vierde jaargang No. 10 Uitgave van de Gereformeerde Kerken in Zeeland vrijdag 3 sept. ms Dubieuze posten ZEEUWSE KERKBODE HoofdredacteurDs H, Veldkamp, Langevielesingel 68, Middelburg, Telefoon 2047 Abonnementsprijs2,50 per RedacteurenDs P. de Bruyn, Ds D. J. Couvée, Ds S. Greving, Drs C. Stam. Berichten en opgaven Pre'dik- halfjaar (bij vooruitbetaling)beurten, tot Dinsdagsmorgens Afzonderlijke nummers 10 cent te zenden aan de drukkers Advertentiën 20 cent per regel DrukkersLittooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg, Telefoon 2438, Giro 42280 Littooij 6 Olthoff, Middelburg DEMAS III. Het blijft natuurlijk een heel tragisch .geval, dat Demas van z'n post is weggelopen, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij heeft hiermee gezondigd tegen Paulus, tegen de kerk, maar wat het ergste is./v... tegen de Here. Bovendien heeft hij de H. Geest uitermate be droefd, en wij moeten ons bedroeven over hem, want wie zou niet wenen bij zo diepe val Het heengaan van Demas is dus een zwaar verlies geweest voor het koninkrijk Gods. Daar kunnen dè duivelen alleen maar om lachen. Toch mogen we geen ogenblik vergeten, dat er ook een andere kant aan deze geschiedenis is. Ik sprak van verlies, maar er zit toch ook winst in. Ik gewaagde van duisternis, maar het licht is er toch ook. De duivelen schateren om Demas' val, maar tegelijkertijd is Jezus Christus toch ook bezig met Zijn kerk. Het wordt misschien in een beeld 'het duidelijkst gezegd, wat ik bedoel. Een tuinman moet de boom besnoeien, opdat het geheel beter vrucht zal dragen, gelijk Jezus sprak van de wijnstok die gereinigd wordt (n.l. van ijle loten), opdat hij meer vrucht drage. Hetzelfde is het geval met het lichaam. Voor het behoud van het gehele lichaam is het soms nodig, dat een boosaardig gezwel wordt weggesneden. De chirurg die deze operatie uit voert bedoelt met z'n mes niet te doden, maar hij begeert het leven. Dit alles is in zekere zin toe te passenop Demas. Zolang u Demas ziet als enkeling, als een ziel, dan betekent de desertie een zeer betreurenswaar dig verlies en een onherstelbare ramp, maar de Heiland heeft het nodig geacht deze tak weg te snoeien voor het behoud van het gehele lichaam der kerk. Het lean gebeuren dat het blijven bij de kerk van sommigen een groot gevaar wordt voor de kerk, een bedreiging van haar waarachtig leven. U hebt dat bij Ananias en Saffira kunnen zien. Als deze huichelaars en toneelspelers bij de kerk gebleven waren, had dit de dood der jonge Pink sterkerk betekend. Daarom snijdt de Here die leden weg. Evenzo heeft de storm der vervolging Demas weggevaagd, zoals de wind het kaf doet wegstui ven. Deze man, dienen vooraanstaande positie bekleedde in het koninkrijk Gods, maar op het critieke moment weifelde en niet uit het rechte hout gesneden bleek, kon Christus voor Zijn kerk niet gebruiken. Vooral toen niet, in de crisis jaren waarin de kerk verkeerde. Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegen woordige wereld liefgekregen we huiveren vanwege de ruïnes die satan aanricht Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegen woordige wereld liefgekregen we zien Christus bezig die Zijn kerk zuivert. Houdt Christus' Zijne kerk in stand Laat dan de hel vrij woeden. Wij hebben van Demas geen afscheid mogen nemen, zonder ook op die zijde0 van het geval enig licht te hebben laten vallen. En dan is er nog een tweede, dat in verband met Demas toch ook de aandacht niet mag ont gaan. 1 Wij zullen steeds goed doen, de Schrift in haar verband te lezen, en dat klemt in dit geval wel zeer bijzonder. Paulus mededeling namelijk, dat Demas hem verlaten heeft, staat in hetzelfde verband, en wordt om zo te zeggen in één adem genoemd met het vertrek van twee andere mannen, en wel Crescens en Titus. Vrijwel gelijktijdig vertrokken drie mannen destijds uit Rome, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië en Demas naar Thessalonica. De bedoelingen en motieven waren echter wel t zeer verschillend. Demas ging als deserteur, de beide anderen als pioniers naar geheel nieuwe zendingsterreinen. Voorzover wij weten waren die beide land streken nóg nimmer door Paulus bereisd. Hij' had wel hele plannen, maar tenslotte had hij ook maar één lichaam. Nu zit hij in dé gevangenis en wacht op z'n doodvonnis en nu komt er dus helemaal niets meer van. Althans, wat Paulus betreft Maar het zendingsgebied laat hij niet los. M^thet gezicht op de dood haalt Paulus bij wijze van spreken de Zendingskaarten voor de dag zoals een veldheer de stafkaarten bestudeert. Met weemoqfl bekijkt hij de open plekken Galatië, DalmatiëHij kan er zelf niet meer heen. Maar hij heeft bekwame medewerkers. - 'Crescens En Titus Hij kon deze mannen zo goed gebruiken in Rome. Klaagde hij niet over z'n eenzaamheid Maar hij mag aan zichzelf niet denken. Hij moet alleen denken aan de zaak van Christus. Aan de opdracht. Aan het zendingsbevel En zo stuurt hij deze twee mannen van zich weg. En hoog laait het vufcir der vervolging, maar juist dan, als de kerk in hoge nood en druk is, en Paulus zelf gevangen zit, wordt de cel van Rome een zendingscentrum, vanwaaruit nieuwe wegen worden gezocht en nieuwe gebieden wor den ontgonnen. En hierin klinkt de lach, Gods vanuit de hemel. Er waren ernstige nederlagen van het konink rijk Gods en gevaarlijke overwinningen van Sa tan Demas heeft mij verlaten, maar zó als een moeder troost, zo komt de Heiland Zijn dienstknecht Paulus vertroosten in zijn laatste levensuren. Hij fluistert zijn moede apostel toe, dat hij niet moedeloos mag zijn, want wie hem ook verlaten moge, en welke verliezen er ook geboekt mogen worden, Zijn werk gaat door eri Zijn koninkrijk komt.Crescens en Titus snel len naar Galatië en Dalmatië. Christus is overwinnaar H. V. KNIPSELS MET KANTTEKENINGEN. Over de „Wereldraad der kerken" heeft men veel in de dagbladen kunnen lezen. Verschillende lezers wéten misschien nog niet precies wat daar eigenlijk gebeurt, en hoe wij'-daar tegenover moe ten staan. Hoewel onderstaand knipsel op. de kwesties niet al te diep ingaat, geeft het op en kele kleinigheden na m.i. wel aardig het juiste standpunt weer. Het is geknipt uit „De Kruis- - banier". Hier volgt het „Terwijl u dit blad onder ogen krijgt, wordt in Amsterdam vanaf Zondag 22 Augustus tot en met 5 September de „Assemblee" vanwege de Wereld raad der Kerken gehouden. Het zou eigenlijk inconsequent zijn moesten we in ons blad hiervoor vrijwillig de ogen sluiten. Temeer, omdat het een zaak betreft die ons zo na aan het hart ligt,* namelijk de eenheid der Kerk van .Christus. Twee conferenties, die op hun beurt de eenheid der Kerken nastreven, zijn al gepasseerd, namelijk de N.A.E., bijeengekomen in Clarens, in Zwitser land, waarover mijn mederadacteur de heer Over- beeke nog wel een en ander zal mededelen, aange zien hij daar persoonlijk aanwezig was, en de Ame rikaanse Raad van Kerken, bijeengekomen te Am sterdam. Wellicht komt de vraag bij sommige onzer lezers naar boven waarom die verschillende vergaderin gen Wat onderscheiden deze van elkaar Laat mij het u in enkele woorden uitleggen. De .Wereldbond der Kerken, die nu in Amster dam vergadert en die het overgrote deel der Kerken vertegenwoordigt (146 Kerken komen bijeen), heeft als geloofsbasis„Jezus is Heer" en erkent Hem als Zaligmaker, in het vlees gekomen, en onder schrijft zelfs de Verzoening. - De Amerikaanse Raad heeft juist voor de aan vang van de Assemblee haar Conferentie in Am sterdam gehouden. Deze Raad, van oorsprong uit Amerika en als tegenhanger van de Federale Raad in Amerika, die een belangrijk onderdeel van de Wereldbond yormt, fulmineert tegen deze Wereld raad, en beschuldigt hem van modernisme, commu nisme, samengaan met de "Grieks- en Rooms-katho- lieke wereld. Bij deze twee eenheidsbewegingen, waarbij de Amerikaanse Raad in aantal zeer onbeduidend is, vergeleken bij de wereldraad van Kerken, moeten we de N.A.E. van Amerika noemen, die ook pas haar conferentie achter de rug heeft. Deze is meer gematigd en staat tussen de twee eenheidsbewegin gen in. Verwijt enerzijds de Wereldraad het toelaten van modernistische Remonstranten en het verloo chenen der Reformatie door samengaan met Grieks- Orthodoxen, en anderzijds aan de Amerikaanse Raad haar antithetische, negative houding. Op het ogenblik is onze aandacht gespannen op .Amsterdam gericht, waar nu de Wereldraad dei- Kerken vergadert. En niemand zal het ontkennen dat dit een evenement van betekenis is. Uitermate interessant is hetgeen over deze. As semblee vooraf in diverse kerkelijke en theologische bladen geschrevén is, vooral wat de rechtzinnige belijders er van zeggen. Men kan in de kringen der Gereformeerde belij ders twee stromingen tot nog toe bemerken. Want alhoewel de Gereformeerde Kerken zich tegen deel name aan de Assemblee hebben uitgesproken, zijn er toch velen onder hen die maar al te gaarne zich op deze conferentie vertegenwoordigd zagen. Ziet de een in het isolement een kracht voor de kerk, de ander nieent in de deelname aan deze Assemblee een apostolaat te zien. Vooral deze laatsten laten uitkomen dat een recht zinnig belijdêr die vasthoudt aan de Bijbel, nu een kans krijgt om mbt modernen enandersdenkenden een vruchtbaar gesprek te openen. -Alzo bijvoor beeld Ds Barkey Wolf in „Tiipotheüs" en Ds O ver duin in „Belijden en Beleven". Anderen trachten h^t modernisme in de Wereldraad te reduceren tot het allerminste, zo als de heer Zegerius in „Ons Or gaan". Het is inderdaad een delicate zaak een houding te bepalen tegenover de Assemblee in Amsterdam. Een houding aannemen, zoals de Amerikaanse Raad in Amsterdam tegenover haar deed, lijkt mij niet. Wij moeten ons wel bewust zijn dat in Amsterdam een groot deel van het lichaam van Christus ver tegenwoordigd is. Onder hen zijn welmenende vrome mannen. We zouden onszelf kwetsen indien we in een onchristelijke geest tegen hen optreden. Dit laatste voor ogen houdende, dat medewerking aan de oecumbeweging een persoonlijke zaak is,, die elke gelovige zelf met God moet uitmaken, wil ik toch gaarne mijn persoonlijke overtuiging uit spreken. Doch over degenen die als Bijbelgetrouwe Chris tenen zichzelf en" hun Kerk daar in Amsterdam zou den vertegenwoordigd willen zien, moet ik me toch ook verwonderen. Het lijkt me zo naief dit aposto laat dat zij voorstaan. Het berekenen van deze kan sen lijkt mij toch wat al te optimistisch. Zouden zij, die op deze Assemblee als modernen, als verloochenaars van de meest fundamentele waar heden van ons geloof; aanwezig zijn, ook daar zijn met die gevoelens die de rechtzinnige voorstanders van de Wereldraad zo gaarne bij hen zouden willen zien Zullen zij het gesprek openen in de geest van ootmoed om alleen maar te luisteren naar Gods Woord en geen menselijke meningen Ik betwijfel het. Er zijn al bewijzen dat deze veronderstelling juist is. De basis-belijdenis „Jezus is Heer", wordt niet zonder voorbehoud door alle deelnemers onderschre ven, en toch zijn ze toegelaten. En kunnen wij met deze mensen het gesprek ope nen Neen, Farizeïsme kan hier buiten beschouwing gelaten worden. Ik bedoel het niet met een air van: „Ik ben heiliger dan gij". Laat ons maar gerust met tollenaren en zondaren aanzitten, want we zijn zelf geen haar beter. En toch stel ik weer de vraag Kunnen wij met modernen een gesprek openen Hebben wij nog gesprekken te voeren over het Middelaarswerk van

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 1