vierde jaargang No. 9 Uitgave van dc Gereformeerde Kerken in Zeeland vrijdag n aug. i948 ZEEUWSE KERKBODE Hoofdredacteur: Ds H. Veldkamp, Langevielesingel 68, Middelburg, Telefoon 2047 Abonnementsprijs2,50 per RedacteurenDs P. de Bruyn, Ds D, J, Couvée, Ds S. Greving, Drs C. Stam. Berichten en opgaven Predik- halfjaar (bij vooruitbetaling) beurten, tot Dinsdagsmorgens Afzonderlijke nummers 10 cent te zenden aan de drukkers Advertentiën 20 cent per regel DrukkersLittooij 6 Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg, Telefoon 2438, Giro 42280 Littooij Olthoff, Middelburg DEMAS II. - Dat hele geval met Demas lijkt me vrij hope loos. We vernamen dat de heiden Demas het evangelie van Christus aannam, alles verliet om Paulus te helpen in het zefidingswerk, ja zelfs de heidenapostel volgde tot in Rome het hól van de leeuw. - Maar toen is hem daar de grond te warm ge worden onder de voeten. Hij is voor de-conse quentie teruggedeinsd. Het offer om voor Chris tus te lijden en zelfs de dood in te gaan, valt hem te zwaar. Hij verlaat de bloedstad van Nero, om de rust en de veiligheid te zoeken in Thessa- lonica. In Rome .christen te zijn is gevaarlijk, in Thessalonica is het een volkomen ongevaarlijk en misschien nog een eervol bedrijf. Het komen tot Jezus is nog zo bezwaarlijk niet, maar blijven bij Hem, volharden tot het einde, dat is de hei lige kunst van het geloof. We denken bij Demas als vanzelf aan het zaad dat terstond hoog op schoot, maar verdorde toen de zon opkwam, toen het héët. werd. Want het had geen diepte van aarde. En Paulus klaagtDemas heeft mij ver laten, en is naar Thessalonica gereisd. Op zichzelf stak er natuurlijk in die reis naar Thessalonica geen kwaad. Zelfs niet in de terugkeer naar ,,deze tegen woordige wereld", zoals Paulus er'bijvoegt. Wie zal zeggen, of Demas niet noodzakelijk z'n zaken in Thessalonica moest behartigen, of dat hij daarheen plotseling teruggeroepen werd. Wij leven nu eenmaal allen in „deze tegenwoor dige wereld", en we kunnen, ja móéten evengoed christen zijn in het handel drijven in deze tegen woordige wereld als bijvoorbeeld in het predik ambt waarin dan speciaal wordt gebouwd aan de „toekomende" wereld. Een koopman hoeft geen slechter christen te zijn dan een dominee (het omgekeerde kan evengoed het geval zijn) en men kan in Thessalonica even goed christen zijn als in Rome. Daar gaat het dus niet om Dat Demas met Paulus was meegereisd, was mooi, maar hij behoefde dat niet te doen. Z'n christen-zijn hing er niet van af. Vele anderen die door de prediking van Paulus tot bekering kwamen, zijn ook rustig in hun woonplaats ge bleven 't Zat 'm dus niet daarin dat Demas Rome verliet en wegreisde. Paulus zegt in 't zelfde verband dat Crescens naar Galatië was gegaan en Titus naar Dalmatië en Tychicus naar Efe- zeze stoven das alle kanten heen, en Paulus zegt er niet dat van Waarom zegt hij er dan wél wat van nu het Demas betreft Wel dat zat. 'm in het motief, dat Demas be woog. In de regel zit hetgoedé of het kwade van een bepaalde daad niet in de daad zelf, maar in het- verborgen motief. En dat omschrijft Paulus-aldus hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, Paulus noemt hier de man bij z'n naam, en de zonde bij haar naam, en dat is ook maar het allerbeste. Het is wel scherp gezegd, doch zon prediking haalt meer uit, dan wanneer de ge meente wordt doodgegooid met dierbare en ver sleten termen die de consciëntie niet meer raken. Het is mij niet onbekend, dat er verschillende Schriftuitleggers zijn, die voor Demas een goed woord spreken. Calvijn moet beweerd hebben, dat Paulus niet schreefDemas heeft de Here verlaten, maar hij heeft mij verlaten, en dat hij alleen maar daarom uit Rome gegaan is, omdat het gezelschap van de gevangen Paulus hem al te gevaarlijk werd. Ds Veenhof oor,deèlt (Verborgenheid der god zaligheid, blz. 292): „Och, we behoeven nog niet eens aan het allerergste te denken. We worden niet gedwongen aan te nemen, dat Demas zijn God en zijn Heer heeft verloochend en weer in het heidendom is teruggevallen". En Dr C. Bouman zegt (Korte Verklaring I, II Tim., blz. 179): „De uitdrukking: de tegen woordige wereld betekent nooit hetzelfde als deze wereld, die in de Evangeliën en bij Paulus .vaak voorkomt en dan aanduidt een vijandige van God afgekeerde houding". Nu, laat het ons voor Demas hopen Ik noteerde hem als een dubieuze post. Het laatste oordeel moge de schaal in zijn voordeel doen overslaan. Maar toch zou ik niet graag willen, dat het van mij of van u zo duidelijk zwart "óp wit stond hebbende de te genwoordige wereld liefgekregen. Ik wil er geen doekjes omwinden. Dit oordeelheeft voor mij een slechte klank. Ik moet dan almaar denken aan het woord van Johannes „heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem". Ik geloof er dan ook geen steek van, dat De mas, toen hij van Paulus afscheid ging nemen (zo hij dat gedaan heeftgezegd heeftPaulus, ik groet u, want ik heb de wereld liefgekregen Dat_doet men natuurlijk niet Och, hoe gaat dat Demas zal verklaard hebben, dat 't hem wel vreselijk speet, maar hij kon om z'n zaken niet langer gemist worden. Hij had ook een brief van z'n vrouw gekregen en zo, dat ze graag had dat hij zo gauw mogelijk terugkwam, en daarom ziet u Maar Paulus die z'n mensen kende, heeft het wel gevoeld. Als een steek in z'n eigen hart... de tegenwoordige wereld liefgekregen Evenals Jezus over de man, die een akker gekocht had, en die een vrouw getrouwd had, en daarom niet komen kon, zo zijn eigen gedach ten had Precies zoals een herder die z'n schapen kent, en informeert waarom de kerk verzuimd werd en gauw genoeg voelt, waar de schoen wringt... de tegenwoordige wereld liefgekregen! Dat wil toch wel wat zeggen Een glimp te hebben gezien van de onover trefbare rijkdom van Christus, het goed dat nim mermeer vergaat, en dan z'n liefde over te dra gen aan een wereld die doodarm is, juist omdat ze tegenwoordige wereld is, en geen toekomst heeft 'k Wil Demas niet te hard vallen. 't Is makkelijk oordelen, als men zelf niet voor het geval geplaatst is. Men moet maar eens huis en haard verlaten hebben, en dan in Rome ko men, waar je maar één mond open hoeft te doen orfi in de gevangenis te komen. Ik kan mij best voorstellen, dat Demas toen de benen nam. Ik herinner mij nog al te goed de vele slappe figu ren tijdens de bezetting. Er zijn niet veel helden. Laten we voorzichtig zijn. Laten we geen grote mond opzetten tegen Demas, omdat hij geen held was. Dit is alleen 't privilege van wie zelf helden zijn, en die zullen het niet doen. 'k Zou wel eens willen weten wat er terecljt kwam van velen die nu ach en wee roepen om de „tegen woordige wereld" als ze er zelf eens voor ge plaatst worden, hoe gevaarlijk het kan worden om christen te blijven. Niet in een knusse omgeving. Maar midden in het vuur 'k Zou ook niet graag willen, dat u van Demas de voorstelling' meeneemt als van een verlopen sujet, die zich omwentelt in het slijk der zonde na zijn afval. Daar weten we niets van. We weten alleen, dat hij de tegenwoordige wereld liefgekregen heeft, en die wereld heeft twee kanten, een lichte en een donkere. Er is een lelijke wereld van onzedelijkheid en brasserij. Er is ook een „mooie" wereld van cul tuur en wetenschap. Er zijn onfatsoenlijke én eerbiedwaardige we reldliefhebbers. De man die z'n geld liefheeft of z'n eigen eer, is evengoed wereldmens als die het gemene liefheeft.' Er zijn meer liefhebbers dezer tegenwoordige wereld dan u misschien zoudt denken. En nu stel ik mij Demas voor als een zeer fatsoenlijk liefhebber dezer wereld. Die tot z'n wereldliefde is gekomen, gelijk menig ander, langs de meer en meer gebruikelijke Weg, dat hij tegen de moeiten en lasten niet op kon, dat hij het comfort liever had dan de narig heid van de cel, kortom, nog een „godsdienstig" man, maar met een te weinig godsdienst om de attractie van Thessalonica boven de grimmigheid van Rome te weerstaan. Iemand die christen wil zijn, langs de weg van de minste weerstand. Van zijn liefde tot de tegenwoordige wereld was uiterlijk eerst nog niets te merken, maar innerlijk was de breuk er al veel langer tot de-openlijke breuk kwam. Hoe wijd die kloof is geworden, weten we niet. Zou Calvijn gelijk hebben, dat de kloof weer geheel is gedempt Of heeft de traditie gelijk, dat hij priester ge- worden is in de heidense tempel te Thessalonica. U weet het niet en ik niet God weet het Men kan tenslotte overal toe komen. Men kan zelfs zóver komen, dat men de tegen woordige wereld liefheeft en...... rustig z'n plaats in de kerk blijft innemen, misschien wel op de preekstoel Het is wel een enorme tegenstelling Paulus en Demas Twee mannen rennen in de loopbaan, de apostel én zijn „medearbeider". Paulus heeft de goede strijd gestreden. Demas heeft het tegen z'n vijand de we reld moeten afleggen. Paulus heeft de loop beëindigd. Demas is midden in de strijd blijven steken. Paulus ziet uit naar de kroon der rechtvaardig heid en de toekomende wereld, Demas wórdt ge lokt door de schoonheid dez£r tegenwoordige wereld. Ben ik Demas Deze vraag heeft recht van bestaan, omdat gelijk we zagen men de tegenwoordige wereld lief kan hebben, ook zonder met de kerk te breken. Ons hart heeft onvermoede duistere diepten. Zelfs mede-arbeider van Paulus te zijn is nog geen waarborg voor behoudenis. Timotheus, aan wie Paulus deze dingen schrijft, had blijkbaar dit "Waarschuwende voorbeeld van Demas nodig, hoewel hij toch van jongsaf de Schriften geweten had, en een vrome moeder en grootmoeder had. Schijn bedriegt. Kenden we Demas alleen- uit de brieven aan Philemon en Colosse, we zouden hem allicht een plaats gegeven hebben in de galerij der heiligen. Maas- nu komt de brief aan Timotheüs deze illusie verstorenDemas heeft mij verlaten En uit deze brief richten zich de ogen van Jezus op u qn op mij en vragen Hebt gij Mij lief? H. V. KNIPSELS MET KANTTEKENINGEN, Ds Barkey Wolf en de Wereldraad der Kerken, Zoals men weet staan onze Geref. Kerken afwijzend tegenover de z.g.n. „Wereldraad der kerken", die dezer dagen met plechtig ceremo- niëel te Amsterdam wordt gehouden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 1