Predikbeurten KONINKLIJKE OPROEP TOT DE JEUGD, De week, die achter ons ligt, was vol van grootse momenten. n Degenen, die in Amsterdam geweest zijn, zuilen 't hun leven lang niet vergeten, wat ze daar gehoord en gezien hebben. Maar ook zij, die door middel van f de radio dat alles hebben meebeleefd, kwamen diep onder de indruk van het grote gebeuren in ons volks- f leven. Voor ons, jongeren, was het de eerste maai, dat wij een troonswisseling beleefden. Koninklijke woorden vergezelden dat feit. Woorden, die ons verheugden. Ook als Christenen, 'k Weet wel, er zijn er in onze kerken, die er anders over denken. Die de koninklijke woorden meer positief wilden heb ben en ook de waarheid er van willen zien. Mij persoonlijk heeft het verblijd, dat Hare Majes teit Koningin Juliana openlijk heeft uitgesproken, dat Zij Haar hulp van God verwacht en dat Zij met ver trouwen op Hem de regering over Nederland heeft aanvaard. Trouwens heel Haar inhuldiging stond in het teken van het Christendom, dat nog altijd de grondslag vormt van ons nationale leven. Waren de koninklijke woorden Zaterdag kort, het woord, dat Koningin Juliana Maandag tot de leden der Staten-Generaal, en in hen tot het Nederlandse volk, richtte, was van grotere omvang. Opvallend was daarbij, dat Zij bizönder de jeugd betrok in Haar regeringsprogram. Opvallend maar ook terecht. En dan niet in de zin, zoals koning Rehabeam dat deed. Om de jeugd als de draagster van nieuwe ideeën, in haar wijsheid te volgen. Want dat is de dwaasheid der jeugd, die hem duur te staan kwam. Onze Konin gin heeft gelukkig oude en wijze raadslieden, al trek- -ken wij hun wijsheid op bepaalde punten wel in twijfel. Zij betrok de jeugd in Haar regeringsprogram, om dat de jeugd het volk van de toekomst is voor de houding van de jeugd zo ontzaglijk veel afhangt. Helaas, kan ik op dit moment Haar woorden nog niet letterlijk weergeven. Zij zijn nog niet in de krant verschenen en ze te onthouden was te veel. Maar 't kwam toch hierop neer, dat wij, als jongeren, ons moeten trachten te ontworstelen aan de geest, die door en na de oorlog ons te pakken heeft gekregen. De geest van gemakzucht werd door Haar streng ver oordeeld. Wij moeten trachten weer een levensbasis te vinden, waarop wij kunnen staan in deze verwarde tijden en waarop wij kunnen bouwen. Zelf heeft ze verwezen naar de lijfspreuk van Willem de Zwijger Saevis tranquillus inundis. Rustig te midden van de woedende baren. Wie verbindt daaraan niet de ge dachte van de onwrikbare rots temidden van de ko kende golven Die rots is Jezus Christus. Hij is het fundament, waarop alleen wij kunnen staan en staande blijven. Dit koninklijke woord had niet op een betere tijd tot de jongeren van Nederland gesproken Jkunnen wor den. Immers wij staan op het punt onze Verenigings- arbeid' weer aan te vangen. Het werk, waardoor wij er naar streven metterdaad grond onder de voeten te krijgen voor ons verdere leven. Die grond, waarop wij straks in het volle leven onze rijke taak kunnen vervullen en waardoor ons leven in de maatschappij en de staat niet alleen voor onszelf betekenis heeft en ten zegen zal zijn, maar ook voor onze medeburgers. En 't ligt volkomen in de lijn van de koninklijke rede om, nog meer gepreciseerd, alle Gereformeerde jongens en meisjes toe te roepen en nu aanpakken op de J.V. en M.V., op de Knapenvergadering en de kleine M.V. Dat is de bedoeling geweest van onze Koningin. Niet langer in gemakzucht en onverschil ligheid de principiële levensvragen maar aan je voorbij laten gaan. Maar studeren, indringen in de kwesties, weten hoe je er tegenover moet staan. Wel zijn er, die deze koninklijke oproep niet nodig hebben, omdat ze de roep van de Koning der koningen zelf gehoord hebben. Maar er zijn anderen, die die roep nog niet hebben verstaan. Laat door dit eerste woord van onze Koningin Juliana jullie tot nadenken brengen. Zij is er zich ten volle van bewust, dat de komende tijd ontzaglijk veel van Haar en van ons zal vragen. Daarom wil Zij dat Haar jeugd, de jeugd van Haar volk, niet dom en hulpbehoevend daar tegenover zal staan. Daarom zullen wij allen moeten aanpakken. Want de schade van de bezettingstrijd zijn wij nog lang niet te boven. „Prineipiëel" zijn wij in vele ge vallen niet meer. Wij redeneren te gemakkelijk van uit de praktijk en het nut, zonder daarbij te letten op de gevolgen of nog ïneer op de grond, waaruit de ge dachte voortkomen. Wij zijn geen rotsen temiddenc#/an de golven van het wereldleven, omdat wij van de grote Rots zijn afgeslagen. Ons leven wortelt niet meer in Christus. Niet van Hem uit, als 't centrum van ons' leven, be zien wij de dingen. Daarvoor zijn wij te materialistisch en te utilistisch geworden. Daarom is het woord van .Koningin Juliana van zoveel betekenis voor de jeugd. Neem het ter harte en laat het, als de drukte en het geroezemoes van deze feestdagen voorbij is, op je inwerken. Stem het Haar toe, dat wij weer prin cipiële mensen moeten worden, die niet voor ons gemak in de wereld zijn, vooral nü niet, maar voor de strijd, om tezamen met Haar te strijden voor Neerlands toe komst, meer nog voor de. toekomst van het Koninkrijk Gods. Onze Koningin moge ons daarbij voorgaan en voor ons allen een sterke prikkel zijn, om onze laks heid, ook in onze verenigingsarbeid, te laten varen, om getrOuw te zijn ook in de roeping, die er daar voor ons ligt. Allen op naar de vereniging En met de volle toe wijding voor ons jonge leven. Z. G. KORTE NOTULEN van de vergadering der Classis Middelburg op 8 September 1948. Art. 1. Namens de roepende kerk van Veere opent Ds Streefkerk de vergadering met Schriftlezing en gebed. Art. 2. De credentiebrieven worden nagezien, die in orde werden bevonden. De kerk van Domburg vaardigde een diaken af. Vier kerkeraden hadden een instructie over vaca turebeurten. Art, 3. Het Moderamen wordt geconstitueerd. Prae- ses Ds P. van Tille Scriba Dr A. H. Oussoren 2e Scriba Ds C. van Nes Assessor Ds J. C. Streef kerk. Art. 4. De notulen van de vergaderingen van 11 Mei en 4 Juni worden door de le Scriba gelezen en vastgesteld na geringe wijziging. Art. 5. Ingekomen stukken a. Rapport over de geestelijke arbeid in het 'IJssel- meergebied. De classis acht komst van een Deputaat ter vergadering overbodig. b. Uitnodiging tot bijwoning van de ingebruikname van de gerestaureerde kerk van Vlissingen. De Prae- ses en le Scriba worden afgevaardigd. c. Informatie van het Centraal Bureau over mini mum tractement in de Classis. d. Verzoek om aan de kerk van Brouwershaven liefdebeurten te geven van de classis Middelburg. Eén Zondag per maand wordt goedgevonden voor de ker- ken van Brouwershaven en Zoutespui tezamen. ZONDAG 12 SEPTEMBER 1948 CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerlc) 9.30 uur Ds P. van Til (Zondag 30) 5.30 uur Dr A.. H. Oussoren Middelburg (Noorderkerk) 9.30 u. Dr A. H. Oussoren 2.30 uur Ds P. van Til (Zondag 30) Collecte Wederopbouw Kerkelijk leven Indië. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Dhr P. J. de Jonge te Breskens. Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Leesdienst 3 uur Ds A. Scheele Gapinge 9.30 en 2 uur Ds Bloemkolk te Treebeek Grijpskerke (Ned. Herv. Kerk) 10.45 en 3.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds Elshout St. Laurens 10 uur (Vergaderlokaal) en 7 uur (Ned. Herv. Kerk) Ds C. Boon Meliskerke 9.15 en 2 uur Ds C. van Nes Oostkapelle 10 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 10 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Bed. H. Av. en Dankz. Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks Collecte Evang. in de Provincie en Emeriti. Dinsdag 14. September 7.30 uur Ds J. Hindriks en Ds G. Smeenk van Breda. Ingebruik neming van de gerestaureerde kerk aan de Paul Krugerstraat. Collecte voor de Kerk. Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 11 uur Ds J. C. Streefkerk 4 uur Ds J. M. Bloemkolk te Treebeek Westkapelle 9.30 uur Ds A. Scheele 2.30 uur Leesdienst CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 3 uur Ds D. Couvée Breskens (Clubgebouw) 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen te Arnemuiden, Bed. H. Doop Hoek Oostburg (in Pro Rege) 10 en 3 uur Ds A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds H. Pestman Namiddag Voorben H. Av. Temeuzen 10.45 uur Ds F. M. Verveen 5.30 uur Ds D. J. Couvée Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui 10 en 2.30 uur CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 en 2.30 uur Ds J. Y. Tiemersma, em. pred. Driewegen 9.30 uur Leesdienst 2 uur Ds R. A. Flinterman Goés 10 en 5 uur Ds R. A. Flinterman (Zondag 18) Collecte voor de kerkbouw te Roosendaal. 's-Gravenpolder 9.30 en 2 uur Ds J. v. d. Leek Heinkenszand 10 en 2.30 uur Kapelle 10 en 2.30 uur Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wemeldinge 10 uur Leesdienst 5.30 uur Ds J. Koolstra te Kruiningen Voorber. H. Av. e. Een verzoek volle aandacht te besteden aan de circulaires van deputaten voor steunverlening van ge scheurde kerken, vraagt langdurige bespreking. Be sloten wordt aan Deputaten mededeling te doen* van de bezwaren die in de classis leven over deze inzame ling die praematuur word? geacht, die geen rekening houdt met oorlogsgetroffen gebieden, die hereniging in de weg staat en minnelijke schikking belemmert, terwijl tegen een omslag over iets wat de gezamelijke kerken niet voor hun rekening namen kerkrechtelijke bezwaren zijn. De kerken in de classis wordt geadviseerd vóór Januari een bedrag aan Deputaten te zenden ter leni ging van acute nood. f. Schrijven van de Part. Synode over collecten en benoeming van een Deputaat voor Hulpbehoevende Kerken in Nederland. Ds A. Elshout wordt aangewe zen als primus, Ds- P. van Til als secundus. g. Schrijven van Ds le Cointre, dat 28 veldpredi kers nodig zijn. De classicale commissie wordt aan gespoord diligent te zijn. h. De boeken en bescheiden van br. Tazelaar, de Classicale Deputaat voor de collecten, zijn door de kerkeraad van Middelburg in orde bevonden. Aan de ijverige quaestor wordt hartelijk dank gebracht. i. Aanbeveling van 2 broeders om de Haer A. M. F. toe te laten tot de Dienst des Woords en der Sacramenten. Art. 6. Rapporten a. Over de Zending van Dr A. H. Oussoren b. over toelating tot de Dienst des Woords van de Heer A. M. F. door Ds H. Veldkamp c. over de Part. Synode te Goes door br. P. Boon d. over de intrede van Ds A. Elshout door Ds J. C. Streefkerk e. over de militaire cent door Dr A. H. Oussoren f. over Art. 19 door Dr A. H. Oussoren. Dé 4 alumni maakten goede vorderingen g. over de Evangelisatie door Ds J. C. Streefkerk. Ds H. Veldkamp wordt benoemd als Deputaat. De kerken wordt verzocht 10 October een Bidstond voor de Zaaiweek te houden en daarbij een collecte voor deze Zaaiweek te houden h. over de financiën van de Evangelisatie van de classis door br. J. J. Laernoes. Art. 7. Instructies. Vacaturebeurten worden ge regeld. Art. 8. Rondvraag naar Art. 41 wordt gehouden. Een grenskwestie wordt langdurig besproken. Art. 9. Persoonlijke rondvraag. Naar aanleiding van de brochure van Ds B. A. Bos besluit de classis als volgt De Classis Middelburg, op 8 September 1948 in vergadering bijeen, kennis genomen hebbende van de brochure van Ds B. A. Bos, getiteld „Concreet Voorstel om tot hereeniging te komen", betuigt haar hartelijke instemming met zijn oproep al het mogelijke in het werk te stellen tot heling van de geslagen breuk. Inzonderheid heeft haar instemming zijn opwek king om zich te bekeren van alle liefdeloosheid en wat krenken kan in woord en geschrift en elkander als broeders te zoeken, naar Christus' gebod. Hoewel de weg nog niet ziende, hoopt zij van harte, dat een weg gebaand worde tot hereniging, naar de eis van onzen gemeenschappelijken Heiland, wekt de kerken op deze zaak in het gebed te ge denken en in het bizonder Deputaten in deze dagen Gods wijsheid toe te bidden. Art. 10. De volgende classicale vergadering wordt vastgesteld 10 November. Ds Veldhuijzen Praeses. Vlissingen is roepende Kerk. Art. 11De korte notulen worden gelezen en goed gekeurd. Art. 12. De Praeses sluit de vergadering met dank gebed. De 2e Scriba, C. VAN NES. W oil aartsdijk 10 en 2.30 uur Yerseke 9.30 en 2 uur Ds van Heiningen Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder 10'"en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom Krabbendijke 9.30 uur Leesdienst 2.30 uur Ds A. G. v. d. Stoel Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds Lanning em. pred. te Fijnaart. Poortvliet Tholen 10 en 3 uur Ds H. Brinkman em. pred. te Wassenaar. Rilland-Bath CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 11 en 6 uur Bruinisse 11 en 5 uur (Zondag 1) Ds D. Bremmer Colijnsplaat 10 en 6 uur Geersdijk 10 en 2.30 uur Ds H. L. van Aller Haamstede 10 en 7 uur Ds G. Kerssies te Wezep Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwer kerk 10 uur Leesdienst 6 uur Prof. Dr G. M. den Hartogh te Kampen Oosterland 9.30 uur Ds D. Bremmer, 3 uur Leesdienst Scharendijke 10 en 2.30 uur Ds H. Retel, Haaksbergen Scharendijke 10 en 2.30 uur Wissekerke 10 uur Leesdienst 6.uur Ds H. Scholing Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Dhr Aalbersberg Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. No. 6095 verschijnt deze uitgave wekelijks en is de omvang van dit num mer 4 pagina's, paginaformaat 27y2 X 40 cm. <k

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3