BETALING ABONHEMENISGELD DE VRIJE UNIVERSITEIT Officiële Berichten Kerknieuws Predikbeurten en dat was nog een zeer bizonder gevalde uitzonde ring om de regel te bevestigen, dat het recht van schorsing en afzetting, alleen aan de plaatselijke ker- keraad toekomt.' Niet anders was het ook bij Voetius, die in dezen op hetzelfde standpunt stond. Rutgers, de Voetius redivivus (herleefde Voetius), door hem genoemd, heeft zich weer op de bres geplaatst voor het recht der plaatselijke kerk en met kracht komt Dr van Es er voor op dit levenswerk van Prof. Rutgers weer in onze kerken in ere te herstellen. Met grote instemming heb ik dit geschrift gelezen en wil het ook in ieders belangstelling aanbevelen. Ik meen, dat dit geschrift in onze dagen geenszins overbodig is. Z. G. De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Kou- dekerke nodigt langs dezen weg de zusterkerken in de Classis Middelburg uit zich te doen vertegenwoordi gen bij de intrede van Ds Elshout op Zondag 18 Juli, des namiddags om half drie. Gelieve opgave van afvaardiging te zenden aan de Scriba. Namens de Raad van de Geref. Kerk van Koudekerke, P. AARNOUTSE, Praeses. K. v. SPARRENTAK, Scriba, B 252. MIDDELBURG. Gironummer Dr A. H. Oussoren» is niet 404113, maar 88855. Op dit nummer te storten voor Art. 19 K.O. Tweetal te Haren, J. F. Colenbrander te Ommen en G. van Wilgenburg te Aalten te Scheveningen, J. F. Colenbrander te Ommen en Dr R. J. v. d. Meulen te Utrecht. Beroepen te Nieuwerkerk aan de IJssel J. Koolstra te Kruiningen te Tiel J. F. Mantz te Houtum te Vaassèn cand. R. van Mazijk te Beekbergen te Bergambacht cand. R. van Mazijk te Beekbergen te Roodeschool cand. J. Stil te Kampen te Joure A. Brink te Blija te Bloemendaal Dr J. L. Koole te Schiedam te Groningen D. van Enk te Veenendaal te Almelo B. Boelens te Beilen. Aangenomen naar Wolvega S. Wesbonk te IJmui- den. Bedankt voor Joure A. Brink te Blija voor Anjum G. K. Geerts te Drijber voor 's-Gravendèel G. Visser te Haastrecht voor Edam H. E. Horstman, laatst predikant in Amerika voor Appingedam C. Bos te Murmerwoude. Afscheid en intrede. Ds Elshout hoopt op 11 Juli afscheid te nemen van de Geref. Kerk van Ca- pelle aan de IJssel en 18 Juli zich te verbinden aan de Geref. Kerk van Koudekerke, na in de morgen dienst te zijn bevestigd door Ds J. v. d. Berg van Souburg. Na bevestiging door Ds J. Weggemans aldaar, met 2 Cor. 5 1820, deed Ds H. J. Pilon, gekomen van Haren (Gron.), intrede te Hilversum met Joh. 9:4. Ds F. Vroon is voornemens, wegens vertrek naar Hengelo (O.), a.s. Zondag afscheid te nemen van Wilnis. Ds B. Slingenberg is voorne mens, wegens vertrek naar Ede, 1 Augustus a.s. af scheid te nemen van Drachten. Ds W. E. Gerritsma is voornemens 22 Augustus a.s. afscheid te nemen van Aalten, om 29 Augustus d.o.v. intrede te doen te Zoe- termeer, na te zijn bevestigd door Ds J. G. Feenstra van Scheveningen. Ds J. Kleine te Lutten aan de Dedemsvaart, is voornemens 22 September a.s. intrede te doen te Apeldoorn, na 19 September tevoren door Ds P. C. de Bruyn aldaar te zijn bevestigd. Ds C. W. Keur te Scheveningen, is weer uit Zwit serland teruggekeerd en heeft zijn arbeid hervat. Ds J. Douma, em. predikant te Arnhem, is ter ver pleging in het Juliana-ziekenhuis te Amsterdam op genomen. Ds R. Imre, predikant te Hongarije, die enige maan den in Ermelo vertoefde, gaat \yeer naar zijn ge boorteland terug. Dr J. L. Koole te Schiedam, heeft van de kerk van Naaldwijk zes weken bedenktijd ontvangen, in ver band met het door deze kerk op hem uitgebrachte beroep. Ds L. Kwakkelstein te Putten, zal de maand Juli ter vervanging van Ds J. H. Mulder te Vlaardingen, die ongesteld is, meegaan als geestelijk verzorger van het hospitaal-kerkschip $De Hoop". Gelijk bekend, gaan dit jaar voor het ?erst ook Geref. predikanten als geestelijk verzorger mee. Ds S. J. Rijper, f Gelijk bekend, is Ds S. J. Rijper, em. predikant te Amersfoort, in de bezettingstijd met twee van zijn zoons gefusilleerd. Deze gruwelijke zaak heeft thans voor de rechtbank gediend, nu acht Amers- foorter landwachters en politiemannen voorkwamen. Mevr. de wed. Ds Rijper, die als getuige gehoord werd, verklaarde, dat in November 1944 op een avond enige landwachters haar kamer binnen kwamen op zoek naar wapens. De familie werd gesommeerd met de handen omhoog te gaan staan en de bende haalde alles overhoop, waarbij zij zich niet ontzag met bijbels in het rond te gooien en de familie te honen. Ds Rijper en een aantal leden van zijn gezin werden gearres teerd, met het gevolg, dat twee dagen later de predi kant en twee van zijn zoons gruwelijk vermoord wer den. Ook Mevr. J. Rijper werd in Febr. 1945 aange houden, toen zij op weg was naar onderduikers en men vond op haar een brief in codeschrift. Zij wei gerde echter namen te noemen en werd enige maanden in de Utrechtse gevangenis opgesloten. Bij de behan deling van deze zaak trachten de onverlaten de schuld op elkander af te schuiven. Een duidelijk beeld van het gebeurde kon niet worden verkregen en de ver klaringen der getuigen stemden vaak niet overeen met hetgeen verdachten beweerden. Jubilea. Vier predikanten der Geref. Kerken mo gen in Juli gedenkdagen vieren. Ds H. A. Wiersinga te Leiden stond 25 jaar in het ambt, op 1 Juli j.l. De jubilaris werd 19 Januari 1896 te Meppel, waar zijn vader een vooraanstaand figuur was, geboren en stu deerde aan de Theol. Hogeschool te Kampen. Hij aanvaardde zijn ambt te Medan, deed in 1929 intrede te Vlissingen, om zich in 1935 aan de kerk van Leiden te verbinden. Sedert 12 Dec. 1946 is hij werkzaam als zendingspredikant in algemene dienst, nadat hij te voren deel had uitgemaakt van het college van Gene rale Zendingsdeputaten. De jubilaris is op de Generale Synoden een bekend figuur. Ds J. A. Schep te Assen mag 29 Juli a.s. in het zilver jubileren. Ds Schep is een Utrechtenaar van geboorte en aanschouwde 21 October 1897 het levenslicht. Hij studeerde aan de V.U. en aanvaardde zijn ambt te Dronrijp. De jubila ris diende de kerken van Bolnes, Bussum en Drach ten en deed 27 Mei 1945 intrede in de Drentse hoofd stad. Ds Schep, die o.m. medewerker is aan het Geref: weekblad, hèeft zich in woord en geschrift verdien stelijk gemaakt voor de zaak der Geref. drankbestrij ding. Ds M. B. Parlevliet, em. predikant te Wasse naar, vierde 2 Juli j.l. zijn 75ste verjaardag. Hij diende van 1900 tot aan zijn emeritaat in 1940, de kerken van Nes en Wierum, Sleen en Enter. Ds K. K. Troost, em. predikant te LItrecht, mag 29 Juli a.s. zijn 80ste verjaardag vieren. In 1893 werd hij predikant te Ambt-Vollenhove en van 18961933, toen hij met emeritaat ging, was hij aan de kerk van Naaldwijk verbonden, Bijbel in Friese vertaling. In de te Leeuwarden gehouden vergadering van de Part. Synode (N.G.) van de Gereformeerde Kerken in Friesland bracht Dr Goslinga rapport uit namens de commissie tot onderzoek van de Friese vertaling van het Oude Testament. Na bespreking werd als volgt besloten De Synode, gehoord het rapport inzake kwaliteit en gebruik van de Friese vertaling van het Oude Tes tament, met blijdschap constaterende, dat deze verta ling zich kenmerkt door het ernstig streven om de Hebreeuwse grondtekst zo getrouw en duidelijk als mogelijk is over te zetten en dat niet gebleken is, dat tegen haar confessionele bezwaren zijn in te brengen, terwijl zij ook nergens een tegen de Geref. belijdenis gerichte tendenz verraadtspreekt uit, dat er geen termen aanwezig zijn het gebruik daarvan te ontraden, doch dat het in tegendeel met vrijmoedigheid kan wor den aanbevolen. De Synode spreekt dit laatste ook uit ten aanzien van de vertaling van het Nieuwe Tes tament. Wij, zonen van de Reformatie, mogen geen genoegen nemen met een neutrale Universi teit, maar kunnen slechts volstaan met een wetenschapsbeoefening, welke haar basis vindt in het Gereformeerd belijden en in overeenstemming daarmee haar taak verricht. November 1936. J. SCHOUTEN. Op 1 Augustus a.s. zullen de kwitanties voor het abonnementsgeld over het tweede halfjaar 1948 ter incasso worden afgegeven. Als U ons thans f 2,50 over- maakt, voorkomt U het aanbieden van deze kwitantie en bespaart U ons veel werk en U zelf 15 cent voor innings- kosten. Betaling kan geschieden op onze giro rekening 42280. Beleefd verzoeken wij U steeds Uw volledig adres te vermel den. Voor Uw medewerking zeggen wij U reeds thans vriendelijk dank. Wij verzoeken U te voorkoming van kosten na 1 Augustus geen geld meer over te maken. LI TT OOI] OLTHOFF ZONDAG 11 JULI 1948 CLASSIS MIDDELBURG Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds H. Veldkamp 2.30 uur Ds H. Veldkamp, Voorber. H. Av. Middelburg (Noorderkerk) 9 uur Dr A. H. Oussoren Bed. H. Av. 5.30 uur Dr A. H. Oussoren, Dankz. Collecte Ziekenhuispat. en pers. Arnemuiden 10 en 2.30 uur Ds P. M. Veldhuijzen Domburg (Herv. Kerk) 11 en 3 uur Ds A. Scheele Bed. H. Av. en Dankz, Gapinge 8.45 uur Ds S. van Wouwe 2 uur Ds A. Brouwer van Soestdijk Grijpskerke 9.30 en 2.31 uur Ds L. Dorst Bed. H. Av. en Dankz. - Koudekerke 9.30 en 2.30 uur Ds H. E. Horstman te Amsterdam. St. Laurens 10 uur (Gem. Vergaderlokaal) en 7 uur (Ned. Herv. Kerk) Ds C. Boon Meliskerke 9 en 2 uur Ds C. van Nes Bed. H. Av. en Dankz. Oostkapelle 10 en 2.30 uur Ds Deenik Serooskerke 10.15 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9.30 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9.30 en 5 uur Ds J. Hindriks, Voorb. H. Av. Collecte Geest. verz. Ziekenhuispat. en pers. Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Bed. H. Av. en Dankz. Vrouwenpolder 10.30 en 3 .45 uur Ds A. Brouwer te Soestdijk. Westkapelle 9.30 uur Leesdienst 2.30 uur Dr A. H. Oussoren, Voorber. H. Av. CLASSIS AXEL Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) 10 en 2.30 uur Ds D. J. Couvée Breskens (Clubgebouw) 10 en 2.30 uur Dhr. P. J. de Jonge Hoek 10 en 2.30 uur Ds F. M. Verveen (Christelijke school Molendijk 8) Oostburg (in Pro Rege) 10 en 3 uur Ds A. A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 uur Ds H. A. Kievits em. pred. te Haren (Gr.) Terneuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman Zondag 52. ..Collecte Geest. verz. Ziekenhuispat. en verplegers Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui 10 en 2.30 uur Ds D. de Vries CLASSIS GOES. Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele v.m. Leesdienst, 5.30 uur Ds Booy te Yerseke Driewegen 9.30 en 2 uur Cand. J. v. d. Zande te Sneek Goes 10 en 5 uur (Zondag 11) Drs C. Stam Collecte Theol. Hogeschool. 's-Gravenpolder Ds Lanning, em. pred. te Fijnaart Heinkenszand Kapelle-Bi'ezelinge 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp 10.30 en 2.30 uur Ds P. van Til te Middelburg Nam. Voorber. H. Av. Nieuwdorp 10 uur Leesdienst, 2.30 uur Drs C. Stam Wemeldinge 10 en 2.30 uur Ds Beukema, Nieuwdorp. Wolfaartsdijk 10 en 2.30 uur Ds G. van Heiningen Yerseke 9,30 en 2 uur Ds J. E. Booy CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder Bergen op Zoom Ds A. G. v. d. Stoel Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Bed. H. Av. en Dankz. Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Cand. Wind te Sneek Poortvliet 10 en 2.30 uur Ds Bonman te Leiden Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper Tholen 10 en 3 uur Ds H. J. Arntzen, H. Av. CLASSIS ZIERIKZEE Brouwershaven 11 en 6 uur Ds W. S. Pontier te Maasdijk. Bruinisse 1.30 uur Ds S. Greving 6.30 .uur Ds D. Drenth, em. pred. te' Schiedam Colijnsplaat 10 en 6 uur Ds K. van Anken em. pred. te Delft. Bed. H. Av. Geersdijk 10 en 2.30 uur (Zondag 5) Ds H. L. v. Aller Haamstede 10 en 7 uur Ds D. van Swigchem, H. Av. Kamperland 9.30 en 2.30 uur Ds H. Scholing Nieuwerkerk 10 en 6 uur Ds G. Visser te Wissekerke Oosterland 10 en 2.30 uur Ds D. Drenth em. pred. te Schiedam. Scharendijke 10 en 2.30 uur Dr R. Schippers te Rotterdam. Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Dhr Aalbersberg Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. No. 6095 verschijnt deze uitgave wekelijks en is de omvang van dit num mer 4 pagina's, paginaformaat 27j/£ X 40 cm.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3