LEESTAFEL AGENDUM voor de vergadering van de Gere formeerde Kerken in de classis Tholen der Gereformeerde Kerken op Donderdag 23 September a.s., des morgens te 9 uur in het catechisatielokaal der Gereformeerde Kerk van Bergen op Zoom. ModeramenDs de Bruin, praesesDs Kuiper, Scriba Ds v. d. Stoel, assessor. 1. Opening door de praeses. 2. Nazien der credentiebrieven en instructies. 3. Vaststelling der acta van de vorige vergadering. 4. Zaken uit de notulen. 5. Mededeling van ingekomen stukken en gevoerde correspondentie. 6. Behandeling van Instructies. 7. Rapporten. 8. Rondvraag naar art. 41 en (zo nodig) art. 43 K.O. 9. Inning der collecten en quota. 10. Aanvragen en vaststelling van vacaturebeurten. 11. Benoemingen. 12. Algemene rondvraag. 13. Lezing persverslag. 14. Vaststelling volgende vergadering. 15. Sluiting. CLASSIS ZIERIKZEE» De vergadering van de Kerken in de Classis Zierik- zee zal D.V. worden gehouden op Woensdag 6 Oc tober a.s. Namens de roepende kerk van Colijnsplaat, M. J. CONTANT, Praeses. J. VAN GILST, Scriba. EVANGELISATIE WALCHEREN. Zaaiweek 1948 van 118 October. Allen bidden mee en werken mee CLASSIS GOES. De Kerk van 's-Gravenpolder roept de Kerken in de Classis Goes samen op Woensdag 13 October 1948, 's morgens om 9.30 uur. Stukken voor de agenda in te zenden bij eerst- ondergetekende vóór 26 September a.s. J. DE DREU, Praeses. C. CLARISSEN, Scriba. AAN DE KERKEN IN DE CLASSIS AXEL. Inning bijdragen Emeritaatskas le kwartaal boek jaar 1 Juli 1948 tot 1 Juli 1949. Voor dit kwartaal te ontvangen van de kerk van Aardenburg 63,18 Axel 78,98 Oostburg 100,04 Schoondijke 147,42 Zaamslag 236,93 Zoutespui 52,65. Willen deze kerken bovengenoemde bijdragen in elk geval vóór 1 October a.s. storten op mijn gironummer 166159? H. PESTMAN. Terneuzen, 13 September 1948. Zaterdagmiddag 25 September 3 uur hopen Evan- gelisatiedeputaten in Middelburg in de Hofpleinkerk samen te komen. Zij zouden gaarne op die vergadering afgevaardig den aanwezig zien van de kerkeraden en Evang. Com missies op Walcheren om samen te spreken over de Zaaiweek die in October alom in den lande georgani seerd wordt. We rekenen op de medewerking van alle kerken /en commissies. U blijft toch niet achter Namens Evang. Deputaten, J. C. STREEFKERK, Scriba. J. HINDRIKS, Voorz. EVANGELISATIE WALCHEREN VAN DE GEREF. KERKEN CLASSIS MIDDELBURG. De Kerken op Walcheren worden vriendelijk ver zocht het verschuldigde quotum over het boekjaar 1948/49 (1 Juni31 Mei) te voldoen. Het quotum be draagt 1000,Voor de afzonderlijke kerken zijn de bedragen als volgt Arnemuiden 5J^ 55, Domburg 1 X% 12,50 Gapinge IX 17,50 Grijpskerke 4% 47,50 Koudekerke 6X 67,50 St. Laurens 4 40, Meliskerke 5%% 57,50 Middelburg 28 280, Oostkapelle 5 50, Serooskerke 8J^ 85, Souburg 9X 92,50 Veere 3J4 32,50 Vlissingen 13 130, Vrouwenpolder 2X 22,50 Westkapelle 1 10, U gelieve te storten op Gironummer 365977 van J. J. Laernoes, Zandweg 16 te Vlissingen. De kerken op Walcheren worden ook verzocht, ingevolge Classisbesluit 8 September 1948, de collecte voor de Zaaiweek op 10 October te storten op het zelfde gironummer. Namens Deputaten, J. J. LAERNOES, penningm. Beroepen te Oudshoorn A. B. C. Hofland, legerpred. te 's-Gravenhage te Doornspijk D. J. Cóumou te Heinenoord te Oppenhuizen en te Oudega W. Stuursma, cand. te Arnhem te Noordeloos L. Chr. v. d. Schee, cand. te Assen te Drachten M. Ros te Sleeuwijk. Aangenomen naar Borsselen-Driewegen J. v. d. Veen te Ouddorp (Z. H.). Bedankt voor Gaastmeer G. Visser te Wissekerke. Amersfoort. De kerkeraad heeft benoemd tot as sistente van Ds D. Zijlstra Mej. J. Goslinga, die deze benoeming heeft aangenomen. Haar adres is Fr. van Blankenheymstraat 8, tel. 5319. Ds Zijlstra zal nu wat meer tijd vrij krijgen voor zijn werk onder de mili tairen, terwijl Mej. Goslinga Dr M. H. Ridderbos bij diens evangelisatie-arbeid zaj assisteren. A.s. Zondag morgen zal zij officieel tot haar werk worden ingeleid in de dienst in de Grachtkerk. Barendrecht. De kerkeraad besloot van het ge schrift van Ds B. A. Bos inzake diens pleidooi voor samenspreking met de Geref. Kerken 100 ex. te be stellen ter verspreiding. Vlissingen. De kerkeraad besloot met het oog op de groei der gemeente het aantal ouderlingen met twee uit te breiden. Steunverlening aan gescheurde kerken. De clas sis Middelburg sprak in verband met het door depu taten gevraagd bedrag aan de kerken ten behoeve van gescheurde gemeenten, uit, dat er in haar midden te gen deze zaak bezwaren leven en dat de gevraagde inzameling praematuur geacht wordt. Zij houdt geen rekening met de door oorlogsschade getroffen gebie den, staat hereniging in de weg en belemmert minne lijke schikking, terwijl bovendien tegen een omslag over iets wat de gezamenlijke kerken niet voor hun rekening namen kerkrechterlijke bezwaren zijn in te brengen. De eenheid aller Gereformeerden. De classis Middelburg sprak uit, dat zij, kennis genomen heb bende van de brochure van Ds B. A. Bos en zijn op roep al het mogelijke in het werk te stellen tot heling van de geslagen breuk te komen, hartelijk instemming betuigt. Inzonderheid heeft haar instemming zijn op wekking om zich te bekeren van alle liefdeloosheid en van wat krenken kan in woord en geschrift en elkander als broeders te zoeken, naar Christus' gebod. Hoewel de weg nog niet ziende, hoopt de classis van harte, dat een weg gebaand worde tot hereniging, naar de eis van onze gemeenschappelijke Heiland. Daarom wekt zij de kerken op deze zaak in hét gebed te gedenken en bidt zij in deze dagen in het bijzonder deputaten ad hoe Gods wijsheid toe. Naar Indië. Ds W. v. Boeijen te Katwijk aan Zee heeft zich beschikbaar gesteld voor legerpredikant in Indië. Hij denkt in het voorjaar te vertrekken. In October zal hij eerst een reis meemaken met het hos pitaalkerkschip „De Hoop". Afscheid en intrede. Na bevestiging door zijn broer, Prof. Dr J. H. Bavinck van Baarn met Hebr. 13: 17, deed Ds C. B. Bavinck, gekomen van Voor burg, intrede te Brussel met Zach, 4 6b. Na be vestiging door zijn zwager, Ds B. Slingenberg van Ede met Spr. 13 17b, deed Dr J. Schelhaas Hzn., gekomen van Tzummarum, intrede te Nieuwendam met 1 Thess. 5 25. Nieuwendijk. In verband met daartegen van de zijde van kerkvisitatoren ingekomen bezwaren besloot de kerkeraad om voortaan niet meer pp Avondmaals- zondagen 's morgens een gedeelte van het formulier te lezen en in de tweede dienst het resteerende deel, maar de lezing van dit formulier te verdelen over de voorbereidings- en de Avondmaalszondag. Rijnsburg. Naar waarschijnlijk niet algemeen zal bekend zijn heeft de Geref. Kerk alhier een eigen be graafplaats. Deze dodenakker zal thans aanmerkelijk worden uitgebreid. De vergroting zal plaats vinden aan de achterzijde waar 24 nieuwe grafkelders zullen komen. Het werk zal half October worden opgeleverd. Dr H. Bergema is met verlof in het vaderland aan gekomen. Hij is bereid de kerken te dienen. Zijn adres is voorlopig bij het Zendingscentrum te Baarn. ONZE CATECHISMUS door Dr B. Wielenga. Uitgave J. H. Kok, Deel II. Toen het eerste deel van dit belangrijke en mooie werkverscheen, hebben we er reeds de aandacht op gevestigd. Er behoeft nu, bij het uitkomen van het tweede deel niet veel meer aan toegevoegd. Dr Wie lenga schrijft een buitengewoon fijne en beschaafde, haast klassieke taal. Een taal die bovendien zeer sug gestief is door haar bondigheid en gebondenheid aan de Heilige Schrift. Gewapend met deze taalvirtuositeit heeft hij nu een boek over de Catechismus geschreven, die alleen reeds daardoor nieuw gaat leven. Voegt men daarbij de grote belezenheid van de auteur, en zijn grondige kennis van onze symbolen en belijdenisschriften dan zal het ieder duidelijk zijn, dat hier een werk ont staan is, dat meer dan goed is, en waarmee vooral elke theoloog hartelijk blij zal zijn. Als er nu niet behoorlijk over de Catechismus gepreekt wordt, ligt het niet meer aan de beschikbare bronnen. H. V. CLASSIS AXEL, ZONDAG 19 SEPTEMBER 1948. CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds H. Veldkamp 2.30 uur Ds P. van Til, Zondag 31 Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds P. van Til 5.30 uur Ds H. Veldkamp. Zondag 31 Collecte Class, bijdragen en Evang. in de Prov. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Voorber. H. Av. Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds J. W. Deenik 3 uur Ds A. Scheele Gapinge 9.30 uur Ds S. van Wouwe 2 uur Ds Oostra Grijpskerke (Ned. Herv. Kerk) 11 en 3.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke .9.30 en 2.30 uur Ds Elshout St. Laurens 10 uur (Vergaderlokaal) en 7 uur (Ned. Herv. Kerk) Ds C. Boon Meliskerke 9.15 uur Leesdienst, 2 uur Ds J. Hindriks Oostkapelle 9.30 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 9.30 uur Ds L. Dorst; 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks Collecte Hongaarse studenten en Emeriti. Veere 9.30 en 6 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 11 en 4 uur Ds Oostra te Hoogeveen Westkapelle 9:30 uur Ds A. Scheele 2-30 uur Ds J. C. Streefkerk Collecte Hulpbeh. Kerken in de provincie. Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 3 uur Ds D. Couvée Breskens (Clubgebouw) 10 en 2.30 uur Dhr. P. J. de Jonge Hoek Oostburg (in Pro Rege) 5 uur Dhr. P. J. de Jonge Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds A. Oostenbrink Bed. H. Av. en Dankz. Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman Viering van het H. Avondmaal. Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Ps J. J. Ritsema Zoutespui, 10 en 2.30 uur CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 en 2.30 uur Ds Drenth Driewegen 9.30 en 2 uur Leesdienst Goes 10 en 5 uur Drs C. Stam (Zondag 19) Collecte voor de Zending. 's-Gravenpolder 9.30 uur Leesdienst, 2 uur Drs C. Stam Heinkenszand 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Kapelle 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Lewedorp 10.30 en 2.30 uur Ds Colenbrander em. pred. te Ermelo. Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds J. B. van Mechelen te Roosendaal. Wemeldinge 10 en 2.30 uur Ds J. E. Booij Bed. H. Av. Wolf aartsdijk 10 en 2.30 uur Leesdienst Yerseke 9.30 en 2 uur Ds C. van Nes te Meliskerke CLASSIS THOLEN Anna jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Voorber. H. Av. Bergen op Zoom vm. en nm. Ds A. G. v. d. Stoel Krabbendijke Ds P. de Bruyn Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds Brinkman Poortvliet Tholen 10 en 3 uur Ds J. Vogelaar te den Haag-Loosduinen. Rilland-Bath Ds. D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE, Brouwershaven 11 en 6 uur Bruinisse 11 en 5 uur 5 uur Colijnsplaat 10 en 6 uur Geersdijk 10 en.2.30 uur Haamstede 10 uur 5 uur Kamperland 9.30 en 2.30 uur Oosterland 10 en 3 uur Scharendijke 10 en 2.30 uur Ds Wissekerke 10 en 2.30 uur Zierikzee 10 en 5 uur Zonnemaire Ds H. Scholing Leesdienst Ds van Swigchem Cand. G. Aalbersberg Ds H. L. van Aller Leesdienst Ds H. Retel Dhr A. Vreugdenhil te Rotterdam. Ds van Swigchem H. Retel, Haaksbergen Ds G. Visser Ds S. Greving Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. No. 6095 verschijnt deze uitgave wekelijks en is de omvang van dit num mer 4 pagina's, paginaformaat 27y2 X 40 cm.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3