DE VRIJE UNIVERSITEIT Kerknieuws leiding iets kan worden gedaan, dat tevens de be langstelling, met name voor onze letterkunde, kan versterken. Niemand slake een zucht, dat er toch zoveel aan de ontspanning moet gedaan worden. Want, daar over wil ik graag nog wat meer opmerken. Maar, dan later weer eens, want ook artikelen in een Kerk bode behoren een einde te hebben. G. C IIllill:!! Ik ben overtuigd, dat, wanneer er onver hoopt ooit nieuwe dagen van druk en span ning voor onze Vrije Universiteit mochten aanbreken, met precies gelijke kracht en geestdrift de strijd voor haar zou worden aangebonden als zulks vroeger geschiedde» Prof. Mr A. ANEMA. BIJ ONZE ZIEKEN EN VERSTROOIDEN IN ZWITSERLAND door A M. SPIERING Het was wel ièen grote tegenstelling, het vertrek uit het vaderland en de aankomst in Bazel. Daar in Maastricht, die Hollandse douaneambtenaar, die zijn naam eer aandoet en als een echte Hollandse jongen met een joviale lach kijkt naar de reiziger, die temid- dernacht uit de trein naar Zwitserland stapt en zijn bagage de douane-hal binnensleept. Het hele geval heeft- dan .ook uiterlijk niet zo veel van het in zijn pas vermelde reisdoel„geestelijke verzorging van Nederlandse patiënten in Zwitserland", maar gelijkt meer op een soort landverhuizing. Tien kistjes met Groninger koek, 10 pond van dit en 10 pond van dat, alles door, uitvoervergunningen gedekt en met een simpele vraag „Voor onze zieken, dominee Maak ze er gelukkig mee wordt de zaak met een, breed gebaad dadelijk vrij gegeven, zonder dat er ook maar één koffer of één pakket geopend worden moest. En de „geestelijke verzorger", die voorlopig als lopende hijskraan fungeert en al sjorrende denktwat ben ik begonnen, brengt zijn lading weer in veiligheid in de trein, waarbij uit het raampje een paar meisjes, ook uit Groningen, vol belangstelling en met glundere snoetjes toekijken, omdat deze „export", voorlopig althans gelukt is. Wel ietwat anders is de aankomst, zowat een dag later, in Bazel. Dan komt de „import". Oef Dat je nu ook net zo'n Mietje moest treffen. Voor zieken of niet voor zieken, deze pietlut in het kwadraat pres teert het een kistje open te breken en als een juffers hondje te proeven of er in de Groninger koek ook suiker gebakken is. Dan valt het weer onder een ander tarief, weet u. Eerst nadat een bedrag aan franken, je toch al zo schaars toegemeten, maar die men hier zeer bemint, aan invoerrechten is betaald, kan de zaak door. 'Nou, zo iemand, zegt ge wellicht, heeft er ook niet veel van begrepen zelf buiten de oorlog gebleven te zijn. Wat een krenterige houding 1 Och, laten we niet te haastig zijn. Heeft., ons de oor logsellende veel geleerd Je zou het niet zeggen als je let op het feit, dat er thans enerzijds wel voor tien millioen aan -deviezen beschikbaar wordt gesteld voor toerisme, maar dat anderzijds iemand, die min stens zes weken nodig heeft om talrijke langdurige patiënten te bezoeken, pas na „veel moeite voor tien dagen deviezen krijgt. Brood en spelen, zei men in de oudheid. Er om loten en skiën, vindt men in de na-oorlogstijdEn die geestelijke kletspraatjes, dat kan altijd nog wel, niet waar Enfin, we zullen ofis wél redden ook Men begrijpt natuurlijk wel, dat de dingen, die je meegenomen hebt met name voor die patiënten, die je een jaar geleden hier ook al bezocht hebt, zo maar een aardigheidje zijn. Maar een aardigheidje, die ze even duidelijk doet gevoelen er is om mij gedacht. Dit is nu helemaal uit eigen land voor mij meege sjouwd. En bij enkele,o.a. een paar Groningse pa tiënten werd het deksel van het koekkistje met de Martinitoren erop, aan de wand van de ziekenkamer bevestigd als een herinnering aan een paar bezoeken, die men wellicht niet gauw zal vergeten, vooral niet om de gesprekken, om hef weer zo eens heel vertrou welijk van hart tot hart te hebben kunnen praten over veel'wat dns in het diepst van onze ziel beroert, temeer als dit alles werd geplaatst in het licht van de blijdschap van het geloof in Jezus Christus. Beroepen te Driebergen-Rijssenburg (vac. A. de Bruin), K. M. R. v. d. Beek te Zyidhorn te Marum (Gron.), L. Zwanenburg te Holwerd te Ooltgens- plaat en te Oud-Beijerland, cand. G. Meyster te Rot terdam te West-Terschelling en Midsland (bij accl.), F. J. Jansen te IJselstein te Herwijnen, cand. G. Meyster te Rotterdam te Nijverdal (vac.-W. B. den Brave), G. van Andel te Dieren te Willemstad, cand. G. Meyster te Rotterdam. Aangenomen naar Scheveningen (vac.-J. Wymen- ga), Dr R. J. v. d. Meulente Utrecht de be noeming tot geestelijk verzorger van de Stichting „Bloemendaal" te Loosduinen, J. D. Koers, vlootpre- dikant en wonende te Noordwijk aan Zee, die be dankte voor de beroepen naar de kerken van Joure en Oudshoorn (gem. Alphen- aan de Rijn). de benoeming tot hulpprediker te Abcoude, de em, pred. V. K. Kuijvenhoven, thans hulpprediker te Wapen veld. Bedankt voor Warffum, A. Broek te Onnen (Gron.) voor Nieuwe Pekela, S. Neerken te Dedemsvaart -voor Hijken, H. Moolhuizen te Aarlanderveen voor Hellendoorn, G. K. Geerds te Drijber. BeroepbaarDs A. J. W. Vogelaar, na 3-jarige diensttijd als legerpredikant in Engeland en Indië, weer in het vaderland teruggekeerd, 'stelt zich per 1 September beroepbaar. Adres Voorstraat, Harden- berg (Ov.). Appelscha. Op verzoek van de pastor-loci, die een proef nemen wilde, heeft een bruidspaar in het midden der gemeente er in toegestemd, om de kerke lijke bevestiging van zijn huwelijk in een avonddienst te doen plaats vinden. Vergeleken bij het handjevol mensen dat 's middags pleegt te kèmen, was de op komst bevredigend. In het sanatorium werd een kerkdienst in de openlucht gehouden, waarbij een honderdtal patiënten tegenwoordig waren. In deze dienst werd een jonge man, die op eer\ brancard de dienst bijwoonde, nadat hij belijdenis van zijn geloof had afgelegd, gedoopt. Zusters en doctoren woonden dé plèchtige dienst, die op het grasveld achter het mannenpaviljoen gehouden werd en door prachtig weer begunstigd werd, mede bij. Amsterdam. De kerkeraad heefè Mej. Dr D. Grosheide verzocht zich te willen wijden aan de op bouw van een archief, waarin de stukken zullen wor- deri ondergebi'acht betrekking hebbend op het leven der plaatselijke kerk- in de eerste jaren na de Af scheiding. Bloemendaal. De plannen tot uitzending, van de kerkdiensten via de zerider Bloemendaal nemen nu vastere vorm aan. De zendapparaten zijn reeds be steld, terwijl artn de verkrijging van een antenne, zend mast en huisvesting' hard gewerkt Wordt. De kelder, die vroeger als zendruimte diende, is afgekeurd, waar om een nieuwe zendkamer moet worden gebouwd, die aan de achterzijde van het kerkgebouw verrijzen zal, naast de rijwielstalling. Men hoopt nog dit jaar met de radio-uitzendingen een aanvang te kunnen maken. Bilthoven. De kerkeraad heeft een propaganda- biljet voor een bepaalde politieke partij uit het kerk portaal doen verwijderen, aangezien hij terecht van oordeel is, dat de kerk zich niet heeft uit te spreken ten gunste van een bepdalde politieke partij! Samenwerking Geref. en Prof. Kerken in Indië. Te Bandoeng is de classis Batavia bijeengekomen van de Geref. Kerken in Indië. Voor de eerste maal in de geschiedenis werden de vergaderingen bijgewoond door vertegenwoordigers van de Prot. Kerk in Indo nesië. Voorts was een afgevaardigde uit Djokja aan wezig, Ds S. P. Poerwawijoga, contactdeputaat van de Synode der Javaanse Kerken in Midden-Java ten Zuiden. Het belangrijkste onderwerp kwam op de tweede vergadering aan de orde, n.l. het kerkelijk gesprek tus sen de Prot. en Geref. Kerken. Bij de discussie bleek de brandende begeerte aanwezig te zijn om niet alleen tot-een gesprek, maór ook tot samenwerking te ko men. De classis besloot 5. deputaten aan te wijzen voor het contact met het moderamen der Prot. Kerk en gaf daarvoor enkele richtlijnen aart. O.a. zal con tact worden gezocht over de belijdenisvraag „opdat er bij de uitbouw dier belijdenis een gemeenschappelijk gevoelen zij, waardoor deze belijdenis tot basis van samenwerking strekken kan". Verder besloot de classis naast vele andere zaken, o.a. een deel van de zendingsarbeid der. Chr. Geref. Kerken in Makassar op zich te nemen en alzo het werk van Ds H. v. d. Brink voort te zetten. Voor hulp bij.de exploitatie van het zendingsziekenhuis te Laboeang zal met name op de Ned. zendingsinstanties een beroep worden gedaan. Kampen. Algehele restauratie van de Burgwal- kerk zal volgens de door de commissie van beheer ingediende begroting ongeveer 60.000,>a f 80.000, kosten met inbegrip van vernieuwing van het meu bilair. Er waren in de kerkeraad t.a.v. deze zaak voor- zowel als tegenstanders. Besloten werd, dat een- commissie onder leiding van beide predikanten zal ^worden gevormd, om voor het beoogde doel een fi nanciële actie in de gemeente te organiseren, alsook voor het verkrijgen van meerdere vergaderruimte in de Westerkerk. ZONDAG 22 AUGUSTUS 1948 CLASSIS MIDDELBURG. Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 'uur Dr A. de Bondt den Haag. 2.30 uur Ds P. van Til (Zondag 27) Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds P. van Til (Zondag 27) 5.30 uur Dr A. de Bondt, den Haag CollecteHulpbeh.Kerken in de Classis. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Vêldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds A. Scheele 3 uur Ds Boone Gapinge 10.30 en 2.30 uur Ds E. Dondorp te Heemstede. Grijpskerke 9.30 en 2.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 uur Leesdienst 4.45 uur Ds P. van Til St. Laurens 10 uur (Vergaderlokaal) en 5 uur (Ned. Herv. Kerk) Ds C. Boon Meliskerke 9.15 en 2 uur 1 Ds C. van Nes Oostkapelle 10 en 2.30 uur Dr N. J. Hommes te Hillegersberg. Serooskerke 10 en 2.30 uur Prof. Dr G. Brillenburg Wurth te Kampen Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds H. A. Wiersinga, Leiden Collecte Fonds Emeriti. Veere 9.30 uur Leesdienst j2.30 uur Ds H. A. Wiersinga te Leiden Vrouwenpolder 9 en 6.30 u Ds E. Dondorp, Heemstede Westkapelle 9.30 uur Leesdienst 2.30 uur Ds A. Scheele CLASSIS AXEL. Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 3 uur Ds D. Scheele te Assen Breskens (Clubgebouw) 10 en 2.30 uur Dienst des Woords Hoek 10 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen Oostburg (in Pro Rege) 10 en 3 uur Ds J. A. Tiemens, Spijkenisse Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds J. Hindriks te Vlissingen Terneuzen Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek te Kapelle# Zoutespui 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 en 2.30 uur Ds H. Fransen Driewegen 9.30 en 2 uur Ds T. Sap em. pred. te den Haag. Goes 10 en 5 uur (Zondag 17) Ds R. A. Flinterman Collecte voor dé Hulpbeh. Studenten en Hulpbeh. Kerken in de Provincie. 's-Gravenpolder 9.30 uur 2 u. Ds R. A. Flinterman Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 uur Ds S. _Greving te Zierikzee. Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. C; Streefkerk, "Veere Lewedorp 9 en 2.30 uur Ds H. Veldkamp, Middelburg Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Wemeldinge 10 uur Leesdienst, 5 uur. Ds J. Koolstra Wolf aartsdijk 10 en 2.30 uur Ds van Heiningen Yerseke 9.30 en 2' uur Ds Allaart te Bussum CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom v.m. én n.rti. Ds A. G. v. d. Stoel Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruijn Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds Kruyswijk te Amsterdam. Poortvliet 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen Tholen lu en 3 uur Dienst des Woords Rilland-Bath 10 uur Leesdienst 5.30 uur Ds P. de Bruijn CLASSIS ZIERIKZfeE. Brouwershaven 11 en 6 uur Ds Joh. de Boer te Amsterdam-Noord. Bruinisse .9.30 en 3.30, uur Ds D. Bremmer, Zondag 51 Colijnsplaat 10 en 6 uur Ds D. Drenth em. pred. te Schiedam. Geersdijk 10 en 2.30 uur Haamstede 10 en 7 uur Ds H. C. VoorneVeld, Pernis Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds J. B. van Mechelen te Roosendaal. Nieuwerkerk 10 en 6 uur Cand. G. Meulemans te/Steenwijk. Oosterland 10 uur Leesdienst 3 uur Cand. G. E. Meulemans te Steenwijk (Voorber. H. Av.) Scharendijke 10 en 2.30 u. Ds Joh.Meynen, den Haag Wissekerke 10 uur Ds F. J. v. d. Ende 6 uur Ds H. L. van Aller Zierikzee 10 en 5 uur Geen opgave ontvangen Zonnemaire 10 en 2.30 uur Dhr Aalbersberg Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. No. 6095 verschijnt deze uitgave wekelijks en is de omvang van dit num mer 4 pagina's, paginaformaat 2iy2 X 40 cm.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3