Kerknieuws Beroepen te Lutten a. d. Dedemsvaart, C. Bos te Murmerwoude te Joure, J. D. Koers, vlootpredikant, wonende te Noordwijk aan Zee te Suameer, H. Rabbers te Tijnje te-Asperen en te Krimpen aan de Lek, cand. G. Meyster te Rotterdam te Nieuw- Lekkerland, N. va^Haeringen te Veenhuizen te Zonnemaire (Z.). cand. G. Aalbersberg, thans lerend ouderling .aldaar te Amsterdam-Zuid' (als 4e miss. pred. voor de Zending onder de Joden), B. D. Smeenk te Renkum-Heelsum te Den Helder (3e pred. pl.), Ch. H. Swen te Eibergen-Rekken te Wolfheze, J. C. Houtzagers te Voorschoten te Rockanje, cafid. G. Meyster te Rotterdam te Munnekeburen, cand. P. D. van Dijk te Wijnjeterp te 'Idskenhuizen, J. v. d. Mijl te Loenen aan de Vecht te Bergambacht, cand. G. Meyster te Rotterdam. Aangenomen naar Maarn, cand. R. van Mazijk te Beekbergen, die bedankte voor Bergambacht, Capelle aan de IJsel, Meerkerk, De Glind, Vaassen en Wa penveld naar Harderwijk (vac.-Dr J. W. v. d. Bosch), A. Dercksen te Rijsoord, die bedankte voor Schiedam (vac.-W. de Graaf) naar Zonnemaire, cand. G. Aalbersberg, thans lerend ouderling aldaar. Bedankt voor Colijnsplaat, G. Molenaar te Rens- woude voor Gasselternijveen, J. Hoekstra te Pie- terburen voor Almelo (vac. J. J. Bouwman), B. Boelens Czn. te Beilen voor Drachten (vac.-B. Slingenberg), G. Brouwer te Harlingen voor Veen- dam, J. v. Harmeien te Garijp voor Musselkanaal, W. H. J. de Boer te Mildwolda voor Medan en voor Den Helder (3e pred. pl.)J. D. Koers, vloot predikant, wonende te Noordwijk aan Zee voor Winterswijk (vac. H. de Wit), J. Nawijn te Avereerst' voor Koudum, H. van Minnen te Oudehorne voor Emmen (vac.-J. H. Binnema), W. Wiersma te Oudega (Small). Benoemd tot geestelijk verzorger van de Stichting „Bloemendaal" te Loosduinen, J. D. Koers, vlootpre dikant, wonende te Noordwijk aan Zee tot hulp prediker te Abcoude, em. pred. V. K. Kuyvenhoven, thans hulpprediker te Wapenveld. s-Gravenhage-West. De financiële rondgang door de gemeente heeft de vaste vrijwillige bijdragen tot 88.000,per jaar opgevoerd. Er is nu nog een geraamd tekort van 12.000,en dat wil men op vangen door een zeer krachtige verhoging der kerk- collecte. De commissie van beheer, die een tekort vreest van 16.000,heeft aan de kerkeraad voor gesteld extra collecten te houden in afwachting van een vernieuwde actie tot verhoging der bijdragen na de vacantie. Waar dit zou neerkomen op het invoeren van een vierde collecte, besloot de kerkeraad a. ,de collecten voor de eredienst te doen voorgaan b. de zaak in het Kerkblad te doen toelichten door de prae- ses c. de collecten te doen aanbevelen d. van de commissie van beheer in Sept. een nieuwe opgave te vragen van de stand van zaken. De kerkeraad heeft er principiëel geen bezwaar tegen als ook zusters der gemeente in de bijdragen-commissie zitting nemen en laat de practische moeilijkheden over aan de prudentie van de commissie. Voorts verzocht de kerkeraad aan de commissie nog eens en met groter nauwkeurig heid de opkomst in de verschillende kerkgebouwen te doen nagaan, omdat de kerkeraad graag op de hoogte wil zijn, zowel van de trouw als van de ontrouw der gemeenteleden in dit opzicht. Heerenveen. De kerkeraad besloot in verband met de groei der gemeente en de daaruit voortvloeiende meerdere arbeid het aantal ouderlingen met ingang van 1 Sept. a.s. met twee uit te breiden. Aalsmeer.'De kerkeraad heeft in samenwerking met die van de Ned. Herv. Gem. en van de Chr. Geref. Kerk ter plaatse een schrijven gezonden aan het comité tot viering van nationale feestdagen, waarin geprotesteerd wordt tegen de mogelijke toelating van een z.g. Lunapark. In dit schrijven wordt er op ge wezen, dat het Proü. Chr. deel der bevolking in dat geval niet kan medewerken noch deelnemen aan de feestelijke herdenking. Met aandrang wordt verzocht onder geen beding kermisvermakelijkheden toe te la ten, waardoor de eenheid van het gezamenlijk herden ken zou worden verbroken. Bleiswijk. Ter vergadering van de kerkeraad is namens de jonge leden der gemeente met enkele toe passelijke woorden een luidklok aangeboden. Blocmendaal. Naar Ds W. de Graaf te Pernis in de Kerkbode van Schiedam mededeelt, zal binnen kort de Bloemendaalse zender weer in de lucht komen. 's-Gravenhage-Oost. Gezien de financiële resul taten van de rondgang door de gemeente, besloot de kerkeraad over te gaan tot het beroepen van een vijfde predikant. Examens. De classis Harderwijk heeft praepara- toir geëxamineerd en beroepbaar gesteld de heer P. van Vliet te Ermelo, cand. aan de V.U. Door bijzon dere omstandigheden kan de heer van Vliet voorlopig geen beroep in overweging nemen, maar hij zal wel gaarne de kerken dienen. Zijn adres is Stationsstraat 120 te Ermelo. Aan de V.U. slaagden voor het prop. ex. theologie de heren H. Alting te Leiden, J. C. Baumfalk te Metslawier, J. P. Bleeker te Am sterdam, A. I. de Graaf te Zeist, J. D. Pereboom te Ede, H. v. d. Plaat te Haarlem en F. Spoelstra te Meeden. De classis Leeuwarden heeft aan de heer L. Touwen te Leeuwarden het recht verleend in haar ressort te proponeren. Uithuizermeeden. De kerkeraad hield zich breed voerig bezig met een uitnodiging van B. en W. ge richt tot de Diaconie, om toe te treden tot een contact orgaan ten dienste van een maatschappelijke werkster. Geadviseerd werd, dat de Diaconie zich wenden zal tot de zuster-Diaconieën van Uithuizen en Roode- school, teneinde te komen tot het volgen van één gedragslijn. Utrecht. De kerkeraad besloot' de decentralisatie commissie te continueren en haar te verzoeken in nadere bespreking te treden met de kerk van Zuilen in betrekking tot de vaststelling der kerkelijke grenzen en daarover op korte termijn van rapport te dienen. De kerkeraad besloot ook, dat nu uitvoering zal gegeven worden aan zijn beslissing, dat de wijkpre- dikanten tweemaal per jaar in eigen wijk het Heilig Avondmaal zullen bedienen. Velsen. De kerkeraad besloot adhaesie te betui gen aan het verzoek van het Centraal Drankweer- comité tot de raad, om ter gelegenheid van het komend regeringsjubileum een tapverbod te willen afkondigen. Ysselstein. De financiële rondgang bracht een verhoging van de vaste bijdragen van 1100,op 1600,per jaar. Onderling hulpbetoon. De classis Dokkum be sloot aan de classes Hallum en Heerenveen eens per maand hulp te verlenen in de dienst des Woords. De geestelijke verzorging der militairen. De classis Amersfoort besloot geen adhaesie te betuigen aan het voorstel van de classis Rotterdam, om de diensttijd der veldpredikers in Ned.-Indië terug te brengen van 2 op 1 jaar. In de Maandelijkse mede delingen aan legerpredikanten schrijft Ds A. T. W. de Kluis, hoofdlegerpredikant, dat er mede door terug keer van troepen-onderdelen momenteel 28 vacatures zijn bij de Prot. geestelijke verzorging in Ned.-Indië. Al maar collectenDe classis Zaandam heeft ter jongste Part. Synode van Noord-Holland de klacht geslaakt, dat de Generale Synode zoveel collecten uit schrijft. De Part. Synode verzocht de classis deze zaak wel voorbereid op de volgende Synode te bren gen. Evangelisatie-conferentie. 29 en 30 Sept. a.s. zal vanwege de commissie voor het Evangelisatiebureau „Het Zuiden" te Eindhoven een Evangelisatie-confe rentie gehouden worden voor Noord-Brabant, Limburg en België. Ds C. Gilhuis van Eindhoven spreekt een openingswoord en heeft met de Evangelisatie-predi kanten de leiding. Als referenten treden op Ds F. J. Jonkhof van Breda, met het onderwerp„Lectuur- verspreiding", Ds G. J. Pontier van Heerlen, onder werp „Huisbezoek", Ds R. de Roos van Tilburg, onderwerp „Lastige vragen van R.K.^ contacten en rake antwoorden uit Berkouwer's nieuwe boek „Con flict met Rome" en Mej. H. v. d. Mast, directrice van „De Nyenburgh" van Baarn, onderwerp „De liefde Gods in Christus door de daad". Eigen stijl. De classis Grootegast sprak uit, dat de kerkeraden naarstig toe moeten zien op de feeste lijkheden van de verenigingen in het midden der ge meente, zodat die op waardige wijze plaats vinden. Dit toezicht behoort ook te gelden de stukken en aan kondigingen van deze feestelijke bijeenkomsten. Het minimum-tractement. De classis Almelo sprak uit, dat het minimum-predikants-tractement 3500, dient te bedragen. ADVERTENTIËN VERLOOFD INA VELDKAMP, Directrice Landbouwhuishoud- school te Uithuizermeeden en HANS MUNNEKE, St. Pierre de Bailleul, Frankrijk Middelburg, 7 Augustus 1948. Langevielesingel 68. Wegens familieomstandigheden wordt de verloving van DICKY KONING en WIM GAST, die zou plaats hebben op 17 Augustus a.s., uitgesteld. ONDERTROUWD P. A. CATSMAN en F. ROOSE, Huwelijksvoltrekking D.V. op Woens dag 25 Augustus a.s. Kerkelijke inzegening door de Weleer waarde Heer Ds P. van Til, des n.m. om 2 uur in de Geref. Kerk, Hofplein, Middelburg. Oostburg, Weststraat 5. Middelburg, Noordweg 5. Receptie van 45 uur in de zaal van de Heer J. A. Montaan, L. Giststraat 13. Toekomstig adres Weststraat 18, Oost burg. ZONDAG 15 AUGUSTUS 1948 CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds P. van Til (Zondag 26), Openbare Bel. 5.30 uur Dr N. J. Hommes te Hillegersberg Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Dr N. J. Hommes 2.30 uur Ds P. van Til (Zondag 26) Collecte Geref. Jeugdbeweging. Amemuiden 10 en 2.30 uur Dhr A. Vreugdenhil te Rotterdam. Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds L. Dorst 3 uur Ds A. Scheele Gapinge 9.30 en 2 uur Ds E. Dondorp te Heemstede Grijpskerke 9.30 en 2.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds A. Elshout St. Laurens 10 uur (Vergaderlokaal) en 7 uur (Ned. Herv. Kerk) Ds D. van Swigchem te Haamstede. Meliskerke 9.15 en 2 uur Ds C. van Nes Oostkapelle 10 en 2.30 uur Serooskerke 10 en 2.30 uur Ds A. de Groot, Ermelo Souburg 9.30 en 2.30 u Prof. Dr G. Brillenburg Wurth te Kampen. Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds Zielhuis van Baarn Collecte Wederopbouw Indië en voor Zendings- en Evang. Kas. Veere 9.30 uur Leesdienst 2.30 uur Dr N. J. Hommes te Hillegersberg Vrouwenpolder 9:30 en 2 uur Ds J. E. Visser te Schermerhorn. Westkapelle 9.30 uur Ds A. Scheele 2.30 uur Leesdienst CLASSIS AXEL Aardenburg 10 uur Leesdienst 5.30 uur Ds J. v. d. Kooy te Wolfheze Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 3 uur Ds P. Bakker te Strijen Breskens (Clubgebouw) 10 en 2.30 uur Ir. Steneker te Souburg Hoek 10 en 2.30 uur Ds J. B. Vanhaelen te Mijdrecht Oostburg (in Pro Rege) 10 en 3 uur Ds J. v. d. Kooy, Wolfheze Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds J. Groenenberg te Nieuweroord. 19 Aug. 3 uur Ds v. d. Meulen, Huwelijksbev. Terneuzen 10.45 uur Ds J. Hindriks te Vlissingen 6 uur Dr A. H. Oussoren te Middelburg Zaamslag 9 en 2.30 uur Ds J. Hindriks te Vlissingen Zoutespui 10 en 2.30 uur Geen opgave ontvangen CLASSIS GOES, Wemeldinge 10 en 2.30 uur Wolf aartsdijk 10 en 2.30 uur Baarland 9.30 en 2 uur Borssele 10 uur Namiddag Driewegen 9.30 en 2 uur Ds L. v. d. Linde Leesdienst te Rijnsburg. Leesdienst 2.30 uur Ds M. J. Arntzen n.m. Ds A. G. v. d. Stoel uur Ds P. de Bruijn uur Ds de Bruyn, Drachten Geen opgave ontvangen v. d. Meulen te Aardenburg Leesdienst Ds A. G. v. d. Stoel Ds Y. J. Tiemersma Cand. v. d. Schee Ds J. Y. Tiemersma Ds J. Y. Tiemersma em. pred. te Baarland Goes 10 en 5 uur (Zondag 16) Ds R. A. Flinterman Collecte voor de Theol. Fac. der V.U. s-Gravenpolder 9.30 en 2 uur Ds G. van Heiningen Heinkenszand 10 uur Ds H. Fransen te Driewegen 2.30 uur Ds R. A. Flinterman Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 uur Ds S. Greving te Zierikzee. Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp 10 en 2.30 uur Leesdienst Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Dr A. H. Oussoren te Middelburg. Yerseke 9.30 en 2 uur CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder 10 en Bergen op Zoom v.m. en Krabbendijke 9.30 en 2.30 Oud-Vossemeer 10 en 2.30 Poortvliet 10 en 2.30 uur Tholen 10 en 3 uur Ds D. Rilland-Bath 10 uur 2^30 uur CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 11 en 6 uur Ds C. Kapteyn Dzn te Amsterdam. Bruinisse 9.30 en 3.30 uur Ds D. Bremmer, Zondag 50 Colijnsplaat 10 en 6 uur Prof. Dr G. M. den Hartogh te Kampen. Geersdijk 10 en 2.30 uur Haamstede 10 en 7 uur Ds Joh. Meynen te den Haag-West. Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds J. Ribberink, Heerde Nieuwerkerk 10 en 6 uur Dhr A. Vingerling te Goes Oosterland 10 en 3 uur Leesdienst Scharendijke 10 en 2.30 u. Ds Joh. Meynen, den Haag Wissekerke 10 en 2.30 uur Ds G. Visser Zierikzee 10 en 5 uur Geen opgave ontvangen Zonnemaire 10 en 2.30 uur Dhr Aalbersberg Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. No. 6095 verschijnt deze uitgave wekelijks en is de omvang van dit num mer 4 pagina's, paginaformaat 27]/j X 40 cm.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3