5 yn o de ui to ave vam d ee der o'ereformeerde. z e e l a m d PARTICULIERE k e r k e n in SCHRIJVEN VAN MEVR. N. A. VAN NES—DE PUTTER, ZEEUVSCHE T KERKBODE ,"X OAÖ Iti UVE VOOR.HOVEH I* J "jjfflfl W\>-- BETER. DAM PUIZCMO tLDEfcS*' No. 21 VRIJDAG 23 NOVEMBER 1945 1ste jaargang Hoofdredacteur: Dr N. J. HOMMES. Redacteuren: Ds JOH. BOOIJ, Ds W. M. LÈ COINTRE, Ds A. A. OOSTENBRINK en Ds J. A. TREMENS Drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF, Middelburg s Abotmeinentsprijs per halfjaar bij vooruitbetaling f 2,Afzonderlijke nummers 9 ct. Advertentiën. 20 ct. per regel Berichten, opgaven predikbeurten enz. tot Dinsdagmorgen te zenden aan de drukkers Littooij Olthoff, Middelburg, Spanjaardstx-aat 47. Telefoon 2438. Giro 42280 verzonden uit kamp 9 no. 2000 te Bandjoebivoe op Java bij Ambavawa. We mogen .schrijven. En nu waag ik het maar. Toevallig heb ik nog een stuk papier, geen enveloppe (de brief was dichtgenaaid). Ik hoop dat de brief goed óverkomt. Wij hebben er Gode zij dank, het leven afgebracht. Wij alle zes.''En-dat is wel een bijzondere zegen. In de meeste gezinnen zijn er velen gevallen. De interneeringstijd is bijzonder zwaar en moeilijk, voor de meesten boven de 50 jaar niet meer vol te houden volkomen onvoldoende voetiing, zwaar werk, zware straffen, die middeleeuwsche folteringen gelijk 2ijnOnder de Hollandsche predikanten- bv. is er zeker een verlies van 20 man, veie vrouwen en kinderen zijn ovexdeden. De Indo Blanda's in de ge vangenissen zijn practisch uitgemoord. In .ons kamp 3 dooden per dag. Ze werden haastig na het sterven in een mand gestopt en door koelies begraven. Ergens onder een boom zonder te weten waar ze begraven liggen.. Ik ben 20 Aug. '43 geinterneerd met de kin deren te Moentilan in het groote Jezuitenklooster. Cor was daar 15 Juli '43 reeds geinterneerd met aiie geestelijken uit Kedoe, ongeveer 250 man. Vele -vrou wen en kinderen wazen er sinds Dèc. '42 geinterneerd, hun mannen' elders op Java of daar buiten. Wij hadden nog gezinsinterneering, maar dat duurde kort. October 1943 moesten glle mannen weg naar een kamp op Salatiga. Ook de jongens van 10 jaar werden de moeders ontnomen. Ons klooster werd inmiddels vol gepropt met vrouwen en kinderen van de'marine tot een"' getal van 4500. En dan te weten dat er slechts één put was met een watercapaciteit voor 300 man. Die put was steeds dx-oog of modderwater. Gelukkig hadden wij ér een vies /slootje, dat ergens uit een hooger gelegen dessa kwam. Er stroomde steeds al het vuil van de-latrines door. Dat water hebben wij voor eten, drinken, wasschen enz. gebruikt. Er was onnoemelijk veel dyserft'rie. Velen zijn door volkomen gebrek aan medicijnen gestorven. Ons eten was 2 maal per dag een bord stijfsel, een maal 80 gram rijstpap en een eetlepel groente. Alle vet, vleesch, ei, of boonen ontbrak. De kinderen .zijn vaak ziek geweest. We lagen in een kamer van 62 vierkV3 üyl. nxet 40 xxxen- schen. Dus 1J^ vierk. Meter per persoon. Zoo heb ik 2 jaar geleefd. Drie maal mocht ik schrijven na^r Cor, die inmiddels naar Bandoeng vervoerd was. Maar dat wist ik niet. Het waren opgestelde zinnen, dat we het zoo best maakten. In het Maleisch. Cor moest dezelfde zinnen schrijven naar mij. Du& we begrepen genoeg Van elkaar. De vrouwen hebben hetveel zwaarder gehad dan de mannen. Maar ze hebben zich moedig gedragen. We moesten eiken morgen pad- joelen met een zware schop werken. Als je niet hard werkte sloegen ze met een stok. Ook moesten we hout hakken. De Jap heeft zeer systematisch ons volk uitgemergeld. Maar God zette een streep tot hiertoe en niet verder. 20 Aug. 1945 werden wij op transport gesteld haar Ambarawa. Moesten- dag en nacht sjou wen met alle rommel, die er in het klooster te Moen- tillen was en op° karren vervoeren een transport van 4500 vrouwen en kinderen en zonder eten. Ik heb toen '3 nachten met karren naar het station gesjouwd. De kinderen sliepen op dé steenen vloer. En toen ik het jneenstorten nabij was, werd de vrede bekend gemaakt. Ik woon nog hier in een open paardenstal, 's daags heet en 's nachts koud. Mijn hart is vervuld met dankbaarheid. JHet roode kruis zorgt nu voor volop eten 700 gram rijst per dag per pex-soon. Ik ben zoo goed als genezen van de beri beri. Cor is al thuis in Magelang. Ons huis was sociteit. der Jappen. Ik word nu onderhouden vaix het Roode- kruis. Geld zie ik te krijgen door klëeren te verkoopen, welke geweldig duur zijn. Wij zijn natuurlijk alles kwijtons meubilair, ons geld, alles. De liquidatie van de kampen gaat langzaam. Ik sprak nog geen verwanten. Cor is nog niet genezen van de beri beri. Heeft gezwollen ledematen, maar geneest. U hebt het in Holland vol gens eerste berichten ook zwaar te verduren gehad, en ben zeer verlangend te^weten of U nog leeft. Hebt u mijn radiotelegram reeds ontvangen j We zaten 2 jaar volkomen opgesloten achter de kloostermuren. Javaansche vrienden konden ons nimmer op eenigerlei wijze bereiken. Voor onze kinderen was het een zware tijd. Wim onze oudste heeft zware zenuwschok gehad. Onderwijs was verboden. Toch kan hij lezen en schrij ven. Piet is lief en behulpzaam, maar erg zwak. Toen hij zes jaar was woog hij 15 K.G. De kinderen hebben me veèl werk gegeven, xxiaar ;ik heb het in Gods kracht mogen volbrengen. Kerkdienst was geheel verboden. Gelukkig is er een Hooger Beschermer dan de z"gn. beschermingskampen. We hebben nu évenwei geen gebrek aan eten. We verlangen zéér naar huis. We hopen spoedig gex-egeld te kunnen schrijven. Vele groeten aan familie en bekenden. N. A.- van Nesde Putter, kamp 9 no. 20Q0. Wie dit leest bröedei-s en j zusters, zal in de eerste plaats God den Heere danken dat onze missionaire dienaar des Woords met zijn gezin nog in leven is. Hoevele gebeden zijn verhoord en wat zijn we be voorrecht als we "ons vergelijken met andere zendings terreinen. Ook .van Dr. Drèkmeier en Mej. Bakkér ontving ik bericht dat ze leven Aan de andere zijde zien 'we uit dezen brief weer eens tot welke diepten een mensch die de Heere Jezus niet liefheeft kan vallen. Wij zijn van nature niet beter dan de Jap en het 4s ^rkel genade, dat we voor zulke duivelsche daden bewaard bleven" maar het doet ons weer zien dat en in Europa en in Indië de mensch die den Heere niet vreest naar het woord van Schrift en Belijdenis God en naaste haat. - Voorts leert zulk een schrijven ons wel af om te klagen. We meenden (en meenen) wel eens dat we het hier zwaar gehad hebben. En zeker, God heeft ons hard geslagen. Maar weinigen en zeker niet vrouwen en kinderen hebben geleden wat onze zuster van Nes met haar kinderen heeft ondervonden. We spreken wel eens van óffers. Misschien worden we zuiniger met dat woord, als we nu weer iets van onze gaven 'geven en begrijpen we dat niet wij de offeraars \zijn, maar zij, die om Jezus wil Vader en moeder verlaten en alles,geld en goed, huis en klee ding, vrienden en kennissen moeten miss.en, ja velen zelfs het levenom Zijnentwil.- Laten we meer en meer onze zendelingen gedenken, die namens ons en in' onze plaats het heerlijke m^ar zware zendingswerk verrichten. We zullen weer geheel opnieuw moeten beginnen in In,dië en tenslotte is het niet erg, als er maar achter onze mannen staat een biddende, werkende gemeente, bezield'met den Pinkstergeést. En moge deze brief de bx-oeders en zusters die het lichaam van Christus scheurden doen zien, welk een zware verantwoordelijkheid zij op zich laden door zulke groote schade aan de zending toe te brengen. A. H. O. DE „VRIJMAKING" TE VEERE OF DE WEG VAN TROUWBREUK. Gelijk bekend heeft Ds. J. W. Smitt te. Veere zich' in de maand Octóber onttrokken ami de gemeen schap onzer kerken, hangende het appèl door hemzelf ingediend tegen zijn schorsing, welke op 27 Aug. Werd uitgesproken door de gecombineerde kerkeraden van Middelburg en Veere. Dit zoo maar eigenwillig bre ken met de gemeenschap 'onzef kerken, waarbij men dan zijn uiterste best doet om zooveel mogelijk ge meenteleden mee te trekken, noexxit men tegenwoordig - in bepaalde kringen met een technische term: Vrij- making". Prof. Schilder genoot de trieste eer daarvan de geestelijke vader te zijn.. Rondom de schorsing en „Vrijmaking" van Ds. Smitt hebben wonderlijke berichten in de pers gecir culeerd en het is mede met het oog daarop niet on dienstig onzen lezers eens de ware toedracht der zaak uiteen te zetten. Dan kunnen ze zelf oordeelen, hoe onze kerken temidden van verdachtmaking en laster zich veel moeite en inspanning getroosten om in alles ^den geordenden kerkelijken weg te bewandelen en' geen arbeid te veel achten oüx ook de zaak van een geschorsten ambtsdrager, die in hooger beroep gaat, zeer ernstig en nauwgezet te onderzoeken. Omgekeerd kunnen zij dan ook met de handen tastenmet welk een zondige lichtvaardigheid in deze zaak Ds. Smitt den onder eede aanvaarden kerkelijken weg heeft ver laten. Dit laatste geschiedt dan onder het parool van „Vrijmaking". Laat ons beginnen met een bericht, dat o.a. ook in „Kerknieuws" van den heer Scheps stond. In het nummer van 15 Sept. 1945 lezen we dit fraais: „Ds. J. W. Smitt te Veere is, naar men ons meldt/ voor den tijd van één maand in zijn ambtelijke bediening ge schorst. 'Hem wordt ten laste gelegd, dat hij te ver bondmatig heeft gepreekt, terwijl hij beloven "moest geen medewerking te zullen verleenen aan het week blad „DeReformatie"." Wie eenigszins op de hoogte was van de toestan den in Veere en van wat de kerkeraden van Mid- belburg en Veere noodzaakte tot de schorsing van Ds. Smitt, heefft zich de oogen uitgewreven, toen hij deze „berichtgeving" las. De heer Scheps vond het zelf blijkbaar ook, wat „particulier", zooals de Zeeu wen zeggen. Hij voelde althans behoefte om er de volgende noot aan toe te voegen: We moeten dit bericht laten voor rekening van onzen berichtgever wat de heer Scheps doet met alle berichten! zie Kerknieuws 22 Oct. dien we overigens als een geloofwaardig man kennen. Maar het komt ons toch wel wat wonderlijk voor red." Inderdaad was het wonderlijk en dat niet alleen. Het was een absurd, een dwaas en door -en door léugenachtig bericht. Onze en veler ergernis over dat bericht was honderdmaal grooter dan onze eenmalige instemming met de verwondering van den heer Scheps. En het spijt mij meer dan ik zeggen kan, dat ik tot op den hüidigen dag niet weet en wellicht ook nooit weten zal, welke „geloofwaardige man" deze be- ï-ichtgeving bij uitdrukkelijke mededeeling van den heef Scheps, voor zijn rekening moet nemen. Hoe gaarne zou ik het willen weten, opdat ik met dezen „geloofwaardigen man" eens in de Poort mocht spre ken. Maar dit is voor mijniet weggelegd, want dit behoort tot de geheimen van de hedendaagsche be richtgeving. Het is er blijkbaar mee als met die hu welijksadvertenties, waarmonder meix vindt staan: ge heimhouding verzekerd. Voorts heeft Ds. Smitt zich in de week van 1421 Oct. „vrijgemaakt" bij ixionde van een „herderlijk schrijven", dat hij nota bene tijdens zijn schorsing heeft opgesteld en geheel met miskenning van zijn kerkeraad en van de tegen hem uitgesproken schor sing in dé gemeente heeft verspreid. Ik meen dat schorsing afgezien of zijl terecht of ten onrechte geschied is, hetgeen de classis hier juist wilde onder zoeken altijd beteekent, dat een ambtsdrager zich heeft te onthouden van iedere herderlijke daad. Dit 'feit alleen reeds demonstreert overduidelijk hoezeer Ds. Smitt de over, hem gestelde macht een- voudig negeerde. Kerkrechterlijk beschouwd was deze daad alle gezag ondermijnend. Een losgeslagen domi- nocratie, 'Waarbij de „Synodokraten" radicaal ge slagen worden. Maar naast dit feit, dat de geschorste Ds. Smitt in het ^geheel geen recht had om een „herderlijk schrij ven" op te stellen en te verspreiden, maar üch te houden had in getrouwheid aan de eenmaal afgelegde belofte, dat hij, indien hij zich in leer of leven kwam te misgaan wat JDs. Smitt niet uit te maken had, maar wettige kerkelijke vergaderingen! zich aan de ■kerkelijke vermaning en tucht zou onderwerpen, is ook de inhoud van dit „herderlijk'schrijven" op menig punt geheel onjuist. In hetzelfde nummer van „Kerk nieuws", waarin de heer Scheps dramatisch uitroept: „Het wordt zoo toch fwel een hopeloos géval. Wij moeten opnieuw aandringen bij al onze berichtgevers op waarheid, omzichtigheid, betrouwbaarheid!"in dat zelfde nummer van 27 Oct. neemt de heer Scheps in zijn „Kerknieuws" ook een stuk op uit het „herder lijk schrijven" van Ds. Smitt. Het zou een brochxAe vergen, wilde ik al 'de onjuistheden in het „herderlijk schrijven" van Ds. Smitt weerleggen. Ik kan daaraan niet beginnen en noodig is het ook niet. Slechts een enkele opmerking over dat gedeelte, dat de heer Scheps in zijn „Kerknieuws" overnam en dat natuur lijk voor rekening van Ds. Smitt blijft liggen. Schrij-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1945 | | pagina 1