,s Mc UITGAVE VAM D,E DER NGEREfORMEERDE PARTICULIERE 5YUODE K ERKEfl Hl ZEELAUD AMBTSOPTIMISME. Ds DE KLUIS ALS VELDPREDIKER NAAR ENGELAND. VERVROEGDE BUITENGEWONE GEN. SYNODE. BUITENGEWONE PART. SYNODE VAN ZEELAND. ZEEUWSCHE 99 EEfl DAG I ti UVE YOORHOVE BETER D AH PÜIZEHO eLDEfcS" No. 22 VRIJDAG 30 NOVEMBER 1945 1ste jaargang Hoofdredacteur: Dr N. J. HOMMES. Redacteuren: Ds JOH. BOOIJ, Ds W. M. LE COINTRE, Ds A. A. OOSTENBRINK en Ds J. A. TIEMENS DrukkerijLITTOOIJ ObTHOFF, Middelburg Abonnementsprijs per halfjaar bij vooruitbetaling f 2,Afzonderlijke nummers 9 ct. Advertentiën 20 ct. per regel Berichten, opgaven predikbeurten enz. tot Dinsdagmorgen te zenden aan de drukkers Littooij Olthoff, Middelburg, Spanjaardstraat 47. Telefoon 2438. Giro 42280 Daarom dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zoo vertragen wij niet. 2 Cor. 4:1. We hooren Paulus in zijn brieven nooit zuchten, nooit jammeren. Hij weet zich Ver bi Divini Minister, die naar van het Goddelijk Woord. Hij verdedigt een zaak, die onaantastbaar en onwederstandelijk is. In die overtuiging staat hij blijmoedig. Met een verrukkelijk optimisme opent hij steeds weer het offensief. Er zijn sterke fronten van achterdocht en verkeerde bewegingen des vleesches in Co- rinthe. De druk is zwaar. Van alle zijden moet Paulus aanvallen af slaan, misverstanden uit den 'weg ruimen, praatjes ontzenuwen. Blijmoedig blijft hij op zijn post. Hij weet, dat hij niet strijdt op een ver loren post. Gemakkelijk is het niet. De een valt zijn persoon aan. De ander zijn ambt. Hiér maakt men zijn optreden verdacht. Ginds gaat men zijn woorden verdraaien. Weer anderen stellen zijn ambt disputabel. Maar Paulus laat zich niet op zij duwen. Hij weet zich onaantastbaar in zijn ambt door de onaantastbare heerlijkheid van Jezus Christus. Haar mag hij zien, opvangen met onge- dekten aangezicht. Daarom baant hij'zich met een blijmoedig ambtsoptimisme een weg. Dwars door prikkeldraad en versperring der .tegenstanders heen. Hij zingt op blijde toon zijn ambtslied. Zegevierend roept hij uit ,,Wij vertragen niet Betere vertaling is ,,wij verliezen den moed niet P. is hoopvol gestemd ondanks alle moeite. Ten spijt van alle tegenstand der menschen. Daarom, dewijl wij deze bediening hebben. De apostel dient het Evangelie van de alles te b'oven gaande heerlijkheid. Deze heerlijkheid zal eens culmineeren in ee"n metamorphose. In volledige gestalte verandering. De rups van den ouden mensch zal over gaan in de vlinder van den nieuwen mensch. Alle verzet en vijandschap hier beneden zal eenmaal breken op de macht en heerlijk heid van Christus. De eindoverwinning is a'an Christus en Zijn heerlijkheid. Daarom, omdat de apostel daaruit leeft, wordt hij niet moedeloos. Zingt hij zijn ode op het ambt. En wij Toonen wij aan onze vermoeide wereld een zegevierend gelaat Hebben wij ambtsoptimisme Hebben wij nog kracht tot offensief Er' dreigt defaitisme, inzinking, verslapping. Dat komt omdat wij te veel zien op elkan ders vermoeid gelaat Dan verliezen wij juist den moed. Paulus' leven was 'stukken moeilijker dan het onze. Vergeleken met hem, zijn wij allen gemoe delijke renteniers. En toch was Paulus optimist. En dat midden in een Corinthische onrust en verwarring. Kan dat Is dat mogelijk Paulus knikt bevestigend en hij bewijst het met zijn leVen. Het geheim Leven met het gelaat naar Christus ge keerd. Zijn genade, Zijn glans en heerlijkheid is genoeg. Genoeg om ook vandaag nog blijmoedig te zijn. M. N. J. H. SCHEURING. Om onze zware zonden O, Heer, is dit geschied. Uw weldaan warén vele Maar ach, wij zagen 't niet. Wij leefden of 't zo hoorde De eenheid van Uw volk Omdat wij 't niet waardeerden Komt deze donk're' wolk. Och, mochten wij het inzien Wij allen hebben schuld. 4 Och, werden wij met ootmoed En met berouw vervuld. Niets kan hier nu meer helpen Geen hardheid en geen haat, Alleen wij mogen hopen Dat Gij ons niet verlaat. Wij mogen biddend smeken Kon het voor U bestaan Schenk uitkomst, daar de mens denkt, Dat dit niet meer zal gaan. Die smartelijke scheuring Het doet Uw volk zo'n pijn. Geef Gij, o Here, dat toch Uw kerk weer één mag zijn. ADINDA. Als dit nummer van onze Kerkbode verschijnt, is Ds. M. W. J. C. de Kluis van Serooskerke reeds in Engeland gearriveerd. Hij zal^ daar als veldprediker dienst 'doen 'onder onze jongens, die daar in militaire dienst worden opgeleid. Wij verheugen ons daar van harte over. Wie eenigszins op de hoogte is met de achterstand aan goede geestelijke verzorging van onze jongens in Engeland, die kan niet anders dan het vertrek van Ds de Kluis toejuichen. Als goed Vaderlander heeft Ds de Kluis zijn sporen verdiend de afgeloopen jaren. Hij kan daarom den koningsrok met eere dragen. Maar dat is niet de voornaamste reden van onze blijdschap. Dit is een andere.--Wij -gelooven dat Ds de Kluis voor dit werk, dat'zijn eigen bekoring en moeilijkheden heeft, zeer geschikt is. Een onbe kwaam en ongeschikt man is in ieder vak en be roep een wanhoop.' Maar nergens wreekt zich dit meer dan daar waar het heel nauw luistert, nl. in geestelijken arbeid- De 'gedachte dat Ds de Kluis in dit moeilijke maar ook mooie werk de rechte man op de rechte plaats is, zal niemand betwijfelen, die hem kent. In zijn persoon en karakter is hij zoodanig, dat dit werk hem stellig zal „liggen". Autoriteit," getem perd door een vaderlijke zorg en toewijding, deze indruk zal hij stellig op de jongens maken. En dat is nu juist, wat zij noodig hebben. Een vertrouwde ka meraad-vader in de geestelijke dingen. Ons gebed vergezelt Ds de Kluis. Moge hij door zijn arbeid aldaar vele van onze jongens tot steun zijn -en in hun dienstleven iets meegeven van de heerlijkheid der militid Christi. Voor de Kerk van Serooskerke beteekent het af staan van Ds de Klui^ een niet gering offer. Dat zij er tenslotte in bewilligd heeft, stemt ons tot dankbaar- heidv Wij vertrouwen, dat de kerken in de Classis Middelburg dit zullen waardeeren, door de gemeente van Serooskerke zoo veel mogelijk te helpen in de predikbeurten. Al worden op Walcheren de predikanten schaarsch, wij moeten niettemin de wet der communiceerende vaten toepassen Al was het alleen maar voor onze Zeeuwsche jongens in Engeland. M. N. J. H. De Kerk van Utrecht, daartoe aangewezen, heeft de buitengewone Gen. Synode der Geref. kerken, welke aanvankelijk in April 1946 zou samen komen, vervroegd saamgeroepen en wel op Dinsdag 22 Ja nuari J946. Dit vervroegd samenkomen hangt samen met het verzoek van twee Part. Synodes, welke daarop heb ben aangedrongen. Wij gelooven dat dit vervroegd bijeenkomen goed is. Met spanning zien velen uit naar deze Synode, omdat op haar weer opnieuw en wellicht in de laatste phase heel het Kerkelijk conflict zal worden gebracht. Een dergelijke hoogspanning moet. niet te lang duren. Hoe eerder onze kerken in Gen. Synode vergaderd, al de spanningen en gedachten rondom het conflict toetsen, hoe beter dat het is. Aan; geruchten-infectie hebben we waarlijk- geen behoefte. In den nood .is dit noodzaak, dat wij als Geref. Kerken in laatsten ernst, d.i. voor God en Zijn heilige Gemeente staan en worstelen en onwankelbaar het Archimedisch ,.punt vinden, waar wij met een vrij en goede conscretic staan en belijdenHier staan wij, wij kunnen niet anders. Moge God^bij wien alle dingen mogelijk zijn, de gebeden van duizenden verhooren en geve Hij door Zijn' genade dat de zitting van deze buitengewone Synode moge medewerken tot heil onzer kerken en kon het zijn tot wegneming der scheuring. M. N. J. H. Door de vervroegde samenroeping der Gen. Synode komt heel de wereld der meerdere vergaderingen in beweging op zeer korten termijn. De Raad der Geref. Kerk te Goes, daartoe aangewezen door de laatst gehouden 'Part. Synode van Zeeland, heeft de Part. Synode van Zeeland samengeroepen op t^insdag 18 Dec. 1945 te Goes in de zaal achter de Geref. Kerk Westwal. In verband met de korte termijn moeten stukken uiterlijk vóór 10 Dec. ingezonden worden bij de scriba H. C. van Donk, Oostsingel 84. Het is wel zaak dat de classicale vergaderingen daarom zoo spoedig mogelijk gehouden worden Geve de Heere doorZijn Genade, dat wij hier in Zeeland aan den vooravond van zoo 'belangrijke Gen. Synode, onze gebeden vermenigvuldigen. Laat er zijn een diep en warm medeleven met de nood der Kerk. Laat er gevonden Worden een afzien van alle schep selen en een stil vertrouwen op Jezus Christus, de Koning der Kerk. Wie in't geloof op Jezus ziet, die weet dat het scheepje der Kérk ook in* ruwe stormen niet zal ondergaan. Met het oog op Jezus gericht, mag de Kerk ook fceggen Saevis tcanquilla in undis rustig te midden der woedende golven M. N. J. H.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1945 | | pagina 1