Officiële Berichten Kerknieuws LEESTAFEL schillende verschijnselen, die zich aan ons voordoen niet in hun juiste waarde kunnen taxeren en maar al te gauw geneigd zijn al het nieuwe te bejubelen 't Is dan ook geen holle frase wanneer het boek eindigt met de woorden„In het oude spoor vooruitZo hopen en bidden wij, dat het gaan zal met onzen Bond van het 60-jarig jubileum naar het 75-jarig feest!" Neem daarom dit boek ter hand en lees van dat oude spoor,, opdat jullie ook weten, hoe je vooruit moet. Het ontbreekt toch in geen enkele verenigingsbiblio theek Dat de keuze „in het oude spoor vooruit" echter niet wil zeggenblijven bij het oude, verstarren in conservatisme, toont het tweede boek dat ik onder de aandacht wil brengen, maar waar ik niet veel van hoef te zeggen De eerste schetsenbundel. Hier is metterdaad iets geheel nieuws. Voorheen was er op de verenigingen een 5-jaren plan. In die 5 jaren werd heel de te behandelen stof systematisch doorge werkt, maar dan zo systematisch, dat de geringste af wijking van dat plan contrabande was. Het verenigingsleven was daardoor te veel in een keurslijf ingeregen. Dat beviel niet zoals te begrijpen is. De orde van behandelen van de verschillende on derwerpen was te strak en te streng. Deze eerste schetsenbundel is bestemd voor één jaar, waarbij echter aan de verenigingen volledige vrij heid gelaten wordt in welke, volgorde de schetsen zul len worden behandeld. Er zijn 24 schetsen Bijbelse geschiedenis, 2 over Bijbelboeken, 13 over Kerkge schiedenis, 12 over maatschappelijke onderwerpen, 6 over Staatkunde, 9 over Vaderlandse geschiedenis. In deze schetsen wordt niet zo maar luk-raak één of ander onderwerp behandeld. Neen, zij zijn zo ge kozen, dat zij de verschillende terreinen- actuele on derwerpen aan de orde komen. Wie dit jaar deze schetsenbundel heeft doorgewerkt op de verenigingen is op alle mogelijke terreinen „bij". In één w^ord een schat van studiemateriaal. Eerlijk gezegd benijd ik jullie, dat je nu met zulke schetsen werken moogt. Ze prikkelen de studiezin. Maar dan ook aan de slag 'k Weet hoe het over 't algemeen met de voorstudie staat. Daar is niet veel nog van terecht gekomen. Maar gebruik nu deze schetsen ook, die met zoveel zorg zijn samengesteld. Wie 't nalaat treft er alleen zichzelf mee. En 't is in onze tijd van verslapping zozeer nodig, dat wij mannen hebben, die de beginselen, in Gods Woord vastgelegd, weer kennen en in praktijk brengen be lijden. Anders gaan wij er aan. Kunnen wij geen weer stand bieden aan de geest van de tijd. Daarom met dit nieuwe materiaal „in het oude spoor vooruit" Van harte gelukgewenst, jongens, met deze beide uitgaven van jullie bond. Z. G. Zondag 18 Juli was voor de Geref. Kerk van Koude- kerke een blijde en door de Heere rijk gezegende dag. Na een vacature van ruim twéé jaar mocht deze ledige plaats weer worden vervuld doordat Ds A. Elshout zich als Herder en Leraar aan onze gemeente mocht verbinden. In de morgendienst mocht onze Ds tot zijn dienst werk worden ingeleid en bevestigd door Ds J. v. d. Berg van Souburg, die voor de prediking tot tekst koos: Openb. 22:11 en Exodus 14:15b. In de middagdienst verbond Ds Elshout zich aan de gemeente, waarbij hij voor de prediking tot tekst koos Exodus 14: 19 en 20. Na de prediking werd Ds Elshout toegesproken door br. P. Aarnoutse namens kerkeraad en gemeente. Ook werd het woord gevoerd door Ds J. C. Streefkerk van Veere namens de Classis Middelburg en door Ds J. v. d. Berg van Souburg als onze consulent. Namens B. en W. van Koudekerke werd het woord gevoerd door de Edelachtbare Heer Burgemeester J. L. Dregmans. In een slotwoord dankte onze nieuwe Herder en Leraar de verschillende spre kers voor de goede woorden en wensen tot hem en zijn vrouw gericht en sprak nog een meer persoonlijk woord totkerkeraad en gemeente, jeugdverenigingen en allen, die in welke tak van arbeid ook, meewerken aan de komst en uitbreiding van Gods Koninkrijk, er daarbij op wijzende, dat het doel van al deze arbeid moet zijn de eer en verheerlijking van Gods Naam en dat alleen vrucht op deze arbeid is te verwachten, indien Herder en kudde zich gebonden weten door de band van Gods Woord en daardoor bij beiden zij een leven in enigheid der liefde en des geloofs. Geve de Koning der Kerk Zijne dienstknecht kracht en wijs heid voor zijn arbeid, en stelle Hij hem tot een rijke zegen in ons midden. Namens de Raad van de Gereformeerde Kerk van Koudekerke, Kr. v. SPARRENTAK, Scriba. Dringend verzoekt ondergetekende de kerken Arne- muiden, Dombyrg, Koudekerke, St. Laurens, Seroos- kerke, Vlissingen en Westkapelle de alsnog achter stallige collecten van Februari en Maart aan zijn giro adres op te zenden. 't Is reeds over de helft van Juli. Dep. Cl. collecten, P. B. TAZELAAR. AGENDUM van dc Classis Zierikzee, te houden op Woensdag 28 Juli 1947 te Zierikzee, aanvangende 10.15 uur. 1. Opening. 2. Nazien der credentiebrieven. 3. Constituering der vergadering. ModeramenDs D. van Swigchem, Praeses Ds H. Scholing, As sessor Ds S. Greving, Scriba. 4. Praep. examen van de Heer G. Aalbersberg te Zonnemaire. 5. Onderzoek van de Heer A. Vreugdenhil te Rot terdam (in verband met het verkrijgen van con sent tot het spreken van een stichtelijk woord binnen het ressort der Classis). 6. Vaststelling der notulen. 7. Ingekomen stukken. 8. Instructies. 9. Rapporten. 10. Rondvraag naar art. 41 K.O. 11Algemene rondvraag. 12. Aanwijzing van de roepende kerk en tijd der vol gende vergadering. 13. Vaststelling van het persverslag. 14. Sluiting. Namens de roepende kerk van Bruinisse, D. BREMMER, Praeses. J. A. VAN 'T LEVEN, Scriba. Beroepen te Scheveningen Dr R. J. v. d. Meulen te Utrecht te Haren (Gr.) G. van Wilgenburg te Aalten -te Oöltgensplaat D. Kuiper te Rilland- Bath te Koudum (Fr.) H. van Minnen te Oude- horne (bij accl.) te Garrelsweer N. van Haeringen te Veenhuizen te Meerkerk R. van Mazijk, cand. te Beekbergen te Medan J. D. Koers, thans vloot- predikant te Gasselternijeveen J. Hoekstra te Pie- tersburen te Appingedam J. van Harmeien te Ga rijp te Emmen W. Wiersma te Oudega te Warffum A. Broek te Onnen. Bedankt voor Bodegraven P. de Bruyn te Krabben- dijke voor Oud-Beijerland G. Visser te Haastrecht voor Nunspeet J. S. v. d. Bos te Nieuwlande voor Nieuw Amsterdam W. H. J. de Boer te Mid- wolda (Gld.) voor Oegstgeest-Morsch-Rijndijk J. v. d. Mije te Loenen a. d. Vecht. uw JUBILEUM GEDENKBOEK van dc Bond van Geref. Mannenver. in Nederland. Dit boek, uitgegeven bij het 25-jarig jubileum van de bond, is een verzamelwerk, dat er mag zijn. Het geeft een inzicht in het bestaan van de bond gedurende deze 25 jaren. De oprichting, de moeilijkheden daarna, de uitgroei, waarvan metterdaad getuigt kan worden: tandem fit surculus arbor (Eindelijk wordt het rijsje toch een boom). Van de 7 aangesloten verenigingen bij het begin is de bond in 1947 tot 480 uitgegroeid met 11372 leden. Er was dan ook wel reden een ge denkboek uit te geven, om n.l. de zegen, en daarin de daden des Heren, te gedenken. Op zeer gewaar deerde wijze gebeurt dat in korte schetsen van telkens weer andere hand. Dit maakt het boek tot een af wisselend geheel. Wanneer ge het doorleest, krijgt ge zo een goede indruk van de bond, van de voorvechters voor haar bestaan, van haar organisatie, kortom van heel het bondsleven. Ook de overleden medewerkers hebben een plaats bij Het herdenken gekregen. Dit alles beslaat een 100 pag. Vervolgens komt het ver slag van de jubileum-bondsdag, dat 66 pag. omvat, zodat ook degene, die de bondsdag niet kon bijwonen, toch een zeer getrouw verslag er van krijgt, waardoor het geheel een waardevol bezit is geworden. Mocht ge soms geen verjaringscadeau- voor uw man weten, hier is er één, waar hij met genoegen kennis van zal nemen. Hij is toch ook lid van de M. V. Zo niet, dan wordt hij het wellicht als hij op deze wijze met de bond in aanraking komt. WEDERWOORD AAN Ds BUSKES door J. Hofman. Uitgave Edecca, Hoorn, Het is een wederwoord naar aanleiding van Ds Buskes' brochure Kerk en Vakbeweging. Deze bro chure van Ds Buskes wilde een toelichting zijn van de Oproep tot het Nederlandse volk namens de Ur gentie Raad van de Alg. Synode der N. H. Kerk, die in Mei '45 verscheen. Hoe deze toelichting uitge vallen is, blijkt wel uit het feit, dat het N.V.V. deze toelichting heeft 'uitgegeven als propagandageschrift. Ds Buskes, die vroeger nog wel waardering had voor het C.N.V., plaatst zich daar nu principiëel tegenover. Natuurlijk kon het C.NiV. dat niet zonder meer aan zien, vooral niet, omdaf ook bij Ds Buskes zóveel misverstand omtrent de Christel, vakbeweging blijkt te bestaan. De heer Hofman heeft zich tot tolk ge maakt van het C.N.V. en heeft Ds Buskes op waar dige en, naar ik meen, succesvolle wijze van antwoord gediend, 't Zou me wat waard zijn als dergelijke ge schriften wat meer onder ons gelezen werden. Dan zou elk nu nog „neutraal" georganiseerd Christen, ook de Gereformeerden onder hen, niet meer zo rustig slapen. Dat ware althans voor hen te hopen. Z.G. TOT 1 AUGUSTUS kunt U 15 cent besparen door per giro Uw abonne mentsgeld ad 2,50 voor.het tweede halfjaar te vol doen. Na 1 Augustus verzoeken we vriendelijk geen geld meer over te maken, noch ten onzen kantore te komen betalen, daar na 1 Augustus de kwitanties a 2,65 per post zullen worden aangeboden. Giro 42280. DE DRUKKERS. Westkapelle 9.30 uur 2.30 uur CLASSIS AXEL. ZONDAG 25 JULI 1948 A^d^bürg 10 en 3 uur Ds A. Scheele Dr A. H. Oussoren Ds van Heiningen Ds J. E. Booy CLASSIS MIDDELBURG. Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 u. Dr A. H. Oussoren (Zondag 23). Bevest. Ambtsdrager. 2.30 uur Ds P. van Til Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Ds P. van Til 5.30 uur Dr A. H. Oussoren (Zondag 23) Collecte Em. Fonds en „Ons Kerkelijk Leven" Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds M. Vreugdenhil te Ruinerwold. Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Ds Boon 3 uur Ds A. Scheele Gapinge 9.30 en 2 uur Ds A. Dondorp te Heemstede Grijpskerke 10 en 2.30 uur Ds D. Scheele te Assen Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds A. Elshout St. Laurens 2 en 7 uur (Ned. Herv. Kerk) Ds C. Boon Bed. H. Av. en Dankz. Meliskerke 9.15 en 2 uur Ds C. Gilhuis te Eindhoven Oostkapelle 10 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Bed. H. Av. en Dankz. Serooskerke 10 en 2.30- uur Dhr. P. J. de Jonge hulpprediker te Breskens. Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. S. v. d. Bos te Nieuwlande (Dr.) Collecte Fonds Emeriti. Veere 9,30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 10.30 en 4 uur Ds A. Brouwer te Soestdijk. Ds W. v. d. Meulen van Woubrugge. Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 2.30 uur Ds D. J. Couvée Breskens (Clubgebouw) 10 en 2.30 uur Ds van Helsdingen, em. pred. te Amersfoort Hoek 10 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen (Christelijke school Molendijk 8) Oostburg (in Pro Rege) 10 en 3 uur Ds A. A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds D. de Vries Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman Dubbele collecte Diaconie. Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui 10 en 2.30 uurDs E. D. Kraan, Vlaardingen CLASSIS GOES Baarland 9,30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele 10 en 2.30 uur Ds H. Fransen, Bed. H. Av. Driewegen 9.30 en 2 uur Leesdienst Goes 10 en 5 uur (Zondag 13) Drs C. Stam Collecte voor het contact met onze militairen. 's-Gravenpolder Ds J. Koolstra Heinkenszand 10 uur Leesdienst, 2.30 uur Drs C. Stam Kapelle-Biezelihge 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds P. Bakker van Strijen Lewedorp 10 en 2.30 uur Ds Tiemersma em. pred. te Baarland. Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wemeldinge 10 uur Leesdienst 5 uur Ds J. v. d. Leek Woil aartsdijk 10 en 2.30 uur Yerseke 9.30 en 2 uur CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Poortvliet 10 en 2.30 uur Ds A. G. v. d. Stoel Tholen 10 en 3 uur Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE. Brouwershaven 11 en 6 uur Dhr G. Aalbersberg te Zonnemaire. Bruinisse 1.30 uur Leesdienst 6.30 uur Ds E. A. Groenewegen em. pred. te Bennebroek. Colijnsplaat 10 en 6 uur Ds H. J. Heida em. pred. te Vlaardingen. Geersdijk 10 en 2.30 uur (Zondag 5) Ds H. L. v. Aller Haamstede 10 en 7 uur Ds D. van Swigchem Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwerkerk 10 en 6 uur Ds C. van Nes te Meliskerke. Oosterland 10 uur Ds E. A. Groenewegen em. pred. te Bennebroek. 3 uur Ds C. van Nes te Meliskerke Scharendijke 10 en 2.30 uur Dr R. Schippers te Rotterdam. Wissekerke 10 en 2.30 uur Ds G. Visser Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. No. 6095 verschijnt deze uitgave wekelijks en is de omvang van dit num mer 4 pagina's, paginaformaat 27]/2 X 40 cm.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3