DE VRIJE UNIVERSITEIT J/aampletctfjes 4 LITTOOIJ OLTHOFF Dan beginnen we. Je zou zelf ook nog de rol van organist moeten vervullen, maar een Zwitserse diaco nes heeft zich met deze taak willen belasten, ahmoést hierdoor het repertoire wel wat „internationaal wor den samengesteld. Waarvan we zo lang verstoken geweest zijn, kan hier~ ng Een Hollandse kerkdienstEen kerkdienst in de vreemde, dat merk je direct al, als je blikken onder het* zingen even naar. buiten dwalen, waar zich hoog en majestueus de. toppen van de Dents du Midi ten hemel verheffen. Van ons luisteren, van óns bidden, van ons spreken, er zou inderdaad wel iets van te zeggen zijn. We vermelden slechts dat. ene, dat zo in onze ziel is blijven haken, dat samen zingen voor we weer uiteengaan, die slotzang/ hier, ver van huis, vèr van de familie, in deze omstandigheden ons Pinkstergebed „Heer,, ik hoor van rijken zegen „Die Gij uitstort keer op keer. „Laat ook van die milde regen „Dropp'len vallen op mij neer Tweetal te Heerenveen (vac.-A. J. Bouma) W. H. J. de ,Boer te Midwolda en F. J. Schblten te Oenkerk. Beroepen te Gasselternijveen, A. A. Oostenbrink te Oostburg te BorsSele-Driewegen, J. v. d. Veen te Ouddorp te Colijnsplaat, cand. L. C. v. d. Schee te Assen te Gaastmeer G. Visser te Wissekerke (N. Bev.) te Scharendijke, cand. G. Meyster te Rotterdam te Onstwedde, A. Broek te Onnen (Gr.) -te Genderen en te Dwingelo, cand. G. Meyster te Rotterdam. Aangenomen naar Den Helder (3e pred. pl.)Ch. H. Swen te Eibergen naar Duurswoude, H. Slager te Noordbergum naar Amsterdam-Zuid (als miss. pred. voor de Zending onder de Joden) B. D. .Smeenk te Renkum-Heelsum. Bedankt voor Tuindorp-Oostzaan (Amsterdam- Noord) en Oostzaan, W. G. Berkhoff, res.-legerpre- dikant te Amersfoort voor Wolfheze, J. C. Hout zagers te Voorschoten. Afscheid en intrede. Wegens vertrek naar Enter nam Ds W. S. Schenk afscheid van Nieuwolda (Gr.) met 1 Joh. 2 24 en 25. Ds H. Fransen, legerpredi- kant te Amersfoort is voornemens 19 Sept. a.s. intrede te doen te Nieuw-Weerdinge, na bevestiging door zijn voorganger, Ds M. Kamper' van Wierden. Ds H. v. Andel te 's-Gravenhage-West is gekozen tot voorzitter van de bond van Chr. Oranjeverenigin gen in Nederland. Ds A. Nijhuis, em. predikant van Donkerbroek, is na volbrachte diensttijd als legerpredilcant uit Neder- lands-Indië in het vaderland weergekeerd. Zijn adres is Narcissenlaan 9 te Heemstede. Ds J. Offers, evangelisatie-predikant van Lütterade; heeft zich metterwoon gevestigd te Sittard, Jans Kamp straat 21 (Ophoven). Ds H. J. Pilon te Hilversum is door overspanning verhinderd zijn dienstwerk te verrichten en moet vol strekte rust houden. Kol. L. Ch. v. d. Schee, v.m. garnizoensfcommandant te Assen, theol. candidaat en beroepbaar, heeft te De venter - uit handen van Z.K.H. Prins Bernhard het bronzen kruis van verdienste ontvangen. Ds P. L. Schuddebeurs, evangelisatie-predikant te Winterswijk, is benoemd tot geestelijk verzorger van het gevangenkamp „Vosseveld", Ds H. A. Wiersinga te Leiden, Zendingspredikant in algemene dienst, zal gedurende denmaand September optreden als geestelijk verzorger van de verstrooide Geref. in Zwitserland. Ds R. W. Popma, miss. predikant van Middelburg, die door de commissie voor de wederopbouw was uit geleend aan de kerk van Soerabaja, is door deze kerk beroepen, welk beroep hij aannam, Waarom hij dus de zendirigsdienst gaat verlaten. Bunschot eri-Spakesburg. Dezer dagen werd te Spakenburg de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe kerk door de wijkpredikant, Ds H. Toren beek, zulks in tegenwoordigheid o.m. van B. en W. In een korte toespraak legde spr. verband tussen de bouw van de tempel te Jeruzalem en van deze een voudige hulpkerk. Ds Torenbeek bracht dank aan al len, die de bouw van deze hulpkerk hebben mogelijk gemaakt in welke vorm ook. De nieuwe kerk zal ongeveer 400 zitplaatsen bevatten, benevens twee ver gaderlokalen, terv/ijl er een kosterswoning bijgebouwd wordt. Cóevorden. Resultaat van de rondgezonden cir culaires is, dat thans aan vrijwillige bijdragen reeds voor ruim 6000,- werd toegezegd. 's-Gravenhage-West. Generale Zendingsdeputa- ten hebben aan de kerkeraad verzocht de kerk van West te doen optreden als zendende kerk voor de arbeid in Suriname. In zijn volgende vergadering zal de kerkeraad deze zaak nader bezien. Helpman. Als scriba treedt thans op de heer A. Koebrugge, v. Royenlaan 25, tel. 22289. Halle. De kerkeraad besloot, dat de leeesdiensten voortaan niet alleen met het votum, doch ook met'de gebruikelijke zegen zullen aanvangen. Ommen. Het Oranjecomité verzocht de kerken in de gemeenten een gezamenlijke dankdienst te hou den op 31 Aug. a.s. in beide grootste kerkgebouwen. De kerkeraad willigde dit verzoek in, maar. die van de Ned. Herv. Gem. en van de Geref. Kerk onder- houdende artikel 31 K.O. weigerden medewerking. Het „Kerkblaadje" van de Geref. Kerk alhier noemt dit „in-dröevig, "ja eigenlijk beneden alle peil, terwijl we pas in het orthodoxe Ómmen gezamenlijk de stede feesten gevierd hebben". Giften en legaten. Wijlen de heer C. Louwerse te Hilversum heeft aan de Geref. Kerk aldaar 1500, gelegateerd voor de kerk. Wijlen de heer W. de Smalen te Hilversum heeft aan de kerk aldaar 1000, gelegateerd, te verdelen tussen de 5e predikantsplaats en het bouwfonds voor de Westerkerk. Wijlen Mej. J. M. Hofman te Hilversum heeft aan de kerk aldaar 400,gelegateerd, te verdelen tussen verschillende Chr. doeleinden. Centrale Diaconale conferentie. Gelijk we on langs met een enkel woord gemeld hebben, zal de 56e Centrale Diaconale conferentie Woensdag 29 Sept. a.s. te Utrecht in K. en W. onder presidium van Dr J. W. Noteboom, burgemeester van Voorburg, gehou den worden. In de morgenvergadering komen aan de orde vraagpunten van de Prov. Diaconale conferentie Noord-Holland en van de Diaconieën van Rotterdam en Hilversum. Noord-Holland pleit voor weekend conferenties tot bestudering en uitwisseling van ge dachten over urgente onderwerpen, waarbij de Centrale conferentie dan als toogdag gezien wordt. Rotterdam wil een commissie benoemd zien inzake de nood. van de verpleging van aan chronische ziekten lijdende ouden van dagen en Hilversum wil overgaan tot in stelling van een centrale advies-commissie, die urgente vragen om financiële steun beoordelen zal. In de mid dagvergadering komt allereerst aan de orde de instel ling van een centrale raad yoor kerkelijk sociale ar beid samen te stellen uit vertegenwoordigers van op leidingsinstellingen voor Chr. maatschappelijk onder wijs, de Rudolphstichting,. de Chr. vakbeweging en andere organisaties,'wier arbeid geheel of ten dele bestrijken het terrein van de diaconale arbeid, of daar mede vele aanrakingspunten heeft. Vooras kómen er mededelingen betreffende de eerste GereL Opleidings school voor gezinsverzorgsters te Amsterdam. Ds Th. Delleman van Groningen zal refereren over: „Samenwerking tussen diaconie en evangelisatie ten aanzien van de gezinszorg", waarop gedachtenwisse- ling volgen zal. Ds J. W. de Jager van Utrecht zal ten besluite een opwekkend woord spreken. De Utrechtse diaconie heeft in verband met deze Ceritrale conferentie een regelingscommissie benoemd, bestaande uit de heren G. J. de Beer, G. M. A. Laer- noes en F. Mandersloot. Na de conferentie verenigt men zich aan een gemeenschappelijke maaltijd. Ik durf te zeggen, dat de zaak van het Cal vinisme in ons Vaderland er droef en arm zou hebben uitgezien, indien wij niet uit Gods Vaderhand de gave van de Vrije Universiteit ontvangen hadden. Prof, Dr K. DIJK. NAGEKOMEN ADVERTENTIEN. Heden nam de Heere tot Zich, na een geduldig gedragen lijden, mijn geliefde Man en onze be minde Broeder, Zwager en Oom KLAAS POLDERMAN, in de ouderdom van ruim 74 jaar. Zijn kinderlijk geloofsvertrou wen is ons tot rijke troost in deze weg van beproeving. Uit aller naam, J. POLDERMAN— COPPOOLSE. Biggekerke, 2 September 1948. MIDDELBURG ZONDAG 5 SEPTEMBER 1948 CLASSIS MIDDELBURG. Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Dr A. H. Oussoren (Zondag 29) 2.30 uur Ds H. Veldkamp, Bidstond Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds H. Veldkamp Bidstond. 5.30 uur Dr A. H. Oussoren (Zondag 29) Collecte Verzetslachtoffers en nabestaanden. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds A. Scheele 3- uur Leesdienst Gapinge 9.30 en 2 uur Ds Allaart te Baarn Grijpskerke(Ned. Herv. Kerk) 10.45 en 3.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds Elshout St. Laurens 10 uur (Vergaderlokaal) en 7 uur (Ned. Hèrv. Kerk) Ds C. Boon Meliskerke 9.15 en 2 uur Ds J. J. Ritsema, Zaamslag Oostkapelle 10 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 9.30 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Bed. H. Av. en Dankz. Souburg 9.30 uur (Bidstond) en 2.30 uur T7, (Voorber. H. Av.) Ds J. v. d. Berg yiissingen 9 en 5 uur Ds J. Hindriks Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 10.30 en 4 uur Ds Th. Oostra te Hoogeveen. (Bed.H. Av. en Dankz.) Westkapelle 9.30 uur Leesdienst, 2,30 u. Ds A. Scheele CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meplen Axel (Ds Jan Scharpstraat 1^ 10 en 3 uur Ds D. Couvée Breskens (Clubgebouw) 10 en 2.30 uur Dhr. P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen Oostburg (in Pro Rege) 10 en 3. uur Ds A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds J. Eringa, Oegstgeest Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Ds Lanning te Fijnaart Zoutespui 10 en 2.30 uur Ds D. v. d. Meulen CLASSIS GOES, Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 uur Leesdienst 5.30 uur Ds Fransen, Bidstond Driewegen 9.30 en 2 uur Ds J. v. d. Leek te Kapelle Goes 10 en 5 uur Drs C. Stam H. Av. en Dankz. Collecte voor de Kerk. Inhoud bekers voor Diaconie s-Gravenpolder 9.30 uur Leesdienst, 2 uur Drs C. Stam Heinkenszand 10 en 2.30 uur Ds H. Fransen Kapelle 10 en 2.30 uur Ds P. van Til te Middelburg Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wemeldinge 10 en 2.30 uur Ds H. J. Heida Em. préd. te Vlaardingen. Wolf aartsdijk 10 en 2.30 uur Ds van Heiningen Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN, Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom v.m. en ri.m. Ds A. G. v. d, Stoel Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds Joh. Booy Ziekenhuispredikant te Utrecht, ('s Mórgens Bidstond, 's middags Dankstond) Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Dr Kraan, Vlaardingen Poortvliet 10 en 2.30 uur Tholen 10 en 3 uur Ds J. Y. Tiemersma em. pred. te Baarland. Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds R. A. Flinterman, Goes CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 11 en 6 uur Ds D. Drenth em. pred. te Schiedam. Bruinisse 11 uur (Bidstond) èn 5' uur (Zondag 52b) Ds D. Bremrper Colijnsplaat 10 en 6 uur Dhr A. Vreugdenhil te Rotterdam. Geersdijk 10 en 2.30 uur Ds H. L. van Aller Haamstede 10 en 7 uur - Ds D. van Swigchem Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwevkerk 10 en 6 uur Ds E. A. Groenewegen em. pred. te Bennebroek. Oosterland 10 en 3 uur Scharendijke 10 en 2.30 uur Ds H. Retel, Haaksbergen Wissekerke 10 en 2.30 uur Ds G. Visser Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Dhr. Aalbersberg Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. No. 6095 verschijnt deze uitgave wekelijks en is de omvang van dit num mer 4 pagina's, paginaformaat 27%. X 40 cm,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3