eersten begaan ech ter meestal hun grofste fouten in 't verborgen. De laatsten timmeren ook met hun kleinste altijd aan de weg en wonen in een glazen huis. En ieder meent maar bekwaam te zijn, juist hun arbeid en vooral de preek te kunhen beoordelen, al haalde de criticaster zelf op school nooit een voldoende voor rekenen of taal. Waar echter wordt over 't geheel meer en beter gestudeerd, beter het „vak" bijgehouden dan in de studeerkamer van de pastorie Zet de boekenaanwinst van een jaar van 100 leraars aan Middelbare Scholen eens naast de boekenaanwinst van 100 dominees, on danks karige bezoldiging, en ge zult eens zien hoe -het nieuwe studienfateriaal in de pastorie door de bank het ver wint. Vergelijk voorts eens niet slechts het aantal, maar vooral de inhoud van de doorsnee-politieke redevoering van 100 politici met die van 100 willekeurige predi kanten En tegenover de vaak slecht-verzorgde spee ches, eindeloos herhaald door 't hele land meest over 't zelfde stelletje bij elkaar geharkte „actuele" kwes ties, steekt althans de Gereformeerde predikant met zijn tenminste 100 verschillende, nieuwe preken per jaar als een soort wonder af. Dit is dan ook van de meesten veel te veel gevergd De allereerste jaren in de pastorie zijn vaak zenuwslopend nachtwerk. Eerlijk gezegd gelet op de vanzelf niet steeds grote talen ten, sta ik verbaasd, dat het corps als geheel, het er naar vorm èn inhoud nog zó afbrengt Toch' blijft het pijnlijk feit, dat ten spijt van veel loffelijke arbeid, men in menige gemeente over zijn dominee of die „van elders" optrad, als preker klaagt. Liefelijk prijst men hun voeten niet, ofschoon zij za kelijk de goede boodschap toch wel brengen. Luister maareens, wanneer in een vacante ge meente een jaar lang „vreemde" dominees de ronde hebben gedaan. Hoe is dan soms het oordeel over deze 52 verschillende dominees Wanneer er niet toevallig' allerlei celebriteiten te verkrijgen waren, dan zegt Jan of Piet: nou, je kunt de helft van me gestolen krij gen En niet slechts Jan of Piet, die wel nooit voor het „ambt" in aanmerking zullen komen, maar ook ouderling A. en diaken B„ die geacht worden de besten te zijn, zouden nog niet de helft van de hun bekende domineesZondag aan Zondag willen horen, De massa trouwe kerkgangers, die graag een goede preek hoort, gevoelt zich door de helft der predikanten zelden werkelijk gecontenteerd. Men gaat naar de kerk. Men hoort al of niet bekende dingen aan en gaat heen zonder diep terneer geslagen te zijnr of tot in de hemel opgeheven. Zij hebben het gevoeler is niets gebeurd Móét er dan iets gebeuren in de dienst des Woords? Wat dan D. J. C. AGENDUM voor de vergadering der Classis Zierikzee van de Geref. Kerken D.V. op Woensdag 6 October a.s, in de consistorie der Geref, Kerk, St. Domusstraat te Zierik zee, Aanvang 10,15 uur. 1. Opening door de roepende kerk van Colijnsplaat. 2. Nazien der credentialen. 3. Constitueren der vergadering. ModeramenDs G. Visser, praeses Ds H. Scholing, scriba Ds D. van Swigchem, assessor. 4. Lezing en vaststellen notulen. 5. Peremptoir examen Cand. G. Aalbersberg, beroe pen predikant te Zonnemaire. Preekvoorstél over Jesaja 26 2027 5. Exegese O.T. Ps. 84 en Jeremia 1. Exegese N.T. Joh. 15 en de Brief aan Filemon. 6. Ingekomen Stukken. 7. Instructies. 8. Rapporten. 9. Rondvraag naar Art. 41 D.K.O. 10. Algemene rondvraag. 11. Vaststellen persverslag. 12. Aanwijzing van de roepende .kerk en tijd der volgende vergadering. 13. Sluiting. Namens de roepende kerk van Colijnsplaat, M. J. CONTANT, praeses. J. VAN GILST, scriba. KORT VERSLAG van de vergadering van de classis Tholen der Gereformeerde Kerken, gehouden te Bergen op Zoom, 23 September 1948, in het catechisatielokaal der Gerefor meerde Kerk. 1De praeses, Ds de Bruin, opent de vergadering hij' laat zingen Psalm 119 vers 9, 'leest 2 Tim. 3 4 4 5 en gaat voor in gebed. 2. De kerk van Poortvliet controleert de credentie- brievenalle kerken zijn wettig vertegenwoordigd mede door een diaken» waaraan keurstem wordt ver leend. De tweede afgevaardigde van Tholen komt later ter vergadering. 3. Het moderamen is als volgt samengesteld: Ds de Bruin, praeses, Ds Kuiper, scriba, Ds v. d. Stoel, assessor. 4. Ds de Bruin wenst de kerk van A. J. Polder geluk met de intrede van Ds Arntzen; Ds Arntzen met zijn komst en Ds Kuiper met zijn laatste beroep en de kerk van Rilland én de classis met het bedanken voor dat beroep. 5. De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 6. Zaken uit de notulen. Naar aanleiding van het feit, dat br. V. te G. zich nog niet tot zijn classis heeft gewend in verband met een onderzoek naar art. 8 K.O. wordt besloten inlichtingen bij br. V. te vra gen. 7» Ingekomen stukken. DeZe worden op twee na voor kennisgeving aangenomen. Het verzoek om steun aan gescheurde kerken wordt niet zonder meer. aan vaard. Besloten wordt - een schrijven te richten aan dep. ad hoc. In verband met de acute nood zal ge collecteerd worden in de kerken der classis, opdat daarin kan worden voorzien. De classis spreekt uit van oordeel te zijn, dat dé. deputaten het tijdstip voor deze steun niet juist ge-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 2