kander, en die hartelijke toegenegenheid, dat daarin de gestalte van Christus zich openbaart, Die immers „niet van deze wereld is. Eerlijk ingaan op deze hartelijk bedoelde poging, zal rijker zegen spreiden, en groter invloed aan de Kerk verschaffen, dan welke Evangelisatie-opzet ge wilt noemen. Het zal „een daad" zijn, midden in ons volksleven, die God verhoogt, en die de warmte van •het broederhart en de rijkdom van het Koninkrijk Gods doet uitkomen. Aan Ds Bos onze hartelijke dank voor de opening van deze weg. God geve, dat dit niet zijde stem van eenzame, die vervliegt, maar het middel, dat de Here gebruikt, om te werken onder degenen, die de Geref. belijdenis liefhebben Dan kan in deze tijd van verwarring een heerlijk werk van eendrachtig bouwen tot stand komen. G. C- St- EEN JUBELEND VOLK ROND EEN JUBILERENDE VORSTIN. Als dit no. van onze Kerkbode verschijnt, staat alles in het teken van de grote jubileumfeesten. Feest, mogen wij metterdaad vieren. Daarvoor is reden te over. Vooral wij, als jongeren, weten immers niet an ders, dan dat „onze" Koningin Koningin Wilhelmina is Alleen de ouderen herinneren zich, dat er een andere Oranjetelg op de troon van Nederland zat. Wij zijn er zö aan gewend geraakt, dat wij ons niet kunnen voorstellen, dat- straks niet meer zij, maar onze Prinses Juliana Neerlands Koningin zal zijn. Juist in dat „gewoon zijn" ligt echter de bizondere zegen. Scherp hebben wij dat gevoeld op die morgen in Mei 1940, toen het gerucht ging, dat onze Koningin het land had moeten verlaten. Wat een slag was dat Onze moed zonk ineen. Onze soldaten gooiden hun geweren weg. Wat zouden zij nog vechten, toen hun aller moeder niet meer hun bescherming nodig had 't Was of met Haar vertrek Neerland te gronde ging. Zó een waren wij met Haar. Wij konden ons volks bestaan niet denken zonder Haar. Daarom was met Haar vertrek ook onze moed vertrokken. Later pas verstonden wij, dat het zo moest. Dat het geen vlucht was, maar noodzaak, tot zegen voor ons land en volk. En zoals toen, heeft de Here steeds over Haar leven gewaakt. Nu 50 jaren aaneen, zolang Zij de scepter zwaaide over het Koninkrijk der Nederlanden. Overzien wij heel die periode en tegelijk de wereld historie, dan' bevreemdt het ons, dat Nederland in Haar regering zozeer gezegend is geworden. Een bi zondere gunst Gods Tijdens Haar bewind, in 1918, rolden de kronen over de straat. Even scheen ook Haar troon te wan kelen. Maar Gods zorg en de trouw van Haar volk hebben hem vaster gezet dan voorheen. Zelfs in de donkere nacht van de duivelse tyrannie der .verwaten Duitse roversbenden spaarde God Haar voor ons en groeide de band. tussen Haar volk en 'Haar. Als wij zien wat er van de vorsten van Europa overbleef, terwijl wij nu Haar 50-jarig regeringsjubi leum mogen vieren, dan zijn" wij een bizonder door God bevoorrecht volk, dat het wel mag uitroepen „Wij zien het, maar doorgronden 't niet". Daarom past ons 'de jubel in hart en mond. Maar een jubel, dié zich niet in de eerste plaats richt tot Haar, Die nu Haar regeringsperiode officieel gaat beëindigen, maar een jubel tqf eer van God, Die Ne derland zozeer beweldadigde. Des Heren werken zijn hier groot. Groot temeer, als wij letten op de verandering, die zich in die 50 jaren voltrok. Over die veranderingen is veel geschreven. Dikke boeken zijn er over geschre ven. In vele opzichten was er vooruitgang. Gods zege ningen zijn op vele terreinen onmiskenbaar groot ge weest. Maar ons volk heeft zich temidden daarvan niet in evenredigheid steeds meer aan God vastgeklemd. Integendeel. De Godsverzaking nam hand over hand toe. Er voltrok zich een ontkerstening, die brede lagen van ons Volk van Hem aftrok. Als wij daarop letten, zullen wij geen feest kun nen vieren in de dolle roes-van een stompzinnig ge nieten. In zover ons hart nog open staat voor de waarheden van Gods Woord, zal daar naast de blijd schap en in de waarachtige dank aan God de toon der schuldbelijdenis niet ontbreken. „Niet verdiend", maar „door Gods gunst alleen", het werke in ons aller hart de ware danktoon. Waarom ik dit speciaal in de jeugdrubriek^chrijf Omdat ik zo graag tou willen, dat het feest, dat wij vieren gaan, door jullie als Christelijke jongens en meisjes gevierd zal worden. D.w.z. dat jezelf niet ver geet, maar bij alles wat er aan feestvreugde geboden wordt, je laat beheersen door de gedachteWat is God toch onuitsprekelijk goed voor ons geweest. Zo moet ons Christenvolk, ook wij als Christénjongeren, ons scharen rondom onze jubilerende Vorstin. Dan zal ons feest in de hemel weerklank vinden. Dat zal ook onze Vorstin verblijden. Z. G. SOCIETAS STUDIOSORUM REFORMATORUM. In October a.s. zullen vele jongelui hun studies aan Openbare Universiteiten en Hogescholen aanvangen. Daaronder zijn er velen, die uit een Gereformeerd milieu komen. Voor dezen en voor toekomstige stu denten van Orthodox-Protestanse richting opent de S. S. R., die aan alle openbare Universiteiten en Hoge scholen afdelingen heeft, haar deuren. S. S. R. is een gezelligheidsvereniging, waar het studentenleven in al zijn rijke'gevarieerdheid tot uiting komt; Maar tegelijk is S. S. R. een vereniging met een bijzondere basis, n.l. de gehoorzaamheid aan het Woord Gods. Daarom wil deze studentengemeenschap haar ernst en luim, haar werken en handelen laten reguleren door wat de Dordtse Belijdenis noemt „de onfeilbare Schrifture". Aan de openbare Universiteiten wordt de wetenschap gedoceerd die met God noch gebod rekening houdt. Daar wordt de studenten de Humanistische wetenschap in allerlei vormen voorge zet. Vandaar dat S. S. R. er is om een tegenwicht te bieden. Toekomstige studenten en vooral de ouders van deze- jongens en meisjes mogen zich wel terdege af vragen, of zij het wel verantwoorden kunnen zich aan te sluiten bij, resp. hun kinderen te sturen naar een neutrale studentenorganisatie. Bedenkt wel, dat juist de studietijd vormingstijd bij uitnemendheid is. Tegen alle tegenwoordig opgeld doende drogredenen en mis leidingen in houden wij staande, dat onze studerende jeugd *in een Reformatorische studentengemeenschap thuis hoort. Naast dit beheersende gezichtspunt van de keuze der studentenvereniging zijn er nog andere redenen, die aansluiting bij een vereniging noodzakelijk maken. Bij de tegenwoordige omvang der Universiteiten en Hogescholen b.v. is het contact tussen Hoogleraren en studenten minimaal geworden. De studentenvereniging vergoedt dit gemis voor een deel en neemt de opvoe- dende taak, die vroeger de Universiteit uitoefende, voor een groot deel over. Studeren zonder lid van een studentenorganisatie te zijn is een onding. Ouders, stuurt Uw studerende kinderen naar een Christen-studenten-organisatie Toekomstige studenten, sluit U aan bij S. S. R., want aan Christen-wetenschapsmensen heeft Nederland nog steeds behoefte Aanmeldingen bij H. W. de Jong, Berkelselaan 20b, Rotterdam-Noord, waar eveneens verdere inlichtingen te verkrijgen zijn. AGENDUM voor de vergadering Classis Mid delburg, 8 September 1948, Hofpleinkerk, 9.30 uur v.m. 1. Opening door de roepende kerk. 2. Nazien der credentiebrieven. 3. Constituering van het Moderamen. 4.Notulen. 5. Ingekomen Stukken. 6. Rapporten. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Moderamen Praeses Ds P. van Til Scriba Dr A. H. Oussoren 2e Scriba Ds C. van Nes Asses sor Ds J. C. Streefkerk. Naméns de roepende kerk, Ds J. C. STREEFKERK, .Praeses. M. CALJOUW, Scriba. Beroepen te Almelo (vac. -J. J. Bouwman), A. W. J. Vogelaar, thans leger-predikant te Echten (Fr.), A. A. Oostenbrink te Oostburg te Haarlemmermeer- Hoofddorp (vac. R. OosterhoffH. J. Lambers Heer spink te Vroomshoop. Aangenomen naar Munnekeburen, cand. P. D. van Dijk te Wijnje. Bedankt voor Nijverdal (vac. W. B. den Brave), G. van Andel te Dieren voor Epe (als hulppredi ker) de em.-pred. V. K. Kuijvenhoven, thans hulp prediker te Wapenveld. BeroepbaarDs A. B. C. Hofland, onlangs gerepa trieerd als leger-predikant uit Indië, die benoemd was tot leraar godsdienstonderwijs aan de Chr. H.B.S. en het Chr. Lyceum te 's-Gravenhage, heeft bij nadere beslissing voor deze benoeming bedankt. Hij stelt zich thans beroepbaar. Zijn adres is: Nachtegaallaan 21, Den Haag, -tel. 395695. Ds I. van Dellen, em. predikant van Denver (Colo- rada) in Amerika, is voornemens in Sept. a.s. ons land te bezoeken. Hij is bereid in de kerken- voor te. gaan. Zijn adres is bij Ds S. Datema, Parklaan 21 te Drie bergen, tel. 8544. Ds van Dellen bezocht reeds eerder ons vaderland en vertegenwoordigde met wijlen Dr H. Beets op de Generale Synode zijn kerkengroep. Hij is een Nederlander van geboorte en zag in Sassenheim het levenslicht. Met zijn vader, die toen predikant was in Nieuwe-Pekela, ging hij als jongen naar Amerika, waar hij meerdere gemeenten gediend heeft. ZONDAG 29 AUGUSTUS 1948 CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds F. H. von Meyenfeldt te Noordwijk-Binnen 5.30 uur Ds P. van Til (Zondag 28) Middelburg (Nöorderkerk) - 9.30 uur Ds P. van Til (Zondag 28) 2.30 uurDs F. H. von Meyenfeldt Collecte Zending en Evang. (Jubileum-collecte) Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds J. van den Berg 3 uun Ds A. Scheele Gapinge 9.30 uur Leesdienst 2 uur Ds P. van .Til Grijpskerke 10.45 en 3.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds W. C. Berkhoff Legèrpredikant te Amersfoort. St. Laurens 10 uur (Vergaderlokaal) en 7 uur (Ned. Herv. Kerk) Ds C. Boon Meliskerke 9.15 en 2 uur Ds A. Thielen te Maasland Oostkapelle 10 en 2.30 uur Serooskerke 10 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe (Voorm. Voorber. H. Av.) Souburg 9 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks T7 Collecte Schulddelging. Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 9 en 2 uur Dr N. J. Hommes TT_. Voorm. Voorber. H. Av. Westkapelle 9.30 uur Ds A. Scheele 2.30 uur Leesdienst CLASSIS AXEL. N Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) IQ en 3 uur Dr A. de Bondt te den Haag Breskens (Clubgebouw) 10.15 en 2.30 uur Dhr. P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen Oostburg (in Pro Rege) 10 en 3 uur Dhr. A. Vingerling te Goes Schoondijke 9 uur Dhr. P. J. de Jonge 6' uur Dhr. A. Vingerling te Goes Terneuzen Ds J. A. Tiemens te Spijkenisse Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Ds D. Drent te Schiedam Zoutespui 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Borssele 10 en 2.30 uur Ds R. A. Flinterman Driewegen 9.30 en 2 uur Ds J. Booy Goes 10 en 5 uur Drs C. Stam Voormiddag Voorber. H. Av. Namiddag Herdenkingsdienst gouden jubileum Koningin Wilhelmina. Jubileum-collecte te verdelen Zending en Evangelisatie. 's-Gravenpolder 9.30 en 2 uur Leesdienst Heinkenszand 10 en 2.30 uur Dr A. H. Oussoren te Middelburg. Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp 10 en 2.30 uur Ds Y. J. Tiemersma Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wemeldinge 10 uur. Leesdienst, 5 uur Drs C. Stam Wolf aartsdijk 10 en 2.30 uur Ds van Heiningen Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. van der Leek CLASSIS THOLEN Anna Jacobat Polder 10 en 2.30 uur Bergen op Zoom v.m. en n.m. Ds A. G. v. d. Stoel Krabbendijke 9.30 en 2.30- uur Ds P. D. Kuyper te Sassenheim. Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Poortvliet 10 en 2.30 uur Ds Lanning te Fijnaart Tholen 10 en 3 uur Ds P. 3e Bruijn Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds W. M. Ie Cointre CLASSIS ZEERIKZEE. Brouwershaven 11 uur Dhr. G. Aalbersberg 6.30 uur Ds Joh. Meijnen te den Haag Bruinissê 9.30 en 3.30 uur Ds D. Bremmer, Zondag 52a Colijnsplaat 10 en 6 u Ds H. Veldkamp te Middelburg Geersdijk 10 en 2.30 uur Haamstede 10 en 7 uur Ds D. van Swigchem Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwerkerk 10 en 6 uur Cand. W. Stuursma, Arnhem Oosterland 10 en 3 uur Ds H. L. van Aller, Geersdijk Bed. H. Av. en Dankz. Scharendijke 10 en 2.30 u. Ds Joh. Meynen, den Haag Wissekerke 10 en 2.30 uur Ds G. Visser Zierikzee .10 en 5 uur Geen opgave ontvangen Zonnemaire 10 en 2.30 uur Dhr. Aalbersberg Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. No. 6095 verschijnt deze uitgavè wekelijks en is de omvang van dit num mer 4 pagina's, paginaformaat 2iy2 X 40 cm.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3