j Officiële Berichten eniging, die ze heeft aangebracht, gaat er blijkbaar van uit dat bij het genieten van Gods natuur kleding en gedrag lang niet altijd correct zijn. Zo is het met terdaad. Voor vele jonge mensen bergt de vacantie een groot gevaar in zich. Ze werken zich los uit de ver trouwde sfeer van de eigen omgeving. Er is niet het toeziend oog van de ouders en bekenden. En 't is me vaak opgevallen, hoe overigens goed belijnde, mensen in de vacantie helemaal de „lijn" kwijt zijn. 't Lijkt wel of alle banden, die ons in de geordende samen leving omgeven met de vacantie verbroken worden. Daarin schuilt een groot gevaar. Vooral voor onze jongens en meisjes. 't Weer is warm, de kleding hinderlijk. Die wordt hoe langer hoe luchtiger. Totdat er van „kleding" soms niets meer overblijft. Inzonderheid aan het strand en bij de watersport, maar ook bij het kamperen worden de grenzen van het welvoegelijke dan dikwijls over schreden. Vooral van de zijde van de meisjes levert dat een niet te onderschatten gevaar op. 't Kan zijn dat je zelf dat gevèar niet eens ziet. Maar elke jongen kan daar niet tegen. En de ongelukken blijven dan niet. uit. Daarom trof me bizonder het bijschrift van die plaat. Geniet Gods natuur correct in kleding en gedrag, 't Is Gods natuur, Die èn voor die natuur èn voor het mensenleven Zijn wetten heeft gegeven. Die die schone natuur gemaakt heeft, opdat ook de mens daarvan genieten zou. Maar niet los van Hem. Om Hem daarin in Zijn majesteit en heerlijkheid te aan- schouweri en te aanbidden. Want in heel die rijke ge varieerde schepping is Hij Zelf aanwezig. Ook ons genieten vindt plaats onder Zijn alziend oog. Daarom moeten wij er zo van genieten, dat wij de harmonie tussen de schone schepping en onze schone vacantie niet laten verstoren doör de zonde, die alles lelijk maakt. En de zonde ligt aan de deur, wanneer onze kleding en ons gedrag niet correct is. De kleding van onze meisjes moet correct zijn. Het gedrag van onze jongens evenzder. Is dat niet zo, dan lokt het éne verkeerde, het andere verkeerde uit En ons hart wil maar al te gemakkelijk die verkeerde kant uit. Daarom wordt het sein op „onveilig" gehesen. "Van harte hoop ik dat jullie allemaal veel genieten zult van de vacantie. Maar ook, dat je het zult doen in een zuivere sfeer. Dan eerst zal 't genieten mooi zijn. Dat mooie wordt door de zonde zo vaak beklad. Laten daarom onze meisjes hun kleding met zorg kie zen, opdat de vrouwelijke eerbaarheid en schuchter heid, die al te veel op de achtergrond geraken, weer in ere worden hersteld en de jongens hun ridderlijk heid, die de meisjes 't meest waarderen, niet verliezen. Geniet zo onder het oog des Heren van Zijn heer lijke gaven in de schepping ten toon gespreid, om daarna gesterkt naar lichaam en geest weer met blijd schap de dagelijkse taak te aanvaarden. Z. G. KORT VERSLAG van de vergadering van de Classis Zierikzee op 28 Juli 1948 te Zierikzee. Art. 1. Ds D. Bremmer opent namens de roepende kerk van Bruinisse de vergadering, hij laat zingen Ps. 33:11, leest Efeze 3:14 t.m. 21 en gaat voor in gebed. "Art. 2. De afgevaardigden van Colijnsplaat zien de credentiebrieven na. Hieruit blijkt, dat de kerk van Zierikzee vertegenwoordigd is door 2 secundi-ouder lingen de kerken van Brouwershaven en Zonnemaire hebben één diaken afgevaardigd, aan wie keurstem wordt verleend. De kerk van Oosterland is slechts door één ouderling aanwezig noodgedwongen wordt hierin berust. Art. 3. Het Moderamen neemt zittingDs D. van Swigchem, 1^-aeses Ds H. Scholing, Assessor Ds D. Bremmer, Scriba. D? vergadering wordt ge constitueerd. Art. 4. Ds Bremmer leest de notulen der vorige vergadering, die na een kleine wijziging worden goed gekeurd en getekend. Art. 5. Praeparatoir examen naar art. 8 K.O. van br. G. Aalbersberg, lerend ouderling te Zonnemaire. Hij houdt een preekvoorstel over Hebr. 11 2426. De classis vindt daarin geen bezwaren het examen voort te zetten. Ds Bremmer examineert O. T.1 Kon. 1 Ds van Swigchem N. T.Lucas 16 en Ds Scholing Dogma tiek. Na dit onderzoek en na dat van de „beweeg redenen" en ondertekening der 3 Formulieren van Enigheid wordt hij toegelaten om te staan naar het ambt van Dienaar des Woords in de Geref. Kerken. Hem wordt toegezongen Ps. 134 3. Br. Aalbersberg dankt de classis voor haar medewerking. Art. 6. Heropening der vergadering. Gezongen wordt Ps. 135: 1. Praeses roept het welkom toe aan br. A. Vreugdenhil van Rotterdam, die onderzocht zal worden, teneinde in de kerken der Classis een stichte lijk woord te mogen spreken. Art. 7. De kerk van Colijnsplaat wordt toegewenst, dat het door haar uitgebrachte beroep met een gun stige uitslag mag worden bekroond. Andere vacante kerken worden opgewekt het beroepingswerk in het geloof en met voortvarendheid voort te zetten. Art. 8. Ingekomen stukken Een schrijven van Ds le Cointre over de geestelijke verzorging van Land- en Zeemacht. Daar de toestand in de Classis niet is gewijzigd, sinds Ds le Cointre hier ter vergadering was om deze zaak te bepleiten, wordt geen Commissie aangewezen, om een res.-veldprediker te zoeken. Art. 9. Br. J. Davidse rapporteert over de herzie ning der percentagecijfers voor de quota der Classis. Deze worden aldus aanvaard. Art. 10. Onderzoek br. Vreugdenhil. Hij houdt een oefening over Joh. 3 36. Ds Bremmer vraagt O. T. Amos 1 Ds van Swigchem N. T.Lucas 18 en Ds Scholing Dogmatiek. De Classis besluit br. V. toestemming te geven voor de tijd van één jaar tot 1 Augustus 1949 in de kerken der Classis een stichtelijk woord te spreken. Art. 11. Vervolg rapporten: Ds Bremmer over Zendingszaken. Hij memoreert de herziening der per centagecijfers door de Part. Synode 1.1. voor de Clas sical ressorten en dringt aan op afdracht der Zen- dingsgelden. Ds Scholing doet mededelingen over de Part. Sy node van Juni j.l. Inzake de opmerking over lage predikantstractementen wordt een Commissie benoemd, die" de volgende Classisvergadering hierover zal rap- perteren. Ds van Aller memoreert de beslissing over provin ciale regeling der vacaturebeurten. Br. G. M. bij de Vaate deelt mede, dat de boeken en bescheiden van de Class. Quaestor zijn nagezien en in orde bevonden. Quaestor ontvangt de dank der Classis en hem wordt décharge verleend. Art. 12. Rondvraag art. 41 'K.O. De kerk van K. vraagt advies in een bepaald ge val. Een bevredigend advies' wordt gegeven. Art. 13. De persoonlijke rondvraag wordt gehou den. Inlichtingen worden gegeven over steun aan ge scheurde kerken. Ds Visser informeert over het resul taat der Evangelisatie-samenkomsten. Aangedrongen wordt dit meer te doen. Art. 14. Ds Scholing leest het persverslag, dat vastgesteld wordt. Art. 15. De volgende .vergadering wordt vastge steld op D.V. 6 October a.s. Roepende kerk Colijns plaat. ModeramenDs G. Visser, PraesesDs D. van Swigchem, Assessor en Ds H. Scholing, Scriba. Art. 16. Praeses gaat voor in dank aan God en sluit de vergadering. Namens de Classis, H. SCHOLING, h.t. Assessor. AAN DE KERKEN IN DE CLASSIS MIDDELBURG. Inning bijdragen Emerituskas le kwartaal boekjaar 1 Juli 1948 tot 1 Juli 1949. Em. kas Reserve gew. dienst fonds Arnemuiden 5M% 169,13 13,53 Domburg 134% 38,44 3,08 Gapinge 13A% 53,81- 4,30 Grijpskerke 4 K% 146,06 11,69 Koudekerke 6 X% 207,56 16,60 St. Laurens 4 123,— 9,84 Meliskerke 5^% 176,81 14,14 Middelburg 28 861, 68,89 Oostkapelle 5 153,75 12,30 Serooskerke 8 y2% 261,38 20,91 O. en W. Souburg 9X% 284,44 22,75 Veere 3X% 99,94 8,— Vlissingen 13 399,75 31,98 Vrouwenpolder 2J4 69,19 5,53 Westkapelle 1 30,74 2,46 3075,— 246,— A. GESCHIERE J.Hz. Grijpskerke, 2 Augustus 1948. Giro No. 369846. Het adres van Ds A. Elshout te Koudekerke is thans: Pr. Beatrixlaan A 84d, Telef. 229 (K 1185). AD VERTENTIËN I Heden nam de Heere tot Zich, na een kortstondig en smartelijk lijden, ons innig geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer ABRAHAM HOLLEBRANDS, Weduwnaar van Mejuffrouw Jacoba Cornelia Sophia Laros, in den gezegenden ouderdom van 79 jaar. P. J. HOLLEBRANDS. M. C. TILROE-—Hollebrands. P. TILROE en Kleinkinderen. Middelburg, 4 Augustus 1948. Turfkade 13. Voor de talrijke blijken van belangstelling, bij ons 25-jarig Huwelijksfeest ondervonden, zeg gen wij hartelijk dank. A. GOEDBLOED. B. GOEDBLOED— VAN DIJKE. Middelburg, Aug. 1948- ZONDAG 8 AUGUSTUS 1948 CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds P. van Til 2.30 uur Ds H. Veldkamp (Zondag 25) Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds H. Veldkamp (Zondag 25) 5.30 uur Ds P. van Til Collecte Hulpbeh. Kerken in de Provincie. Arnemuiden 10 uur Ir. P. Steneker te Souburg 7.30 uur Ds P. van Til Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds A. Scheele 3 uur - Dhr. P. J. de Jonge hulpprediker te Breskens. Gapinge 8.45 uur Ds S. van Wouwe 2 uur Ds P. van Til Grijpskerke 10 en 2.30 uur Ds G. de Jager te Dussen Koudekerke 9.30 en 2.30" uur Ds A. Elshout St. Laurens 10 uur (Vergaderlokaal) Leesdienst 7 uur (Ned. Herv. Kerk) Dr N. J. Hommes te Hillegersberg. Meliskerke 9.15 §n 2 uur Ds C. van Nes 8 uur Ds C. Gilhuis, rede Jeugdver. Oostkapelle 10 en 2.30 uur Dr N. J. Hommes te Hillegersberg. Serooskerke 10.15 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds N. B. Knoppers te Hardenberg. Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds C. Gilhuis te Eindhoven Collecte Schulddelging. Veere 9.30 uur Leesdienst 2.30 uur Ds J. C. Gilhuis te Eindhoven Vrouwenpolder 9.30 en 2 uur Dhr A. Vreugdenhil Westkapelle 9.30 uur Dhr. P. J. de Jonge hulpprediker te Breskens. 2.30 uur Ds A. Scheele CLASSIS AXEL Aardenburg 10 uur Leesdienst 5 uur Ds T. Sap, em. pred. te den Haag Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 3 uur Ds D. J. Couvée Breskens (Clubgebouw) 10 en 2.30 uur Dienst des Woords Hoek 10 uur Leesdienst 6 uur Ds J. v. d. Berg te Souburg Oostburg (in Pro Rege) 10 en 3 uur Ds A. A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg te Souburg Temeuzen 10.45 en 5uur Ds P. van Strien te Delft Zaamslag 9 uur Ds P. van Strien 5 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui 10 en 2.30 uur Ds J. J. Ritsema CLASSIS GOES. Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra, Zondag 24 Driewegen 9.30 en 2 uur Ds M. Wielemaker, Silvolde Goes 10 en 5 uur (Zondag 15) D^ R. A. Flinterman Collecte voor eigen Evangelisatie. 's-Gravenpolder Geen opgave ontvangen Heinkenszand 10 uur Ds B. Wentsel te Ridderkerk 2.30 uur Ds R. A. Flinterman Kapelle-Biezelingé 10 en 2.30 uur Ds J. Oussoren te Hazerswoude. Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds L. v. d. Linde, Rijnsburg Lewedorp' 9 en 2.30 uur Ds Fransen, Veldprediker te Assen. Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wemeldinge 10 uur Leesdienst 5 uur Ds B. Wentsel te Ridderkerk W oil aartsdijk 10 en 2.30 uu Ds van Heiningen Yerseke 9.30 en 2 uur Ds Lanning te Fijnaart CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom v.m. en n.m. Ds A. G. v. d. Stoel Krabbendijke .9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruijn Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Leesdienst Poortvliet 10 en 2.30 uur Ds Bouman te Leiden Tholen 10 en 3 uur Ds H. J. Swierts te Enkhuizen Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 11 en 6 uur Ds K. van Anken em. pred. te Delft. Bruinisse 9.30 en 3.30 uur Ds D. Bremmer, Zondag 49 Colijnsplaat 10 en 6 uur Geersdijk 10 en 2.30 uur Haamstede 10 en 7 uur Ds D. van Swigchem Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds P. Boes te Tienhoven Nieuwerkerk 10 en 6 uur Ds H. L. van Aller Oosterland 10 en 3 uur Ds G .Visser Scharendijke 10 en 2.30 uur Ds Joh. Meynen, den Haag Wissekerke 10 uur Leesdienst 2.30 uur Zierikzee 10 en 5 uur Zonnemaire 10 uur Leesdienst- 6.30 uur Ds J. Meynen te den Haag Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. No. 6095 verschijnt deze uitgave wekelijks en is de omvang van dit num mer 4 pagina's, paginaformaat 27X 40 cm.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3