rj ir 'ïifr i2 IJL bib! jJ llil No. 13. Vrijdag 2*8 September 1945 1e Jaargang linn nam mini ""I Imin i, liimii ""I mm sin mini bllllll mult mini ...i !mm Uitgave van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Zeeland. VERKOELENDE LIEFDE. Ds. W. M. LE COINTRE 25 JAAR DIENAAR DES WOORDS. BEGINSELNARCOSE OF OVERGANG DER ZEVEN AMSTERDAMSCHE PREDIKANTEN NAAR DE S.D.A.P. iiai IIGIill lllllll bibI lllllll IBBl HSIIIgjj Abonnementsprijs: per halfjaar bij vooruitbetaling f2, Afzonderlijke nummers 9 cent. Advertentiën 20 cent per regel. Berichten, Opgaven Predikbeurten enz. tot Dinsdagmorgen te zenden aan de Drukkers Littooij Olthoff, Spanjaard straat, Middelburg. Telefoon 2438. Gironummer, 42280. Hoofdredacteur: Dr N. J. HOMMES. Redacteuren: Dsjoh. BOOIJ, Ds W. M LE COINTRE, Ds A. A. OOSTENBRINK en Ds. J. A. TIEMENS. Drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF, Middelburg. En omdat de ongerechtigheid vermenig vuldigd zal worden, zoo zal de liefde van velen verkonden. Mattheüs 2412. De liefde neemt een centrale, koninklijke plaats in het Koninkrijk Gods in. Doe alles, doch zonder liefde, en ge doet niets. Doe het geringe, maar met liefde, en ge doet iets belangrijks. De liefde geeft aan alles geur en glans. Hoe verontrustend, wanneer de liefde gaat kwijnen, gaat verkillen En toch dat vreeselijkë zal eenmaal ge schieden: de liefde verkoelend onder invloed van de stijgende ongerechtigheid. Jezus zegtEn omdat de ongerechtigheid, de wetsverachting vermenigvuldigd zal wor den, zoo zal de liefde van velen (eigenlijk van de meesten, van de groote massa) ver koelen. In een lange, aangrijpende rede spreekt de Heiland over de toekomende dingen. Op èlk gebied profeteert Christus zal de menschheid breken met de beginselen van recht en wet. Het zedenbederf zal in de wereld welig tieren. Revolutionaire machten zullen op staalkundig en sociaal gebied al wat vroeger vaststond omverstooten. Allerwege zal men zich onttrekken aan het goddelijk gezag der wet: En behalve dit allesverkillende liefde bij de meesten-ten gevolge van de toenemende ongerechtigheid. De wetsverachting, de ongerechtigheid groeiend. Daar moest tegenover staangroeiende liefde. Zij behoorde haar kracht te vermenig vuldigen om die ongerechtigheid te overwin nen. Maarde liefde inzinkend, verflauwend, kwijnend. Worden we niet benauwd, wanneer we zien in hoeveel kringen tegenwoordig met recht en wet, met gezag, en orde wordt gespot? De nieuwe orde is verdwenen,maar nu wordt zelfs alle orde, alle tucht over boord geworpen. Is niet een van de bedenkelijkste symptomen van onzen tijd de verregaande zelfzucht van den modernen mensch Menschverheerlijking, grootheidswaanzin overal. Onze tijd kent een grooten mensch en een kleinen God. De bandeloosheid, de wetsverkrachting neemt toe. Wat zullen wij daartegenover plaatsen Stervende liefde Een, nu ja nog wel het zelfde doen als vroeger, maar 't niet meer doen met dezelfde warmte, met dezelfde toe wijding als vroeger. Ons leven heeft eenmaal een bepaalde rich ting gekregen en we blijven nu maar hetzelfde leven voortzetten, uiterlijk, doch innèrlijk zijn we veranderd, zijn we verkild. Ge moet er eens opletten hoeveel oudere menschen zich gaan onttrekken aan den ar beid in Gods Koninkrijk, omdat ze gedesil lusioneerd zijn. Toch is die liefdeverkilling, hoe verklaar baar ook, niet te rechtvaardigen. Dit woord is niet bedoeld om als een donker noodlot ons leven te beheerschen en te benauwen. Het is een waarschuwing. En wie volharden zal, ook in de liefde, tot het einde, die zal zalig worden. Wie niet lief heeft maakt reeds nu zijn eigen leven arm en leeg en ongelukkig. De zegenende ziel wordt overvloedig ver kwikt en die den ander laaft wordt ook zelf gelaafd. Wilt ge uw liefde bewaren leef in ge meenschap met Hem, die Zijn liefde niet verloren heeft, hoewel de ongerechtigheid onmeedoogend op Hem is aangevallen Toen de ongerechtigheid tegen Jezus toe nam, nam ook zijn liefde in kracht toe. In den weg van Ievensberooving kwam Zijn liefde tot de rijkste ontplooiing. Golgotha toppunt van ongerechtigheid: de liefde wordt vermoord. Golgotha glanspunt van liefde de liefde triumfeert. Onze liefde groeit alleen, wanneer onze gemeenschap met Jezus Christus toeneemt. Blijft in Hem, die ons heeft liefgehad en gij zult in Zijne liefde blijven. Een klein vuur wordt door den stormwind nog kleiner. Een groot vuur wordt door den stormwind nog grooter. De stormwind der ongerechtigheid blussche uw liefde niet uit, maar blaze haar machtig aan. Dan blijkt 'tde liefde verdraagt alle dingen, want zij zoekt zichzelve niet. Z. A. B. W. M. K. A.s. Woensdag 3 Oct. hoopt Ds. Ie Cointre te ge denken hoe hij voor 25 jaar bevestigd werd in het „wondere ambt" van Dienaar des Woords te Wou- brugge. 25 jaar beteekent in een menschenleven een groot kwantum. Het is een bizonder voorrecht 25 jaar bij eenzelfde patroon te hebben gediend, aan eenzelfde zaak verbonden te zijn geweest. Zulk een feit wordt in het maatschappelijk leven allerwege passend her dacht. Directie, personeel, collega's komen dan samen om den jubilaris geluk te wenschen. Wij voelen allen dat dit waarde heeft. Indien het achterwege bleef, zou het als een leemte gevoeld worden. Niet anders in de Kerk. Zij" is wel geen zaak met directie en personeel. Zij is veel meer. Zij is de gemeenschap der. geloovigen met Christus als Koning. In deze gemeenschap 25 jaar te- hebben mogen dienen als predikant, is wel een bijzondere eere. Hier is de lof ook betamelijk. Niet ad maiorem gloriam hominis, maar Dei! Niet om den mensch te verheffen, maar om God te verheerlijken, den Gever aller gaven. Zoo willen wij als Kerken in Zeeland ook mee in stemmen met onzen lof en dank. Wij doen het met vrijmoedigheid en vreugde. Immers van deze 25 jaar bracht Ds. Ie Cointre bijna 21 jaar door in Bergen op Zoom, waar hij 23 November 1924 door zijn voorganger Ds. v. der Kooy werd bevestigd. Bergen op Zoom dat beteekent in nauw rapport met Zeeland en de Zeeuwsche Kerken. Een weinig contact met Bergen op Zoom en men weet dat Ds. Ie Cointre daar een plaats inneemt met eere en waardeering. Veel en breed heeft hij daar gewerkt. Zijn pittig en actief karakter kon ziclï daar volop ontplooien. Drie jaar na zijn komst "staat er een nieuwe kerk, die er zijn macj, wat stijl betreft! Voor Zeeland, dat zoo merkwaardig traag is ge weest in goede kerkbouw, een blijvend appèl. Ds. Ie Cointre's arbeid was veelzijdig. Wij stippen even aan, arbeid onder militairen (zelf veldprediker, nu gen. dep. voor de geestelijke ver zorging der militairen), reclasseering, arbeid in Davos. Principieel, maar niet eng, zoodat hij ook in Brabantia nostra door de Roomsche geestelijkheid wordt ge waardeerd. Bizonder willen wij hier vermelden de vele arbeid in breeder verband in onze Kerken verricht. *Ds. Ie Cointre heeft, het vertrouwen der Zeeuwsche Kerken verworven. Reeds jaren aaneen vaardigen zij hem af naar de Provinciale en Generale Synodes. Wat een.arbeid, met name de laatste jaren, daaraan verbonden is geweest, weten alleen de ingewijden. Wij gedenken dit alles dankbaar en hopen dat het God behagen moge Ds. Ie Cointre nog vele jaren voor Bergen op Zoom en Zeeland te sparen. In de chaos en het tumult, dat we nu in onze kerken meemaken, zijn wé bizonder dankbaar in Ds. Ie Cointre een Synódefiguur te hebben, die koers houdt in de lijn der vaderen. Niet minder waardeeren wij hem als mederedacteur van de Zeeuwsche Kerkbode. Ds. Ie Cointre is een man met een pittig tempera ment, een scherp blik op menschen en toestanden, een puntige methode van spreken. Wie hem hoort, krijgt muziek in syncopen! Men kan een dominé en zijn werk met alles-v<jrge- lïjken en men heeft dat gédaan en doet het nog. Men vergelijkt een dominé en zijn werk met een wrijfpaal, een voetveeg, een kladblaadje, zelfs met spinazie! Ond^r alle vergelijkingen is die vail Paulus nog de beste: „een schat in aarden vaten". Wij zijn overtuigd dat onze Bergensche collega de Paulinische vergelijking ook prefereert. Laat mij ter karakteriseering uit de wereld van de muziek een vergelijking nemen. Was ik musicus-componist en zou ik een compositie op dezen jubileerenden collega gaan schrijven,-dan zou ik die noemen: Intocht van den kleinen gladiator! Ja, Ds. Ie Cointre is 25 jaar lang een zwaardvechter geweest. Niet zoo, gelijk er. op traden in het Collos- seum te Rome. 25 jaar een strijder met het zwaard des Geestes, dat is het Woord Gods'. Daarvoor zijn wij dankbaar en verheugd als Zeeuw sche Kerken en wij roepen Kerk en Dienaar des Woords toe: - Berg op Zoom, houd U vroom! Wij gedenken dankbaar met U den intocht van den kleinen gladiator! M. N. J. H. VI. De Amsterdamsche predikanten spelen een zeer ge vaarlijk en oppervlakkig spel door mee te zingen in het koor van vele „Nieuw-Nederland-bouwers", die meenen dat alles hier in Nederland mooi zal worden', als we eerst maar verlost zijn van die onzalige anti these-gedachte. Zonder dat dan verder ook maar met één woord nader wordt aangeduid of omschreven wat men met „antithese-gedachte" bedoelt, wordt tegen haar eèn ernstige dubbele beschuldiging ingebracht. Zij wordt des doods schuldig verklaart, omdat zij de Kerk vervreemdt van de zakelijke verhoudingen der werkelijkheid en het vertrouwen in de bovenpartijdige strekking van het Evangelie bij het volk ondermijnt. Indien deze zware beschuldigingen waar zijn, dan zou wij erkennen het volmondig de antithese ge dachte inderdaad des doods schuldig zijn, want dan zou zij werkelijk een ramp zijn en precies het tegen deel van wat zij naar onze overtuiging is en wil leeren aan het volk. Maar daarom te meer is het een ernstige

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1945 | | pagina 1