BETALING ABONNEMENTSGELD Kerknieuws Beroepen te Drogeham J. A. Alberts te Oosterend (Fr.) te Nunspeet J. S. v. d. Bos te Nieuwlande te Nieuw-Amsterdam (vac. N. Düursema) W. H. J. de Boer te Midwolda (Old.) te Gerkesklooster- Stroobos L. Zwanenburg te Holwerd te Bodegra ven P. de Bruijn te Krabbendijke te Hasselt-Rou- veen cand. J. Stil te Kampen te Tilburg (vac. J. de Vries) G. Rienks te De Glind (bij Achterveld). Aangenomen naar Rotterdam-Kralingen (vac. G. R. Kuijper) A. G. Luiks te Leeuwarden, em. pred. van Zuidwolde (Gron.), die bedankte voor Warffum, Drie- bergen-Rijsenburg en Gent (België) Naar Andijk (vac. G. Morsink) H. R. Groenevelt te Onderdendam. naar Wolvega (vac. N. Streefkerk) S. E. Wes- bonk te IJmuiden. Bedankt voor Haulerwijk A. Brink te Blija voor Hoogersmilde G. E. Arnold, evangelisatie-predikant te Haren (Gron.) voor Emmen (vac. J. H. Binne- ma) A. G. Luiks te Leeuwarden, em. pred. van Zuidwolde (Gron.) voor Willemstad A. A. Oos tenbrink te Oostburg. Afscheid en intrede. Na bevestiging door zijn zwager, Ds N. Postema, em. prédikant te Enkhuizen, met 1 Cor. 3 7, deed deed Ds J. H. Staal, gekomen van Garrelsweer, intrede te Doezum met Jes. 40:68. Ds A. J. van Dijk te Koudum, is voornemens 5 September a.s. intrede te doen te Coevorden. Ds J. H. Mulder te Vlaardingen, is vooruitgaande. De beslissing, inzake de door Rotterdam-Zuid en Voorburg op hem uitgebrachte beroepen, zal toeven tot ongeveer de derde week in Juli. Ds D. Scheele te Assen, is benoemd tot curator van de Theol. Hogeschool te Kampen, in de vacature Ds N. Duursema te Nieuw-Amsterdam. Ds J. A. Schep te Assen is nu secundus-curator geworden. Examens. De classis Almkerk heeft peremptoir geëxamineerd en toegelaten tot de dienst des Woords en der Sacramenten, H. K. Poelman, cand. te Gronin gen en beroepen predikant te Andel (N.-Br.). s-Gravenhage-Loosduinen. Op voorstel van het ministerie van predikanten, besloot de kerkeraad tij dens de vacantie de prediking van de Catechismus in de middagdiensten stop te zetten en over vrije stof te doen preken. Een wijs besluit Middenmeer. De kerkeraad vernam met leed wezen, dat deputaten ad hoe dit jaar geen steun kun nen verlenen en dat de bouw in elk geval tot 1 Januari a.s. moet worden uitgesteld. Smilde. Nu door brand de gemeente haar bede huis zag verwoest, besloot de Part. Synode van Dren the, om het schrijven, dat vanwege de kerkeraad tot al de Geref. Kerken in het vaderland zal uitgaan, van een aanbeveling te voorzien. Verandering van .ressort. De kerk van Nieuwe Pekela, die tot dusver onder de classis Stadskanaal ressorteerde en de kerken van Nieuwolda en Wagen borgen, die deel Uitmaakten van de classis Appinge- dam, ressorteren ingaande 1 Juli j.l. onder de classis Winschoten. De Part. Synode van Groningen be noemde een commissie, die de quota-cijfers der, bij deze zaak betrokken classes, zal herzien. Hulpprediker schap en emeritering. De Part. Sy node van Groningen heeft een voorstel van de classis Winschoten, om de jaren van het hulppredikerschap te doen meetellen, bij emeritering verworpen. Examens. De classis Sneek heeft praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar verklaard de heer A. Wind te Snëek, cand. aan de V.U. De classis Arnhem heeft praeparatoir geëxamineerd en beroep baar verklaard de heer W. Stuursma te Arnhem, cand. aan de V.U. De heer Stuursma zal gaarne de kerken dienen, maar kan vóór 1 Sept. a.s. geen beroep in overweging nemen. Zijn adres is Raapopscheweg 33 te Arnhem. Amsterdam. De kerkeraad heeft het verzoek van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk, om zich te doen vertegenwoordigen bij de dankdienst, die in de Nieuwe Kerk gehouden werd ter herdenking van de vrede van Munster, afwijzend beschikt, wijl hij meent, „dat zulk een herdenking slechts mag bezien worden in het licht van het gehele Woord Gods en de daarop gegronde belijdenisschriften". We mogen hieraan toevoegen, dat de gedachtenisrede in deze dienst uitgesproken werd door Prof. Dr J. Lindeboom van Groningen. Den Burg op Texel. De gemeente hier ter plaatse is thans officiëel geïnstitueerd. Voorganger was Ds M. N. de Wolf van Oosterend op Texel, die sprak over Spr. 29 18a. Namens de moederkerk van Oos- terend voerde ouderling J. v. d. Brink het woord. Als voorzitter van de kerkeraad sprak ouderling J. Agter. Met het gemeenschappelijk zingen van Gez. 223 werd de dienst besloten. Als scriba treedt op de heer A. Ellen. Schiebroek-Hillegersberg-Centrum. Momenteel is er een correspondentie lopende tussen de kerkeraad en die van de Geref. Kerk onderh. artikel 31 K.O. ter plaatse, om na te gaan of er wegen kunnen gevonden worden, om zonder inmenging van de wereldlijke rech ter een definitieve oplossing te vinden, met betrekking tot de kerkelijke goederen. T.z.t. zal de gemeente van een en ander volledig op de hoogte gebracht worden. Onder de druk van Tito. Ovevolle kerken het antwoord. „Alle volksgroepen van het Joegoslavische volk gaan tegenwoordig meer dan ooit naar de kerk om te tonen, dat ze sterk in de geest zijn en de kracht heb ben om staande te blijven tegenover de groeiende aan vallen op de vrijheid des geloofs en al de handelingen, die de Christelijke rechtsbeginselen krenken. Te voren waren de gewone diensten niet zo talrijk bezocht. Daarentegen nam men wel deel aan de sacramenten. De kerk leeft hier in het volk en niet in de gebou wen. Juist daarom is het zo moeilijk geweest voor een godloos bestuur om iets tegen de kerk te ondernemen. Maar men merkt de bedoeling, en de mensen, die vroeger niet naar de gewone godsdienstoefeningen kwamen, komen nu haast alleen om te protesteren." Aldus spreekt een Servisch Orthodox priester tot een correspondent van het Noorse blad „Vart Land". Telkens hebben de communisten gepoogd stakingen te veroorzaken wanneer de gemeentebladen zouden worden gedrukt. De drukkerijen zijn genationaliseerd en zij nemen bestellingen aan in overeenstemming met de „tolerantie", door Tito geproclameerd. Maar de vakverenigingen der typografen verklaren de inhoud voor gevaarlijk voor de staat en voor Tito en wei geren daarom er iets mee te doen te hebben. De di recteuren van de staatsdrukkerijen sturen dan het manuscript terug. De kerk heeft er daarom toe moeten overgaan de gemeentebladen zelf te drukken. Maar de middelen zijn niet groot genoeg om alle uit te geven? De Bijbel en Christelijke lectuur kunnen evenmin gedrukt worden. En het is moeilijk om ze uit het bui tenland te krijgen, want ze verdwijnen onderweg. Het Londense Bijbelgenootschap heeft na de oorlog zeer vele partijen Bijbels naar loegoslavië gezonden, doch slechts twee pakken zijn te Belgrado aangekomen. Het aantal priesters, dat gedurende de oorlog de dood vond, loopt tegen de duizend. Zij streden in de voorste rijen van de partisanen. Zij meenden, dat zij streden voor de vrijheid van het volk, maar Tito werkte achter hun rugen bracht het volk in een nieuwe slavernij. Tito valt nu de ene kerk na de andere aan. De vervolgingen tegen de grote Orthodoxe Kerk zijn juist begonnen. Kort geleden werd de bisschop van Sera- jewo veroordê'eld tot elf jaar strafarbeid. Dat is de wraak van Tito, omdat de Orthodoxe Kerk de gelijk schakeling niet wil goedkeuren en hem de waarheid zegt. Dat is de wraak voor de weigering van de Orthodoxe Kerk om zich te onderwerpen aan de Sy node van Moskou en aan Ruslands politieke voor schriften. Er zijn niet veel Protestanten meer in Joegoslavië. De meesten hebben hun huizen moeten verlaten bij de grote volksverhuizingen in Midden- en Zuidoost- Europa. Het waren de Protestanten, die daardoor al lereerst getroffen werden. Zij hebben nieuwe gemeen ten gesticht in Hongarije en Slowakije. Maar er zijn nog enkele Protestantse gemeenten in Zagreb en Bel grado. Zij kunnen ook spreken van overvolle kerken bij alle godsdienstoefeningen. De kerkelijke ceremoniën betekenen weinig in de omstandigheden van tegen woordig, maar het zuivere, klare Woord van God des te meer. „Trouw". Ds J. Verkuyl, die leiding gaat geven aan de Lectuurdienst op Java, zal eerst begin September naar Indië kunnen vertrekken. Hem is drie maanden rust voorgeschreven. Prof. Dr J. Ridderbos, rector der Theol. Hoge school te Kampen (Oudestraat 6), heeft de cursus 19471948 gesloten met het uitspreken van een rede in de kleine aula der school, handelende over Spr. 23 23 „Koop de waarheid en verkoop ze niet". Een appèl tot heel ons volk. Het Geref. Tractaatgenootschap „Filippus" heeft Prof. Dr J. H. Bavinck en Ds J. Overduin uitgeno- digd geschriften samen te stellen in verband met het regeringsjubileum van H. M. de Koningin. Het is de bedoeling, dat de Geref. Kerken deze gelegenheid zul len aangrijpen, om een appèl te laten uitgaan tot heel ons volk. Prof. Bavinck schreef een kort tijdwoord, dat bedoeld is voor massa-verspreiding huis aan huis. Ds Overduin gaf een korte brochure, die op uitge kozen adressen bezorgd kan worden. „Filippus" zal voor een aantrekkelijke uitvoering van deze uitgaven zorgen. Op 1 Augustus a.s. zullen de kwitanties voor het abonnementsgeld over het tweede halfjaar 1948 ter incasso worden afgegeven. Als U. ons thans f 2,50 over maakt, voorkomt U het aanbieden van deze kwitantie en bespaart U ons veel werk en 11 zelf 15 cent voor innings- kosten. Betaling kan geschieden op onze giro rekening 42280. Beleefd verzoeken wij U steeds Uw volledig adres te vermel den. Voor Uw medewerking zeggen wij U reeds thans vriendelijk dank. Wij verzoeken U te voorkoming van kosten na 1 Augustus geen geld meer over te maken. LIT TOOI] OLTHOFF ZONDAG 4 JULI 1948 CLASSIS MIDDELBURG. Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 uur Ds A. W. F. Nijenhuis, den Haag 5.30 uur Dr A. H. Oussoren Middelburg (Noorderkerk) 9.30 uur Dr A. H. Oussoren Voorber. H. Av. 2.30 uur Ds A. W. F. Nijenhuis Collecte Classe Bijdr. en Theol. Fac. V.U. Arnemuiden 10 uur Leesdienst 2.30 uur Ds P. van Til Domburg (Herv. Kerk) 11 uur Leesdienst 3 uur Ds A. Scheele, Voorber. H. Av. Gapinge 9.30 en 2 uur Ds P. M. Veldhuijzen Bed. H. Av. en Dankz. Grijpskerke 10 en 2.30 uur Ds L. Dorst Koudekerke 10.45 en 4.50 uur Ds J. v. d. Berg St. Laurens 10 uur (Gem. Vergaderlokaal) en 2.30 uur (Ned. Herv. Kerk) Ds C. Boon Meliskerke 9.15 en 2.30 uur Ds C. van Nes Des middags Voorber. H. Av. Oostkapelle 10 en 2.30 uur Ds Deenik Serooskerke 10 en 2.30 uur Ds S. van Wouwe Souburg 9 en 2.30 uur Ds J. v. d. Berg Vlissingen 9 en 5 uur Ds J. Hindriks Veere 9.30 en 2.30 uur Ds J. C. Streefkerk Vrouwenpolder 10.30 uur Leesdienst 4.15 uur Ds S. van Wouwe Westkapelle 9.30 uur 2.30 uur Dr A. H. Oussoren CLASSIS AXEL, Aardenburg 10 en 3 uur Ds D. v. d. Meulen Namiddag Voorber. H. Av. Axel (Ds Jan Scharpstraat 1) .10 en 2.30 uur Ds D. J. Couvée Breskens (Clubgebouw) 10 en 2.30 uur Dhr. P. J. de Jonge Oostburg (in Pr.o Rege) 10 en 3 uur Ds A. A. Oostenbrink Schoondijke 9 en 2.30 uur Ter neuzen 10 en 3 uur Ds H. Pestman Zondag 51. Collecte Hulpbeh. Kerken in de Prov. Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Ds J. J. Ritsema Zoutespui 10 en 2.30 uur Ds T. Sap, den Haag CLASSIS GOES Baarland 9.30 en 2 uur Ds Y. J. Tiemersma Borssele Leesdienst Driewegen 9.30 en 2 uur Ds L. J. Allaart em. pred. te Baarn. Goes Zendingszondag 10 en 5 uur Ds G. D. Kuiper van Solo. Collecte voor de Zending. s-Gravenpolder Leesdienst Heinkenszand 10 uur Ds P. van Til te Middelburg 2.30 uur Ds J. Hindriks te Vlissingen Kapelle-Biezelingé 10 en 2.30 uur Ds J. v. d. Leek Kruiningen 10 en 2.30 uur Ds J. Koolstra Lewedorp Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Ds E. Beukema Wemeldinge 10 en 2.30 uur W'olfaartsdijk 10 en 2.30 uur Ds G. van Heiningen CLASSIS THOLEN Anna Jacoba Polder 10 en 2.30 uur Ds M. J. Arntzen Bergen op Zoom Ds A. G. v. d. Stoel Krabbendijke 9.30 en 2.30 uur Ds P. de Bruyn Voorber. H. Av. Oud-Vossemeer 10 en 2.30 uur Ds Vriens te Kampen Poortvliet 10 en 2.30 uur Ds Speelman te Aalten Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Ds D. Kuiper Tholen 10 en 3 uur Ds H. E. Horstman te Amsterdam CLASSIS ZIERIKZEE. Brouwershaven 11 uur (kérk) Dhr G. Aalbersberg 3 uur (lokaal) Ds S. Greving Bruinisse 1.30 en 6.30 uur Ds D. Bremmer Zondag 48. Colijnsplaat 10 en 6 uur Ds H. L. van Aller Voorber. H. Av. en Openb. Bel. Geersdijk Haamstede 10 en 7 uur Ds D. v. Swigchem Voorber. H. Av. Kamperland 9.30 uur Leesdienst 2.30 uur Ds F. J. v. d. Ende, em. pred. Nieuwerkerk 10 en 6 uur Ds A. M. v. d. Berg, em. pred. te Woerden. Oosterland 10 uur Leesdienst 2.30 uur Ds A. M. v. d. Berg, em. pr. te Woerden Scharendijke 10 en 2.30 uur Dr R. Schippers te Rotterdam. Wissekerke 10 en 2.30 uur Ds G. Visser Zierikzee 10 en 5 uur Ds S. Greving Zonnemaire 10 en 2.30 uur Ds H. Scholing Bed. H. Av. en Dankz. Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. No. 6095 verschijnt deze uitgave wekelijks en is de omvang van dit num mer 4 pagina's, paginaformaat 2?y2 X 40 cm.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1948 | | pagina 3