LEESTAFEL Naar mijn gedachte had de vergadering in Amster dam zich daarmee bezig moeten houden, en moeten vragen, hoe in Nederland de zaken zijn gegroeid, en zich' rekenschap moeten geven, wat de Calvinistische levenshouding voor daadwerkelijke geestelijke volks kracht heeft voortgebracht. Wat eens vanuit Geneve door de landen gegaan is, heeft metterdaad gfeleid tot een beïnvloeding van het volksleven, ook op het terrein van maatschappij en staat. Het heeft meer geleid tot een leven bij het Woord, dan de invloed der Lutherse reformatie, al zei Lutherdan ook van het Woord_ zullen zij af blijven. En, in ons vaderland, waar dat Calvinisme wortel geschoten heeft als haast in geen ander land, had een bijeenkomst uit de kringen der Kerken zich toch zeker daarvan dieper rekenschap behoren te ge- ven. Ds M. Groenenberg, Herv. predikant te Amsterdam, heeft daar blijkbaar toch iets van gevoeld, en zich af gevraagd, of de vergadering wel in staat was, tot een dergelijke afwijzende uitspraak der Christelijke partijen te komen. Naar zijn zeggen zaten de meeste Hollan ders ter bijeenkomst in andere secties, zodat de stem uit Nederland daarbij weinig gesproken heeft. Ook betreurt hij hierbij de afwezigheid der Geref. Kerken, die juist hierover haar^geluid hadden moeten geven. Men kan de kwestie zó stellen. Maar moet dan toch er bij voegen, dat de kerken in het aannemen van ver schillende conclusies .voor een verantwoordelijkheid geplaatst waren, waarvan het de vraag is, of zij die konden dragen. Was het slechts een bijeenkomst ge weest, waar elk zijn getuigenis gaf, en alléén daarvoor verantwoordelijk was, waar geen conclusies werden aangenomen maar alleen de verschillende stemmen op klonken, dan geloof ik, dat de beslissing over toetre ding makkelijker genomen ware. Maar, juist het trekken van conclusies levert een bewijs, dat een terug blijven toch niet alleen uit nega tivisme mag verklaard worden. Vanuit de vergadering zelf bekeken, had zij voor 't minst naar het oordeel der Geref. Kerken over zulk een belangrijk punt moeten vragen, oferkennen, dat zij niet competent was, hier een uitspraak te doen. Men heeft in Nederland iets besloten, dat alleen vanuit Nederland duidelijk toegelicht had kunnen worden. Op dit punt heeft deze vergadering niets verder ge bracht, maar een staaltje geleverd van heel weinig principiëele bezonnenheid. Als dan de Kerkèn in het buitenland zó weinig op de hoogte zijn van wat het denken en belijden in de geest van Calvijn mocht betekenen, dan was hier'•re den geweest tot onderzoek. Dat zou de samenkomst meer vruchtbaar hebben gemaakt. Voor de Gereformeerde levenskring houdt dat in, zich af te vragen, op welke wijze getuigd moet worden voor Schriftuurlijke levensontwikkeling, zó, dat bui tenstaanders het horen, en daardoor tot nadenken wor den gebracht. Dat dit nodig is, kan ook weer uit de verslagen van de bijeenkomst der wereldkerken blijken. Bij 't horen van de noodkreten, daar-geslaakt over de huidige chaos, kwam soms 't verlangen in u op, dat nu een ander het woord zou nemen, om historisch te tekenen, hoe de Calvinistische reformatie eens haar werk begon, en haar rijke winst verkreeg, om dan vervolgens aan te tonen, dat het geheim van deze reformatie washet ootmoedig buigen voor Gods Woord, niet gehavend door 't ontleedmes der critiek, maar eerbiedig genomen als levensbron en waarheids fontein, waaruit èn het persoonlijke, èn het gemeen schapsleven zijn gezonde kracht ontving. Is er onder ons nog voldoende dankbaar waarderen voor de zegen Gods, die Hij in de historie gaf Ook van ons kerkelijke leven En, zijn wij bezield, om in deze weg voort te gaan, opdat door onze geloofs houding het leven rondom ons zal gezegend worden Indien het napraten over de Oecumenische vergadering in Amsterdam ons naar deze vragen terug leidt, dan ligt tenminste daarin enige winst. Het gaat er om, dat wij ons het Evangelie van Jezus Christus niet scha men, maar dat wij met de belijdenis daarvan werken willen tot gezond kerkelijk leven en Christelijke volks verhoudingen. G. C. St. We herinneren aan de vergadering ^an de Evan gelisatie Commissies Zaterdagmiddag 25 Sept. 3 uur in de Hofpleinkerk te Middelburg. Namens Evang. Dep., J. C. STREEFKERK, Scriba. REGELJNG VACATUREBEURTEN. DomburgOctober v. Nes, Streefkerk. November v. Til, Veldhuijzen. December Veldkamp, v. Wouwe. VrouwenpolderOctober Deenik, Dorst, Veldkamp. November Oussoren, Hindfiks, v. d. Berg. December Èfshout, v. Nes, Streefkerk. Westkapelle October v. Til, Veldhuijzen. NovemberVeldkamp, v. Wouwe. Decemberv. d. Berg, Boon. GapingeOctober v. d. Berg, Boon, Elshout. November Deenik, Dorst. December Oussoren, Hindriks. Brouwershaven September Deenik. November Streefkerk. ZoutespuiOctoberv. d. Berg. DecemberDorst. HAAR WERK GING DOOR door R. Marsman. Uitg. Daamens Uitg. Mij, Den Haag. Dit boek geeft een beschrijving van het leven der koninklijke familie in Canada gedurende de vijf oor logsjaren. De hoofdpersoon is prinses thans Konin gin Juliana, en ieder zal begrijpen dat H.K.H. be doeld is met die „haar" wier werk doorging. Een en ander is met grote liefde geschreven, en boeit van begin tot eind. De uitgeverij maakt een excuus over de foto's, die onder moeilijke omstandigheden moesten genomen, en die daarom niet goed gereproduceerd zouden kunnen worden. Dat valt nogal wat mee. Ik moet zelfs zeg gen, dat het keurig werk is, en ieder bezitter van dit boek zal dankbaar wezen voor deze zeldzame serie foto's, waarvan vele historische waarde behouden. - H. V. AGENDUM voor de Classicale vergadering op Dinsdag 5 October a.s. in de Gereformeerde Kerk te Terneuzen, aanvang 9.30 uur. Het Moderamen voor deze vergadering bestaat, vol gens art. 10 H. R., uit de brs.Ds J. J. Ritsema, Pra ses Ds H. Pestman, Scriba Ds D. J. Cöuvée, Asses sor. Orde der werkzaamheden. 1. Opening door de Praeses der roepende kerk. 2. Nazien en rapport credentialen. 3. Lezing en vaststelling der notulen. 4. Behandeling der ingekomen stukken. 5. Rondvraag naar art. 41 D.K.O. In verband daarmede behandeling der voorstellen en instructiën der Kerken. 6. Rapport der verschillende Deputaten. 7. Afdoening van geldelijke zaken. 8. Benoemingen Deputaten enz. (zie 8 en 9 art. 11 H.R.). 9. Aanwijzing roepende kerk. Vaststelling van datum. 10. Vaststelling korte notulen. 11. Sluiting. Namens de roepende kerk van Zaamslag, J. J. RITSEMA, Praeses. J. PHILIPSE, Scriba. Zaamslag, 20 September 1948; Op de lastbrief voor deze vergadering dient* de opbrengst der navolgende collecten te worden vermeld: Juli :s Hulpbeh. Kerken in de Prov. Geest. verz. Ziekenhuispat. en verpl. Aug.: Theol. Fac. V.U. HulpBteh. Studenten in de Prov. Sept.Evang. onder Studerenden en Afgestudeerden. Evang. in de Provincie. Tevens wordt gevraagd de volgende collecten te houden vóór de eerstvolgende classisvergadering Oct.Theol. Hogeschool. Hulpbeh. Diaconieën. Nov. Verstr. Geref. in het buitenland. Ned. Bijbelgen, (niet classicaal). Dec.Jodenzending. OPEN DAT LUIK door Ds J. H, Sillevis Smit. Uitg. J. N. Voorhoeve, Den Haag. De auteur is zoals men weet hoofdvlootpredikant, een man die als niemand anders de juiste toon heeft weten te vinden om met z'n matrozen en... officieren te praten. Dit boekje is daar een weerspiegeling van en dan begrijpt u het al. Het is zo maar vlotweg en gezellig en zonder omhaal geschreven. Het is niet zozeer een gekroonde dan wel een geankerde „alle mansgading", en daar hier meer de frisse zeewind dan de plechtigheid van de kroon in te vinden is, mag ik het liever. Men doet zichzelf schade, als men dit boekje niet leest. H. V. PARAFRASE DER HEILIGE SCHRIFT. Jeremia I, II, III door Dr A. de Bondt. Uitg. Wever, Franeker. Over het karakter en het gewicht van de parafrase in 't algemeen behoef ik hier niets te zeggen. Ieder die de verschenen deeltjes kent en gebruikt, zal er dank baar voor zijn, dat ze bestaan, en dat de reeks nog steeds groeit. Wie ook maar enigermate op de hoogte is van de geheel bijzondere moeilijkheden die het bogk Jeremia oplevert, begrijpt dat Dr de Bondt geen ge makkelijke taak gehad heeft, door dit te parafraseren. Hij heeft er zich prachtig van gekweten, en deze drie deeltjes zijn een zeer kostbare aanwinst van de serie. H. V. DE BOUWLIEDEN GODS door Walter Luthi. Uitg. Wever, Franeker. Nehemia was de man van de „wederopbouw" en wie Luthi kent, begrijpt terstond, dat hij het boek Nehemia dankbaar aangegrepen heeft, om het lichtend te plaatsen in onze chaotische tijd, waar aan alle kan ten, maar vooral geestelijk, opgebouwd moet worden. Ik kan misschien beter zeggen, dat dit Woord van God de schrijver aangegrepen heeft. Hij zit er hele maal in. Hij schrijft met een bewogenheid, die ontroert en met een gemakkelijkheid die jaloers maakt. Voor bibliotheken van predikanten, onderwijzers en van di verse verenigingen lijkt me dit boekje bijna onmisbaar. H. V. ZONDAG 26 SEPTEMBER 1948 CLASSIS MIDDELBURG. Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 u. Dr A. H. Oussoren 5.30 uur Ds H. Veldkamp, Zondag 32 Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds H. Veldkamp 3 uur Dr A. H. Oussoren, Zondag 32 Collecte Herstelfonds en Chr. Bewaarschool. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Bed. H. Av. en Dankz. Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds A. Scheele 3 uur Ds C. Boon Gapinge 9.30 uur Leesdienst 3.15 uur Ds H. Veldkamp Grijpskerke (Ned. Herv. Kerk) 11 en 3.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds Elshout St. Laurens 10 uur (Vergaderlokaal) en 7 uur (Ned. Herv. Kerk) Ds C. Boon Meliskerke 9.15 en 2 uur Ds C. van Nes Oostkapelle 10 en 2.30 uur -Ds J. W. Deenik Serooskerke 10 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en. 5 uur Ds J. Hindriks Collecte Hongaarse studenten en Emeriti. Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwènpolder Westkapelle 9.30 uur Leesdienst 2.30 uur Ds A. Scheele, Voorber. H. Av» Collecte Wederopbouw Kerk. leven Indië. CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 3 uur Ds D. Couvée Breskens (Clubgebouw) 10 en 2.30 uur Dhr. P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen Oostburg (in Pro Rege) Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds G. F. Hajer te Leiden Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman Zaamslag 9.30 en 2.30 uuf Ds J. J. Ritsema Zoutespui CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Borssele 10 en 2.30 uur Ds Y. J. Tiemersma Driewegen 9.30 en 2 uur (Zendingszondag) 9.30 en 2 uur Dr G. J. v. Reenen te Maartensdijk Goes 10 en 5 u Ds R. A. Flinterman (Zondag 20 H.C) Collecte voor het geestelijk contact met onze militairen. s-Gravenpolder 9.30 uur Leesdienst 5.30 uur Ds J. v. d. Leek Heinkenszand 10 en 2.30 uur Kapelle 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp 10 en 2.30 uur Ds A. Schippers te C)lst Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wemeldinge 10 uur Leesdienst 5 uur Ds P. de Bruyn te Krabbendijke Wolfaartsdijk 10 en 2.30 uur Drs C. Stam te Goes Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bed. H. Av. Bergen op Zoom vm. en nm. Ds A. G. v. d.Stoel Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds Allaart Poortvliet Ds Lanning te Fijnaart Thótkn 10 en 3 uur Ds B. A. Knoppers, Amsterdam Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 11 en 6 uur Bruirttsse 11 uur (Voorber. H. (Zondag Colijnsplaat 10 en 6 uur Ds M. Geersdijk 10 en 2.30 uur Haamstede AO en 3 uur Kamperland 9.30 en 2.30 uur Nieuwerkerk 10 uur 6 uur Ds H. Oosterland 9.30 uur 3 uur Scharendijke 10 en 2.30 uur Ds Wissekerke 10 en 2.30 uur Zierikzee 10 en 5 uur Zonnemaire 10 en 2.30 uur Ds A. A. Oostenbrink te Oostburg. Av.) en 5 uur lb) Ds D. Bremmer de Witte, Rotterdam Ds H. L. van Aller Ds D. van Swigchem Ds H. Scholing Leesdienst Retel te Haaksbergen' Ds D. Bremmer Leesdienst H. Retel, Haaksbergen Ds G. Visser Ds S. Greving Dhr G. Aalbersber-g Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. No. 6095 verschijnt deze uitgave wekelijks en is de omvang van dit num mer 4 pagina's, paginaformaat 27J/£ X 40 cm.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3