nette Di ROOKARTIKELEN LEESTAFEL Predikbeurten d. Van deputaten voor de geestelijke arbeid in de IJsselmeergebieden. Praeses wekt op er nog iets meer voor te doen. e. Van broeder Boon uit Bergen op Zoom betref fende art. 13 K.O. f. Van de kerk van Schoondijke. Verzoek om vacaturebeurten, om afvaardiging bij 't afscheid van Ds de Vries op 1 Augustus en om Ds Oostenbrink als consulent te mogen ontvangen. Dit laatste wordt toe gestaan. Dezelfde zal ook de Classis vertegenwoor digen. Art. 6. Geen voorstellen en instructies. Art. 7. Rapporten I. Van broeder Michielsen over ontvangen collec ten. Hij klaagt over de traagheid van sommige kerken. II. Van Ds Oostenbrink en Ds Verveen over zen dingszaken. III. Van Ds Couvée over de gehouden Particu liere Synode. IV. Van Ds de Vries over de gehouden samen- spreking met de andere Zeeuwse Classicale deputaten voor regeling van vacaturebeurten. Middelburg en Axel zijn momenteel de rijkstvoorziene classes. Zij zullen Brouwershaven en Zoutespui met extra liefde beurten helpen. Deze provinciale regeling is voor 1 jaar. Ds Oostenbrink zal in September naar Brouwers haven gaan, Ds van der Meulen naar Zoutespui. Art. 8. Het nieuw ontworpen huishoudelijk regle ment wordt met aandacht en uitvoerig besproken. Eén artikel zal aan alle kerken ter bestudering en nadere goedkeuring worden toegezonden. Art. 9. In de plaats van Ds de Vries worden be noemd als deputaat voor Kerkvisitatie Ds Pestman, voor Art. 11 Ds Oostenbrink, voor Art. 13 Ds Pest man en voor de vacaturebeurten Ds Ritsema. Art. 10. De Scriba zal het Algemeen Kerkelijk Bu reau attenderen op foutieve opgaven in de deputaten- lijst van onze Classis. Art. 11. Zaamslag wordt aangewezen als roepende kerk. Praeses is dan Ds Ritsema, Assessor Ds Couvée en Scriba Ds Pestman. Datum 5 October. Aanvang 9.30 uur. Plaats Terneuzen. Art. 12. Oostburg vraagt en verkrijgt advies in twee tuchtgevallen. Schoondijke krijgt toegewezen voor een vacature beurt in de maand SeptemberDs Pestman, OctoberDs Ritsema, NovemberDs Verveen. Ds de Vries -spreekt een hartelijk woord van af scheid, hetwelk door de Praeses evenzo beantwoord wordt. Visitatie op 15 September te Zaamslag om 18 uur, te Zoutespui om 19.30 uur. Op 22 September te Schoondijke om 18 uur, te Hoek om 19.30 uur. Art. 13. De korte notulen maakt ditmaal de Scriba. Art. 14. De Praeses gaat voor in dankgebed en sluit de vergadering. D. VAN DER MEULEN, h.t. Scriba. linge twist onze kracht verteren, en dat, terwijl de on schriftuurlijke nieuwe theologie, die eigenlijk geen theologie, maar een wijsgerig geloof is, hoe langer hoe meer de theologische wereld onder beslag krijgt. Een ernstige oproep tot bezinning, die ik gaarne doorgeef. Z. G. VERTELLINGEN UIT DE KERKGESCHIE DENIS door Dr J. C, v. d. Does. Een boek voor jonge Nederlanders. Uitgegeven bij T. Wever te Franeker. De schrijver heeft reeds lang naam gemaakt door zijn publicaties, ook op Kerkhistorisch terrein. Thans geeft hij, in een boek van 250 bladzijden, een over zicht in verteltrant van de voornaamste bijzonderheden uit de worsteling der kerk, sinds de uitstorting van de Pinkstergeest. Dat is op zichzelf reeds een onder neming. Wie de omvangrijke stof der Kerkgeschiedenis enigszins kent, die vraagt zich af, hoe in een beperkte omvang daarvan een overzicht te geven valt. M.i. blijkt daarin de bekwaamheid van de auteur. Alleen door een volledig beheersen van de stof is het moge lijk, om zulk een sprekend overzicht samen te stellen als hier gevonden wordt, terwijl nog allerlei bijzonder- - heden zijn verwerkt. Vanzelf, voor een volledige oriëntering in de ver schillende perioden der geschiedenis kunt u hier niet terecht. Daarvoor zijn grotere werken nodig. Maar, wordt dit werk gelezen, dan vergadert ge u een schat van historische kennis. In dit opzicht voorziet dit boek in een behoefte. Een dergelijk, mooi uitgevoerd boekwerk wordt gemakkelijk ter hand genomen. Ook voor studerenden heeft het om zijn beknoptheid, waar de. Met name de jongere generatie moet zich er in verdiepen. Een sprekende band, met portret van Cal- vijn, doet het ook mooi voorkomen. Prijs 5,75. Het zal ongetwijfeld spoedig uitverkocht zijn. C. St. DE ZOON MAAKT VRIJ. Roman uit 't Wes terkwartier door J. Sikkema. Uitgave Firma Jan Haan, Groningen. Een boek uit Groningerland, waarin het wedervaren van de zoon van een keuterboertje, zijn geestelijke worsteling en ontwikkeling, tot hij eindelijk, in zijn diep verlangen naar vrijheid, de ware vrijheid vindt, in onderworpenheid aan de Here Christus. Deze stelt hem in staat een diepe teleurstelling in zijn leven als Christen te dragen. Een goed boek, met scherpe en fijne karakterteke ning. Wie Groningen wat van nabij kent, die vindt hier de juiste weergave van de levensverhoudingen, van armoede en sociale ellende, zoals ze metterdaad geheerst hebben. Dit boek getuigt van schrijverstalent'. Men moet het leven hebben leren kénnen èn liefheb ben, om het zó te kunnen weergeven. Het thema van het boek wordt uitgewerkt, en ge maakt een levens strijd mee, die u wat zegt. Wij bevelen de lezing van dit boek ten zeerste aan, en willen het gaarne noemen onder de geslaagde uitgaven onzer Christelijke roman litteratuur. C. St. WIJ GEREFORMEERDENdoor Prof. Dr J. Severijn. Uitgave Kok, Kampen, 0,75. Deze Gereformeerden zijn niet de kerkelijke Gere formeerden alleen, maar allen, die de Gereformeerde belijdenis lief hebben. De schrijver roept hen allen op om tot eenheid en gezamelijke actie te komen tegen de nieuwe theologie, die allerwege de zinnen verblindt, de theologie van Karl Barth. Het is een felle aanklacht tegen onze eigen gedeeldheid, waardoor wij in onder Mazijk te Beekbergen te Colijnsplaat, D. G. Mo lenaar te Renswoude te Nieuwe Pekela S. Neerken te Dedemsvaart te Winterswijk (vac. H. de Wit), J. Nawijn te Avereest te Oudshoorn (gem. Alphen a. d. Rijn), J. D. Koers te Noordwijk aan Zee, thans vlootpredikant. Aangenomen de benoeming tot legerpredikant in Indië, G. Rienks te De Glind, die bedankte voor het beroep naar Tilburg naar Voorburg (vac. C. B. Bavinck), J. H. Mulder te Vlaardingen, die bedankte voor Rotterdam-Zuid (vac. J. M. Mulder). Bedankt voor Nieuwerkerk aan de IJsel, J. Koolstra te Kruiningen voor Ooltgensplaat D. Kuiper te Rilland-Bath voor Tiel J. F. Mantz te Hantum (Fr.) voor Groningen (vac. P. van Strien), D. van Enk te Veenendaal voor Tholen-Poortvliet, J. de Lange te Haarlemmermeer-Oostzijde voor Varsseveld, Dr O. C. Broek Roelofs te Woerden voor Drogeham, J. A. Alberts te Oosterend (Fr.). Westkapelle. De Restauratiefondscom. der Geref. Kerk heeft dezer dagen een nieuw orgel in haar kerk gebouw laten plaatsen. Dit orgel is gebouwd volgens speciaal systeem en zeer geschikt voor kleine en mid delgrote kerken. Afscheid en intrede. Ds J. Velsink te Mussel- kanaal is voornemens 26 Sept. a.s. intrede te doen te Vreeswijk, na bevestiging door zijn voorganger, Ds A. M. v. d. Berg, em. predikant te Woerden. Examens. De Part. Synode van Noord-Holland heeft, na gehouden onderzoek, de heer A. Lengeler te Amsterdam toegestaan naar artikel 8 K.Q, (singuliere gaven) te komen tot het predikambt. AD VERTENTIËN Voor de vele blijken van meeleven tijdens zijn ziekte en deelneming ontvan gen na het overlijden van onze geliefde Zoon, Broeder, Zwager, Oom en Be- huwdoom CORNELIS GEERTSE, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, Wed. E. GEERTSE—VERSLUYS. Domburg, 26 Juli 1948. Stationsstraat D 76. Tegen 15 September a.s. Beroepen te Den Helder J. D. Koers, thans vloot predikant te Hellendoorn (bij accl.) G. K. Geerds te Drijber (Dr.) - te Hijken H. Moolhifizen te Aar- landerveen te Venlo J. C. Everaars te Denderleeuw (België) te Oostzaan-Tuindorp Oostzaan (Amster dam-Noord) W. G. Berkhoff, reserve-legerpredikant te Amersfoort te Capelle a. d. IJsel, cand. R. van I gevraagd, 's Zondags vrij. Adres C. BUSTRAAN, Opril, Groote Markt 8, Goes. Voor RUIME SORTEERING is -uw adres SIGARENMAGAZIJN BOSDIJK Langeviele 11, Middelburg. Beleefd aanbevelend, J. DE WILDE. ZONDAG 1 AUGUSTUS 1948 CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds P. van Til (Zondag 24) 5.30 uur Ds H. Veldkamp Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds H. Veldkamp 2.30 uur Ds P. van Til. Zondag 24 Collecte Em. Fonds en „Ons Kerkelijk Leven" Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds J. Y. Tiemersma em. pred. te Baarland. Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds J. W. Deenik 3 uur Ds A. Scheele Gapinge 9.30 en 2 uur Ds A. Dondorp te Heemstede Grijpskerke 10 en 2.30 uur Ds M. Wielemaker te Silvolde. Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds A. Elshout St. Laurens 10 uur (Vergaderlokaal) en 7 uur (Ned. Herv. Kerk) Ds C. Boon Meliskerke 9.15 en 2 uur Ds C. Gilhuis te Eindhoven Oostkapelle 9.30 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Serooskerke 10 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 'en 2.30 uur Ds Th. H. van Andel te Vlaardingen. Vlissingen Geen opgave ontvangen Veere 9.30 en 2.30 uur Ds L. J. Allaart te Baarn Vrouwenpolder 9.30 en 2 uur Ds C. van Nes Westkapelle 9.30 uur Ds A. Scheele 2.30 uur Leesdienst CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Ds W. v. d. Meulen van Woubrugge. Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 2.30 uur Ds D. J. Couvée Breskens (Clubgebouw) 10 en 2.30 uur Dhr. P. J. de Jonge Hoek 10 uur Leesdienst, 6 uur Ds J. J. Ritsema Oostburg (in Pro Rege) 10 en 3 uur Ds A. A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 uur (afscheid) Ds D. de Vries Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui 10 en 2.30 uur Dhr. A. Vingerling te Goes CLASSIS GOES, Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 en 2.30 uur Dr H. B. Visser te Bunschoten-Spakenburg. Driewegen 9.30 en 2 uur Ds H. Fransen Goes 10 en 5 uur (Zondag 14) Ds R. A. Flinterman Collecte voor de Wederopbouw van het Hollands Kerkelijk leven in Indië. 's-Gravenpolder Geen opgave ontvangen Heinkenszand 10 en 2.30 u. Ds J. Koolstra, Kruiningen Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Bed. H. Av. en Dankz. Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds D. Bremmer, Bruinisse Lewedorp 10 en 2.30 uur Ds J. Dijkstra te Hoorn Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wemeldinge 10 uur Leesdienst 5 uur Ds P. de Bruin Wolf aartsdijk 10 en 3 uur Ds van Heiningen Bed. H. Av. en Dankz. Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom v.m. en n.m. Ds A. G. v. d. Stoel Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruijn Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds Ganzevoort te Antwerpen. Poortvliet 10 en 2.30 uur P Tholen 10 en 3 uur Ds W. G. Berkhoff, Amersfoort Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 11 uur 6.30 uur Ds Joh Bruinisse 9.30 en 3.30 uur Colijnsplaat 10 en 6 uur Ds H. Geersdijk 10 en 2.30 uur Haamstede 10 en 7 uur Kamperland 9.30 en 2.30 uur Nieuwerkerk 10 en 6 uur Oosterland 10 en 3 uur Scharendijke 10 en 2.30 u. Dr Wissekerke 10 en 2.30 uur Zierikzee 10 en 5 uur Zonnemaire 10 en 2.30 uur Leesdienst Meynen te den Haag Leesdienst Veenstra te Mariënberg Ds H. L. van Aller Ds D. van Swigchem Ds H. Scholing Leesdienst Leesdienst R. Schippers, Rotterdam Ds G. Visser Ds S. Greving Leesdienst Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. No. 6095 verschijnt deze uitgave wekelijks en is de omvang van dit num mer 4 pagina's, paginaformaat 27J^ X 40 cm.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3