Med. Zending voortgang zal kunnen vinden of niet. In verband met de sterke stijging der kosten na de oorlog is het voor de kerk van Rotterdam niet mogelijk in dit opzicht Banjoemas naar behoren te helpen. Dep. en commissie van Wederopbouw en de Zendingsarbei ders zijn echter van oordeel, dat dit medisch^ werk niet nagelaten mag worden. In de Naam des Heeren zal dit werk opnieuw aangevat moeten worden. Indien de kerken in geloof zich allen bereid verklaren dit medische werk te dragen, dan kan deze zo belangrijke tak van zendingsarbeid bestendigd worden. Van de cl. Goes wordt gevraagd 2.508,52. Spr. maakt tevens van de gelegenheid gebruik de kerken te "wijzen op de krachtige werking van het Evangelie. De roep om de Evangelieverkondiging is groot. De tegenstelling tussen Christendom enerzijds en Islam, Boeddhisme en ook communisme anderzijds verscherpt zich met de dag. In het licht van het wereldgebeuren wekt spr. de kerken op in Zending en Evangelisatie actief te zijn. Een uitvoerige gedachtenwisseling volgt, waaruit blijkt, dat de cl. het mede op zich neemt de medische zendingsarbeid in deze nood te helpen. De Praeses dankt Dr Oussoren voor zijn aanwezig heid en toelichting. Instructies. 1. Van de kerk van Goes. Voorstel cl. vergade ringen voortaan op Woensdag te houden in verband met het feit, dat Donderdags de vergaderruimte voor andere doeleinden is beschikbaar gesteld. Wordt aan vaard. 2. Van de kerk van 's-Gravenpolder. Voorstel cl. verg. op Zaterdagmiddag. Wordt niet aanvaard. 3. Van de kerk van Baarland. Verzoek bespreking circulaire Dep. hulpverlening gescheurde kerken. Na uitvoerige bespreking spreekt de cl. uit, dat de dank baarheid over de toestand in ons classicaal ressort de boventoon moet voeren en adviseert zij in eigen kerk te beginnen met fondsvorming. Nadere inlichtingen van Dep. kunnen worden ingewacht. Rapporten. a. Kerkvisitatie. Rapporteur Ds Koolstra, in aan sluiting hiermede behandeling schrijven br. L. te Lewe- dorp. b. Part. Synode. Wordt aangehouden tot volgende vergadering. Vacaturebeurten. Ds van Heiningen deelt mede, dat de cl. deputaten der provincie principiële en practische bezwaren heb ben tegen een provinciale regeling der vacaturebeur ten. Voorstel op de oude voet vooijt te gaan wordt aanvaard. Regeling 4e kwartaal 's-Gravenpolder Di Tiemersma, Booy, Flinterman, Beukema. Lewedorp: Di van Heiningen, Beukema, Booy, Kool stra. BorsseleDi van Heiningen, Beukema, Stam, Van der Leek. HeinkenszandDi Koolstra, Tiemersma, Van der Leek, Van Heiningen. DriewegenDi Flinterman, Stam, Koolstra, Tie mersma. Wemeldinge Di van der Leek, Stam, Flinterman, Booy. Art. 41. Levert niets op. Volgende vergaderingDatum Woensdag 13 Octo ber, te Goes. Aanvang 9.30 uur. Roepende kerk 's-Gravenpolder. ModeramenPraeses Ds C. StamAssessor Ds Y. J. Tiemersma, le Scriba Ds J. van der Leek, 2e Scriba Ds E. Beukema. Collecten te innen op 13 October: Hulpbeh. Kerken in de provincie. Hulpbeh. Kerken in de classis. Theol. Fac. V. U. ZONDAG 18 JULI 1948 CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9 uur Ds P. van Til Bed. H. Av. 5.30 uur Ds P. van Til, Dankz. Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Dr A. H. Oussoren 2.30 uur Dr A. H. Oussoren Collecte Herstelfonds. Amemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 en 3 uur Ds C. van Nes Gapinge 8.45 en 2- uur Ds A. Brouwer te Soestdijk Grijpskerke 10 en 2.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 9.30 uur Ds J. v. d. Berg (Bevesfiging Ds Elshout) 2.30 uur Ds A. Elshout, Intrede St. Laurens 10 uur (Gem. Vergaderlokaal) en 7 uur (Ned. Herv. Kerk) Ds C. Boon Nam. Openb. Bel. en Voorber. H. Av. Meliskerke 9.15 en 2 uur Ds D. Scheele te Assen Oostkapelle 10 en 2.30 uur Ds J. W. Deenik Voorm. Voorber. H. Av. Serooskerke 10 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 en 2.30 uur Dhr A. Wind cand.. te Sneek Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks, Bed. H. Av. Collecte Schulddelging. Veere 9.30 en 7 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 10.30 en 4 uur Ds A. Brouwer te Soestdijk. Hulpbeh. Studenten (art. 19). Bijbelverspreiding. Hulpbeh. Diaconieën. d. Oorlogsschade getroffen kerken en Diaconieën. Als deputaat voor wederopbouw kerkelijk leven in Indië wordt aangewezen Ds Flinterman. Rondvraag Geen bijzonderheden. Sluiting. De Praeses gaat voor in dankgebed en sluit daarna de vergadering. In opdracht van de Classis, Y. J. TIEMERSMA, 2e Scriba. Beroepen te Nijkerk G. Visser te Haastrecht te Wartena en te Hoogesmilde J. Stil, cand. te Kam pen te Nieuwerkerk a. d. IJsel J. Koolstra te Krui- ningen te Beetgumermolen J. E. Hendriks te West broek te Zijldijk J. Stil, cand. te Kampen te Harderwijk A. Derksen te Rijsoord te Varsseveld Dr O. C. Broek Roelofs te Woerden te Drachten G. Brouwer te Harlingen te Musselkanaal (bij accl.) W. H. J. de Boer te Midwolda te Schoon oord J. Stil, cand. te Kampen te Minnertsga J. van der Mije te Loenen aan de Vecht te Maarn R. van Mazijk te Beekbergen. In verband met zijn gezondheidstoestand is aan Dr J. L. Koole te Schiedam door de kerkeraad van de Geref. Kerk van Naaldwijk .zes weken uitstel ver leend voor beslissing inzake het op hem uitgebrachte beroep. Bedankt voor Appingedam L. Bos te Murmerwoude voor Duurswoude F. Mantz te Hautum (Fr.) voor Hellendoorn S. G. Bloem te Hoogkerk voor Barendrecht H. J. Riphagen te Bedum voor Schie dam J. F. Colenbrander te Ommen voor Gerkes- klooster-Stroobos L. Zwanenburg te Holwerd. Afscheid en intrede. Ds D. de Vries, beroepen predikant te Stadskanaal-Pekelderweg, hoopt D.V. 1 Augustus afscheid te nemen van de kerk te Schoon- dijke in de middagdienst en op 29 Augustus zijn in trede te doen bij de gemeente van Stadskanaal-Pekel derweg. Wegens vertrek naar Nijmegen nam Ds G. van Doornik afscheid van Minnertsga met 1 Cor. 16:2224. Ds A. W. Wymenga, vlootpredikant, die het beroep naar 's-Gravenhage-West met stand plaats Curasao aannam, is voornemens 8 Aug. a.s. te 's-Gravenhage-W. intrede te doen, na te zijn be vestigd door Dr A. de Bondt aldaar, zulks bij ontsten tenis van Ds J. H. Sillevis Smitt, hoofd vlootpredikant. Dr J. Schelhaas Jzn. is voorn .mens 15 Aug. a.s. afscheid te nemen van Tzummarum, om 29 Aug. d.o.v. intrede te doen te Nieuwendam, na te zijn bevestigd door zijn zwager, Ds B. Slingenberg van Ede. Ds D. Broer, voorheen predikant te Koog-Zaandijk, sedert Aug. '46 veldprediker in Ned.-Indië en Neder land, hoopt binnenkort na beëindiging van zijn mili taire diensttijd met groot verlof te gaan en stelt zich daarom opnieuw beroepbaar. Zijn adres is Ripperda- kazerne te Haarlem, tel. 15300 (K 2500). Ds R. Imre, Hongaars predikant, die geruime tijd met zijn gezin te Ermelo verbleef, is voornemens 20 Juli a.s. met de zijnen naar zijn vaderland terug te keren. Scheveningen. Een broeder der gemeente heeft een doopvont ten geschenke gegeven voor de Bethel- kerk, wat de kerkeraad met grote dank heeft aan vaard. AAN ZENDINGSCOMMISSIES EN DEPUTATEN DER ZUIDERZENDING TE MIDDELBURG. Weleerwaarde en zeer Geachte Heren, Het gaat met de post naar Soemba niet altijd even vlug. Uw brief van 28 Maart ontving ik 19 Mei, waarvoor ik U inmiddels hartelijk dank zeg. "'U moet maar niet boos op mij worden, dat ik U eerst heden op Uw schrijven antwoord. Ik heb een zeer druk en bezet leven en als ik 's avonds op mijn kamer kom, ben ik dikwijls veel te moe om nog iets te doen. De grote warmte mat erg af, en beneemt veel van onze energie. Vijf maanden mag ik nu op Soemba werkzaam zijn, en elke dag meer ben ik God dankbaar, dat ik hier te Pajeti werken mag aan de wederopbouw van dit Ziekenhuis. Ik voel het als een bijzonder groot voor recht, in deze tijd, in direct Zendingsverband te mo gen staan en arbeiden. Zoals ik U al eerder schreef, is de taak waartoe God mij hier heeft geroepen, bijzonder zwaar en ver antwoordelijk. Maar Hij, die ons roept, is getrouw De materiële zijde van het werk baart veel zorgen door de grote tekorten, en ik bemerkte zelf dat ik moest oppassen mij niet geheel te verliezen in de ge wone alledaagse dingen, zodat ik het geestelijke niet meer zou zien. Dat God met Zijn Geest blijft werken, ondanks onze tekorten mocht ik onlangs ondervinden. Vlak bij ons Ziekenhuis staat een gevangenis, waar wij nog al eens patiënten vandaan krijgen ter verple ging. Onlangs liepen er twee gevangenen op een nacht weg met medenemen van alle kleren die zij van 't Zie kenhuis gekregen hadden. Ik was toen erg teleurge steld had na veel moeite eindelijk een zaaltje een beetje aangekleed en probeerde nu de verpleging vol gens de regelen der kunst uit te oefenen. En ziedaar, de patiënten er vandoor met medenemen van al m'n kostelijke goederen. Min of meer wrevelig ging ik toen naar de over gebleven patiënten uit de boei-gevangenis, en infor meerde ,,of zij soms ook het plan hadden om weg te lopen, dan konden ze wel meteen naar de boei terug". Maar toen bleek mij uit het gesprek dat volg de, dat God bezig was te werken aan de harten van twee „boeimannen". Eén is inmiddels gestorven, na vooraf te hebben gezegd, dat Jezus zijn zonden had vergeven en dat God hem in de boei had gebracht en daarna in 't Zie kenhuis om Jezus te vinden. De ander heeft om de doop gevraagd. Van zulk een getuigenis wordt men stil. Ik stond beschaamd te kijken, maakte me druk over het verlies van een paar stukken goed, terwijl God bezig was zielen voor Hem te winnen. Het gaat niet om onszelf of ons werk, maar om de dingen van Gods Koninkrijk. Ik ben dankbaar, dat God mij dit liet zien en geef het graag aan anderen door. Nu rest mij nog U te schrijven, dat Ds Popma een week bij ons op Soemba heeft doorgebracht. Een broer van hem die hier Zendingsschoölbeheer- der is, daar woon ik bij in huis. (In 't Ziekenhuis is voor mij geen woonruimte.) Wij hadden goede dagen met elkander. Krijgt U nog wel eens bericht van Dr Dreckmeier Haar laatste brief die ik ontving was zeer opgewekt, ofschoon Dokter daar een zware taak heeft en haar leeftijd zich laat voelen. Ik moet nu ophouden en hoop spoedig nog eens weer iets van U te horen. Mijzelf en ons werk bij U van harte aanbevelend in Uw gebed, verblijf ik met hartelijke groeten Hoogachtend, J. A. IJKEL. Pajeti, 15 Juni 1948. Westkapelle 9.30 en 2.30 uur Ds A. Scheele Bed. H. Av. en Dankz. CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 2.30 uur Ds D. J. Couvée Breskens (Clubgebouw) 10 en 2.30 uur Dhr. P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen (Christelijke school Molendijk 8) Oostburg (in Pro Rege) 10 en 3 uur Ds A. A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds D. de Vries Terneuzen 10 en 3 uur Ds J. J. Ritsema Collecte Fonds Em. Pred. Pred. weduwen-wezen Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Zoutespui 10 en 2.30 uur Ds H. Pestman CLASSIS GOES. Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele voorm. Leesdienst namiddag Ds W. C. P. den Boer te Vorden Driewegen 9.30 en 2 uur Ds G. van Heiningen Goes 10 en 5 uur (Zondag 12) Drs C. Stam Collecte voor de Hulpbeh. Diaconieën ter ondersteuning van Idioten e.d. en voor het Comité Overvloed van werk en werkkrachten 's-Gravenpolder Ds Colenbrander, em. pr. te Ermelo Heinkenszand 10 uur Ds W. C. P. den Boer, Vorden 2.30 uur Drs C. Stam Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 uur Ds J. H. Donner Broek op Landendijk. Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wemeldinge 10 uur Leesdienst, 5 uur Ds J. E. Booy Wolf aartsdijk 10 en 2.30 uur Ds A. A. Leenhouts v te Enschedé. Yerseke 9.30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom Ds A. G. v. d. Stoel Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Dr Bos Poortvliet 10 en 2.30 uur Ds Lanning em. pred. te Fijnaart Tholen 10 en 3 uur Ds P. J. Richel te Heemstede Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 11 en 6 uur Ds H. Lanning em. pred. te Fijnaart Bruinisse 1.30 uur Ds S. Greving 6.30 uur Ds M. J. Arntzen te Anna Jacoba Polder Colijnsplaat 10 en 6 uur Ds G. v. Klomp, Amsterdam Geersdijk 10 en 2.30 uur (Zondag 5) Ds H. L. v. Aller Haamstede 10 en 7 uur Ds D. van Swigchem Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwerkerk 10 en 6 uur Dhr. A. Vingerling te Goes Oosterland 10 en 2.30 uur Leesdienst Scharendijke 10 en 2.30 uur Dr R. Schippers te Rotterdam. Wissekerke 10 en 2.30 uur Ds G. Visser Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Dhr Aalbersberg Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. No. 6095 verschijnt deze uitgave wekelijks en is de omvang van dit num mer 4 pagina's, paginaformaat 27]/2 X 40 cm.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3